thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
184
lượt xem
94
download

thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kích thước lớn nhất của bánh răng được gia công Ăn khớp trong đường kính : 1250 mm Chiều rộng : 170 mm + Modun bánh răng được gia công : 3 - 12 + Phạm vi tốc độ đầu xọc : 0,3 - 1,5 htkphút + Khoảng cách lớn nhất từ đường trục dao xọc tới đường trục bàn máy : 603mm + Đường kính bàn máy : 1010 mm + Đường kính vòng lăn của bánh vít nhân độ : 672 mm + Công suất động cơ truyền động chính : 4 ( kW ) + Khối lượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, Chương 3

  1. Chương 3: Nguyªn c«ng 5AGia c«ng r¨ngth¼ng m =3; Z = 64 1. ChÕ ®é c¾t : a. M¸y : 5B161 Cã c¸c th«ng sè kü thuËt : + KÝch th-íc lín nhÊt cña b¸nh r¨ng ®-îc gia c«ng ¡n khíp trong ®-êng kÝnh : 1250 mm ChiÒu réng : 170 mm + Modun b¸nh r¨ng ®-îc gia c«ng : 3  12 + Ph¹m vi tèc ®é ®Çu xäc : 0,3  1,5 htk/phót + Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ ®-êng trôc dao xäc tíi ®-êng trôc bµn m¸y : 603mm + §-êng kÝnh bµn m¸y : 1010 mm + §-êng kÝnh vßng l¨n cña b¸nh vÝt nh©n ®é : 672 mm + C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh : 4 ( kW ) + Khèi l-îng m¸y : 10400 Kg + KÝch th-íc phñ b× m¸y ( dµi x réng x cao ) : 3500 x 1850 x 3500 b. Dông cô : Dao xäc r¨ng m3, Z25 c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç 190 mm, ®Þnh vÞ 5 bËc tù do,kÑp b»ng c¬ cÊu bul«ng liªn ®«ng.
  2. H×nh vÏ trang bªn . d. C¸c b-íc gia c«ng : 1- Xäc th« ( ®Ó chõa l-îng d- 0,4 mm cho c¾t tinh ). 2- Xäc tinh r¨ng e. L-îng d- gia c«ng : - Xäc th« cã l-îng d- gia c«ng 2Zb= 12 mm - Xäc tinh r¨ng cã l-îng d- gia c«ng 2Zb= 0,8 mm. f. ChÕ ®é c¾t :  Xäc th« ( xäc lµm 4 lÇn) + ChiÒu s©u c¾t : t1 = 1,5 mm + Modun b¸nh r¨ng m = 3 ; Z = 64. HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng thÐp 40X => K- 1 =1 Gia c«ng thÐp => Tuæi bÒn T = 100 ( phót ) + Tra b¶ng 5-195 => l-îng ch¹y dao vßng S = 0,34 mm/htk tèc ®é c¾t th« sÏ lµ : 45 45 vt  0, 2 0, 5 0, 3   16 ( m/phót ) T *S *m 100 * 0,34 0,5 * 3 0,3 0,2  Xäc tinh r¨ng + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,4 mm. + Modun b¸h r¨ng m = 3 ; Z = 64. HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng thÐp 40X => K- 1 =1 Gia c«ng thÐp => Tuæi bÒn T = 100 ( phót )
  3. + Tra b¶ng 5-195 => l-îng ch¹y dao vßng S = 0,25 mm/htk tèc ®é c¾t tinh sÏ lµ : 90 90 vt  0, 20, 5 0,95  0,95  28,2 ( m/phót ) T *S 100 * 0,25 0,5 0, 2 + C«ng suÊt hiÖu dông Ne khi xäc r¨ng : Pmax * v Ne  60 * 102 + Lùc c¾t lín nhÊt Pmax  k s * Fmax ks : hÖ sè c¾t ks = 300 ( Kg/mm2 ) Fmax : tiÕt diÖn c¾t lín nhÊt Fmax = 1,18 mm2 Pmax  300 * 1,18 * 0,87  308 ( Kg ) 308 * 28,2 Ne   1,42 ( kW ) 60 * 102 6. Nguyªn c«ng 6A : Phay 4 lç 20mm c. M¸y : 6H10 Cã c¸c th«ng sè kü thuËt : + §-êng kÝnh lín nhÊt khoan ®-îc : 35 mm + Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh tíi trôc : 300 mm + Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mót trôc chÝnh tíi bµn : 750 mm + KÝch th-íc bÒ mÆt lµm viÖc cña m¸y 450 x 500 mm + Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh : 12 + Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : 31,5  1400 (vßng /phót ) + Sè cÊp b-íc tiÕn 9 + Ph¹m vi b-íc tiÕn : 0,1  1,6 mm/vßng + Lùc tiÕn dao 1500 Kg
  4. + Momem xo¾n 4000 Kg.cm + C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh : 3 ( kW ) + Khèi l-îng m¸y : 1300 Kg + KÝch th-íc phñ b× m¸y ( dµi x réng x cao ) : 1245 x 815 x 2690 d. Dông cô : Dao phay ngãn thÐp giã D =  20; Z= 5 r¨ng. c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç  190 mm, ®Þnh vÞ 5 bËc tù do, kÑp b»ng c¬ cÊu bul«ng liªn ®«ng. H×nh vÏ trang bªn . e. C¸c b-íc gia c«ng, l-îng d- gia c«ng : Phay 4lç  20 cã l-îng d- gia c«ng 2Zb = 20 f. ChÕ ®é c¾t : + ChiÒu s©u c¾t : t = 10 mm + L-îng ch¹y dao : S = 0,06 mm/vßng. + VËt liÖu gia c«ng thÐp 40x => Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-153 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 29,5 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo vµo c¬ tÝnh cña thÐp K1= 0,75 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng K2= 0,9 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chu kú bÒ cña dao K4= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chiÒu réng phay K5= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng K6= 0,8
  5. vt  vb * K 1 * K 2 * K 3 * K 4 * K 5 * K 6  15,93 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : 1000 * v 1 1000 * 15,93 nt    253,5 ( vßng/phót )  *D  * 20 Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 300 (vßng /phót ) . Nh- vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : n m *  * D 300 *  * 20 vtt    18,9 ( m/phót ) 1000 1000 + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW. 7.Nguyªn c«ng 7A : NhiÖt luyÖn T«i cao tÇn bÒ mÆt b¸nh xÝch ®¹t ®én cøng HRC = 40 50 ,chiÒu s©u thÊm 14  15 mm g. ThiÕt bÞ lß t«i cao tÇn 60 kW h. ChÕ ®é nhiÖt luyÖn 1- T«i : NhiÖt ®é nung 830C M«i tr-êng nguéi n-íc 2- Ram NhiÖt ®é nung 450C M«i tr-êng nguéi kh«ng khÝ
Đồng bộ tài khoản