Tìm hiểu Luật xuất bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
66
lượt xem
12
download

Tìm hiểu Luật xuất bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số: 30/2004/QH11 - Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Khóa XI, kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu Luật xuất bản

 1. Qu c h i C ng hòa xã h i ch nghĩa vi t nam -------- c l p – T do – Hanh phúc Lu t s : --------------- 30/2004/QH11 Qu c h i Nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa vi t nam Khóa XI, kỳ h p th 6 (T ngày 25 tháng 10 n ngày 03 tháng 12 năm 2004) ------------------ Lu t Xu t b n Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Lu t này quy đ nh v xu t b n. Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Ði u 1. Ph m vi đi u ch nh Lu t này quy đ nh v t ch c và ho t đ ng xu t b n; quy n và nghĩa v c a cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng xu t b n. Ho t đ ng xu t b n bao g m các lĩnh v c xu t b n, in và phát hành xu t b n ph m. Ði u 2. Ð i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng đ i v i cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , đơn v s nghi p, đơn v vũ trang nhân dân và công dân Vi t Nam (sau đây g i chung là cơ quan, t ch c, cá nhân); t ch c qu c t , t ch c nư c ngoài ho t đ ng trên lãnh th Vi t Nam và cá nhân nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam; trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác thì áp d ng quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. Ði u 3. V trí, m c đích c a ho t đ ng xu t b n Ho t đ ng xu t b n thu c lĩnh v c văn hóa, tư tư ng thông qua vi c s n xu t, ph bi n nh ng xu t b n ph m đ n nhi u ngư i nh m gi i thi u tri th c thu c các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, giá tr văn hóa dân t c và tinh hoa văn hóa nhân lo i, đáp ng nhu c u đ i s ng tinh th n c a nhân dân, nâng cao dân trí, xây d ng đ o đ c và l i s ng t t đ p c a ngư i Vi t Nam, m r ng giao lưu văn hóa v i các nư c, phát tri n kinh t - xã h i, đ u tranh ch ng m i tư tư ng 1
 2. và hành vi làm t n h i l i ích qu c gia, góp ph n vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. Ði u 4. Xu t b n ph m Xu t b n ph m là tác ph m, tài li u v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh , văn h c, ngh thu t đư c xu t b n b ng ti ng Vi t, ti ng dân t c thi u s Vi t Nam, ti ng nư c ngoài và còn đư c th hi n b ng hình nh, âm thanh trên các v t li u, phương ti n k thu t khác nhau. Tài li u theo quy đ nh c a Lu t này bao g m tài li u tuyên truy n, c đ ng, hư ng d n h c t p, thi hành ch th , ngh quy t c a Ð ng và pháp lu t c a Nhà nư c; hư ng d n k thu t s n xu t; phòng ch ng thiên tai, d ch b nh; k y u h i th o. Ði u 5. B o đ m quy n ph bi n tác ph m và b o h quy n tác gi 1. Nhà nư c b o đ m quy n ph bi n tác ph m dư i hình th c xu t b n ph m thông qua nhà xu t b n và b o h quy n tác gi . 