intTypePromotion=1

Thuyết trình bằng tiếng anh

Chia sẻ: Trần Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
175
lượt xem
44
download

Thuyết trình bằng tiếng anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Everyone can use a paintbrush, but not everyone knows how to paint. Mọi người đều có thể sử dụng một cây cọ, nhưng không phải ai cũng biết làm thế nào để sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình bằng tiếng anh

  1. Everyone can use a paintbrush, but not everyone knows how to paint. Mọi người đều có thể sử dụng một cây cọ, nhưng không phải ai cũng biết làm thế nào để sơn. Presentations are a fact of organizational life. Thuyết trình là một thực tế của cuộc sống tổ chức. Sales meetings, investor pitches and press relations are all planned and built around slides. Doanh số bán hàng các cuộc họp, cao độ đầu tư và quan hệ báo chí là tất cả các kế hoạch và xây dựng xung quanh slide. When modern organizations demand polish and sophistication, why do so many presentations fall flat? Khi các tổ chức hiện đại, nhu cầu đánh bóng và tinh tế, tại sao bài thuyết trình rất nhiều mùa thu phẳng? Visual storytelling is a skill most people are never taught, yet are expected to know at work. Hình ảnh kể chuyện là một kỹ năng hầu hết mọi người không bao giờ được dạy, nhưng được dự kiến sẽ biết tại nơi làm việc. When it's bad, it's usually really bad. Khi nó là xấu, nó thực sự xấu. We've all had to endure the tedium of a terrible presentation. Chúng tôi đã phải chịu đựng sự nhàm chán của một bài thuyết trình khủng khiếp. But when a visual story is done well, it can take your ideas to the next level. Nhưng khi một câu chuyện hình ảnh được thực hiện tốt, nó có thể mất ý tưởng của bạn để cấp độ tiếp theo. A well crafted presentation supports you on stage. Một bài thuyết trình cũng crafted hỗ trợ bạn trên sân khấu. It frees your ideas to resonate deeper with your audience. Nó sẽ giải phóng những ý tưởng của bạn để cộng hưởng sâu sắc hơn với khán giả của bạn. Your presentation is often the last thing a customer sees before making a decision. Trình bày của bạn thường là điều cuối cùng một khách hàng nhìn thấy trước khi quyết định. Every presentation is made up of three parts: 1) your message; 2) your visuals; and 3) your delivery. Mỗi trình bày là làm ba phần: 1) thông điệp của bạn, 2) hình ảnh của bạn, và 3) của bạn cung cấp. When the stakes are high, the quality of each of these parts can mean the difference between a "yes" or "no" with a customer. Khi các cổ phần đang cao, chất lượng của các bộ phận này có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa "có" hoặc "không" với một khách hàng. When you compare presentations to the other marketing tools organizations use, the quality difference is staggering. Khi bạn so sánh các bài thuyết trình để sử dụng tiếp thị các công cụ khác tổ chức, sự khác biệt chất lượng đáng kinh ngạc. Businesses spend billions of dollars to ensure their websites and print materials are top notch. Các doanh nghiệp chi tiêu hàng tỷ đô la để đảm bảo trang web của họ và tài liệu in là đầu trang notch. Presentations, on the other hand, are often homemade by the engineers and sales people who deliver them. Thuyết trình, mặt khác, thường nấu ăn, do các kỹ sư và những người bán hàng cung cấp cho họ. It's a common mistake to think there is a way slides are supposed to look — a title up top, bullet points below, the occasional clip art. Đó là một sai lầm phổ biến nghĩ rằng có một cách slide có nghĩa vụ phải để tìm một tiêu đề lên hàng đầu, điểm
  2. nhấn dưới đây, các clip nghệ thuật thường xuyên. This style is often rigidly enforced in the corporate world, despite growing mountains of evidence suggesting it's an ineffective way to share information. Phong cách này thường là cứng nhắc thực thi trong thế giới doanh nghiệp, mặc dù núi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nó là một cách hiệu quả để chia sẻ thông tin. There are hundreds of alternatives to the usual bullet point slides. Hiện có hàng trăm lựa chọn thay thế cho các trang trình bày đạn điểm thông thường. Which makes the most sense for your message? Mà làm cho ý nghĩa nhất cho thông điệp của bạn? Storytelling is the most powerful way to put your ideas into the world. Kể chuyện là cách tốt nhất để đưa ý tưởng của bạn vào thế giới. Information overload is the presenter's nemesis. Tình trạng quá tải thông tin là kẻ thù của người thuyết trình. Presenters want to thoroughly cover every detail of their message, but too often this confuses the audience. Các diễn giả muốn triệt để bao gồm tất cả chi tiết của thông điệp của họ, nhưng quá thường xuyên nhầm lẫn khán giả. It's important to strike a balance between being thorough and memorable, and there's no better way to be memorable than with a story. Điều quan trọng là để tấn công một sự cân bằng giữa kỹ lưỡng và đáng nhớ, và không có cách nào tốt hơn để được đáng nhớ hơn với một câu chuyện. Story makes meaning. Câu chuyện làm cho ý nghĩa. The human brain is wired for it. Bộ não con người là có dây cho nó. In the same way a song is easier to remember than a series of music notes, a story is easier to remember than individual chunks of information. Trong cùng một cách một bài hát dễ nhớ hơn so với một loạt các nốt nhạc, một câu chuyện dễ dàng hơn để ghi nhớ hơn so với các khối thông tin cá nhân của. Visuals can kick it up another notch. Hình ảnh có thể đá nó lên một notch. By engaging more senses, visuals are like super glue for your ideas. Bằng cách tham gia các giác quan hơn, hình ảnh giống như keo siêu cho những ý tưởng của bạn. A great presentation in the hands of a trained storyteller becomes something more than the sum of its parts — it becomes something magical. Một bài thuyết trình tuyệt vời trong tay của một người kể chuyện được đào tạo trở thành một cái gì đó nhiều hơn tổng của các bộ phận của nó - nó sẽ trở thành một cái gì đó huyền diệu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2