intTypePromotion=1

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Cảng du lịch thủy nội địa - Hải Phòng

Chia sẻ: Xylitol Lime Mint | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
9
lượt xem
0
download

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Cảng du lịch thủy nội địa - Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể nói rằng, Hải Phòng là nơi có lịch sử vinh quang ngàn năm, một vùng đất hội tụ đầy đủ khí thiêng sông núi, và một cư dân anh dũng, sáng tạo và rất cởi mở, dễ hoà hợp với bè bạn bốn phương. Những người dân từ nhiều miền quê đến sinh sống tại vùng đất cửa biển này đã hình thành nên tính cách kiên nghị, năng động, sáng tạo trong lao động, luôn nhạy bén với cái mới, làm cho người Hải Phòng sớm tiếp thu được những tinh hoa của thời đại trước biến thiên của lịch sử. Tất cả những yếu tố trên đã và sẽ làm cho Hải Phòng trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế và Hải Phòng thực sự là một trong những trọng điểm du lịch hấp dẫn của vùng ven biển Bắc Bộ, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh đồ án tốt nghiệp: Cảng du lịch thủy nội địa - Hải Phòng

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001 - 2008 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KIẾN TRÚC Sinh viên thực hiện : Nguyễn Tùng Duơng Giáo viên hƣớng dẫn: THS.KTS Nguyễn Trí Tuệ Hải Phòng 2017
 2. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA - HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KIẾN TRÚC Sinh viên: Nguyễn Tùng Duơng Giáo viên hƣớng dẫn: Nguyễn Trí Tuệ HẢI PHÒNG 2017 SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 2
 3. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán : …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Sinh viên: Nguyễn Tùng Dƣơng Mã số: 1212109022 …………………………………………………………………………….. Lớp: XD1601K Ngành: Kiến trúc …………………………………………………………………………….. Tên đề tài: CẢNG DU LỊCH THUỶ NỘI ĐỊA - HẢI PHÒNG 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 3
 4. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị Giáo viên hƣớng dẫn: Họ và tên: ...................................................................................................... Học hàm, học vị: ........................................................................................... Cơ quan công tác: .......................................................................................... Nội dung hƣớng dẫn: ......................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 07 tháng 4 năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 21 tháng 7 năm 2017 Đã nhận nhiệm vụ ĐATN Đã giao nhiệm vụ ĐATN Sinh viên Giáo viên hướng dẫn Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2017 HIỆU TRƢỞNG SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 4
 5. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG MỤC LỤC Lời cám ơn…………………………………………………………...............................5 LỜI CẢM ƠN CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………….…..………..6 1.1: Giới thiệu chung về quận Dƣơng Kinh Thành phố Hải Phòng……….….…...……6 Đồ án tốt nghiệp là kết quả của một quá trình học tập và rèn luyện của sinh 1.2: Hiện trạng và định hƣớng phát triển của Quận Dƣơng Kinh……………..………..6 viên sau 5 năm ngồi trên ghế nhà trƣờng. Đây là cơ hội để sinh viên chứng tỏ mình trƣớc khi bƣớc vào một giai đoạn mới. Chúng em đã thực hiện đồ án này với hi 1.3: : Các công trình lân cận………………………………………………….…….…...7 vọng gửi gắm vào đó ý tƣởng kiến trúc của mình, cùng với việc tập dƣợt đúc rút 1.4: Đặc điểm tự nhiên và khí hậu…………………………………………….….……..7 kinh nghiệm để trở thành một KTS có kiến thức và khả năng nghề nghiệp tốt khi ra trƣờng lập nghiệp. Sau quãng thời gian tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi qua các tài 2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỀ NHÂN VĂN ẢNH HƢỞNG TỚI PHÁT TRIỂN liệu cùng với sự say mê với kiến trúc, dƣới sự dìu dắt của các thầy cô em đã hoàn CẢNG…………………………………………………………………………………..7 thành đồ án tốt nghiệp với đề tài : 2.1: Các di tích lịch sử văn hoá cần quan tâm…………………………………………..7 CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐỊA – HẢI PHÒNG 2.2: Các lễ hội truyền thống- Các truyền thuyết lịch sử………………………….…….8 Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng kính trọng, cảm ơn và biết ơn sâu sắc tới cô giáo : 3: Đánh giá hiện trạng khu vực xây dựng công trình……………….…………..….…..11 THS.KTS NGUYỄN TRÍ TUỆ - ngƣời đã trực tiếp chỉ bảo, dẫn dắt em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy 4: Đánh giá chung các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển cảng Hải Phòng.......................11 cô trong khoa, trong trƣờng đã quan tâm, tận tình chỉ bảo chúng em trong suốt 5 4.1: Thuận lợi…………………………………………………………………….