2. Nhà nư c không ki m duy t tác ph m trư c khi xu t b n. 3. Không m t cơ quan, t ch c, cá nhân nào đư c l i d ng quy n ph bi n tác ph m làm thi t h i l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân. Ði u 6. Chính sách phát tri n s nghi p xu t b n 1. Nhà nư c có chính sách khuy n khích, t o đi u ki n xây d ng ngành xu t b n tr thành ngành kinh t - k thu t phát tri n toàn di n. 2. Nhà nư c có chính sách đ t hàng đ i v i xu t b n ph m v lý lu n, chính tr ; xu t b n ph m ph c v thi u niên, nhi đ ng, đ ng bào dân t c thi u s , ngư i khi m th ; xu t b n ph m c n ph bi n r ng rãi nh m ph c v nhi m v chính tr , xã h i tr ng y u và thông tin đ i ngo i; tr cư c v n chuy n đ i v i xu t b n ph m cho vùng có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vùng có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn; xu t b n ph m ph c v nhi m v thông tin đ i ngo i; xu t b n ph m ph c v đ ng bào mi n núi, h i đ o. 3. Nhà nư c mua b n th o đ i v i nh ng tác ph m có giá tr nhưng th i đi m xu t b n chưa thích h p ho c đ i tư ng s d ng h n ch ; h tr mua b n quy n đ i v i tác ph m trong nư c và nư c ngoài có giá tr ph c v phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i. Chính ph quy đ nh c th vi c th c hi n các chính sách quy đ nh t i Ði u này. Ði u 7. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n trong ph m vi c nư c. 2. B Văn hóa - Thông tin ch u trách nhi m giúp Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n. Các b , cơ quan ngang b ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n theo th m quy n. 3. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n t i đ a phương theo s phân c p c a Chính ph . Ði u 8. N i dung qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n 2
 3. 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n s nghi p xu t b n; ban hành theo th m quy n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách v ho t đ ng xu t b n. 2. Qu n lý công tác nghiên c u khoa h c và ng d ng công ngh trong ho t đ ng xu t b n; đào t o và b i dư ng chuyên môn, nghi p v v ho t đ ng xu t b n. 3. Qu n lý h p tác qu c t trong ho t đ ng xu t b n. 4. T ch c đ c xu t b n ph m lưu chi u. 5. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t trong ho t đ ng xu t b n. 6. Th c hi n công tác khen thư ng, k lu t trong ho t đ ng xu t b n; tuy n ch n và trao gi i thư ng đ i v i xu t b n ph m có giá tr cao. Ði u 9. Khi u n i, t cáo trong ho t đ ng xu t b n 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n khi u n i các quy t đ nh, hành vi trái pháp lu t; cá nhân có quy n t cáo các hành vi trái pháp lu t trong ho t đ ng xu t b n. Cơ quan, t ch c, cá nhân ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c khi u n i, t cáo c a mình. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n yêu c u nhà xu t b n, cơ quan, t ch c đư c phép xu t b n, tác gi c i chính trên báo chí, b i thư ng thi t h i, kh i ki n v dân s ho c yêu c u cơ quan nhà nư c có th m quy n kh i t v hình s khi xu t b n ph m có n i dung sai s th t, vu kh ng, xúc ph m danh d , nhân ph m ho c làm thi t h i đ n quy n và l i ích h p pháp c a mình. Ði u 10. Nh ng hành vi b c m trong ho t đ ng xu t b n 1. Tuyên truy n ch ng l i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; phá ho i kh i đ i đoàn k t toàn dân t c. 2. Tuyên truy n, kích đ ng chi n tranh xâm lư c, gây h n thù gi a các dân t c và nhân dân các nư c; kích đ ng b o l c; truy n bá tư tư ng ph n đ ng, l i s ng dâm ô, đ i tr y, hành vi t i ác, t n n xã h i, mê tín d đoan, phá ho i thu n phong m t c. 3. Ti t l bí m t c a Ð ng, Nhà nư c, bí m t quân s , an ninh, kinh