intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 16/2019/TT-BCT

Chia sẻ: Yiling Laozu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư này quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và nguyên tắc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. Đối tượng áp dụng: Các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2019/TT-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc <br /> ­­­­­­­­­­­­­­­<br /> Số: 16/2019/TT­BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019<br />  <br /> <br /> THÔNG TƯ<br /> <br /> HƯỚNG DẪN VỀ ĐẤU GIÁ THÍ ĐIÊM H<br /> ̉ ẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG <br /> NĂM 2019<br /> <br /> Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ­CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức <br /> năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô ̉ chức của Bộ Công Thương;<br /> <br /> Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết <br /> một số điều của Luật Quản ly ́ngoại thương;<br /> <br /> Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ­CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết <br /> một số điều vê ̀biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;<br /> <br /> Căn cứ Nghị định sô 1 ̉ Chính phủ quy định chi <br /> ́ 51/2017/NĐ­CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 cua <br /> tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;<br /> <br /> Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;<br /> <br /> Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu gia thí <br /> ́ điểm hạn ngạch thuế <br /> quan nhập khẩu đường năm 2019.<br /> <br /> Điều 1. Pham vi đi<br /> ̣ ều chỉnh<br /> <br /> Thông tư này quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và nguyên tắc đấu giá thí <br /> điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.<br /> <br /> Điều 2. Đối tượng áp dụng<br /> <br /> 1. Các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng <br /> đường thô để sản xuất đường tinh luyện.<br /> <br /> 2. Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm <br /> 2019.<br /> <br /> Điều 3. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2019<br /> <br /> Lượng đường (mã HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là <br /> 98.700 tấn.<br /> <br /> Điều 4. Nguyên tắc đấu giá<br /> 1. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu <br /> giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.<br /> <br /> 2. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu <br /> đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu <br /> giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.<br /> <br /> Điều 5. Thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch<br /> <br /> 1. Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông <br /> báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.<br /> <br /> 2. Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường <br /> cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật <br /> hải quan.<br /> <br /> Điều 6. Hiệu lực thi hành<br /> <br /> Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.<br /> <br />  <br /> <br /> BÔ TR<br /> ̣ ƯỞNG<br /> Nơi nhận:<br /> ­ Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;<br /> ­ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;<br /> ­ UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;<br /> ­ Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;<br /> ­ Văn phòng Tổng Bí Thư;<br /> ­ Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;<br /> ­ Viện KSND tối cao;<br /> Trần Tuấn Anh<br /> ̀ án ND tối cao;<br /> ­ Toa <br /> ­ Cơ quan TW của các Đoàn thể;<br /> ­ Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);<br /> ­ Kiểm toán Nhà nước;<br /> ­ Công báo;<br /> ­ Website Chính phủ;<br /> ­ Website Bộ Công Thương;<br /> ­ Các Sở Công Thương;<br /> ­ Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, <br /> các đơn vị trực thuộc;<br /> ­ Lưu: VT, XNK (10).<br />  <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2