…….11 năm học vừa qua. Những kiến thức mà các thầy cô đã truyền đạt thực sự là hành 4.2: Khó khăn……………………………………………………………………..………….………..11 trang quý giá để chúng em bƣớc vào con đƣờng phía trƣớc. Chúng em mong rằng sau đồ án tốt nghiệp và khi đã ra đời làm việc vẫn sẽ nhận đƣợc sự giúp đỡ chỉ bảo 4.3: Cơ hội…..………………………………………………………………………...………………11 nhiệt tình và ân cần của các thầy các cô. CHƢƠNG 2: CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẢNG KHÁCH Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, thời gian có hạn nên trong 1.1: Tiêu chuẩn này quy định………………………………………………….……….12 quá trình thực hiện đồ án em không tránh khỏi những sai sót. Nên em mong muốn sẽ tiếp tục nhận đƣợc sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo của các thầy cô và các bạn để 1.2: Tiêu chuẩn này đƣợc sử dụng trong các trƣờng hợp………………………….…...12 em có điều kiện học hỏi, củng cố và nâng cáo kiến thức của mình. 1.3: . Các tổ chức, cá nhân khi lập dự án đầu tƣ xây dựng……………………………..12 Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô. 2.1: Cấp kỹ thuật,tiêu chuẩn cấp kỹ thuật đối với cảng hàng hóa……………….……..12 Kính chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc ! 2.1: . Các cảng hàng hóa (cảng công cộng, cảng chuyên dùng) đƣợc xác định cấp kỹ thuật trên cơ sở các tiêu chuẩn CHƢƠNG III: ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VỀ CHỨC NĂNG Chức năng…………………………………………………………………………………………….14 Nhiệm vụ thiết kế …………………………………………………………………………………….14 CHƢƠNG VI: KẾT LUẬN………………………………………………….………………………..15 BẢN VẼ KĨ THUẬT SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 5
 6. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG CHƢƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU động, sáng tạo, đã từng chứng kiến và tham gia vào nhiều trận quyết chiến chiến lƣợc trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 1.1 : Giới thiệu chung về quận Dƣơng Kinh Thành phố Hải Phòng : Đây là vùng đất in đậm dấu ấn chống ngoại xâm trong suốt quá trình lịch sử 4000 năm của dân tộc Việt Nam, với các chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm Hải Phòng là thành phố duyên hải nằm ở hạ lƣu của hệ thống sông Thái Bình thuộc 938, của Lê Hoàn năm 981, của Trần Hƣng Đạo năm 1288 ... mà đến nay, các chiến tích đồng bằng sông Hồng có vị trí nằm trong khoảng từ 20035’ đến 210 01’ vĩ độ Bắc, và đó vẫn còn tồn tại rất nhiều di tích lịch sử, lƣu truyền biết bao truyền thuyết dân gian, để từ 106029’ đến 107005’ kinh độ Đông; phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, lại cho hậu thế nhiều công trình văn hoá, nghệ thuật có giá trị. Cho nên đến Hải Phòng, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hải Dƣơng, phía Tây Nam giáp tỉnh Thái Bình và phía Đông là đặt chân đến bất cứ đâu chúng ta cũng bắt gặp các di tích, các lễ hội gắn với những truyền biển Đông với đƣờng bờ biển dài 125km, nơi có 5 cửa sông lớn là Bạch Đằng, Cửa thuyết, huyền thoại về lịch sử oanh liệt chống ngoại xâm của Hải Phòng. Những di tích, lễ Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và sông Thái Bình. hội này chính là nguồn tiềm năng quan trọng cần đƣợc quan tâm bảo vệ tôn tạo để phục vụ phát triển du lịch. Diện tích tự nhiên là 1.507,57 km2, dân số 1.837.3 ngàn ngƣời (tính đến 01/04/2009), mật độ dân số trung bình của thành phố là 1.218,78 ngƣời/km2, vào loại Có thể nói rằng, Hải Phòng là nơi có lịch sử vinh quang ngàn năm, một vùng đất hội tụ trung bình so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng. đầy đủ khí thiêng sông núi, và một cƣ dân anh dũng, sáng tạo và rất cởi mở, dễ hoà hợp với bè bạn bốn phƣơng. Những ngƣời dân từ nhiều miền quê đến sinh sống tại vùng đất Hải Phòng từ lâu đã nổi tiếng là một cảng biển lớn nhất ở miền Bắc, một đầu mối cửa biển này đã hình thành nên tính cách kiên nghị, năng động, sáng tạo trong lao động, giao thông quan trọng với hệ thống giao thông thuỷ, bộ, đƣờng sắt, hàng không trong luôn nhạy bén với cái mới, làm cho ngƣời Hải Phòng sớm tiếp thu đƣợc những tinh hoa nƣớc và quốc tế, là cửa chính ra biển của thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; là đầu của thời đại trƣớc biến thiên của lịch sử. Tất cả những yếu tố trên đã và sẽ làm cho Hải mối giao thông quan trọng của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang - Phòng trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng trong nƣớc và quốc tế và Hải Phòng thực một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Chính vì vậy trong chiến lƣợc sự là một trong những trọng điểm du lịch hấp dẫn của vùng ven biển Bắc Bộ, có vị trí phát triển kinh tế – xã hội vùng châu thổ sông Hồng, Hải Phòng đƣợc xác định là một quan trọng trong chiến lƣợc phát triển du lịch Việt Nam. cực tăng trƣởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh); là Trung tâm kinh tế - khoa học - kĩ thuật tổng hợp của Vùng duyên hải Bắc Bộ 1.2 : Hiện trạng và định hƣớng phát triển của Quận Dƣơng Kinh : và là một trong những trung tâm phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nƣớc. (Quyết định 1448 /QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ). Vị trí địa lý : Hải Phòng có điều kiện tự nhiên rất phong phú, giầu đẹp, đa dạng và có nhiều nét độc đáo Hải An là quận nằm ở phía Đông, thuộc khu vực trung tâm của Thành phố Hải mang sắc thái của cảnh quan nhiệt đới gió mùa. Nơi đây có rừng quốc gia Cát Bà - khu Phòng, thuận lợi cơ bản cả về giao lƣu đƣờng bộ và đƣờng thủy, cụ thể là: dự trữ sinh quyển thế giới - là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh nổi tiếng, đặc biệt phong  Bắc giáp với quận Hải An. phú về số lƣợng loài động thực vật, trong đó có nhiều loài đƣợc xếp vào loài quý hiếm của thế giới. Đồng thời, nơi đây còn có cả một vùng đồng bằng thuộc vùng đồng bằng  Nam giáp sông Lạch Tray, ngăn cách với huyện Kiến Thụy. tam giác châu thổ sông Hồng, tạo nên một cảnh quan nông nghiệp trồng lúa nƣớc là nét đặc trƣng của vùng du lịch ven biển Bắc Bộ và cả một vùng biển rộng với nguồn tài  Tây giáp các quận Ngô Quyền và Lê Chân. nguyên vô cùng phong phú, nhiều hải sản quý hiếm và bãi biển đẹp.  Đông giáp vịnh Bắc Bộ. Khí hậu của Hải Phòng cũng khá đặc sắc, ôn hoà, dồi dào nhiệt ẩm và quanh năm có ánh nắng chan hoà, rất thích nghi với sự phát triển của các loài động thực vật nhiệt đới, đặc Kinh tế & Xã hội : biệt rất dễ chịu với con ngƣời vào mùa thu và mùa xuân. Lúc mới thành lập quận vẫn có một phần lớn là diện tích đất nông nghiệp và đất hoang hoá. Nền kinh tế nông công nghiệp xen kẽ, kinh tế dịch vụ chƣa phát triển. Tuy Hải Phòng là vùng đất đầu sóng, ngọn gió, “phên dậu” phía Đông của đất nƣớc, có vị thế chiến lƣợc trong toàn bộ tiến trình đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc ta. nhiên những năm gần đây tỷ lệ đô thị hóa rất cao, nhiều đƣơng phố mới xuất hiện, Ngƣời Hải Phòng với tinh thần yêu nƣớc nồng nàn, tính cách dũng cảm, kiên cƣờng, năng đƣờng làng ngõ xóm đƣợc mở rộng. Kinh tế Dịch vụ của quận phát triển mạnh mẽ. SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 6
 7. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG Điều kiện kinh tế, xã hội của quận rất phức tạp, đặc biệt là kém phát triển so với 2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỀ NHÂN VĂN ẢNH HƢỞNG TỚI PHÁT TRIỂN các quận khác. Tuy nhiên, với ƣu thế của quận mới có quỹ đất nông nghiệp dồi dào, CẢNG: ƣu thế của quận xây dựng sau, Dƣơng Kinh có nhiều thuận lợi trong việc quy hoạch và 2.1. Các di tích lịch sử văn hoá cần quan tâm. xây dựng quận ngay từ đầu theo hƣớng hiện đại phù hợp với xu hƣớng phát triển tất yếu của đô thị hiện đại. Cùng với phế tích tháp Tƣờng Long, đình Ngọc Xuyên, bến tàu Không số (K15), bến Nghiêng, đảo Dấu còn có 4 di tích cấp thành phố gồm: Kho Xăng, đền Nghè, chùa Thiên Giao thông : Phúc, đình Quý Kim góp phần tạo nên sản phẩm du lịch của Đồ Sơn, đó là du lịch văn Ngoài ra, Dƣơng Kinh có các đầu mối giao thông quan trọng của thành phố Hải hóa, tâm linh. Đến thăm đình Ngọc Xuyên với những giá trị nổi bật về lịch sử và kiến trúc Phòng, bao gồm các tuyến đƣờng bộ, đƣờng thủy. Địa bàn giúp du khách tìm hiểu truyền thống của vùng đất Đồ Sơn gắn với ngôi đình này và cảm nhận những giá trị độc đáo của kiến trúc tiêu biểu của thời Nguyễn cuối thế kỷ 19.Từ 1.3 : Các công trình lân cận: chân núi khu vực đình Ngọc Xuyên, du khách có thể đi bộ lên tháp Tƣờng Long, chùa Tháp qua lối bậc đá thơ mộng, hàng cây xanh mát. Hoặc cũng có đƣờng mòn để xe ô tô - Tập chung nhiều Khách Sạn Khu nghỉ dƣỡng đƣa khách lên tháp, bắt đầu hành trình khám phá di tích có từ thời Lý với quần thể chân - Các bãi tắm phục vụ du lịch móng tháp đƣợc bảo tồn; chùa Tháp đã hoàn thành và tháp Tƣờng Long đang trong quá trình phỏng dựng. Đứng trên đỉnh núi Ngọc, du khách có cơ hội chiêm ngƣỡng cảnh đẹp 1.4 . Đặc điểm tự nhiên và khí hậu: “sơn thủy hữu tình” từ trên cao với nhiều góc nhìn khác nhau. * Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa chịu ảnh hƣởng của đại dƣơng nên các chỉ số trung bình về nhiệt độ, độ ẩm, lƣợng mƣa cũng tƣơng đƣơng nhƣ các khu Rời tháp Tƣờng Long xuống khu 2, du khách đến thăm bến Nghiêng- biểu tƣợng chiến vực xung quanh, tuy nhiên có đặc điểm là mùa đông thì ít lạnh hơn và mùa hè thì ít thắng. Nơi đây, ngày 15-5-1955, chiếc tàu quân sự đợi sẵn chở đoàn quân thất trận, nóng hơn so với những tên lính thực dân Pháp cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Từ đây, Hải Phòng và miền Bắc sạch bóng quân xâm lƣợc và bến Nghiêng trở thành di tích minh chứng cho thắng lợi đất liền. Cụ thể là: hoàn toàn sau 9 năm kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta. Trong cuộc kháng Lƣợng mƣa: 1.700-1.800 mm/năm, dao động theo mùa. Mùa mƣa chủ yếu là tháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc, bến Nghiêng trở thành bến tàu phục vụ vận tải tiếp tế hàng hoá cho cuộc chiến đấu bảo vệ đảo đèn Hòn Dấu- nơi đƣợc coi là mắt ngọc của Tổ quốc 7, 8. có nhiệm vụ soi sáng, dẫn đƣờng cho các chuyến tàu biển ra vào, cập bến cảng Hải Phòng. Nằm ở cuối bãi tắm khu 2, dấu bến Nghiêng với những tấm bê tông vẫn nguyên Nhiệt độ trung bình: 25-28 °C, dao động theo mùa. Về mùa hè có thể vẹn từ thời thực dân Pháp xây dựng. Năm 2005, biểu tƣợng của bến Nghiêng đƣợc thành lên trên phố xây dựng góp phần tôn thêm vẻ đẹp, giới thiệu nội dung và giá trị di tích. 30 °C, về mùa đông trung bình 15-20 °C nhƣng có thời điểm có thể xuống dƣới 10 °C Đảo Dấu với lễ hội truyền thống vào dịp đầu xuân. Hòn đảo đƣợc lan truyền từ truyền (khi có gió mùa đông bắc). thống tín ngƣỡng của ngƣ dân miền biển với những tục lệ bảo tồn qua ngôi đền thờ Nam Độ ẩm trung bình: 85%. Hải thần vƣơng, một trong những điểm linh thiêng theo quan niệm của ngƣời Đồ Sơn, nhất là với những ngƣ dân. Đảo Dấu còn ghi lại truyền thống thời chống Mỹ qua ngọn hải Dao động của thủy triều: 3,3-3,9 mét. đăng Hòn Dấu đƣợc xây dựng từ năm 1884, là một trong những ngọn đèn có lịch sử xây Độ mặn nƣớc biển: Từ 0,930% (mùa mƣa) đến 3,111% (mùa khô) dựng lâu đời nhất. Khí hậu mát mẻ, trong lành, thiên nhiên hoang sơ của đảo Dấu làm nên giá trị của danh thắng quốc gia này. Ở đây có khu rừng nguyên sinh với hàng nghìn cây đa, si và nhiều loại cổ thụ có cách đây hàng trăm năm đƣợc bảo tồn nguyên vẹn. Sâu hơn là những thảm thực vật đƣợc coi nhƣ khu rừng nguyên sinh. Ngƣời Đồ Sơn coi đảo Dấu là hòn đảo thiêng nên không ai nghĩ đến chuyện ra đảo khai thác, vụ lợi. Không một nhà dân sống trên hòn đảo rộng gần 14 ha này, ngoài ngọn hải đăng, Trạm Biên phòng và Trạm Khí tƣợng thuỷ văn. SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 7
 8. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG Bến tàu không số K15 dƣới chân đồi Nghinh Phong thuộc khu 3 Đồ Sơn, nơi cách đây Đối tƣợng suy tôn: Đức Phật, Trần Hƣng Đạo, Trần Quốc Toản, Chúa Liễu, Nguyễn đúng 50 năm, chuyến tàu không số đầu tiên xuất phát, chở hàng hóa, vũ khí chi viện cho Công Trứ. chiến trƣờng miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc. Bắt đầu từ Đặc điểm: Tế lễ, dâng hƣơng. đây, xuất hiện những con tàu không số lúc ẩn lúc hiện, làm nên trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Hàng trăm lƣợt tàu xuất phát từ địa điểm này, chở hàng vạn tấn vũ khí, Hội đình Nhu Thƣợng hàng hóa chi viện cho đồng bào miền Nam ruột thịt, đánh giặc thắng lợi, góp phần vào Thời gian: 6 - 8/3 âm lịch. chiến thắng 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nƣớc nhà. Di tích Địa điểm: Xã Quốc Tuấn, huyện An Dƣơng, Tp. Hải Phòng. K15 là biểu tƣợng anh hùng, ca ngợi lòng quả cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc Đối tƣợng suy tôn: Mai Thị Câu, Mai Kỳ Sơn, hai chị em ruột (con Mai Hắc Đế) của quân và dân ta. K15 giờ còn lại những cột bê tông nhƣ nốt nhạc của bài ca đi cùng Đặc điểm: Đấu vật, thi bắt vịt. năm tháng, khắc ghi chiến công chói lọi, đánh dấu trang sử hào hùng của quân đội ta. Hội đình Tri Yếu Thời gian: 7 - 10/2 âm lịch. 2.2. Các lễ hội truyền thống- Các truyền thuyết lịch sử: Địa điểm: Xã Đặng Cƣơng, huyện An Dƣơng, Tp. Hải Phòng. Hội đền phò mã (Đền Dẹo) tƣợng suy tôn: Cao Sơn, Quí Minh và Chàng Rồng - Thần bản trang sở tại giúp vua Hùng Thời gian: 15/1 âm lịch. đánh Thục. Địa điểm: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng. Đặc điểm: Tế thần, thi bánh chƣng, bánh giầy, đấu vật. Đối tƣợng suy tôn: Danh tƣớng Lại Văn Thành, tƣớng giỏi thời nhà Trần (chống Nguyên Hội đền An Lƣ Mông, đƣợc phong Đô úy Thƣợng phẩm đại liên ban). Thời gian: 11/11 âm lịch. Đặc điểm: Lễ tế tƣởng nhớ công tích của danh tƣớng. Địa điểm: Xã An Lƣ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Hội đánh pháo đất Đối tƣợng suy tôn: Trần Hƣng Đạo, An sinh vƣơng Trần Liễu (thân phụ Trần Hƣng Đạo), Thời gian: 3/8 âm lịch. Tuệ Tĩnh (danh y). Địa điểm: Các xã Tân Hƣng, Tam Đa, Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng. Đặc điểm: Lễ cúng tế, lễ dâng hƣơng, chơi đánh đu, hát đúm nam nữ, chọi gà, cờ tƣớng. Đặc điểm: Thi đánh pháo đất. Mỗi cỗ pháo đƣợc 3 hay 4 ngƣời nhào luyện kỹ, nặng Hội đền Giải khoảng 25 - 30kg. Khi có hiệu lệnh ngƣời chơi nâng pháo lên cao rồi giáng xuống đất. Thời gian: 20/11 âm lịch. Pháo nào có cánh pháo đất dài nhất không bị đứt đoạn là thắng cuộc. Địa điểm: Huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng. Hội đình Đồng Lý Đối tƣợng suy tôn: Hai vị tƣớng nhà Trần là Trần Quốc Thành và Trần Quốc Diễn. Thời gian: 8 - 12/1 âm lịch. Đặc điểm: Rƣớc, tế, cờ tƣớng, chọi gà, diễn chèo. Địa điểm: Xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng. Hội đền Hạ Lũng Đối tƣợng suy tôn: Sử Quyên (tƣớng thời Hai Bà Trƣng). Thời gian: 16 - 18/1 âm lịch. Đặc điểm: Rƣớc bài vị, tế lễ, cờ tƣớng, chọi gà. Địa điểm: Phƣờng Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng. Hội đình Dƣ Hàng Đối tƣợng suy tôn: Ngô Quyền, ngƣời mở đầu thời đại tự chủ cho nƣớc ta, đại thắng quân Thời gian: 18/2 âm lịch. Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938. Địa điểm: Phƣờng Dƣ Hàng Kênh, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng. Đặc điểm: Tế lễ, dâng hƣơng, tham quan di tích lịch sử bãi cọc Bạch Đằng. Đối tƣợng suy tôn: Ngô Quyền. Hội đền Khả Lãm Đặc điểm : Hát chèo, ca trù, chầu văn. Thời gian: 3/6 âm lịch Hội đình Hạ Địa điểm: Quận Kiến An, Tp. Hải Phòng Thời gian: 20/8 âm lịch. Đối tƣợng suy tôn: Công chúa Chiêu Minh con vua Trần Thánh Tông có công xây cầu, Địa điểm: Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. mở chợ, chăm sóc ngƣời già, giúp ngƣời hoạn nạn và hiến toàn bộ ruộng vƣờn riêng cho SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 8
 9. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG dân. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn Đặc điểm: Lễ dâng hƣơng, tƣởng niệm, tụng kinh, cầu siêu. Thời gian: 9/8 âm lịch. Địa điểm:Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng. Đối tƣợng tôn vinh: Thuỷ thần. Hội đền Nghè Đặc điểm: Chọi trâu, tục hiến tế Thuỷ thần. Thời gian: 8 - 10/2 âm lịch. 2.3. Các trò chơi, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc: Địa điểm: Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng. Đối tƣợng suy tôn: Lê Chân, nữ tƣớng thời Hai Bà Trƣng. Lễ hội Làng Cá 1/4 - Nét Văn hóa ở Đảo Cát Bà Đặc điểm: Lễ rƣớc mũ, cỗ tế chay Từ xa xƣa, cƣ dân Việt cổ đã từng cƣ trú ở đây, dấu vết để lại qua các di chỉ: Cái Bèo, Eo Hội đền Phú Xá Bùa, Hiền Hoà… Thời gian: 20/8 âm lịch. Địa điểm: Phƣờng Đông Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Đặc điểm nổi bật trong văn hoá dân gian của huyện đảo trƣớc Cách mạng tháng Tám Đối tƣợng suy tôn: Trần Hƣng Đạo, bà Bùi Thị Tự Nhiên - ngƣời giữ kho lƣơng quân đội 1945 Đại Việt và có công xây dựng lại đền Phú Xá. là ngày Hội xuống nƣớc ở các làng Chài, cùng nhiều trò chơi gắn liền với việc đánh bắt Đặc điểm: Lễ tế, rƣớc thần vị, cờ tƣớng, chọi gà cá Hội đền Trạng-Nguyễn Bỉnh Khiêm nhƣ: thi bơi thuyền mảng, đua thuyền thúng trên biển… Thời gian:28/11 âm lịch. Địa điểm:Thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng. Kế thừa phát huy những tinh hoa văn hoá dân gian nảy sinh từ cuộc sống lao động, sản Đối tƣợng suy tôn:Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. xuất của nhân dân huyện đảo cát hải, ngày nay, những trò vui chơi, thi đấu trên sóng biển Đặc điểm: Tế lễ tƣởng niệm trang trọng tại khu di tích đền Trạng. Đây là sự kiện văn hóa lớn ở Hải Phòng thu hút nhiều khách trong và ngoài nƣớc ở Cát Hải thực sự là những ngày hội lớn. Ngày hội kết hợp hài hoà chƣơng trình đặc sắc Hội đu xuân nhất trong giao lƣu văn hoá, thể thao giữa huyện đảo Cát Hải với các huyện lúa ngoại Thời gian: Các ngày Tết Nguyên đán. thành Hải Phòng và tỉnh bạn Quảng Ninh. Địa điểm: Một số địa phƣơng thuộc các huyện Thủy Nguyên và An Lão, TP. Hải Phòng. Đặc điểm: Chơi đu. Ngày hội làng Cá diễn ra vào ngày 1 tháng 4 hàng năm, ghi nhớ sự kiện ngày 1 tháng 4 Hội chèo bơi năm 1959, Bác Hồ kính yêu về thăm làng Cá Cát Hải, động viên thăm hỏi bà con ngƣ dân Thời gian: 21/1 âm lịch. trong công việc chài lƣới, làm chủ biển trời quê hƣơng. Từ đó đến nay, ngày 1 tháng 4 Địa điểm: Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Tp. Hải Phòng. Đặc điểm: Đua thuyền rồng. hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thuỷ sản, ngày khai trƣơng mùa du lịch Cát Bà và cũng là thời điểm ra quân đánh cá vụ Nam của ngƣ dân huyện đảo. Ngày Lễ hội Cát Bà - Hội đua thuyền rồng Thời gian: 1/4 dƣơng lịch. hội lớn mang nhiều ý nghĩa lịch sử đã diễn ra trọng thể ngay tại vùng đảo Cát Bà. Ngày Địa điểm: Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp. Hải Phòng. hội lớn ấy không thể thiếu cuộc thi đua thuyền Rồng trên biển Cát Bà. Bƣớc vào ngày Đối tƣợng suy tôn:Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến nghề cá. hội, Đặc điểm: Đua thuyền kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà năm 1959 và cũng là ngày truyền thống của ngành thủy sản. sau phần thủ tục là lễ khai mạc diễn ra trên lễ đài trƣớc bến tàu neo đậu giữa trung tâm. Một nửa nội dung của lễ hội Cát Bà ( ¼ ) là các hoạt động thi đấu diễn ra trên biển, trọng SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 9
 10. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG tâm là cuộc đua thuyền rồng, giữa đội chủ nhà Cát Bà với các đoàn khách đến từ vùng 3. Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch Cát Bà. Duyên Hải Quảng Ninh, Bắc Trung Bộ, cùng những anh em từ vùng lúa Vĩnh Bảo, Tiên Mục tiêu tổng thể của quy hoạch là đƣa ra các định hƣớng phát triển quần đảo Cát Bà trở Lãng, Thuỷ Nguyên… thành điểm du lịch “xanh” đẳng cấp quốc tế, xứng đáng với vị thế và tiềm năng, có đóng Cuộc đua thuyền rồng trên biển mang ý tƣởng chủ đạo: Thuyền rồng từ biển Cát Bà vƣơn góp tích cực hơn với phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng, huyện Cát Hải và khơi trong thế Rồng Bay của đất nƣớc, nối vòng tay bè bạn, thân ái với mọi miền tổ quốc. cho phát triển của du lịch Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài cuộc đua thuyền Rồng diễn ra sôi nổi hào hứng từ phút ban đầu đến phút cuối để Quan điểm của quy hoạch chú trọng đến chất lƣợng tăng trƣởng du lịch, phát triển du lịch tìm ra đội vô địch nhận giải của Ban Tổ chức, vẫn có thêm các tò thi phối hợp, biểu diễn quần đảo Cát Bà trở thành động lực kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố lƣớt ván đua thuyền thúng của cƣ dân miền Duyên Hải, miền Trung tham dự lễ hội. Điều Hải Phòng và cho phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng; khai thác có hiệu quả đặc biệt, tại ngày hội làng cá Cát Bà, hai loại hình thi đấu kéo co và múa rồng trên biển lẽ các tiềm năng và lợi thế; phát triển các sản phẩm du lịch chất lƣợng và dịch vụ phản ánh ra chỉ diễn ra trên đất liền, thì bây giờ tại ngày hội làng Cá ở huyện đảo Cát Hải đều đƣợc đặc trƣng của địa phƣơng; ƣu tiên phát triển du lịch cao cấp kết hợp hài hòa với du lịch đƣa xuống biển thi đấu. Trƣớc khung cảnh tấp nập tàu thuyền, sóng biển dập dờn, ngƣời đại chúng để đáp ứng nhu cầu đa dạng cảu thị trƣờng và kỳ vọng của khách du lịch để tham gia thi đấu đƣợc chia làm hai bên, ai nấy đều ở trên thuyền của đội mình, ngƣời ở 2 tăng cƣờng hiệu quả về kinh tế - xã hội trong phát triển du lịch; bảo tồn và tôn tạo các giá đội thuyền dàn quân, nắm chắc dây co mà kéo về phía của đội mình. Trong các cuộc thi trị tài nguyên; phát triển du lịch gắn liền với đảm bảo an ninh quốc gia, trậ tự an toàn xã kéo co trên biển nhiều năm gần đây, đội chủ nhà Cát Bà thƣờng vƣợt trội trƣớc các đội hội… bạn. Đề án đƣa ra 4 nội dung: phân tích, đánh giá nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch Nét mới nữa trong Lễ hội làng cá Cát Bà, trong cuộc đua thuyền Rồng trên biển, môn thi quần đảo Cát Bà; quy hoạch phát triển du lịch quần đảo Cát Bà đến năm 2025, tầm nhìn đấu trọng tâm của lễ hội có cuộc đua tài của các đấu thủ nữ trên cự ly dài 4000m, bên đến năm 2050; yêu cầu, hƣớng dẫn giám sát và giải pháp thực hiện quy hoạch; tổ chức cạnh đƣờng đua của nam giới là 6000m, trong khoảng thời gian 30 phút sôi nổi khẩn thực hiện quy hoạch. Từ các vấn đề ảnh hƣởng đến phát triển du lịch quần đảo Cát Bà, các trƣơng. Đây thật sự là những hoạt động văn hoá thể thao, rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn chuyên gia đã đƣa ra các mô hình tham khảo về quy hoạch kiến trúc du lịch đô thị Cát Bà, của từng cá nhân trong một tập thể, đồng thời rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp, lòng quả đề xuất phân vùng lãnh thổ du lịch nhằm khai thác tốt các tiềm năng lợi thế… cảm vì màu cở sắc áo của quê hƣơng. Lễ hội truyền thống hàng năm diễn ra tại trung tâm Sau khi nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp, Phó huyện đảo Cát Hải, nơi có Cát Bà nổi tiếng bởi khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục, nằm Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam và lãnh đạo các sở, ngành, địa phƣơng, Chủ trong hành lang du lịch Hải Phòng - Đồ Sơn - Đình Vũ - Phù Long - Cát Bà. Vì thế, âm tịch hƣởng của lễ hội sẽ ngày một phát huy, bởi nghề các các tỉnh phía Bắc một trung tâm du UBND thành phố Dƣơng Anh Điền khẳng định: Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch - dịch vụ của thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất lịch bền vững Cát Bà với mong muốn phát triển khu du lịch Cát Bà trở thành tầm cỡ thế nƣớc. SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 10
 11. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG giới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới và sự kỳ vọng của nhân dân. Quy hoạch cần phải có tầm nhìn và phải thực hiện nhanh, bảo đảm thời cơ, thời điểm. Thành phố Hải 3. Đánh giá hiện trạng khu vực xây dựng công trình . Phòng đang triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia liên quan đến huyện Cát Hải và du Phía Đông giáp quận Hải An và Vịnh Bắc Bộ. lịch Hải Phòng, trong đó có Cảng cửa ngõ quốc tế tại Lạch Huyện; đƣờng ô tô cao tốc Hà Tây giáp huyện Kiến Thụy và quận Kiến An. Nội - Hải Phòng; cầu Tân Vũ - Cát Hải.... Do đó, quy hoạch đƣa ra tầm nhìn để xây dựng Nam giáp quận Đồ Sơn. quần đảo Cát Bà thành đảo xanh hấp dẫn hàng đầu thế giới là rất đúng, phù hợp xu hƣớng Bắc giáp quận Ngô Quyền và quận Lê Chân. phát triển. - Là nút giao thông đƣờng thủy quan trọng của Dƣơng Kinh liên hệ với