t , đ i ngo i, bí m t đ i tư c a cá nhân và bí m t khác do pháp lu t quy đ nh. 4. Xuyên t c s th t l ch s ; ph nh n thành t u cách m ng; xúc ph m dân t c, vĩ nhân, anh hùng dân t c; vu kh ng, xúc ph m uy tín c a cơ quan, t ch c, danh d và nhân ph m c a cá nhân. Chương II LĨNH V C XU T B N Ði u 11. Ð i tư ng đư c thành l p nhà xu t b n Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i và các t ch c khác do Chính ph quy đ nh đư c thành l p nhà xu t b n. Nhà xu t b n t ch c và ho t đ ng theo lo i hình doanh nghi p kinh doanh có đi u ki n ho c đơn v s nghi p có thu. Ði u 12. Ði u ki n thành l p nhà xu t b n Vi c thành l p nhà xu t b n ph i có đ các đi u ki n sau đây: 3
 4. 1. Có tôn ch , m c đích, đ i tư ng ph c v phù h p v i ch c năng, nhi m v c a cơ quan ch qu n; 2. Có ngư i lãnh đ o nhà xu t b n đ tiêu chu n quy đ nh t i kho n 1 Ði u 14 và đ i ngũ biên t p viên đ tiêu chu n quy đ nh t i kho n 1 Ði u 15 c a Lu t này; 3. Trong các ch c danh lãnh đ o nhà xu t b n ph i có ít nh t m t ngư i ho t đ ng trong lĩnh v c xu t b n t ba năm tr lên; 4. Có tr s ho t đ ng, v n và các đi u ki n c n thi t khác theo quy đ nh c a pháp lu t; 5. Phù h p v i quy ho ch phát tri n s nghi p xu t b n toàn qu c, quy ho ch c a t ng ngành, t ng đ a phương. Ði u 13. Nhi m v và quy n h n c a cơ quan ch qu n nhà xu t b n Cơ quan ch qu n nhà xu t b n là cơ quan, t ch c đ ng tên xin phép thành l p nhà xu t b n, có nhi m v và quy n h n sau đây: 1. Xác đ nh và ch đ o vi c th c hi n tôn ch , m c đích, phương hư ng ho t đ ng c a nhà xu t b n; xét duy t k ho ch xu t b n c a nhà xu t b n; 2. C p v n ban đ u và b o đ m các đi u ki n c n thi t khác đ nhà xu t b n ho t đ ng; 3. B nhi m, mi n nhi m, cách ch c giám đ c, t ng biên t p nhà xu t b n sau khi có văn b n th a thu n c a B Văn hóa - Thông tin; 4. Thanh tra, ki m tra ho t đ ng c a nhà xu t b n theo th m quy n; 5. Ch u trách nhi m v nh ng vi ph m pháp lu t c a nhà xu t b n trong ho t đ ng xu t b n theo nhi m v , quy n h n c a mình. Ði u 14. Tiêu chu n, nhi m v và quy n h n c a giám đ c, t ng biên t p nhà xu t b n 1. Giám đ c, t ng biên t p nhà xu t b n là công dân Vi t Nam; có đăng ký h kh u thư ng trú t i Vi t Nam; có trình đ đ i h c, trình đ qu n lý, trình đ chuyên môn, nghi p v v xu t b n và ph m ch t chính tr , đ o đ c t t. 2. Giám đ c nhà xu t b n có nhi m v và quy n h n sau đây: a) B o đ m th c hi n đúng tôn ch , m c đích c a nhà xu t b n; b) Xây d ng b máy t ch c và nhân l c c a nhà xu t b n; c) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch xu t b n; d) Ký quy t đ nh xu t b n đ i v i t ng b n th o trên cơ s k ho ch xu t b n đã đăng ký; đ) Ký duy t b n th o trư c khi đưa in và ký duy t xu t b n ph m trư c khi phát hành; e) Ð nh giá, đi u ch nh giá bán l xu t b n ph m theo quy đ nh c a pháp lu t, k c xu t b n ph m liên k t; g) Qu n lý tài s n và cơ s v t ch t c a nhà xu t b n; h) Ch u trách nhi m trư c cơ quan ch qu n và trư c pháp lu t v xu t b n ph m và m i ho t đ ng c a nhà xu t b n. 3. T ng biên t p nhà xu t b n có nhi m v và quy n h n sau đây: a) Giúp giám đ c nhà xu t b n xây d ng k ho ch xu t b n; b) T ch c b n th o; c) T ch c biên t p b n th o; 4
