intTypePromotion=1

Thuyết trình đề tài: Quy trình sản xuất bột đường mía

Chia sẻ: Truong Van Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
199
lượt xem
38
download

Thuyết trình đề tài: Quy trình sản xuất bột đường mía

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình đề tài: Quy trình sản xuất bột đường mía trình bày tổng quan về cây mía, chọn và thuyết minh dây chuyền sản xuất, cân bằng vật chất, 1 số thiết bị chính. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình đề tài: Quy trình sản xuất bột đường mía

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Đề tài : QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT ĐƯỜNG MÍA GVHD: TRẦN LỆ THU SVTH : TRƯƠNG VĂN THANH 2205112203
 2. NỘI DUNG 1. TỔNG QUAN 2. CHỌN VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH 3. CÂN BẰNG VẬT CHẤT 4. MỘT SỐ THIẾT BỊ CHÍNH 5. KẾT LUẬN
 3. 1. TỔNG QUAN 1. Nguồn gốc cây mía 2.Thành phần hóa học cây mía 3.Giá trị dinh dưỡngcủa đường mía 2. HiÖu q u¶ kinh tÕ 3. T×nh h×nh p h¸t triÓn m Ýa ®­ê ng ë ViÖt Nam
 4. 1.Nguồn gốc cây mía • Từ Ấn Độ, nó xuất hiện từ một loại cây lau sậy hoang dại đã trở thành một trong những cây công nghiệp quan trọng trên thế giới. • Mía trồng nhiều nhất ở châu Mỹ và châu Á, châu Âu trồng mía ít nhất. • Các nước trồng nhiều mía như: Cuba, Brazil, Ấn Độ, Mehico, Trung Quốc…
 5. 2.Thành phần hóa học cây mía • - Thành phần nước: 70-75% • - Thành phần đường: 9-15% • - Thành phần xơ: 10-16% c • - Đường khử: 6 0,01-2% • - Chất không đường: 1-3% • Thành phần đường trong mía: Saccarose – CTPT: C12H22O11 – CTCT:
 6. 3. Gi¸ trÞ dinh d­ìng : • §­êng saccaroza ® chÕ biÕn tõ c© ­îc y mÝa hoặc cñ c¶i ®­êng. • §­êng cung cÊp cho c¬ thÓ mét n¨ng l­îng lín, cø 1kg ® ­êng saccaroza cho ta kho¶ng 3900 – 4000 kcalo. • Đ­êng cßn có s¶n phÈm phô nh­: b· mÝa, mËt rØ ® lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt Ó cån, m× chÝnh, giÊy , thøc ¨n gia sóc , ho¸ chÊt vµ mét phÇn lµm ph© bãn. n
 7. 4. HiÖu qu¶ kinh tÕ • Đường ®­îc sö dông réng r·i trong ®êi sèng hµng ngµy d­íi nhiÒu h× thøc kh¸c nh nh­ : B¸nh kÑo, ® uèng, ® hép... å å • Ngµnh ® ­êng mÝa ph¸t triÓn th× c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c còng ph¸t triÓn theo : Ngµnh c«ng nghiÖp nÆng cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ , mét sè ngµnh cung cÊp nguyªn vật liÖu, c¸c ngµnh chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm thùc phÈm kh¸c cã liªn quan mËt thiÕt víi ngµnh ®­êng…