thành phố Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phƣơng tiếp tục nghiên cứu kỹ đề Hải Phòng ,Hạ Long ,... án, gửi tham vấn ý kiến bằng văn bản để tham gia trực tiếp vào đề án quy hoạch; đơn vị tƣ - Là vị trí thuận lợi cho giao thông đƣờng thủy ,thuộc khu vực quy hoạch phát triển vấn tiếp thu ý kiến để bổ sung vào đề án quy hoạch hoàn chỉnh, phù hợp hơn. cảng biển của thành Phố Hải Phòng 4. Đánh giá chung các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển cảng Hải Phòng: 4.1. Thuận lợi: - Thành phố Hải Phòng là thành phố du lịch biển thu hút nhiều khách du lịch trong nƣớc và quốc tế. - Có nhiều di tích lịch sử văn hóa - Có nhu cầu sử dụng dịch vụ cao - Tài nguyên thiên nhiên dồi dào - Giao thông biển kết nối thuận tiện tới các khu vực trong và ngoài nƣớc 4.2. Khó khăn: - Cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chƣa cao - Số doanh nghiệp khai thác và có khả năng đáp ứng nhu cầu phụ vụ cho khách hàng rất thấp , nhƣ thiếu hƣớng dẫn viên du lịch biết nhiều ngôn ngữ. - Hầu hết các cảng của thành phố là cảng tàu hàng hóa chƣa có cảng hành khách phục vụ co nhu cầu du lịch đƣờng thủy. 4.3. Cơ hội: - Xây dựng một hình ảnh kiến trúc mới cho thành phố Hải Phòng nói chung và Dƣơng Kinh nói riêng. - Thu hút khách du lịch và nguồn vốn đầu tƣ cho thành phố. SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 11
 12. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG - Phát triển và tận dụng tiềm năng to lớn về du lịch biển. kè bờ bằng đá xây để phƣơng tiện neo đậu xếp, dỡ hàng hóa; đón, trả hành khách. II. CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẢNG KHÁCH CẤP KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN CẤP KỸ THUẬT CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TIÊU CHUẨN CẤP KỸ Ký số hiệu THUẬT CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 22TCN - 326 – 04 Tùy theo tính năng, cảng thủy nội địa đƣợc chia thành cảng hàng hóa và cảng hành khách. 1.1.Tiêu chuẩn này quy định: Căn cứ vào vị trí, vai trò và quy mô công trình, các cảng đƣợc xác định cấp theo các tiêu - Cấp kỹ thuật, tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa và cách tính toán các tiêu chuẩn chuẩn kỹ thuật quy định tại Bảng A, Bảng B của Tiêu chuẩn này; để xác định cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa; 2.1. Cấp kỹ thuật,tiêu chuẩn cấp kỹ thuật đối với cảng hàng hóa: - Tiêu chuẩn hoạt động của bến thủy nội địa. 2.1.1. Các cảng hàng hóa (cảng công cộng, cảng chuyên dùng) đƣợc xác định cấp kỹ 1.2. Tiêu chuẩn này đƣợc sử dụng trong các trƣờng hợp sau: thuật trên cơ sở các tiêu chuẩn: - Làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nƣớc thẩm quyền khi công bố và xác định cấp kỹ - Vai trò của cảng đối với phát triển kinh tế vùng, khu vực; thuật cảng thủy nội địa; cấp phép hoạt động bến thủy nội địa ; - Cấp kỹ thuật tuyến đƣờng thủy nội địa nơi xây dựng cảng; - Làm căn cứ cho công tác lập, thẩm định quy hoạch; lập dự án xây dựng mới, nâng cấp - Quy mô công trình cảng và khả năng kết nối với các phƣơng thức vận tải khác; các cảng, bến thủy nội địa. - Khả năng cho phép loại phƣơng tiện lớn nhất cập cầu cảng; 1.3. Các tổ chức, cá nhân khi lập dự án đầu tƣ xây dựng, nâng cấp cảng, bến thủy nội địa - Năng lực xếp dỡ hàng hóa thông qua cảng/năm; mức độ cơ giới hóa xếp dỡ và khả năng xếp dỡ kiện hàng trọng lƣợng tối đa. thì ngoài việc tuân thủ những yêu cầu của Tiêu chuẩn này việc tính toán thiết kế phải thỏa mãn các yêu cầu của các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành có liên quan. 1.4. Các thuật ngữ sử dụng trong Tiêu chuẩn này đƣợc hiểu nhƣ sau: - Cảng công cộng là cảng của tổ chức hoặc cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bốc xếp hàng hóa , đón trả hành khách phục vụ nhu cầu công cộng. - Cảng chuyên dùng là cảng của một hay một số tổ chức kinh tế chỉ dùng để xếp dỡ hàng hóa, vật tƣ phục vụ cho sản xuất hoặc đóng mới, sửa chữa phƣơng tiện cho chính tổ chức đó. - Cảng đầu mối, cảng khu vực là cảng mà tên, vị trí, vai trò của cảng đã đƣợc xác định trong các quy hoạch cảng, bến thủy nội địa do cơ quan thẩm quyền ban hành. - Bến thủy nội địa là vị trí độc lập đƣợc gia cố bằng cách đóng cọc kè xếp đá, bao cát hoặc SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 12