 5. d) Ð c duy t b n th o trư c khi trình giám đ c nhà xu t b n và liên đ i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung xu t b n ph m c a nhà xu t b n. Ði u 15. Tiêu chu n, nhi m v và quy n h n c a biên t p viên nhà xu t b n 1. Biên t p viên nhà xu t b n là công dân Vi t Nam; có đăng ký h kh u thư ng trú t i Vi t Nam; có trình đ đ i h c, trình đ chuyên môn, nghi p v v xu t b n và ph m ch t chính tr , đ o đ c t t. 2. Biên t p viên nhà xu t b n có nhi m v và quy n h n sau đây: a) Ðư c đ ng tên trên xu t b n ph m theo quy đ nh t i Ði u 26 c a Lu t này; b) Ðư c khư c t biên t p nh ng tác ph m mà n i dung có d u hi u vi ph m quy đ nh t i Ði u 10 c a Lu t này và báo cáo v i giám đ c, t ng biên t p nhà xu t b n; c) Ch u trách nhi m trư c giám đ c nhà xu t b n và trư c pháp lu t v n i dung xu t b n ph m do mình biên t p. Ði u 16. C p gi y phép thành l p nhà xu t b n 1. Trư c khi thành l p nhà xu t b n, cơ quan ch qu n ph i có h sơ xin c p gi y phép g i B Văn hóa - Thông tin. H sơ xin c p gi y phép g m: a) Ðơn xin c p gi y phép ghi tên g i, tôn ch , m c đích, đ i tư ng ph c v , giám đ c, t ng biên t p, tr s và v n c a nhà xu t b n; b) Lý l ch trích ngang c a giám đ c, t ng biên t p và danh sách biên t p viên nhà xu t b n. 2. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , B Văn hóa - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. 3. Sau khi đư c c p gi y phép thành l p nhà xu t b n, cơ quan ch qu n ra quy t đ nh thành l p nhà xu t b n và hoàn thành các th t c c n thi t khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Ði u 17. Thay đ i cơ quan ch qu n, tên g i c a cơ quan ch qu n; thay đ i tên g i, tôn ch , m c đích, đ i tư ng ph c v và tr s c a nhà xu t b n 1. Khi thay đ i cơ quan ch qu n, tôn ch , m c đích c a nhà xu t b n thì cơ quan ch qu n m i ph i làm th t c xin c p gi y phép thành l p nhà xu t b n theo quy đ nh t i Ði u 16 c a Lu t này. 2. Khi thay đ i tên g i c a cơ quan ch qu n ho c nhà xu t b n, thay đ i đ i tư ng ph c v c a nhà xu t b n thì cơ quan ch qu n ph i có văn b n g i B Văn hóa - Thông tin xin đ i gi y phép. 3. Khi thay đ i tr s , nhà xu t b n ph i thông báo b ng văn b n v i cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n ch m nh t là b y ngày, k t ngày chuy n đ n tr s m i. Ði u 18. Ðăng ký k ho ch xu t b n H ng năm, nhà xu t b n ph i đăng ký k ho ch xu t b n v i B Văn hóa - Thông tin trư c khi xu t b n. Ði u 19. Quy n tác gi trong lĩnh v c xu t b n 5
 6. Vi c xu t b n tác ph m, tái b n xu t b n ph m ch đư c th c hi n sau khi có h p đ ng v i tác gi ho c ch s h u tác ph m theo quy đ nh c a pháp lu t. Ði u 20. Liên k t trong lĩnh v c xu t b n 1. Nhà xu t b n đư c liên k t v i tác gi , ch s h u tác ph m, cá nhân có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh v in ho c phát hành xu t b n ph m và t ch c có tư cách pháp nhân đ t ch c b n th o, in và phát hành t ng xu t b n ph m. 2. Giám đ c nhà xu t b n t ch c biên t p hoàn ch nh và ký duy t b n th o trư c khi đưa in, ký duy t xu t b n ph m liên k t trư c khi phát hành. 3. T ch c, cá nhân liên k t v i nhà xu t b n quy đ nh t i kho n 1 Ði u này đư c đ ng tên trên xu t b n ph m và liên đ i ch u trách nhi m trư c pháp lu t đ i v i xu t b n ph m liên k t. Ði u 21. Tác ph m c n th m đ nh n i dung trư c khi tái b n Nh ng tác ph m sau đây n u