 8. 5. T×nh h×nh ph¸t triÓn mÝa ®­ê ng ë ViÖt Nam • Theo thèng kª cña ch­¬ tr× mÝa ® ng nh ­êng n¨m 2000, c¶ n­íc cã 44 nhµ m¸y s¶n xuÊt ® ­êng mÝa, trong ® cã 6 nhµ m¸y ® më réng c«ng ã ­îc suÊt vµ ® t­ chiÒu s© Tæng c«ng suÊt ® Çu u. ¹t kho¶ng 80.000 tÊn mÝa/ngµy. • MiÒn b¾c cã 16 nhµ m¸y chiÕm 44%, s¶n l­îng ®­êng lµ 430.000 tÊn. • Miền Nam cã 15 nhµ m¸y chiÕm 37%, s¶n l­îng ®­êng lµ 400.000 tÊn. • MiÒn trung cã 13 nhµ m¸y chiÕm 19%, s¶n l­îng ®­êng lµ 200.000 tÊn.
 9. 2. c hän vµ thuyÕt minh d©y c huyÒn s ¶n xuÊt • I. Chän nh÷ng phÇn c ¬ b¶n tro ng d©y c huyÒn s ¶n xuÊt. • II. S ¬ ®å d©y c huyÒn c «ng ng hÖ • III. Thuyết minh quy trình công nghệ
 10. I. Chän nh÷ng phÇn c ¬ b¶n trong d©y c huyÒn s ¶n xuÊt. 1. PhÇn lÊy n­íc m Ýa. + Chän ph­¬ ¸n Ðp : Dµn Ðp 4 m¸y Ðp ng cã kÕt hîp thÈm thÊu, hÖ trôc ® nghiªng ì ® n© cao ¸p lùc trôc ® Ó ng Ønh . + Chän ph­¬ ¸n xö lý mÝa: gåm 2 b¨ng ng t¶i vµ 2 m¸y xÐ t¬ . i
 11. I. Chän nh÷ng phÇn c ¬ b¶n trong d©y c huyÒn s ¶n xuÊt. 2. PhÇn lµm s ¹c h n­íc m Ýa. + Chän ph­¬ ph¸p SO2 axit tÝnh ® lµ ng Ó s¹ch n­íc mÝa. + ¦u ® iÓm: Trong m«i tr­êng axit t¹o kÕt tña CaSO3 r¾n ch¾c l¾ng tèt, läc dÔ dµng, l­u tr× c«ng nghÖ ® n gi¶n vµ nh ¬ ® t­ Ýt . Çu
 12. I. Chän nh÷ng phÇn c ¬ b¶n trong d©y c huyÒn s ¶n xuÊt. 3. PhÇn c « ®Æc n­íc m Ýa. Chän ph­¬ ¸n bèc h¬ ¸p lùc ch© kh«ng. ng i n + ¦u ® iÓm: TiÕt kiÖm ® diÖn tÝch ­îc truyÒn nhiÖt, tiÕt kiÖm h¬ ® mµu s¾c i èt, vµ chÊt l­îng mËt chÌ ® b¶o. ¶m Chän hÖ bèc h¬ 4 hiÖu: 2 hiÖu ® bèc i Çu h¬ ¸p lùc, 2 hiÖu cuèi bèc h¬ ch© i i n kh«ng.
 13. I. Chän nh÷ng phÇn c ¬ b¶n trong d©y c huyÒn s ¶n xuÊt. 4. PhÇn nÊu ®­ê ng v µ thµnh p hÈm . +Chän chÕ ® nÊu ® é ­êng 3 hÖ A,B, C. C¨n cø vµo t× h× nguyªn liÖu vµ yªu nh nh cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm ® chän chÕ Ó ® nÊu ® é ­êng thÝch hîp. + Chän thiÕt bÞ nÊu ® ­êng ch© kh«ng n gåm 4 nåi nÊu: 3 nåi nÊu non A, B, C liên tục và 1 nồi nấu giống B,C.
 14. I. Chän nh÷ng phÇn c ¬ b¶n trong d©y c huyÒn s ¶n xuÊt. 4. PhÇn nÊu ®­ê ng v µ thµnh p hÈm . +Chän ly t© A,B,C ly t© liªn tôc. m m +Chọn máy nghiền là máy nghiền bi liên tục, công suất 10t/h • C¸c thiÕt bÞ nÊu ® ­êng vµ thµnh phÈm cÇn ® tËn dông chiÒu cao tù ch¶y ® ­îc Ó tiÕt kiÖm ® ­êng ® vµ l­îng nguyªn liÖu i cÇn b¬ m.
 15. II.SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ
 16. Mía cây Cân mía Bãi mía Cẩu mía Bàn lùa
 17. Băng tải Khỏa bằng Máy xé tơ 1 Máy xé tơi 2 Tách sắt
 18. Ép mía Bã mía Lọc sàn cong Lò hơi Nước mía HH Gia vôi sơ bộ Ca(OH)2 pH=6.6-6.8 Gia nhiệt 1 T= 60÷70o C
 19. X«ng SO2 lÇn I PH =3,4÷3,8 Ca(OH)2 Trung hòa PH =6,8÷7,2 Gia nhiệt 2 T = 98÷105oC Lắng trong Nước bùn Lọc CK Lọc sàn cong Nước bùn Lọc CK
 20. Nước mía trong Gia nhiệt 3 T = 115÷120oC B ố c hơ i 4 hiệu X«ng SO2 lÇn 2 PH =6.2÷6.4 Nấu đường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2