 13. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG khi áp cấp. Đối với cảng hành khách là lƣợng hành khách thông qua trong năm ở thời TIÊU CHUẨN CẤP KỸ THUẬT CẢNG HÀNH KHÁCH điểm áp cấp. ST Cấp Cấp KT Quy mô công trình Cỡ phƣơng Khả năng T cảng tuyến ĐTNĐ tiện lớn nhất thông qua 1 2 3 4 5 6 2.3.3. Cỡ phƣơng tiện lớn nhất căn cứ khả năng tiếp nhận loại phƣơng tiện lớn nhất 1 Cảng Đặc biệt đến - Công trình bến vĩnh cửu, tàu có sức Trên 200.000 của khách cấp II có nhà chờ trang bị tiện chở trên 100 hành cầu cảng theo hồ sơ hoàn công khi xây dựng, nâng cấp hoặc kết quả kiểm định của cấp I nghi; có nhà điều hành và khách hoặc khách/năm cơ khu vực làm thủ tục của mớn nƣớc các cơ quan chức năng, cơ lớn hơn 2,5m quan tƣ vấn ở thời điểm áp cấp. sở dịch vụ đủ điều kiện 2.3.4. Mức độ cơ giới hóa tính theo tỉ lệ % giữa khối lƣợng hàng hóa bốc xếp bằng phục vụ khách nội địa và thiết bị khách quốc tế; cơ giới trên tổng khối lƣợng hàng hóa xếp dỡ thông qua cảng theo phƣơng án xếp - Kết nối thuận tiện với các dỡ khi phƣơng thức vận tải khác. áp cấp. Khả năng bốc xếp kiện hàng có khối lƣợng lớn nhất đƣợc lấy theo khả năng 2 Cảng Cấp I đến - Công trình bến vĩnh cửu, Đến 100 ghế Trên 100.000 tối đa khách cấp IV có nhà chờ trang bị tiện bổ sung mớn hành cấp II nghi, nhà điều hành, nhà nƣớc khách/năm của thiết bị xếp dỡ trên cầu cảng (căn cứ vào hồ sơ thiết bị đã đƣợc kiểm định). bán vé, sân đỗ xe ô tô.Thuận tiện giao thông; TIÊU CHUẨN BẾN THỦY NỘI ĐỊA - Có cơ sở dịch vụ. Tùy theo công dụng, bến thủy nội địa đƣợc chia làm 2 loại: Bến hàng hóa, bến 3 Cảng Cấp I đến - Công trình bến vĩnh cửu, Đến 50 ghế Trên 50.000 hành khách cấp IV có nhà chờ và khu dịch vụ. hành cấp III khách/năm khách. Các bến thủy nội địa phải đảm bảo các tiêu chuẩn của từng loại đƣợc quy định cụ - Thuận tiện giao thông. thể sau đây: 2.3. Nguyên tắc tính toán, xác định cấp 3.1. Tiêu chuẩn bến hàng hóa: - Phù hợp với quy hoạch khu vực; 2.3.1. Cảng thủy nội địa phải đạt đồng thời các tiêu chuẩn quy định của bảng phân cấp - Không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và khu vực cấm xây dựng theo các quy định mới đƣợc áp vào cấp tƣơng ứng. hiện hành; vị trí ổn định, thuận lợi về thủy văn. 2.3.2. Năng lực xếp dỡ căn cứ phƣơng án xếp dỡ của cảng ứng với trang thiết bị xếp - Bố trí đủ cọc neo, đệm chống va và báo hiệu theo quy tắc Báo hiệu ĐTNĐ. Nếu khai dỡ thác ban đêm phải có đủ hệ thống đèn chiếu sáng khu vực bốc xếp. 3.2. Tiêu chuẩn bến hành khách: SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 13
 14. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG - Phù hợp với quy hoạch khu vực; B. CƠ CẤU CÔNG TRÌNH: - Vị trí nơi đặt bến có địa hình ổn định, thuận lợi về thủy văn; không nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng và các khu vực cấm theo quy định hiện hành. STT Loại đất Diện tích Tỉ lệ % - Bố trí đủ cọc neo, đệm chống va và báo hiệu theo quy tắc báo hiệu ĐTNĐ; có cầu dẫn 1 Nhà ga 0,8 ha 14,5% cho ngƣời lên xuống thuận tiện, an toàn. Nếu hoạt động ban đêm phải có đèn chiếu sáng 2 Cầu cảng 0,9 ha 16.3% khu vực hành khách lên xuống. 3 Khu phụ trợ + bãi đỗ xe 2,6 ha 47,2% - Có nhà chờ, điểm bán vé, khu vệ sinh và đƣờng ra, vào thuận tiện. 4 Đất cây xanh 0,6 ha 10,9% 5 Giao thông 0.6 ha 10,9% 7 Tổng 5.5 ha 100% III. ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VỀ CHỨC NĂNG QUY MÔ CÔNG TRÌNH IV. TỔ CHỨC CÔNG TRÌNH A. CHỨC NĂNG A. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ - Phục vụ nhu cầu di chuyển giao thông đƣờng biển về lĩnh vực du lịch 1. Khu Nhà Ga - Là nơi đón trả khách tham quan và sử dụng giao thông đƣờng thủy 2. Khu điều hành quản lý làm việc - Là nơi neo đậu tàu thuyền tránh bão 3. Khu phụ trợ cho công trình - Các lĩnh vực đi kèm: ăn uống, tham quan, giải trí... 4. Khu để xe - Dịch vụ chất lƣợng cao 5. Khu cầu cảng - Không gian trƣng bày giới thiệu về quần đảo cát bà 6. Sân vƣờn => Vì là đồ án thiết kế nhà ga cảng biển du lịch tạo điểm nhấn cho Hải Phòng nên phải mang phong cách hiện đại linh hoạt. Đáp ứng đƣợc các nhu cầu phục vụ khoảng 1tr3 >>3 triệu khách du lịch hàng năm SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 14
 15. GVHD: THS.KTS: NGUYỄN TRÍ TUỆ CẢNG DU LỊCH THỦY NỘI ĐIA – HẢI PHÒNG IV. KẾT LUẬN Cảng du lịch đóng vai trò nhƣ một giao thông đƣờng biển, có chức năng tiếp nhận, vận chuyển hành khách, hành lý, phƣơng tiện giao thông cá nhân trong nƣớc bằng đƣờng thủy. Đây là công trình có quy mô tầm cỡ quốc gia, phƣơng án thiết kế đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết. Mặt bằng công trình đƣợc bố trí theo dây chuyền công năng rõ ràng, mạch lạc. Các không gian sử dụng hợp lý với từng chức năng riêng của nó. Hình thức kiến trúc phù hợp với khu đất và khí hậu Việt Nam. Trong khuôn khổ nhiệm vụ thiết kế kiến trúc và đƣa ra giải pháp xây dựng, em đã hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao và đã thể hiện ý tƣởng kiến trúc cũng nhƣ kỹ thuật trên các bản vẽ chi tiết. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và dạy bảo tận tình của thầy giáo THS.KTS. Nguyễn Đình Tuệ và các thầy cô trong khoa Xây dựng, đại học dân lập Hải Phòng đã giúp đỡ em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp này. Em chin chân thành cảm ơn các thầy cô ! SVTH: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG – MÃ SV: 1212109022 – XD1601K Page 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2