n i dung có d u hi u vi ph m quy đ nh t i Ði u 10 c a Lu t này thì nhà xu t b n ph i t ch c th m đ nh trư c khi đăng ký k ho ch xu t b n: 1. Tác ph m xu t b n trư c Cách m ng Tháng Tám năm 1945; tác ph m xu t b n t năm 1945 đ n năm 1954 trong vùng b t m chi m; 2. Tác ph m xu t b n t năm 1954 đ n ngày 30 tháng 4 năm 1975 mi n Nam Vi t Nam không do Chính ph Cách m ng lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam cho phép; 3. Tác ph m xu t b n nư c ngoài. Ði u 22. Xu t b n tài li u không kinh doanh c a cơ quan, t ch c Vi t Nam 1. Vi c xu t b n tài li u không kinh doanh c a cơ quan, t ch c Vi t Nam không th c hi n qua nhà xu t b n ph i đư c cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n c p gi y phép theo quy đ nh sau đây: a) B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép cho cơ quan, t ch c trung ương; b) y ban nhân dân c p t nh c p gi y phép cho cơ quan, t ch c c a đ a phương, chi nhánh, văn phòng đ i di n, đơn v tr c thu c cơ quan, t ch c c a trung ương t i đ a phương. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: a) Ðơn xin phép xu t b n ghi tên cơ quan, t ch c xin phép, tên tài li u, s lư ng in, khuôn kh , s trang, n i dung tóm t t, đ i tư ng và ph m vi phát hành, cam k t th c hi n đúng n i dung ghi trong gi y phép; b) Hai b n th o tài li u; trư ng h p tài li u b ng ti ng nư c ngoài, ti ng dân t c thi u s Vi t Nam ph i kèm theo b n d ch b ng ti ng Vi t. 3. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n quy đ nh t i kho n 1 Ði u này ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. Ði u 23. Xu t b n tác ph m, tài li u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam 6
 7. 1. Vi c xu t b n tác ph m c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t đ kinh doanh t i Vi t Nam ph i đư c nhà xu t b n c a Vi t Nam có ch c năng tương ng th c hi n. 2. Vi c xu t b n tài li u không kinh doanh c a t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam không th c hi n qua nhà xu t b n c a Vi t Nam ph i đư c B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép. H sơ xin c p gi y phép đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Ði u 22 c a Lu t này; đ i v i chi nhánh, văn phòng đ i di n c a t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t xin phép xu t b n ph i kèm theo b n sao có công ch ng gi y phép đ t chi nhánh, văn phòng đ i di n do cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n c p. 3. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , B Văn hóa - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. Ði u 24. Ð t văn phòng đ i di n c a nhà xu t b n nư c ngoài t i Vi t Nam 1. Vi c đ t văn phòng đ i di n c a nhà xu t b n nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i đư c B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: a) Ðơn xin đ t văn phòng đ i di n ghi m c đích, nhi m v , ph m vi ho t đ ng, tr s , tên ngư i đ ng đ u văn phòng đ i di n và cam k t th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam; b) Văn b n xác nh n tư cách pháp nhân c a nhà xu t b n do cơ quan nhà nư c có th m quy n c a nư c ngoài c p. 3. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , B Văn hóa - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. 