intTypePromotion=1

Thuyết trình: Phương pháp đo cao hình học và cao lượng giác

Chia sẻ: Pham Van Thang | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:20

0
349
lượt xem
54
download

Thuyết trình: Phương pháp đo cao hình học và cao lượng giác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết trình: Phương pháp đo cao hình học và cao lượng giác do nhóm sinh viên phối hợp thực hiện. Nội dung đề tài trình bày về khái niệm, phân loại, phương pháp đo cao hình học và phương pháp đo cao lượng giác. Mời bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Phương pháp đo cao hình học và cao lượng giác

 1. Phương Phap Đo Cao Hinh Hoc ́ ̀ ̣ Và Cao Lượng Giac ́ ́ Giao viên ́ Nhom 3 v ̣ ThS : Pham Văn Chung • Nguyên Duy Thức ̃ • Lương Văn Đat ̣ • ̃ ̀ Nguyên Lê Hoang • Hoang Minh Thế ̀ • ̣ ́ Pham Văn Thăng
 2. Nôi Dung Đề Tai. ̣ ̀ I. ́ ̣ Khai Niêm. II. ̣ Phân Loai. III. ̀ ̣ Đo Cao Hinh Hoc. IV. Đo Cao Lượng Giac. ́
 3. ́ ̣ I. Khai Niêm. • Đo độ cao là xac đinh khoang cach từ ́ ̣ ̉ ́ môt điêm trên bề măt trai đât đên môt măt ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ thuy chuân gôc quy ước theo phương cua ̉ ̉ ́ ̉ ̣ dây doi.
 4. • Độ cao cua môt điêm được xac đinh so với ̉ ̣ ̉ ́ ̣ măt thuy chuân gôc goi là độ cao tuyêt đôi ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ́
 5. • Do yêu câu cua thực tê, có thể chon cac măt ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ thuy chuân khac song song với măt thuy ̉ ̉ ́ ̣ ̉ chuân gôc lam măt phăng chiêu. Độ cao ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ được xac đinh so với măt chuân nay là độ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ cao tương đôi( Ví du; măt nước Sông Hông ́ ̣ ̣ ̀ để xac đinh dộ cao môt số điêm ở Hà Nôi). ́ ̣ ̣ ̉ ̣
 6. Trong thực tế chỉ cân xac đinh tuyêt đôi cua ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ môt điêm A sau đó xac đinh độ cao tương đôi ̣ ̉ ́ ̣ ́ cua cac điêm khac so với điêm A, như vây ta ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̣ tinh được độ cao tuyêt đôi cua bât kì điêm ́ ́ ̉ ́ ̉ nao khi đã biêt độ cao tương đôi so với điêm ̀ ́ ́ ̉ A
 7. ̣ II. Phân Loai. v Có 3 Phương phap đo độ cao. ́ • Đo cao hinh hoc: Dựa vao nguyên lý hinh ̀ ̣ ̀ ̀ hoc, để xac đinh hiêu độ cao giữa cac điêm ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ người ta sử dung may thuy binh có tia ngăm ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̀ năm ngang. • Đo cao lượng giac: là xac đinh hiêu độ cao ́ ́ ̣ ̣ giữa cac điêm dựa vao sự liên hệ ham lượng ́ ̉ ̀ ̀ ́ giac trong tam giac vuông. ́ • Đo cao ap kê: Dựa vao nguyên tăc vât ly; ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ap suât không khí thay đôi theo độ cao, ap ́ ́ ̉ ́ suât không khí được đo băng ap kế thuy ngân ́ ̀ ́ ̉ hoăc ap kế kim. ̣ ́
 8. ̀ ̣ III. Đo cao Hinh Hoc. 1. ́ ̉ ̀ May Thuy Binh. •. Dung cụ cơ ban để xac đinh hiêu độ cao giữa cac ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ điêm khi đo cao hinh hoc là may Thuy Binh. ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ May Thuy Binh Nikon AC-2S(giá khoang 4tr8) ́ ̉ ̀ ̉
 9. ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ Câu tao cua may thuy binh Lưu Ý : Truc ông thuy dai TT phai vuông goc với truc quay VV. ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ Truc ngăm cua ông kinh CC phai song song với truc ông thuy ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ dai TT.
 10. ̉ ̉ 2. Mia Thuy Chuân. • Mia thuy chuân là môt thước gỗ có bề rông từ 10- ̉ ̉ ̣ ̣ 20cm, chiêu day 2-3cm và chiêu dai từ 1,5-4m(2m, ̀ ̀ ̀ ̀ 3m). Thông thường mia được khăc vach đên đơn vị ́ ̣ ́ cm và được đanh số theo dm . ́
 11. ̀ ̣ 3. Đo Cao Hinh Hoc. Nguyên lý đo cao hinh hoc là dung tia ngăm năm • ̀ ̣ ́ ̀ ngang cua may thuy binh với Mia thăng đứng để xac ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ́ đinh hiệ độ cao giữa hai điêm. Căn cứ vao nguyên lý ̣ ̉ ̀ đó có thể đo cao hinh hoc theo 2 phương phap sau ̀ ̣ ́ a/ Đo cao từ giữa ( đăt may thuy binh giữa 2 điêm ̣ ́ ̉ ̀ ̉ A,B)
 12. Điêm A đã biêt độ cao HA goi là điêm sau. ̉ ́ ̣ ̉ Điêm B cân xac đinh độ cao HB goi là điêm trước. ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ Mia đăt tai A goi là mia sau, mia đăt tai B goi là mia ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ trước Căn cứ vao truc ngăm năm ngang, đoc số trên mia tai A ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ và B là s và t. Hiêu độ cao tai hai điêm A, B tinh theo công thức: ̣ ̣ ̉ ́ ΔH = s – t AB
 13. ΔZ có thể (-) hoăc (+) tuy theo điêm B cao hay thâp AB ̣ ̀ ̉ ́ hơn điêm A ̉ Độ cao cua điêm B sẽ băng : H = H + ΔH ̉ ̉ B ̀A AB q Trong thực tế cac điêm A,B cach rât xa nhau để xac ́ ̉ ́ ́ ́ đinh ΔH ta cân thanh lâp đường truyên độ cao AB ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ băng cach đăt nhiêu tram may thuy binh. ́ ̉ ̀
 14. b/ Đo cao từ môt phia. ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ Tai A đăt may thuy binh, Tai B đăt mia thuy chuân. ̉ Đo chiêu cao may là i, đoc số trên mia là b. ̀ ́ ̣ Chênh lêch độ cao giữa 2 điêm A và B ̣ ̉ ΔH = i – b AB HB = H + ΔHAB = HA + i – b A Đăt Hi = HA + i được goi là độ cao tia ngăm ta co: ̣ ̣ ́ ́ HB = Hi- b
 15. IV. Đo Cao Lượng Giac. ́ Phương phap đo cao lượng giac được ap dung khi • ́ ́ ́ ̣ đia hinh măt đât có độ dôc lớn hơn 5-8 đô. ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ • Đăt may Kinh vĩ tai A, dựng Mia tai B. đo chiêu cao ̣ ́ ̣ ̣ ̀ may, đo chiêu cao tiêu l, đo goc đứng V. Goi D là ́ ̀ ́ ̣ khoang cach năm ngang giữa 2 điêm A, B là ta co; ̉ ́ ̀ ̉ ́
 16. ΔHAB = D.tgV + i – l Để thuân cho viêc tinh toan ta lây l băng i suy ra : ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ΔHAB = D.tgV THE END!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2