intTypePromotion=1

Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
2
download

Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP về việc quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi do Thanh tra Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1680/2009/TT-TTCP Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T DANH M C VN TRÍ CÔNG TÁC THANH TRA C A CÁN B , CÔNG CH C TRONG CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯ C PH I NNH KỲ CHUY N I Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007; Căn c Ngh nh s 65/2008/N -CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Căn c Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c. Thanh tra Chính ph quy nh chi ti t danh m c v trí công tác thanh tra c a cán b , công ch c trong các cơ quan thanh tra nhà nư c ph i nh kỳ chuy n i như sau: i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Thông tư này quy nh chi ti t danh m c v trí công tác thanh tra c a cán b , công ch c không gi ch c v lãnh o, qu n lý trong các cơ quan thanh tra nhà nư c ph i nh kỳ chuy n i nh m ch ng phòng ng a tham nhũng. 2. Nguyên t c, n i dung, hình th c và trách nhi m th c hi n vi c nh kỳ chuy n i v trí công tác ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph . 3. Vi c chuy n i các v trí công tác không ph i công tác thanh tra c a cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan thanh tra nhà nư c th c hi n theo hư ng d n c a các b , cơ quan ngang b qu n lý nhà nư c chuyên ngành có thNm quy n ban hành quy nh chi ti t danh m c các v trí công tác ph i nh kỳ chuy n i. 4. Vi c luân chuy n cán b , công ch c gi ch c v lãnh o, qu n lý ư c th c hi n theo quy nh v luân chuy n cán b . i u 2. Danh m c v trí công tác thanh tra c a cán b , công ch c trong các cơ quan thanh tra nhà nư c ph i nh kỳ chuy n i 1. Thanh tra hành chính; 2. Thanh tra chuyên ngành; 3. Gi i quy t khi u n i, t cáo; 4. Thanh tra phòng, ch ng tham nhũng; 5. Ti p công dân; 6. X lý ơn khi u n i, t cáo; 7. Qu n lý theo a bàn và lĩnh v c ư c phân công v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng.
  2. i u 3. Th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác Th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác là 03 năm ( 36 tháng) i v i cán b , công ch c làm vi c t i các v trí công tác thanh tra quy nh t i i u 2 c a Thông tư này. i u 4. Nh ng trư ng h p chưa ho c không chuy n i 1. Nh ng trư ng h p sau ây ã n th i h n chuy n i nhưng chưa th c hi n chuy n i; vi c chuy n i ư c th c hi n khi không còn lý do chưa chuy n i: a) Cán b , công ch c ang trong th i gian b xem xét x lý k lu t; b) Cán b , công ch c ang trong th i gian b kh i t , i u tra ho c có liên quan n công vi c ang i u tra, thanh tra, ki m tra; c) Cán b , công ch c ang i u tr b nh hi m nghèo theo quy nh c a B Y t , i h c dài h n ho c ư c c i bi t phái; d) Cán b , công ch c n ang trong th i gian mang thai ho c nuôi con dư i 36 tháng tu i. Trư ng h p ph i nuôi con nh dư i 36 tháng tu i (do v m t ho c trư ng h p khách quan khác) thì cán b , công ch c nam cũng ư c áp d ng như cán b , công ch c n . ) Cán b , công ch c ang làm trư ng oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. 2. Không th c hi n chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c có th i gian công tác còn l i dư i 18 tháng trư c khi tu i ngh hưu. i u 5. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. 2. Các b , cơ quan ngang b , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c tri n khai và ch o các cơ quan thanh tra nhà nư c thu c ph m vi qu n lý th c hi n vi c chuy n i v trí công tác cán b , công ch c theo nh kỳ; t ng h p báo cáo Thanh tra Chính ph k t qu th c hi n trư c ngày 01 tháng 11 h ng năm. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có các v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, các b , cơ quan ngang b , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan thanh tra nhà nư c ph n ánh k p th i v Thanh tra Chính ph nghiên c u gi i quy t. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; Tr n Văn Truy n - Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - y ban Trung ương m t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Thanh tra các B , cơ quan ngang B ; Thanh tra các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
  3. - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - T ng Thanh tra, các Phó T ng Thanh tra; - Các v , c c, ơn v tr c thu c Thanh tra Chính ph ; - Công báo và Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB Thanh tra Chính ph .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản