intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn Việt Nam:Công tác đất –quy phạm thi công và nghiệm thu

Chia sẻ: Paradise_12 Paradise_12 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

273
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xây dựng các công trình có tải trọng lớn trền nền đất yếu cần phải có các biện pháp xử lý đất nền bên dưới móng công trình, nhất là những khu vực có tầng đất yếu khá dày như vùng Nhà Bè, Bình Chánh, Thanh Đa ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Việt Nam:Công tác đất –quy phạm thi công và nghiệm thu

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM Công tác đất –quy phạm thi công và nghiệm thu
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 Nhãm H C«ng t¸c ®Êt – Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu Earth Works - Codes for construction, check and acceptance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i tu©n theo khi thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c ®Êt theo ph|¬ng ph¸p kh« (b»ng m¸y ®µo, xóc vv…), ph|¬ng ph¸p |ít (b»ng c¬ giíi thuû lùc vv….), ph|¬ng ph¸p khoan næ m×n trong x©y dùng, c¶i t¹o nhµ vµ c«ng tr×nh. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh thuû lîi (thuû ®iÖn, thuû n«ng), giao th«ng vËn t¶i, b|u ®iÖn, ®|êng d©y vµ tr¹m khai th¸c má, dÇu khÝ, c«ng nghiÖp, d©n dông…. Ngoµi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy, khi thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c ®Êt cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m chuyªn ngµnh. 1.2. Khi thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng còng nh| khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Êt nhÊt thiÕt ph¶i theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy. 1.3. Nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®Êt gåm cã: - ThÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh; - B×nh ®å khu vùc x©y dùng trong ®ã chØ râ hiÖn tr¹ng mÆt ®Êt, ®|êng ®ång møc, chç ®Êt ®¾p, n¬i ®æ ®Êt, ®|êng vËn chuyÓn, tuyÕn ®Æt ®|êng èng vµ vÞ trÝ bÓ l¾ng (nÕu thi c«ng c¬ giíi thuû lùc), x¸c ®Þnh b¸n kÝnh an toµn (nÕu khoan næ m×n); - C¸c mÆt c¾t däc c«ng tr×nh lµm theo mÆt c¾t ®Þa chÊt; - B¶ng thèng kª khèi l|îng c«ng t¸c ®Êt, biÓu ®å c©n ®èi gi÷a khèi l|îng ®µo vµ ®¾p; - T×nh h×nh ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thuû v¨n vµ khÝ t|îng thuû v¨n cña toµn bé khu vùc c«ng tr×nh; Nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®Êt lµ nh÷ng tµi liÖu cña thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng, b¶n vÏ thi c«ng vµ nh÷ng tµi liÖu ghi trªn ®©y, trong nh÷ng ®iÒu nµy, vµ ph¶i ®|îc hiÖu chØnh, bæ sung cho phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ t¹i thùc ®Þa. 1.4. Nh÷ng tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i cung cÊp ®ñ nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt vÒ ®Êt x©y dùng, cã thÓ gåm toµn bé hoÆc mét phÇn nh÷ng sè liÖu sau ®©y: a) Thµnh phÇn h¹t cña ®Êt. b) Tû träng vµ khèi l|îng thÓ tÝch kh« cña ®Êt. c) Khèi l|îng thÓ tÝch vµ ®é Èm cña ®Êt. d) Giíi h¹n ®é dÎo. e) Thµnh phÇn kho¸ng cña ®Êt. g) HÖ sè thÊm (trong tr|êng hîp cÇn thiÕt). h) Gãc ma s¸t trong vµ lùc dÝnh cña ®Êt. 1
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 i) §é chua mÆn vµ nh÷ng ®Æc tÝnh riªng cña ®Êt (tÝnh tr|¬ng në, tan r·, lón s¹t vv…) k) C|êng ®é chÞu nÐn t¹m thêi vµ ®é nøt nÎ (®èi víi ®¸). I) §é chÆt tèi ®a vµ ®é Èm tèi |u khi ®Çm nÐn (nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®Çm chÆt ®Êt). m) §é bÈn (c©y, r¸c …), vËt g©y næ (bom, m×n, ®¹n vv…) vµ nh÷ng vËt ch|íng ng¹i kh¸c (trong tr|êng hîp thi c«ng c¬ giíi thuû lùc vµ n¹o vÐt luång l¹ch). n) Ph©n cÊp ®Êt theo møc ®é khã thi c«ng phô thuéc vµo ph|¬ng ph¸p thi c«ng ®Êt ®|îc chän. o) Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña ®Êt ë nh÷ng ®é cÇn thiÕt kh¸c nhau. Trong tr|êng hîp båi ®¾p c«ng tr×nh ph¶i ph©n tÝch thµnh phÇn h¹t cña ®Êt. Chó thÝch: 1) Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt ph¶i x¸c ®Þnh møc ®é lÉn r¸c bÈn cña ®Êt vµ khi thÊy cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu tra thùc ®Þa, nguån lµm bÈn ®Ó cã tµi liÖu bæ sung. Trong giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt còng ph¶i tÝnh ®Õn møc ®é lÉn r¸c bÈn cña ®Êt. Trong tr|êng hîp thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc vµ n¹o vÐt luång l¹ch, møc ®é ®Êt lÉn r¸c ph¶i hiÖu chØnh theo thùc tÕ thèng kª sè lÇn ngõng m¸y ®Ó gì r¸c ë b¸nh xe c«ng t¸c vµ miÖng hót. Trong tr|êng hîp nµy ph¶i tÝnh ®Õn thêi gian ngõng viÖc ®Ó thau röa èng dÉn bïn, thêi gian ngõng viÖc do kÑt m¸y ë kho¶ng ®µo vµ thêi gian khëi ®éng m¸y. 2) CÇn ph¶i cã c¸c sè liÖu ghi ë môc “g, h, i” hay kh«ng lµ tuú ë sù phøc t¹p cña ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ph|¬ng ph¸p thi c«ng ®|îc chän trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng còng nh| ®iÒu kiÖn t¹i n¬i x©y dùng. 1.5. ChØ sö dông ph|¬ng ph¸p c¬ giíi thuû lùc khi cã nguån n|íc vµ l|îng n|íc ®ñ ®Ó vËn chuyÓn ®Êt. Ph¶i kh¶o s¸t kü kh¶ n¨ng cÊp n|íc cña nguån n|íc, trªn c¬ së tÝnh to¸n nhu cÇu sö dông n|íc, nhÊt lµ ®èi víi ao, hå vµ s«ng suèi nhá, ph¶i tÝnh c¶ nhu cÇu n|íc sinh ho¹t vµ vÖ sinh tèi thiÓu ë phÝa d|íi khu vùc thi c«ng, ®ång thêi ph¶i tÝnh ®Õn mÊt n|íc do bèc h¬i, thÊm vµ b·o hoµ ®Êt. 1.6. Khi thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc, kh«ng ®|îc ®Ó n|íc th¶i lµm ngËp óng d©n c|, nhµ m¸y, ®|êng x¸ vµ ®Êt n«ng nghiÖp vv… Nh÷ng biÖn ph¸p lµm s¹ch, l¾ng bïn vµ dÉn n|íc tõ c¸c s©n båi, th¶i vµo s«ng, hå ph¶i ®|îc c¬ quan qu¶n lý vµ b¶o vÖ nguån n|íc cho phÐp vµ cã sù tháa thuËn cña c¸c c¬ quan Nhµ n|íc vÒ gi¸m s¸t vµ b¶o vÖ m«i sinh, m«i tr|êng, b¶o vÖ thuû s¶n vµ c¸c c¬ quan liªn quan kh¸c. 1.7. Khi thi c«ng ®Êt kh«ng ®|îc th¶i n|íc, ®Êt xÊu vµ c¸c phÕ liÖu kh¸c vµo lµm h| háng ®Êt n«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i ®Êt trång kh¸c; kh«ng ®|îc th¶i bõa b·i n|íc bÈn, ®Êt r¸c bÈn ra khu vùc c«ng tr×nh ®ang sö dông. 1.8. B¶ng c©n ®èi khèi l|îng ®Êt ®µo vµ ®¾p trong ph¹m vi c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o sù ph©n bè vµ chuyÓn ®Êt hîp lý nhÊt gi÷a ®µo vµ ®¾p cã tÝnh ®Õn thêi gian vµ tr×nh tù thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng hao hôt do lón cña nÒn vµ th©n c«ng tr×nh vµ r¬i v·i trong vËn chuyÓn. 2
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 Trong tr|êng hîp kh«ng thÓ c©n b»ng gi÷a ®Êt ®µo vµ ®Êt ®¾p trong ph¹m vi c«ng tr×nh th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ b·i th¶i hoÆc má ®Êt. NÕu vÞ trÝ b·i th¶i n»m trong hµng rµo c«ng tr×nh th× ph¶i bµn b¹c tháa thuËn víi Ban qu¶n lý c«ng tr×nh. NÕu ë ngoµi hµng rµo c«ng tr×nh th× ph¶i tháa thuËn víi chÝnh quyÒn ®Þa ph|¬ng. 1.9. §Êt th¶i ®æ ë n¬i tròng, ë vÞ trÝ nh÷ng hè s©u tù nhiªn (khe c¹n, hâm nói, ®Çm lÇy, nh÷ng moong bá hoang vv…). Khi quy ®Þnh vÞ trÝ b·i th¶i ®Êt, ph¶i xem xÐt nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ ®Þa chÊt thuû v¨n, kh«ng ®|îc lµm c¶n trë tho¸t n|íc vµ g©y trë ng¹i cho tho¸t lò. Khi hoµn thµnh thi c«ng ®Êt, bÒ mÆt b·i th¶i ph¶i ®|îc san b»ng, vµ nÕu thÊy cÇn thiÕt th× ph¶i trång cá gia cè. Khi thi c«ng n¹o vÐt, nÕu chän b·i th¶i d|íi n|íc ph¶i x¸c ®Þnh rÊt thËn träng vµ ph¶i cã sù tháa thuËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý vËn t¶i ®Þa ph|¬ng, c¬ quan Nhµ n|íc gi¸m s¸t vÖ sinh m«i tr|êng vµ b¶o vÖ c¸c nguån thuû s¶n vv…. 1.10. C«ng t¸c thi c«ng ®Êt nªn giao cho nh÷ng tæ chøc chuyªn m«n hãa vÒ c«ng t¸c ®Êt hoÆc nh÷ng ®¬n vÞ chuyªn m«n hãa vÒ c«ng t¸c nµy trong c¸c tæ chøc x©y l¾p. C«ng t¸c thi c«ng ®Êt nªn giao cho nh÷ng tæ chøc chuyªn m«n hãa vÒ c«ng t¸c ®Êt hoÆc nh÷ng ®¬n vÞ chuyªn m«n hãa vÒ c«ng t¸c nµy trong c¸c tæ chøc x©y l¾p. 1.11. Lùa chän nhãm m¸y ®ång bé ®Ó thi c«ng ®Êt ph¶i trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ. Khi thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i tÝnh ®Õn n¨ng lùc xe m¸y s½n cã cña tæ chøc x©y l¾p vµ kh¶ n¨ng bæ sung nh÷ng m¸y mãc cßn thiÕu. 2. C«ng t¸c chuÈn bÞ. 2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ ph¶i tiÕn hµnh theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m tæ chøc thi c«ng vµ nh÷ng quy ®Þnh d|íi ®©y cña quy ph¹m nµy. A. Gi¶i phãng mÆt b»ng 2.2. Khi cÊp ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i tÝnh c¶ nh÷ng diÖn tÝch b·i lÊy ®Êt, b·i tr÷ ®Êt, b·i th¶i, ®|êng vËn chuyÓn t¹m thêi, n¬i ®Æt ®|êng èng vµ ®|êng d©y ®iÖn vµ mÆt b»ng bÓ l¾ng nÕu thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc. 2.3. Trong ph¹m vi c«ng tr×nh trong giíi h¹n ®Êt x©y dùng nÕu cã nh÷ng c©y cã ¶nh h|ëng ®Õn an toµn cña c«ng tr×nh vµ g©y khã kh¨n cho thi c«ng th× ®Òu ph¶i chÆt hoÆc dêi di ®i n¬i kh¸c. Ph¶i di chuyÓn c¸c lo¹i c«ng tr×nh, må m¶, nhµ cöa vv… ra khái khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh. 2.4. Ph¶i ®µo hÕt gèc, rÔ c©y trong nh÷ng tr|êng hîp sau ®©y: - Trong giíi h¹n nh÷ng hè mãng n«ng (chiÒu s©u nhá h¬n 0,5m) nh| mãng nhá, hµo kªnh m|¬ng; - Trong giíi h¹n nÒn ®|êng s¾t cã chiÒu cao ®Êt ®¾p bÊt kú vµ nÒn ®|êng bé chiÒu cao ®Êt ®¾p nhá h¬n 1,5m. - Trong giíi h¹n nÒn mãng ®ª, ®Ëp thuû lîi kh«ng kÓ chiÒu cao bao nhiªu hè ®µo, hèc c©y cÇn lÊp l¹i vµ ®Çm kü tõng líp b»ng cïng mét lo¹i ®Êt. - Trong giíi h¹n ®¾p nÒn chiÒu cao ®Êt ®¾p nhá h¬n 0,5m; 3
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 Trong giíi h¹n b·i chøa ®Êt, b·i lÊy ®Êt vµ phÇn ®Êt lÊy tõ hè mãng cÇn dïng ®Ó ®¾p - ®Êt trë l¹i; - Trong giíi h¹n tuyÕn nh÷ng èng ngÇm cã chiÒu réng ®|îc x¸c ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng. 2.5. Cho phÐp ®Ó l¹i c©y trong nh÷ng tr|êng hîp sau: - Trong giíi h¹n nÒn ®|êng bé chiÒu cao ®Êt ®¾p lín h¬n 1,5m. NÕu nÒn ®Êt ®¾p cao tõ 1,5 ®Õn 2m, gèc c©y ph¶i chÆt s¸t mÆt ®Êt; nÕu nÒn ®Êt ®¾p cao h¬n 2m gèc c©y cã thÓ ®Ó cao h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn 10cm; - Trong giíi h¹n ®¾p nÒn víi chiÒu cao ®Êt ®¾p lín h¬n 0,5m th× gèc c©y cã thÓ ®Ó cao h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn lµ 20cm. 2.6. §èi víi nh÷ng hè mãng c«ng tr×nh, ®|êng hµo, kªnh m|¬ng cã chiÒu s©u lín h¬n 0,5m, viÖc ®µo gèc c©y do thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng quy ®Þnh tuú theo d¹ng vµ chñng lo¹i m¸y ®|îc sö dông ®Ó ®µo mãng c«ng tr×nh. 2.7. Nªn dïng c¸c ph|¬ng tiÖn c¬ giíi ®Ó ®µo gèc c©y. Sau khi nhæ lªn ph¶i vËn chuyÓn ngay gèc c©y ra ngoµi ph¹m vi c«ng tr×nh ®Ó kh«ng lµm trë ng¹i thi c«ng. Cã thÓ dïng m¸y kÐo, m¸y ñi, m¸y ñi cã thiÕt bÞ ®µo gèc c©y, m¸y xóc, hÖ thèng têi ®Æc biÖt dïng nhæ gèc c©y cã ®|êng kinh 50cm trë xuèng. §èi víi nh÷ng gèc c©y ®|êng kÝnh lín hín 50cm vµ lo¹i gèc c©y cã bé rÔ ph¸t triÓn réng th× cã thÓ næ m×n ®Ó ®µo gèc. 2.8. §¸ må c«i qu¸ cì víi lo¹i m¸y ®|îc sö dông (kÓ c¶ ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn) n»m trong giíi h¹n hè mãng c«ng tr×nh ph¶i lo¹i bá tr|íc khi tiÕn hµnh ®µo ®Êt. Chó thÝch: §¸ må c«i ®|îc coi lµ qu¸ cì khi kÝch th|íc chiÒu ngµn lín nhÊt cña viªn ®¸ lín h¬n kÝch th|íc phÇn c«ng t¸c cña nh÷ng m¸y lµm ®Êt ®|îc chän ®Ó thi c«ng. + Lín hín 2) 3 chiÒu réng gÇu xóc - ®èi víi m¸y ®µo gÇu ngöa vµ gÇu sÊp. + Lín h¬n 1) 3 chiÒu réng c¾t ®Êt - ®èi víi m¸y ®µo gÇu qu¨ng. + Lín h¬n 2) 3 chiÒu s©u c¾t ®Êt - ®èi víi m¸y c¹p. + Lín h¬n 1) 2 chiÒu cao bµn g¹t - ®èi víi m¸y ñi vµ m¸y san. + Lín h¬n 1/2 bÒ réng thïng xe - ®èi víi lo¹i xe vËn t¶i tù ®æ vµ vÒ träng l|îng kh«ng ®|îc lín h¬n mét nöa t¶i träng quy ®Þnh cña xe. Tr|êng hîp thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc vµ n¹o vÐt luång l¹ch, ®èi víi tõng lo¹i m¸y kÝch th|íc ®· qu¸ cì do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Co thÓ xö lý ph¸ vì ®¸ qu¸ cì b»ng næ m×n ®Ó b¾n ®i ra ngoµi ph¹m vi lµm viÖc cña m¸y hoÆc ph¸ vì t¹i chç. Còng cã thÓ ch«n ®¸ s©u h¬n 0,3m so víi cao tr×nh thiÕt kÕ ®èi víi hè mãng hoÆc nÒn mãng ®Êt ®¾p. CÊm ch«n ®¸ qu¸ cì d|íi nÒn ®|êng giao th«ng, nÒn ®|êng s©n bay, mãng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt ngÇm, nÒn mãng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi (®ª ®iÒu, ®Ëp n|íc ….). §¸ må c«i n»m trªn mÆt ®Êt thuéc ph¹m vi hè mãng, kh«ng kÓ kÝch cì bao nhiªu ph¶i dän hÕt tr|íc khi khoan næ m×n nÕu kh«ng cÇn bãc tÇng phñ. 2.9. Tr|íc khi ®µo ®¾p ®Êt, líp ®Êt mµu n»m trong ph¹m vi giíi h¹n quy ®Þnh cña thiÕt kÕ hè mãng c«ng tr×nh vµ b·i lÊy ®Êt ®Òu ph¶i ®|îc bãc hãt vµ tr÷ l¹i ®Ó sau nµy sö dông 4
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 t¸i t¹o, phôc håi ®Êt do bÞ ph¸p ho¹i trong qu¸ tr×nh thi c«ng , lµm t»ng ®é mÇu mì cña ®Êt trång, phñ ®Êt mµu cho v|ên hoa, c©y xanh vv…. Khi bãc hãt, dù tr÷, b¶o qu¶n ®Êt mÇu ph¶i tr¸nh nhiÔm bÈn n|íc th¶i ®Êt ®¸, r¸c r|ëi vµ cã biÖn ph¸p gia cè m¸i dèc, trång cá bÒ mÆt ®Ó chèng xãi lë, bµo mßn. 2.10. PhÇn ®Êt m|în t¹m ®Ó thi c«ng ph¶i ®|îc t¸i t¹o phôc håi theo tiÕn ®é hoµn thµnh vµ thu gän thi c«ng c«ng tr×nh. Sau khi bµn giao c«ng tr×nh, kh«ng qu¸ 3 th¸ng, toµn bé phÇn ®Êt m|în t¹m ®Ó thi c«ng ph¶i ®|îc phôc håi ®Çy ®ñ vµ giao tr¶ l¹i cho ng|êi sö dông B. C«ng t¸c tiªu n|íc bÒ mÆt vµ n|íc ngÇm 2.11. Tr|íc khi ®µo ®Êt hè mãng ph¶i x©y dùng hÖ thèng tiªu n|íc, tr|íc hÕt lµ tiªu n|íc bÒ mÆt (n|íc m|a, n|íc ao, cèng, r·nh vv…) ng¨n kh«ng cho ch¶y vµo hè mãng c«ng tr×nh. Ph¶i ®µo m|¬ng, kh¬i r·nh, ®¾p bê con tr¹ch vv… tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ tÝnh chÊt c«ng tr×nh. 2.12. TiÕt diÖn vµ ®é dèc tÊt c¶ nh÷ng m|¬ng r·nh tiªu n|íc ph¶i ®¶m b¶o tho¸t nhanh l|u l|îng n|íc m|a vµ c¸c nguån n|íc kh¸c, bê m|¬ng r·nh vµ bê con tr¹ch ph¶i cao h¬n møc n|íc tÝnh to¸n lµ 0,1m trë lªn. 2.13. Tèc ®é n|íc ch¶y trong hÖ thèng m|¬ng r·nh tiªu n|íc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ tèc ®é g©y xãi lë ®èi víi tõng lo¹i ®Êt. 2.14. §é dèc theo chiÒu n|íc ch¶y c¶u m|¬ng r·nh tiªu n|íc kh«ng ®|îc nhá h¬n 0.003 (tr|êng hîp ®Æc biÖt 0,002. ë thÒm s«ng vµ vïng ®Çm lÇy, ®é dèc ®ã cã thÓ gi¶m xuèng 0,001). 2.15. Khi x©y dùng hÖ thèng tiªu n|íc thi c«ng, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y: - Kho¶ng c¸ch tõ mÐp hè ®µo tíi bê m|¬ng tho¸t n|íc n»m trªn s|ên ®åi nói (trong tr|êng hîp kh«ng ®¾p bê hoÆc th¶i ®Êt gi÷a chóng) lµ 5m trë lªn ®èi víi hè ®µo vÜnh viÔn vµ 3m trë lªn ®èi víi hè ®µo t¹m thêi; - NÕu phÝa trªn m|¬ng tho¸t n|íc ë s|ên ®åi nói ®ßi hái ph¶i ®¾p con tr¹ch th× kho¶ng c¸ch tõ ch©n bê con tr¹ch tíi bê m|¬ng ph¶i b»ng tõ 1m ®Õn 5m tuú theo ®é thÊm cña ®Êt; - Kho¶ng c¸ch gi÷a ch©n m¸i c«ng tr×nh ®¾p vµ bê m|¬ng tho¸t n|íc kh«ng ®|îc nhá h¬n 3m; - Ph¶i lu«n lu«n gi÷ mÆt b»ng khai th¸c ®Êt cã ®é dèc ®Ó tho¸t n|íc: dèc 0,005 theo chiÒu däc vµ 0,002 theo chiÒu ngang. 2.16. NÕu ®¾p vËn chuyÓn ®Êt ph¶i ®¾p cao d|íi 2m th× r·nh tho¸t n|íc lµm c¶ hai phÝa däc theo tuyÕn ®|êng. NÕu ®¾p cao h¬n 2m vµ ®é dèc mÆt ®Êt tù nhiªn theo mÆt c¾t ngang ®|êng nhá h¬n 0,02 th× kh«ng cÇn ®µo r·nh tho¸t n|íc ë hai bªn ®|êng. NÕu ®é dèc mÆt ®Êt tù nhiªn theo mÆt c¾t ngang ®|êng lín h¬n 0,04 th× r·nh tho¸t n|íc chØ cÇn lµm phÝa s|ên cao cña ®|êng vµ ph¶i lµm cèng tho¸t n|íc. KÝch th|íc, tiÕt diÖn vµ ®é dèc cña r·nh tho¸t n|íc ph¶i theo ®óng c¸c quy ph¹m x©y dùng c¸c tuyÕn ®|êng giao th«ng. 5
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 2.17. §Êt ®µo ë c¸c r·nh tho¸t n|íc, m|¬ng dÉn dßng trªn s|ên ®åi nói kh«ng nªn ®æ lªn phÝa trªn, mµ ph¶i ®æ ë phÝa d|íi t¹o bê con tr¹ch theo tuyÕn m|¬ng r·nh. Trong tr|êng hîp r·nh tho¸t n|íc hoÆc m|¬ng dÉn dßng n»m gÇn s¸t bê m¸i dèc hè ®µo th× gi÷a chóng ph¶i ®¾p bê ng¨n. M¸i bê ng¨n ph¶i nghiªng vÒ phÝa m|¬ng r·nh víi ®é dèc tõ 0,02 ®Õn 0,04. 2.18. N|íc tõ hÖ thèng tiªu n|íc, tõ b·i tr÷ ®Êt vµ má vËt liÖu tho¸t ra ph¶i b¶o ®¶m tho¸t nhanh, nh|ng ph¶i tr¸nh xa nh÷ng c«ng tr×nh s½n cã hoÆc ®ang x©y dùng. CÊm kh«ng ®|îc lµm ngËp óng, xãi lë ®Êt vµ c«ng tr×nh. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn dÉn n|íc tù ch¶y th× ph¶i ®Æt tr¹m b¬m tiªu n|íc. 2.19. Khi ®µo hè mãng n»m d|íi mùc n|íc ngÇm th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i ®Ò ra biÖn ph¸p tiªu n|íc mÆt kÕt hîp víi c¸c tiªu n|íc ngÇm trong ph¹m vi bªn trong vµ bªn ngoµi hè mãng. Ph¶i bè trÝ hÖ thèng r·nh tiªu n|íc, giÕng thu n|íc, vÞ trÝ b¬m di ®éng vµ tr¹m b¬m tiªu n|íc cho tõng giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. Trong bÊt cø tr|êng hîp nµo, nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó ®äng n|íc vµ lµm ngËp hè mãng. Khi mùc n|íc ngÇm cao h¬n l|u l|îng n|íc ngÇm qu¸ lín ph¶i h¹ mùc n|íc ngÇm míi ®¶m b¶o thi c«ng b×nh th|êng th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i cã phÇn thiÕt kÕ riªng cho c«ng t¸c h¹ mùc n|íc ngÇm cho tõng h¹ng môc cô thÓ nh»m b¶o vÖ toµn vÑn ®Þa chÊt mÆt mãng. 2.20. Khi thi c«ng ®Êt, ngoµi líp ®Êt n»m d|íi mùc n|íc ngÇm bÞ b·o hãa n|íc, cßn ph¶i chó ý tíi ®Êt |ít trªn mùc n|íc ngÇm do hiÖn t|îng mao dÉn. ChiÒu dÇy líp ®Êt |ít phÝa trªn mùc n|íc ngÇm cho trong b¶ng 1. B¶ng 1 m ChiÒu dµy líp ®Êt Lo¹i ®Êt |ít n»m trªn mùc n|íc ngÇm C¸t th«, c¸t h¹t trung vµ c¸t h¹t nhá 0,3 C¸t mÞn vµ ®Êt c¸t pha 0,5 §Êt pha sÐt, ®Êt sÐt vµ hoµng thæ 0,1 2.21. Khi ®µo hµo, kªnh m|¬ng vµ hè mãng c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn, nªn b¾t ®Çu ®µo tõ phÝa thÊp. NÕu hè mãng gÇn s«ng ngßi, ao hå, khi thi c«ng, ph¶i ®Ó bê ®Êt ®ñ réng b¶o ®¶m cho n|íc thÊm Ýt nhÊt. 2.22. TÊt c¶ hÖ thèng tiªu n|íc trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh ph¶i ®|îc b¶o qu¶n tèt ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh th|êng. C. §|êng vËn chuyÓn ®Êt 2.23. Ph¶i tËn dông m¹ng l|íi ®|êng s¸ s½n cã ®Ó vËn chuyÓn ®Êt. NÕu trong thiÕt kÕ cã nh÷ng tuyÕn ®|êng vÜnh cöu cã thÓ cho phÐp kÕt hîp sö dông lµm ®|êng thi c«ng th× ph¶i x©y dùng nh÷ng tuyÕn ®|êng nµy tr|íc tiªn ®Ó phôc vô thi c«ng. ChØ cho phÐp lµm 6
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 ®|êng thi c«ng t¹m thêi khi kh«ng thÓ tËn dông m¹ng l|íi ®|êng s½n cã vµ kh«ng thÓ kÕt hîp sö dông ®|îc nh÷ng tuyÕn ®|êng vÜnh cöu cã trong thiÕt kÕ. 2.24. §|êng t¹m vËn chuyÓn ®Êt nªn lµm hai chiÒu. ChØ lµm ®|êng mét chiÒu khi vËn chuyÓn ®Êt theo vßng khÐp kÝn. Ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ - kü thuËt. 2.25. NÕu vËn chuyÓn ®Êt b»ng « t« tù ®æ träng t¶i d|íi 12 tÊn th× bÒ réng mÆt ®|êng ph¶i lµ 7m ®èi víi ®|êng hai chiÒu, vµ 3,5m ®èi víi ®|êng mét chiÒu. NÕu träng t¶i tù ®æ cña « t« 12 tÊn th× bÒ mÆt réng mÆt ®|êng ph¶i tÝnh to¸n riªng trong qu¸ tr×nh thiÕt kÐ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh. 2.26. BÒ réng lÒ ®|êng kh«ng ®|îc nhá h¬n 1m. Riªng ë nh÷ng n¬i ®Þa h×nh chËt hÑp, ë chç ®|êng vßng vµ ®|êng dèc, bÒ réng lÒ ®|êng cã thÓ gi¶m xuèng 0,5m. §|êng trong khoang ®µo, trªn b·i th¶i vµ nh÷ng ®|êng kh«ng cã gia cè mÆt th× kh«ng cÇn ®Ó lÒ ®|êng. §|êng thi c«ng lµm trªn s|ên dèc nhÊt thiÕt ph¶i cã lÒ ®|êng ë c¶ hai phÝa. BÒ réng lÒ ®|êng phÝa gi¸p s|ên cao lµ 0,5m, phÝa ngoµi gi¸p s|ên thÊp lµ 1m. NÕu däc ®|êng cã ch«n cäc bª t«ng lan can phßng hé th× bÒ réng lÒ ®|êng kh«ng ®|îc nhá h¬n 1,5m. 2.27. B¸n kÝnh cong tèi thiÓu cña ®|êng t¹m thi c«ng ®èi víi « t« ph¶i x¸c ®Þnh theo b¶ng 2 tuú theo c|êng ®é vËn chuyÓn vµ tèc ®é cña « t« trªn ®|êng. B¶ng 2 Tèc ®é tÝnh to¸n (km) h) B¸n kÝnh cong tèi thiÓu C|êng ®é vËn CÊp cña ®|êng (m) chuyÓn sè l|îng xe) ®|êng Cho Cho phÐp trong Cho phÐp trong ngµy ®ªm phÐp ®iÒu kiÖn Cho ®iÒu kiÖn §Þa h×nh cã Vïng phÐp §Þa h×nh cã Vïng nhiÒu vËt nhiÒu vËt ®åi ®åi ch|íng ng¹i nói ch|íng nói ng¹i Tõ 200 ®Õn 1000 IV 80 60 40 250 125 60 D|íi 1.000 V 60 40 30 125 60 30 NÕu ®Þa h×nh chËt hÑp, b¸n kÝnh cong cña ®|êng ph¶i lµ 15m ®èi víi xe « t« hai cÇu träng t¶i d|íi 30 tÊn vµ 20m - ®èi víi xe « t« 3 cÇu. Trong khoang ®µo, trªn b·i th¶i vµ b·i ®¾p ®Êt, b¸n kinh quay xe ®|îc x¸c ®Þnh theo b¸n kÝnh quay cho phÐp cña nhµ m¸y chÕ t¹o, ®èi víi tõng lo¹i xe vËn chuyÓn ®Êt. ë nh÷ng ®o¹n ®|êng vßng, nÕu b¸n kÝnh nhá h¬n 125m mÆt ®|êng « t« hai lµn xe ph¶i 2.28. ®|îc më réng vÒ phÝa trong nh| chØ dÉn trong b¶ng 3. 7
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 §èi víi ®|êng « t« mét chiÒu, ®|êng cã nhiÒu lµn xe, møc ®é më réng mÆt ®|êng tØ lÖ thuËn víi sè lµn xe cña ®|êng. BÒ réng lÒ ®|êng, trong mäi tr|êng hîp më réng mÆt ®|êng, ®Òu ph¶i gi÷ ®óng quy ®Þnh cña ®iÒu 2.26 cña quy ph¹m nµy. B¶ng 3 B¸n kÝnh ®|êng (m) 90 – 125 70 – 80 40 – 60 30 20 Møc ®é më réng mÆt ®|êng (m) 1 1,25 1,4 2 2,25 2.29. §é dèc th«ng th|êng cña ®|êng « t« vËn chuyÓn ®Êt lµ 0,05. §éc dèc lín nhÊt b»ng 0,08. Trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt (®Þa h×nh phøc t¹p, ®|êng lªn dèc tõ hè mãng vµo má vËt liÖu, ®|êng vµo b·i ®¾p ®Êt….) ®é dèc cña ®|êng cã thÓ n©ng lªn tíi 0,1 vµ c¸ biÖt tíi 0,15. ViÖc x¸c ®Þnh ®é dèc cña ®|êng cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c lo¹i líp phñ mÆt ®|êng 2.30. NÕu ®|êng vËn chuyÓn ®Êt cã ®é dèc qu¸ dµi vµ lín h¬n 0,08 th× tõng ®o¹n mét cø 600m ®|êng ph¶i cã mét ®o¹n nghØ víi ®é dèc kh«ng qu¸ 0,03, dµi kh«ng d|íi 50m. Trong tr|êng hîp ®|êng võa dèc võa vßng, ®é dèc giíi h¹n cña ®|êng theo trôc tim ph¶i theo quy ®Þnh trong b¶ng 4. Ph¶i b¶o ®¶m tho¸t n|íc theo r·nh däc ®|êng. §é dèc cña r·nh ph¶i lín h¬n 0,003, c¸ biÖt cho phÐp ®é dèc cña r·nh nhá h¬n 0,003 nh|ng kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,002. B¶ng 4 B¸n kÝnh ®|êng vßng (m) 50 45 40 35 30 25 20 §é dèc ph¶i gi¶m xuèng b»ng 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 2.31. Khi ®|êng vËn chuyÓn ®Êt ch¹y qua vïng ®Êt c¸t, c¸t sái nÕu ë tr¹ng th¶i |ít th× chØ cÇn g¹t ph¼ng vµ ®Çm chÆt mÆt ®|êng. NÕu ë tr¹ng th¸i kh«, xe ®i l¹i khã kh¨n th× ph¶i r¶i líp phñ mÆt ®|êng. §|êng lªn xuèng hè mãng, má vËt liÖu, ph¶i th|êng xuyªn gi÷ tèt b¶o ®¶m xe m¸y thi c«ng lªn xuèng b×nh th|êng trong mïa m|a. Khi cÇn thiÕt, trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ, cã thÓ l¸t c¶ mÆt ®|êng hoÆc vÕt xe ®i b»ng tÊm bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp. 2.32. NÕu khèi l|îng vËn chuyÓn ®Êt lín vµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi, bÒ mÆt ®|êng t¹m ph¶i cã líp phñ kiªn cè. ViÖc x¸c ®Þnh líp phñ mÆt ®|êng ph¶i c¨n cø vµo: - Thêi gian phôc vô cña ®|êng; - C|êng ®é vËn chuyÓn cña tuyÕn ®|êng; - §é dèc cña ®Þa h×nh vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu; 8
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 - §iÒu kiÖn sö dông vËt liÖu ®Þa ph|¬ng. ViÖc lùa chän líp phñ mÆt ®|êng cßn ph¶i dùa vµo tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh. 2.33. Khi ®|êng thi c«ng ch¹y qua vïng ®Êt yÕu, ®Çm lÇy, vïng ®Êt ngËp óng mµ c|êng ®é vËn chuyÓn d|íi 200 xe trong ngµy vµ ®ªm, trªn c¬ së tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cã thÓ l¸t d|íi hai vÖt b¸nh xe b»ng nh÷ng tÊm bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp. 2.34. NÕu ®|êng « t« n»m trªn mÆt ®¸ hè mãng vµ trªn mét khèi ®¸ ®æ th× chØ cÇn phñ lªn mÆt ®|êng líp ®¸ d¨m nhá ®Ó lÊp ph¼ng nh÷ng chç låi lâm. KÝch th|íc lín nhÊt cña ®¸ kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 70mm. 2.35. §|êng vËn chuyÓn cña xe c¹p ®Êt cÇn h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt sè ®o¹n vßng vµ rÏ ngoÆt, nhÊt lµ ®èi víi ®o¹n ®|êng ®i cã t¶i. §é dèc lín nhÊt cho phÐp cña xe c¹p cho trong b¶ng 5. B¶ng 5 §é dèc lín nhÊt cho phÐp Lo¹i xe c¹p ChiÒu cã t¶i ChiÒu kh«ng t¶i Lªn dèc Xuèng dèc Lªn dèc Xuèng dèc C¹p xÝch 0,15 0,25 0,17 0,30 C¹p b¸nh lèp tù hµnh 0,12 0,20 0,15 0,25 2.36. BÒ réng mÆt ®|êng cöa vµo vµ ®|êng xuèng dèc cña xe c¹p trong tr|êng hîp ®i mét chiÒu ph¶i lµ (m): Dung tÝch thïng c¹p (m3)Kh«ng nhá h¬n Nhá h¬n 6m3 4,0m Tõ 8 ®Õn 10m3 4,5m Lín h¬n 10m3 5,5m 2.37. BÒ réng tèi thiÓu cña mÆt b»ng ®ñ ®Ó xe c¹p quay vßng trë l¹i lµ (m): Dung tÝch thïng c¹p (m3)Kh«ng nhá h¬n 3m37,0m 6m312,5m 8m314,0m 10m315,0m Lín h¬n 10m321,0m 2.38. §|êng thi c«ng ph¶i ®|îc b¶o d|ìng, duy tu th|êng xuyªn, b¶o ®¶m xe m¸y ®i l¹i b×nh th|êng trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng. Ph¶i t|íi n|íc chèng bôi vµ kh«ng ®|îc ®Ó bïn n|íc ®äng trªn mÆt ®|êng. D. §Þnh vÞ dùng khu«n c«ng tr×nh 9
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 2.39. Tr|íc khi thi c«ng ph¶i tiÕn hµnh bµn giao cäc mèc vµ cäc tim Sau khi bµn giao, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i ®ãng thªm nh÷ng cäc phô cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng, nhÊt lµ ë nh÷ng chç ®Æc biÖt nh| thay ®æi ®é dèc, chç ®|êng vßng, n¬i tiÕp gi¸p ®µo vµ ®¾p vv… Nh÷ng cäc mèc ph¶i ®|îc dÉn ra ngoµi ph¹m vi ¶nh h|ëng cña xe m¸y thi c«ng, ph¶i cè ®Þnh b»ng nh÷ng cäc, mèc phô vµ ®|îc b¶o vÖ chu ®¸o ®Ó cã thÓ nhanh chãng kh«i phôc l¹i nh÷ng cäc mèc chÝnh ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ khi cÇn thiÕt kiÓm tra thi c«ng. 2.40. Yªu cÇu cña c«ng t¸c ®Þnh vÞ, dùng khu«n lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®|îc c¸c vÞ trÝ, tim, trôc c«ng tr×nh, ch©n m¸i ®Êt ®¾p, mÐp - ®Ønh m¸i ®Êt ®µo, ch©n ®èng ®Êt ®æ, ®|êng biªn hè mãng, mÐp má vËt liÖu, chiÒu réng c¸c r·nh biªn, r·nh ®Ønh, c¸c mÆt c¾t ngang cña phÇn ®µo hoÆc ®¾p vv… §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nhá, khu«n cã thÓ dùng ngay t¹i thùc ®Þa theo h×nh c¾t ngang t¹i nh÷ng cäc mèc ®· ®ãng. 2.41. Ph¶i sö dông m¸y tr¾c ®Þa ®Ó ®Þnh vÞ c«ng tr×nh vµ ph¶i cã bé phËn tr¾c ®¹c c«ng tr×nh th|êng trùc ë c«ng tr|êng ®Ó theo dâi kiÓm tra tim cäc mèc c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 2.42. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®Êt ®¾p cã ®Çm nÐn: ®ª ®iÒu, ®Ëp, nÒn c«ng tr×nh vv…. khi ®Þnh vÞ vµ dùng khu«n ph¶i tÝnh thªm chiÒu cao phßng lón cña c«ng tr×nh theo tû lÖ quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. §èi víi nh÷ng phÇn ®Êt ®¾p kh«ng ®Çm nÐn, tû lÖ phßng lón tÝnh theo b¶ng 6 (tÝnh theo % cña chiÒu cao). B¶ng 6 Ph|¬ng ph¸p thi c«ng VËn chuyÓn b»ng goßng, ñi xóc, « t« kÐo Tªn ®Êt m¸y c¹p b¸nh lèp vµ « t« ChiÒu cao nÒn ®¾p (m) 4 4-10 10-20 4 4-10 C¸t mÞn, ®Êt mµu 3 2 1,5 4 3 C¸t to, ®Êt c¸t pha, ®Êt pha sÐt nhÑ 4 3 2 6 4 Nh| trªn, cã lÉn sái 8 6 4 10 8 §Êt pha sÐt nÆng, sÐt lÉn sái 9 7 6 10 8 §¸ Mergel, ®¸ v«i nhÑ 9 8 6 10 9 §Êt sÐt, ®¸ vì 6 5 3 - - §¸ cøng 4 3 2 - - 2.43. Khi ®µo hè mãng d|íi mÆt n|íc b»ng tÇu hót bïn hay tÇu cuèc trong thµnh phÇn c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®Þnh vÞ c«ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh ®|îc nh| sau: - NÕu h×nh d¹ng hè mãng ®èi xøng th× ph¶i x¸c ®Þnh trôc ®èi xøng cña hè mãng. 10
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 NÕu hè mãng kh«ng ®èi xøng th× x¸c ®Þnh mét mÐp cña hè mãng vµ mét trôc tim - phô tiªu biÓu tuú theo h×nh theo h×nh d¸ng cô thÓ cña hè mãng. Nh÷ng cäc ®Þnh vÞ trôc tim, mÐp biªn vµ cäc mèc cao tr×nh ph¶i dÉn ra ngoµi ph¹m vi ¶nh h|ëng cña thi c«ng b»ng nh÷ng cäc phô. Ph¶i cè ®Þnh cäc phô vµ b¶o vÖ cÈn thËn. Tr¸nh dÉn cäc phô ra khái b·i, trªn ®|êng giao th«ng vµ tíi nh÷ng n¬i cã kh¶ n¨ng lón, xãi, lë, tr|ît ®Êt. 2.44. Khi n¹o vÐt luång l¹ch b»ng tÇu hót bïn hay tÇu cuèc, c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®Þnh vÞ c«ng tr×nh ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi nh÷ng ®iÓm sau: - §Æt cäc tiªu trªn tõng mÆt c¾t ngang cña thiÕt kÕ; - Cäc tiªu cÇn c¾m trªn bê. Trªn mçi cäc ph¶i ghi râ sè liÖu mÆt c¾t thiÕt kÕ, kho¶ng c¸ch tíi tim trôc, cao ®é thiªn nhiªn vµ cao ®é thiÕt kÕ cña luång l¹ch; - Cäc tiªu ë trªn bê hay trªn mÆt n|íc ®Òu ph¶i cè ®Þnh v÷ng ch¾c, chèng sãng, chèng xª dÞch vµ kh«ng bÞ ¶nh h|ëng khi thi c«ng; - Ban ®ªm trªn tiªu ph¶i cã ®Ìn hiÖu; - Th|íc ®o n|íc ph¶i ®Æt gÇn n¬i m¸y lµm viÖc, ®|îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµ sö dông thuËn tiÖn. 3. Thi c«ng c«ng t¸c ®Êt A. San mÆt b»ng 3.1. ChØ b¾t ®Çu tiÕn hµnh san mÆt b»ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, khu d©n c| vµ nh÷ng mÆt b»ng ®Æc biÖt (s©n bãng ®¸, mÆt b»ng nhµ ga, s©n bay vv…), khi ®· cã thiÕt kÕ san nÒn, ®· c©n ®èi khèi l|îng ®µo ®¾p vµ ®· cã thiÕt kÕ cña tÊt c¶ nh÷ng c«ng tr×nh ngÇm trong ph¹m vi san nªn. 3.2. Khi san nÒn mÆt b»ng ph¶i cã biÖn ph¸p tiªu n|íc. Kh«ng ®Ó n|íc ch¶y trµn nan qua mÆt b»ng vµ kh«ng ®Ó h×nh thµnh vòng ®äng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 3.3. Ph¶i ®æ ®Êt ®¾p nÒn theo tõng líp; bÒ dÇy mçi líp ®Êt t¶i ®Ó ®Çm vµ sè lÇn ®Êm cho mçi líp phô thuéc vµo lo¹i m¸y ®Çm sö dông, hÖ sè ®Çm vµ lo¹i ®Êt ®¾p. Nªn r¶i ®Êt cã ®é dèc 0,005 theo chiÒu tho¸t n|íc. Khi ®¾p ®Êt kh«ng ®Çm nÖn ph¶i tÝnh tíi chiÒu cao phßng lón. Tû lÖ chiÒu cao phßng lón tÝnh theo % ph¶i theo ®óng chØ dÉn trong b¶ng 6 môc 2.42. 3.4. §èi víi tr|¬ng hîp san mÆt b»ng sai lÖch so víi cao tr×nh thiÕt kÕ (®µo ch|a tíi hoÆc ®µo v|ît qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ) ë phÇn ®µo ®Êt cho phÐp nh| sau: - §èi víi ®Êt mÒm: 0,05 khi thi c«ng thñ c«ng vµ 0,1m khi thi c«ng c¬ giíi. - §èi víi ®Êt cøng: +0,1 vµ – 0,2m. Nh÷ng chç ®µo v|ît qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ ph¶i ®|îc lÊp ph¼ng b»ng ®ã hçn hîp. 3.5. BÒ mÆt phÇn ®¾p nÒn b»ng ®¸ cøng ph¶i r¶i líp ®¸ hçn hîp lªn trªn g¹t ph¼ng ®Çm chÆt vµ b¶o ®¶m ®é dèc thiÕt kÕ. 3.6. §èi víi phÇn ®µo, ph¶i san mÆt b»ng tr|íc khi tiÕn hµnh x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh ngÇm. Riªng ®èi víi phÇn ®¾p th× chØ tiÕn hµnh ®¾p sau khi ®· x©y dùng xong c¸c c«ng tr×nh ngÇm trong ph¹m vi phÇn ®¾p ®Êt. B. §µo hµo vµ hè mãng 11
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 3.7. BÒ réng ®¸y hµo trong x©y dùng l¾p ®Æt ®|êng èng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 7. B¶ng 7 BÒ réng tèi thiÓu cña ®¸y ®|êng hµo cã v¸ch ®øng, ch|a kÓ phÇn gia cè (m) èng gang, bª èng bª t«ng, bª Ph|¬ng ph¸p l¾p ®Æt ®|êng èng t«ng cèt thÐp t«ng cèt thÐp èng thÐp, èng vµ èng xi m¨ng nèi b»ng ngµm, chÊt dÎo ami¨ng èng sµnh 1. L¾p theo côm, ®|êng kÝnh ngoµi cña èng D lµ: + Nhá h¬n 0,7m D + 0,3 nh|ng kh«ng nhá h¬n 0,7 2. L¾p tõng ®o¹n èng ®|êng kÝnh ngoµi D lµ: + Nhá h¬n 0,5m D + 0,5 D + 0,6 D + 0,8 + Tõ 0,5 ®Õn 1,6m D + 0,8 D+1 D + 1,2 + Tõ 1,6 ®Õn 3,5m D + 1,4 D + 1,4 D + 1,4 Chó thÝch: 1) §èi víi ®|êng èng ®|êng kÝnh lín h¬n 3,5m vµ ®èi víi nh÷ng ®o¹n cong bÒ réng ®¸y hµo x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh. 2) Khi ®¸y hµo n»m trªn môc n|íc ngÇm vµ cã m¸i dèc th× bÒ réng ®¸y hµo tèi thiÓu ph¶i b»ng D + 0,5 nÕu ®Æt èng tõng ®o¹n mét vµ D + 0,3 nÕu ®Æt èng theo côm. 3) Khi ®¸y hµo n»m d|íi mùc n|íc ngÇm, cã hÖ thèng tiªu n|íc th× bÒ réng ®¸y hµo ph¶i ®ñ réng ®Ó cã chç ®µo r·nh tiªu, giÕng thu n|íc vµ ®Æt tr¹m b¬m tiªu. 3.8. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt cã c«ng nh©n lµm viÖc d|íi ®¸y hµo th× kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a thµnh èng vµ v¸ch hµo ph¶i lín h¬n 0,7m. 3.9. ChiÒu réng ®¸y mãng b»ng vµ mãng ®éc lËp tèi thiÓu ph¶i b»ng chiÒu réng kÕt cÊu céng víi líp chèng Èm, kho¶ng c¸ch ®Ó ®Æt v¸n khu«n, neo ch»ng vµ t¨ng thªm 0,2m. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt cã c«ng nh©n lµm viÖc d|íi ®¸y mãng th× kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a kÕt cÊu mãng vµ v¸ch hè mãng ph¶i lín h¬n 0,7m. NÕu hè mãng cã m¸i dèc th× kho¶ng c¸ch gi÷a ch©n m¸i dèc vµ ch©n kÕt cÊu mãng Ýt nhÊt ph¶i lµ 0,3m. 12
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 3.10. KÝch th|íc hè mãng trong giai ®o¹n thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh khèi lín (nh| trô cÇu, th¸p lµm l¹nh, ®Ëp bª t«ng vv… ) vµ mãng cña nh÷ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ lín (nh| m¸y c¸n thÐp, m¸y Ðp, m¸y rÌn dËp vv…) ph¶i do thiÕt kÕ x¸c ®Þnh. 3.11. §èi víi ®Êt mÒm, ®|îc phÐp ®µo hµo vµ hè mãng cã v¸ch ®øng kh«ng cÇn gia cè, trong tr|êng hîp kh«ng cã c«ng tr×nh ngÇm bªn c¹nh vµ ë trªn mùc n|íc theo quy ®Þnh sau ®©y: Lo¹i ®Êt:ChiÒu s©u hè mãng: - §Êt c¸t, ®Êt lÉn sái s¹n:Kh«ng qu¸ 1,00m - §Êt c¸t pha:Kh«ng qu¸ 1,25m - §Êt thÞt vµ ®Êt sÐt:Kh«ng qu¸ 1,50m - §Êt thÞt ch¾c vµ ®Êt sÐt ch¾c:Kh«ng qu¸ 2,00m 3.12. ThiÕt kÕ ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ nh÷ng tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i gia cè t¹m thêi v¸ch ®øng cña hµo vµ hè mãng, hay ®µo hè mãng cã m¸i dèc, tuú thuéc vµo chiÒu s©u hè mãng, t×nh h×nh ®Þa chÊt c«ng tr×nh (lo¹i ®Êt, tr¹ng th¸i tù nhiªn cña ®Êt, mùc n|íc ngÇm vv… ) tÝnh chÊt t¶i träng t¹m thêi trªn mÐp hè mãng vµ l|u l|îng n|íc tÊm vµo trong hè mãng. 3.13. Nh÷ng vËt liÖu ®Ó gia cè t¹m thêi v¸ch hµo vµ hè mãng nªn lµm theo kÕt cÊu l¾p ghÐp ®Ó cã thÓ sö dông quay vßng nhiÒu lÇn vµ cã kh¶ n¨ng c¬ giíi hoa cao khi l¾p ®Æt. Nh÷ng tÊm v¸n vµ chèng ®ì b»ng gç ph¶i ®|îc sö dông quay vßng Ýt nhÊt 5 lÇn. Khi ®¾p ®Êt vµo hè mãng ph¶i th¸o gì nh÷ng vËt liÖu gia cè t¹m thêi, chØ ®|îc ®Ó l¹i khi ®iÒu kiÖn kü thuËt kh«ng cho phÐp th¸o gì nh÷ng vËt liÖu gia cè. 3.14. Trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn b¶o vÖ vµnh ngoµi hè mãng, chèng n|íc ngÇm vµ n|íc mÆt. Tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ thuû v¨n cña toµn khu vùc, ph¶i lËp b¶n vÏ thi c«ng cho nh÷ng c«ng t¸c ®Æc biÖt nh| l¾p ®Æt hÖ thèng h¹ mùc n|íc ngÇm, gia cè ®Êt, ®ãng cäc b¶n thÐp vv… 3.15. §é dèc lín nhÊt cho phÐp cña m¸i dèc hµo vµ hè mãng khi kh«ng cÇn gia cè trong tr|êng hîp n»m trªn mùc n|íc ngÇm (kÓ c¶ phÇn chÞu ¶nh h|ëng cña mao dÉn) vµ tr|êng hîp n»m d|íi mùc n|íc ngÇm nh|ng cã hÖ thèng tiªu n|íc ph¶i chän theo chØ dÉn ë b¶ng 8. B¶ng 8 §é dèc lín nhÊt cho phÐp khi chiÒu s©u hè mãng b»ng (m) 1,5 3 5 Lo¹i ®Êt Gãc Gãc Gãc nghiªng nghiªng nghiªng Tû lÖ Tû lÖ Tû lÖ cña m¸i cña m¸i cña m¸i ®é ®é dèc ®é dèc dèc dèc dèc dèc §Êt m|în 56 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25 §Êt c¸t vµ c¸t cuéi Èm 63 1:0,5 45 1:1 45 1:1 §Êt c¸t pha 76 1:0,25 56 1:0,67 50 1:0,85 13
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 §Êt thÞt 90 1:0 63 1:0,5 53 1:0,75 §Êt sÐt 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,5 Hoµng thæ vµ nh÷ng lo¹i ®Êt t|¬ng tù trong tr¹ng th¸i kh« 90 1;0 63 1:0,5 63 1:0,5 Chó thÝch: 1) NÕu ®Êt cã nhiÒu líp kh¸c nhau th× ®é dèc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®Êt yÕu nhÊt. 2) §Êt m|în lµ lo¹i ®Êt n»m ë b·i th¶i ®· trªn 6 th¸ng kh«ng cÇn nÐn. 3.16. §èi víi nh÷ng tr|¬ng hîp hè mãng s©u h¬n 5m, hoÆc s©u ch|a ®Õn 5m nh|ng ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n xÊu, phøc t¹p, ®èi víi nh÷ng lo¹i ®Êt kh¸c víi quy ®Þnh trong b¶ng 8 th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i tÝnh ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®é dèc cña m¸i dèc, sù cÇn thiÕt ®Ó cã an toµn vµ chiÒu réng mÆt c¬ nh»m kÕt hîp sö dông mÆt c¬ ®Ó l¾p ®Æt nh÷ng ®|êng èng kü thuËt phôc vô thi c«ng: ®|êng èng n|íc, khÝ nÐn vv…. 3.17. Kh«ng cÇn b¹t m¸i dèc hè mãng c«ng tr×nh nÕu m¸i dèc kh«ng n»m trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh. §èi víi hè mãng ®¸ sau khi xóc hÕt ®¸ rêi ph¶i cËy hÕt nh÷ng hßn ®· long ch©n, ®¸ treo trªn m¸i dèc ®Ó ®¶m b¶o an toµn. 3.18. VÞ trÝ kho vËt liÖu, n¬i ®Ó m¸y x©y dùng, ®|êng ®i l¹i cña m¸y thi c«ng däc theo mÐp hè mãng ph¶i theo ®óng kho¶ng c¸ch an toµn ®|îc quy ®Þnh trong quy ph¹m vÒ kü thuËt an toµn trong x©y dùng. 3.19. Nh÷ng ®Êt thõa vµ nh÷ng ®Êt kh«ng b¶o ®¶m chÊt l|îng ph¶i ®æ ra b·i th¶i quy ®Þnh. Kh«ng ®|îc ®æ bõa b·i lµm ø ®äng n|íc, ngËp óng nh÷ng c«ng tr×nh l©n cËn vµ g©y trë ng¹i sau thi c«ng. 3.20. Nh÷ng phÇn ®Êt ®µo tõ hè mãng lªn, nÕu ®|îc sö dông ®Ó ®¾p th× ph¶i tÝnh to¸n sao cho tèc ®é ®Çm nÐn phï hîp víi tèc ®é ®µo nh»m sö dông hÕt ®Êt ®µo mµ kh«ng g©y ¶nh h|ëng tíi tèc ®é ®µo ®Êt hè mãng. 3.21. Trong tr|êng hîp ph¶i tr÷ ®Êt ®Ó sau nµy sö dông ®¾p l¹i vµo mãng c«ng tr×nh th× b·i ®Êt t¹m thêi kh«ng ®|îc g©y trë ng¹i cho thi c«ng, kh«ng t¹o thµnh s×nh lÇy. BÒ mÆt b·i tr÷ ph¶i ®|îc lu lÌn nh½n vµ cã ®é dèc ®Ó tho¸t n|íc. 3.22. Khi ®µo hè mãng c«ng tr×nh, ph¶i ®Ó l¹i mét líp b¶o vÖ ®Ó chèng x©m thùc vµ ph¸ ho¹i cña thiªn nhiªn (giã, m|a, nhiÖt ®é vv…), bÒ dµy líp b¶o vÖ do thiÕt kÕ quy ®Þnh tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ tÝnh chÊt c«ng tr×nh. Líp b¶o vÖ chØ ®|îc bãc ®i tr|íc khi b¾t ®Çu x©y dùng c«ng tr×nh (®æ bª t«ng, x©y v.v…). 3.23. §èi víi nh÷ng hè mãng cã v¸ch th¼ng ®øng, kh«ng gia cè t¹m thêi th× thêi h¹n ®µo mãng vµ thi c«ng nh÷ng c«ng viÖc tiÕp theo ph¶i rót ng¾n tíi møc thÊp nhÊt. §ång thêi ph¶i ®Æt biÓn b¸o kho¶ng c¸ch nguy hiÓm trong tr|êng hîp ®µo gÇn nh÷ng n¬i cã c¸c ph|¬ng tiÖn thi c«ng ®i l¹i. KÝch th|íc nh÷ng hè ®µo côc bé cho c«ng t¸c l¾p ®Æt ®|êng èng cho trong b¶ng 9. B¶ng 9 §|êng kÝnh ngoµi cña Lo¹i èng Lo¹i mèi nèi KÝch th|íc hè ®µo côc bé (m m) èng D (m m) 14
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 Dµi Réng S©u Hµn Cho tÊt c¶ lo¹i D 1 0,7 èng thÐp D0 + 1,2 Ngµm Nhá h¬n 326 0,55 0,3 èng gang D0 + 0,5 Lín h¬n 326 1 0,4 D0 + 0,7 Khíp nèi Nhá h¬n 325 0,7 0,2 èng xi m¨ng D0 + 0,5 Ami¨ng Lín h¬n 325 0,9 0,3 D0 + 0,7 Ngµm Nhá h¬n 640 1 0,3 èng bª t«ng D0 + 0,5 khíp nèi Lín h¬n 640 1 0,4 Bª t«ng cèt thÐp D0 + 1 TÊt c¶ c¸c lo¹i 0,6 0,2 èng chÊt dÎo D0 + 0,5 Cho mäi ®|êng kÝnh Nèi ngµm 0,5 0,3 èng sµnh D0 + 0,6 Chó thÝch: Do - §|êng kÝnh ngoµi cña ngµm, khíp nèi, èng lång 3.24. Khi sö dông m¸y ®µo mét gÇu ®Ó ®µo mãng, ®Ó tr¸nh ph¸ ho¹i cÊu tróc ®Þa chÊt ®Æt mãng, cho phÐp ®Ó líp b¶o vÖ nh| b¶ng 10. NÕu sö dông m¸y c¹p vµ m¸y ®µo nhiÒu gÇu, líp b¶o vÖ kh«ng cÇn qu¸ 5cm, m¸y ñi - 10cm. B¶ng 10 BÒ dµy líp b¶o vÖ ®¸y máng (cm) khi dïng m¸y ®µo cã dung tÝch gÇu (m3) Lo¹i thiÕt bÞ 0,25 - 0,4 0,5 - 0,65 0,8 - 1,25 1,5 - 2,5 3-5 GÇu ngöa 5 10 10 15 20 GÇu sÊp 10 15 20 - - GÇu d©y 15 20 25 30 30 C¸c xö lý líp b¶o vÖ nh| quy ®Þnh cña ®iÒu 3.22. cña quy ph¹m nµy. 3.25. CÇn ph¶i c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c bèc líp b¶o vÖ ®¸y mãng c«ng tr×nh, nÕu bÒ dµy líp b¶o vÖ b»ng 5 ®Õn 7 cm th× ph¶i thi c«ng b»ng thñ c«ng. 3.26. Khi hè mãng lµ ®Êt mÒm, kh«ng ®|îc ®µo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ. NÕu ®Êt cã lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ må c«i th× phÇn ®µo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ, t¹i nh÷ng hßn ®¸ ®ã ph¶i ®|îc bï ®¾p b»ng vËt liÖu cïng lo¹i hay b»ng vËt liÖu Ýt biÕn d¹ng khi chÞu nÐn nh| c¸t, c¸t sái v.v… Lo¹i vËt liÖu vµ yªu cÇu cña dÇm nÐn ph¶i do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 3.27. Tr|íc khi tiÕn hµnh l¾p ®Æt ®|êng èng, nh÷ng chç ®µo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ ph¶i ®|îc bï ®¾p l¹i nh| chØ dÉn trong ®iÒu 3.26. cña quy ph¹m nµy, ë nh÷ng chç ch|a ®µo tíi cao tr×nh thiÕt kÕ th× ph¶i ®µo mét lßng m¸ng t¹i chç ®Æt èng cho tíi cao tr×nh thiÕt kÕ th× ph¶i ®µo mét lßng m¸ng t¹i chç ®Æt èng cho tíi cao tr×nh thiÕt kÕ. §èi víi ®|êng 15
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 hµo lµ mãng cña cao tr×nh thiÕt kÕ. §èi víi ®|êng hµo lµ mãng cña c«ng tr×nh tiªu n|íc th× kh«ng ®|îc ®µo s©u qu¸ cao tr×nh thiÕt kÕ. 3.28. Trong tr|êng hîp mãng c«ng tr×nh, ®|êng nµo vµ kªnh m|¬ng n»m trªn nÒn ®¸ cøng th× toµn bé ®¸y mãng ph¶i ®µo tíi ®é s©u cao tr×nh thiÕt kÕ. Kh«ng ®|îc ®Ó l¹i côc bé nh÷ng m« ®¸ cao h¬n cao tr×nh thiÕt kÕ. 3.29. Khi ®µo hè mãng c«ng tr×nh, ®µo hµo ngay bªn c¹nh hoÆc ®µo s©u h¬n mÆt mãng cña nh÷ng c«ng tr×nh ®ang sö dông (nhµ ë, xÝ nghiÖp, c«ng tr×nh, hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm v.v…) ®Òu ph¶i tiÕn hµnh theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ trong thiÕt kÕ thi c«ng, ph¶i cã biÖn ph¸p chèng sôt lë, lón vµ lµm biÕn d¹ng nh÷ng c«ng tr×nh l©n cËn vµ lËp b¶n vÏ thi c«ng cho tõng tr|êng hîp cô thÓ. 3.30. Khi ®µo hµo vµ hè mãng c«ng tr×nh c¾t ngang qua hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ang ho¹t ®éng, tr|íc khi tiÕn hµnh ®µo ®Êt ph¶i cã giÊy phÐp cña c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ã hay c¬ quan chøc n¨ng cña chÝnh quyÒn ®Þa ph|¬ng. T×m, mèc giíi h¹n cña hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh râ trªn thùc ®Þa vµ ph¶i c¾m tiªu cao ®Ó dÔ thÊy. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng mãng ph¶i cã sù gi¸m s¸t th|êng xuyªn cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn thuéc tæ chøc thi c«ng vµ c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ã. 3.31. Khi ®µo hµo vµ hè mãng c«ng tr×nh c¾t ngang qua hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ang ho¹t ®éng th× chØ ®|îc dïng c¬ giíi ®µo ®Êt khi kho¶ng c¸ch tõ gÇu xóc tíi v¸ch ®øng cña hÖ thèng lín h¬n 2m vµ tíi mÆt ®¸y lín h¬n 1m. PhÇn ®Êt cßn l¹i ph¶i ®µo b»ng thñ c«ng vµ kh«ng ®|îc sö dông nh÷ng c«ng cô, thiÕt bÞ cã søc va ®Ëp m¹nh ®Ó ®µo ®Êt. Ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p phßng ngõa h| háng hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm. 3.32. Trong tr|êng hîp ph¸t hiÖn ra nh÷ng hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm, c«ng tr×nh ngÇm hay di chØ kh¶o cæ, kho vò khÝ v.v…kh«ng thÊy ghi trong thiÕt kÕ, ph¶i ngõng ngay lËp tøc c«ng t¸c ®µo ®Êt vµ rµo ng¨n khu vùc ®ã l¹i. Ph¶i b¸o ngay ®¹i diÖn cña nh÷ng c¬ quan cã liªn quan tíi thùc ®Þa ®Ó gi¶i quyÕt. 3.33. ViÖc lÊp ®|êng ®µo hµo ®· ®Æt ®|êng èng ph¶i tiÕn hµnh theo hai giai ®o¹n. a) Tr|íc tiªn lÊp ®Çy c¸c hè mãng vµ hèc ë c¶ hai phÝa ®|êng èng b»ng ®Êt mÒm, c¸t, sái, cuéi, kh«ng cã cuéi lín, ®Êt thÞt, ®Êt pha sÐt vµ ®Êt sÐt (trõ ®Êt sÐt kh«). Sau ®ã ®¾p líp ®Êt phñ trªn mÆt èng dµy 0,2m nh»m b¶o vÖ èng, c¸c mèi nèi vµ líp chèng Èm. §èi víi èng sµnh, èng xi m¨ng ami¨ng, èng chÊt dÎo, bÒ day líp ®Êt phñ bÒ mÆt b¶o vÖ èng ph¶i lín h¬n 0,5m. b) Sau khi ®· thö vµ kiÓm tra chÊt l|îng èng xong th× tiÕn hµnh ®¾p lÊp phÇn cßn l¹i b»ng bÊt k× lo¹i ®Êt nµo s½n cã b»ng c¬ giíi. Nh÷ng ®¸ t¶ng lín h¬n 200mm th× ph¶i lo¹i bá. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ph¶i tr¸nh nh÷ng va ®Ëp m¹nh cã thÓ g©y h| háng ®|êng èng bªn d|íi. 3.34. Tr|íc khi ®Æt èng vµo ®|êng hµo ph¶i r¶i mét líp ®Êt lãt dµy 10 cm ®Ó san ph¼ng ®¸y mãng b»ng c¸t, c¸t pha, c¸t sái. NÕu nÒn lµ c¸t th× kh«ng cÇn r¶i líp ®Öm lãt ®|êng èng. 16
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 §èi víi cèng tho¸t n|íc, cèng trong c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, viÖc chuÈn bÞ líp ®Öm lãt tr|íc khi ®Æt èng ph¶i tiÕn hµnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 3.35. §Êt lÊp vµo ®|êng hµo vµ mãng c«ng tr×nh, ®Êt lÊp vµo mãng thiÕt bÞ, nÒn nhµ, mãng m¸y ®Òu ph¶i ®Çm theo tõng líp. §é chÆt cña ®Êt do thiÕt kÕ quy ®Þnh. §èi víi c«ng tr×nh thuû lîi, c«ng t¸c ®¾p ®Êt vµo hè mãng vµ hèc c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hµnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. Ph¶i sö dông ®Çm m¸y nhá hoÆc ®Çm b»ng thñ c«ng ë nh÷ng n¬i chËt hÑp khã ®Çm b»ng m¸y lín. 3.36. ViÖc ®¾p ®Êt lÊp vµo ®|êng hµo ®· ®Æt èng, nÕu phÝa trªn kh«ng cã t¶i träng phô (trõ träng l|îng b¶n th©n cña ®Êt ®¾p) cã thÓ tiÕn hµnh kh«ng cÇn ®Çm nÐn, nh|ng däc theo tuyÕn ®|êng èng ph¶i dù tr÷ ®Êt víi khèi l|îng ®ñ ®Ó sau nµy ®¾p bï vµo nh÷ng phÇn bÞ lón. 3.37. Khi ®|êng hµo, hè mãng c«ng tr×nh c¾t ngang ®|êng giao th«ng, ®|êng phè, qu¶ng tr|êng, khu d©n c|, mÆt b»ng c«ng nghiÖp v.v… th× ph¶i dïng vËt liÖu Ýt biÕn d¹ng khi chÞu nÐn ®Ó lÊp vµo toµn bé chiÒu s©u cña mãng nh| c¸t, c¸t sái, ®Êt lÉn sái s¹n, m¹t ®¸t v.v… 3.38. NÕu dïng c¬ giíi vµo viÖc ®æ ®Êt, san, ®Çm khi ®¾p lÊp vµo ®|êng hµo vµ hè mãng c«ng tr×nh th× cho phÐp më réng giíi h¹n cña hè mãng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¬ giíi ho¸ ®¾p lÊp ®Êt, nh|ng ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ kÜ thuËt cña biÖn ph¸p thi c«ng. 3.39. Trong tr|êng hîp ®|êng hµo, hè mãng c«ng tr×nh c¾t ngang hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm (®|êng èng, ®|êng c¸p ngÇm v.v…) ®ang ho¹t ®éng, trong thiÕt kÕ ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ hÖ thèng kÜ thuËt ngÇm ®ã suèt qu¸ tr×nh thi c«ng. ViÖc ®¾p vµo ®|êng hµo, hè mãng ph¶i tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: - LÊp ®Êt phÝa d|íi cho tíi nöa ®|êng èng (®|êng c¸p) b»ng ®Êt c¸t ®Ó t¹o thµnh líp dì. - Sau khi ®¾p tiÕp hai bªn vµ bªn trªn víi chiÒu dµy lín h¬n 0,5m theo tõng líp, ®Çm chÆt, m¸i dèc ®Êt ®¾p ph¶i b»ng 1) 1. - PhÇn cßn l¹i c«ng t¸c lÊp ®Êt tiÕn hµnh theo chØ dÉn ë ®iÒu 3.33. cña quy ph¹m nµy. 3.40. Khi lÊp ®Êt ®|êng èng n»m trªn dèc lín h¬n 20 ®é, ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè phÇn ®Êt ®· ®¾p ®Ó chèng xãi lë, s¹t, trôi ®Êt. BiÖn ph¸p gia cè ®Êt ph¶i ®|îc tr×nh bµy trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh. C. §µo vµ ®¾p ®Êt 3.41. NÒn c«ng tr×nh tr|íc khi ®¾p ph¶i ®|îc xö lÝ vµ nghiÖm thu. - ChÆt c©y, ph¸t bôi, bãc hÕt líp ®Êt h÷u c¬. - NÕu nÒn b»ng ph¼ng hoÆc cã ®é dèc tõ 1:10 ®Õn 1:5 th× chØ ®¸nh xêm bÒ mÆt. - NÕu ®é dèc cña nÒn tõ 1:5 ®Õn 1:3 th× ph¶i ®¸nh dËt cÊp kiÓu bËc thang, bÒ réng mçi bËc tõ 2 ®Õn 4m vµ chiÒu cao 2m. §é dèc cña mçi bËc ph¶i nghiªng vÒ phÝa thÊp b»ng 0,01 ®Õn 0,02. NÕu chiÒu cao cña mçi cña mçi bËc nhá h¬n 1m th× m¸i ®øng, nÕu chiÒu cao lín h¬n 1m th× ®Ó m¸i ®Õn 1:0,5. 17
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 NÕu nÒn ®Êt thiªn nhiªn lµ ®Êt c¸t, ®Êt lÉn nhiÒu ®¸ t¶ng th× kh«ng cÇn xö lÝ dËt - cÊp. - §èi víi nÒn ®Êt vµ nÒn ®Êt thiªn nhiªn cã tèc ®é dèc lín h¬n 1:3 th× c«ng t¸c xö lÝ nÒn ph¶i tiÕn hµnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 3.42. §èi víi nÒn ®|êng xe löa vµ nÒn ®|êng « t«: - Khi ®Þa h×nh b»ng ph¼ng hay ë s|ên dèc nhá h¬n 1:10, chiÒu cao cña nÒn ®|êng xe löa d|íi 0,5m vµ chiÒu cao nÒn ®|êng xe « t« d|íi 1m, vµ trong tr|êng hîp ®é dèc ®Þa h×nh tõ 1:10 ®Õn 1:5 nh|ng chiÒu cao nÒn ®¾p nhá h¬n 1m th× cÇn ph¶i d·y cá tr|íc khi ®¾p ®Êt. NÕu ®é dèc ®Þa h×nh tõ 1:10 ®Õn 1:5 vµ chiÒu cao nÒn ®¾p lín h¬n 1m th× kh«ng cÇn ph¶i d·y cá, nh|ng ph¶i cµy xíi, ®¸nh xêm bÒ mÆt tr|íc khi ®¾p ®Êt. 3.43. Khi ®¾p ®Êt trªn nÒn ®Êt |ít hoÆc cã n|íc, tr|íc khi tiÕn hµnh ®¾p ®Êt ph¶i tiÕn hµnh tiªu tho¸t n|íc, vÐt bïn, khi cÇn thiÕt ph¶i ®Ò ra biÖn ph¸p chèng ®ïn ®Êt nÒn sang hai bªn trong qu¸ tr×nh ®¾p ®Êt. Kh«ng ®|îc dïng ®Êt kh« nhµo lÉn ®Êt |ít ®Ó ®Çm nÐn. 3.44. ViÖc chän m¸y ®µo ®Êt ph¶i dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ. 3.45. Tr|íc khi ®¾p ®Êt ph¶i tiÕn hµnh ®Çm thÝ nghiÖm t¹i hiÖn tr|êng víi tõng lo¹i ®Êt vµ tõng lo¹i m¸y ®em sö dông nh»m môc ®Ých: - HiÖu chØnh bÒ dµy líp ®Êt r¶i ®Ó ®Çm; - X¸c ®Þnh sè l|îng ®Çm theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ; - X¸c ®Þnh ®é Èm tèt nhÊt cña ®Êt khi ®Çm nÐn. 3.46. CÇn ph¶i ®¾p ®Êt b»ng lo¹i ®Êt ®ång nhÊt, ph¶i ®Æc biÖt chó ý theo ®óng nguyªn t¾c sau: - BÒ dµy líp ®Êt Ýt thÊm n|íc n»m d|íi líp ®Êt thÊm n|íc nhiÒu ph¶i cã ®é dèc 0,04 ®Õn 0,1 kÓ tõ c«ng tr×nh tíi mÐp biªn. - BÒ mÆt líp ®Êt thÊm nhiÒu n|íc n»m d|íi, líp ®Êt Ýt thÊm n|íc ph¶i n»m ngang. - Trong mét líp ®Êt kh«ng ®|îc ®¾p lÉn lén hai lo¹i ®Êt cã hÖ sè thÊm kh¸c nhau. - CÊm ®¾p m¸i ®Êt b»ng lo¹i ®Êt cã hÖ sè thÊm nhá h¬n hÖ sè thÊm cña ®Êt n»m phÝa trong. - ChØ ®|îc phÐp ®¾p b»ng lo¹i ®Êt hçn hîp gåm c¸t, c¸t thÞt, sái s¹n khi cã má vËt liÖu víi cÊu tróc hçn hîp tù nhiªn. 3.47. §èi víi c«ng tr×nh thuû lîi, viÖc sö dông ®Êt ®¾p ph¶i theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. NÕu trong thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh viÖc sö dông ®Êt ®¾p kh«ng ®ång nhÊt th× ®Êt cã hÖ sè thÊm nhá ph¶i ®¾p ë phÝa th|îng l|u, vµ ®Êt cã hÖ sè thÊm lín h¬n ph¶i ®¾p ë phÝa h¹ l|u c«ng tr×nh. 3.48. Tr|íc khi ®¾p ®Êt hoÆc r¶i líp ®Êt tiÕp theo ®Ó ®Çm, bÒ mÆt líp tr|íc ph¶i ®|îc ®¸nh xêm. Khi sö dông ®Çm ch©n dª ®Ó ®Çm ®Êt th× kh«ng cÇn ph¶i ®¸nh xêm. 3.49. Trªn bÒ mÆt nÒn ®¾p, ph¶i chia ra tõng « cã diÖn tÝch b»ng nhau ®Ó c©n b»ng gi÷a ®Çm vµ r¶i ®Êt nh»m b¶o ®¶m d©y chuyÒn ho¹t ®éng liªn tôc t|íi Èm hoÆc gi¶m ®é Èm cña lo¹i ®Êt dÝnh ph¶i tiÕn hµnh bªn ngoµi mÆt b»ng thi c«ng. 18
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4447 : 1987 3.50. Khi r¶i ®Êt ®Ó ®Çm, cÇn tiÕn hµnh r¶i tõ mÐp biªn tiÕn dÇn vµo gi÷a. §èi víi nÒn ®Êt yÕu hay nÒn b·o hoµ n|íc, cÇn r¶i ®Êt gi÷a tr|íc tiÕn ra mÐp ngoµi biªn; khi ®¾p tíi ®é cao 3m th× c«ng t¸c r¶i ®Êt thay ®æi l¹i tõ mÐp biªn tiÕn vµo gi÷a. 3.51. ChØ ®|îc r¶i líp tiÕp theo khi líp d|íi ®· ®¹t khèi l|îng thÓ tÝch kh« thiÕt kÕ. Kh«ng ®|îc phÐp ®¾p nÒn nh÷ng c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn tÝnh theo c¸ch ®æ tù nhiªn, ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt. Trõ tr|êng hîp ®¾p ®¸ th× cã thÓ kh«ng ®Çm nÐn nh|ng ph¶i cã chiÒu cao dù tr÷ phßng lón nh| ®iÒu 2.42. cña quy ph¹m nµy. 3.52. §Ó ®¶m b¶o khèi l|îng thÓ tÝch kh« thiÕt kÕ ®Êt ®¾p ë m¸i dèc vµ mÐp biªn khi r¶i ®Êt ®Ó ®Çm, ph¶i r¶i réng h¬n ®|êng biªn thiÕt kÕ tõ 20 ®Õn 40 cm tÝnh theo chiÒu th¼ng ®øng ®èi víi m¸i dèc. PhÇn ®Êt t¬i kh«ng ®¹t khèi l|îng thÓ tÝch kh« thiÕt kÕ ph¶i lo¹i bá vµ tËn dông vµo phÇn ®¾p c«ng tr×nh. NÕu trång cá ®Ó gia cè m¸i ®Êt th× kh«ng cÇn b¹t bá phÇn ®Êt t¬i ®ã. 3.53. §Êt thõa ë phÇn ®µo cÇn ph¶i tËn dông ®Ó ®¾p vµo nh÷ng chç cã lîi (sau khi tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ) nh| ®¾p thªm vµo m¸i dèc cho tho¶i, ®¾p gia t¶i, lÊp chç tròng, lÊp khe c¹n hay ®¾p bê con tr¹ch. 3.54. §Êt ®æ lªn phÝa bê cao ph¶i ®¾p thµnh bê liªn tôc kh«ng ®øt qu·ng. NÕu ®æ ®Êt ë phÝa bê thÊp th× ph¶i ®¾p c¸ch qu·ng cø 50m ®Ó mét kho¶ng c¸ch réng 3m trë lªn. 3.55. Khi ®¾p ®Êt ph¶i tÝnh hao hôt trong vËn chuyÓn tõ 0,5% ®Õn 1,5% khèi l|îng tuú theo ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ cù li vËn chuyÓn. 3.56. KÝch th|íc má vËt liÖu vµ b·i tr÷ ®Êt do thiÕt kÕ x¸c ®Þnh, vµ ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng yÕu tè sau: - TØ lÖ hao hôt ®Êt trong vËn chuyÓn. - §é chÆt ®Çm nÐn. - §é lón cña nÒn vµ cña ®Êt ®¾p. - §é t¬i xèp cña ®Êt khi khai th¸c tõ ®Êt nguyªn thæ (®é t¬i xèp cña ®Êt xem phô lôc 3). 3.57. Trong tr|êng hîp ph¶i x©y cèng th× khi tiÕn hµnh ®¾p ®Êt ph¶i chõa l¹i mÆt b»ng ®ñ ®Ó thi c«ng. Khi tiÕn hµnh lÊp ®Êt lªn cèng, ph¶i r¶i ®Êt tõng líp ®Çm chÆt vµ n©ng chiÒu cao ®Êt ®¾p ®ång thêi ë c¶ hai bªn s|ên cèng. 3.58. NÕu ®¾p lÊp lªn cèng b»ng ®¸ hçn hîp hay b»ng ®Êt cã lÉn ®¸ t¶ng lín h¬n 100mm th× tr|íc khi tiÕn hµnh lÊp, ph¶i ®¾p líp phñ b¶o vÖ cèng. ChiÒu dµy líp phñ ë hai bªn s|ên ph¶i lín h¬n 1m vµ phÝa trªn mÆt cèng lín h¬n 0,5m. 3.59. Khi ®µo ®Êt, ph¶i chõa líp b¶o vÖ gi÷ cho cÊu tróc ®Þa chÊt ®¸y mãng kh«ng bä biÕn d¹ng hoÆc ph¸ ho¹i. BÒ dµy cña líp b¶o vÖ ph¶i ®óng theo quy ®Þnh cña ®iÒu 3.24. cña quy ph¹m nµy. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2