4. Văn phòng đ i di n c a nhà xu t b n nư c ngoài t i Vi t Nam đư c gi i thi u v nhà xu t b n, s n ph m c a nhà xu t b n; xúc ti n các giao d ch v b n quy n và xu t b n ph m theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Ði u 25. Xu t b n trên m ng thông tin máy tính (Internet) 1. Vi c xu t b n trên m ng thông tin máy tính ph i do nhà xu t b n th c hi n và ph i tuân theo quy đ nh c a Lu t này. Nh ng xu t b n ph m lưu hành h p pháp đư c đưa lên m ng thông tin máy tính. 2. Vi c đưa xu t b n ph m lên m ng thông tin máy tính đư c th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph . Ði u 26. Thông tin ghi trên xu t b n ph m 1. Ð i v i sách và tài li u dư i d ng sách, vi c ghi thông tin đư c th c hi n theo quy đ nh sau đây: a) Bìa m t ghi tên sách, tên tác gi , nhà xu t b n ho c cơ quan, t ch c đư c phép xu t b n, s th t c a t p; b) Trang tên sách, ngoài các thông tin quy đ nh t i đi m a kho n này còn ph i ghi thêm tên ngư i ch biên ho c ngư i d ch, ngư i hi u đính, s l n tái b n, năm xu t b n; 7
 8. c) Ð i v i sách d ch, m t sau c a trang tên sách ph i ghi đ y đ tên nguyên b n, tác gi , nhà xu t b n nư c ngoài, năm xu t b n; n u sách d ch t ngôn ng khác v i ngôn ng nguyên b n ph i ghi rõ ngôn ng và tên ngư i d ch b n đó; d) Trang cu i sách ghi tên ngư i ch u trách nhi m xu t b n, tên ngư i biên t p n i dung, tên ngư i trình bày bìa, minh h a; khuôn kh ; s đăng ký k ho ch xu t b n; s quy t đ nh xu t b n c a giám đ c nhà xu t b n ho c s gi y phép xu t b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n, s lư ng in, tên cơ s in, ngày n p lưu chi u; đ) Bìa b n ghi giá bán l ; đ i v i sách đ t hàng ph i ghi là sách đ t hàng; đ i v i sách không kinh doanh ph i ghi là không bán; đ i v i sách liên k t ph i ghi tên, đ a ch c a đ i tác liên k t xu t b n, in ho c phát hành. 2. Ð i v i xu t b n ph m không ph i là sách, tài li u dư i d ng sách ph i ghi tên xu t b n ph m, tên nhà xu t b n ho c cơ quan, t ch c đư c phép xu t b n; s lư ng in, tên cơ s in; s quy t đ nh xu t b n c a giám đ c nhà xu t b n ho c s gi y phép xu t b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n; giá bán l ; đ i v i xu t b n ph m đ t hàng ph i ghi là đ t hàng; đ i v i xu t b n ph m không kinh doanh ph i ghi là không bán; đ i v i xu t b n ph m liên k t ph i ghi tên, đ a ch c a đ i tác liên k t xu t b n, in ho c phát hành. Ði u 27. N p xu t b n ph m lưu chi u và n p xu t b n ph m cho Thư vi n Qu c gia Vi t Nam 1. T t c xu t b n ph m ph i đư c n p lưu chi u trư c khi phát hành. Vi c n p lưu chi u xu t b n ph m đư c th c hi n theo quy đ nh sau đây: a) ít nh t mư i ngày trư c khi phát hành, nhà xu t b n, cơ quan, t ch c đư c phép xu t b n ph i n p ba b n cho B Văn hóa - Thông tin; trư ng h p s lư ng in dư i ba trăm b n thì n p hai b n; b) Cơ quan, t ch c có tài li u do y ban nhân dân c p t nh c p gi y phép xu t b n, ngoài s b n ph i n p theo quy đ nh t i đi m a kho n này còn ph i n p hai b n cho y ban nhân dân c p t nh. 2. Sau khi xu t b n ph m đư c phát hành, nhà xu t b n, cơ quan, t ch c đư c phép xu t b n ph i n p năm b n cho Thư vi n Qu c gia Vi t Nam; trư ng h p s lư ng in dư i ba trăm b n thì n p hai b n. Ði u 28. Ð c xu t b n ph m lưu chi u 1. B Văn hóa - Thông tin t ch c đ c xu t b n ph m lưu chi u; y ban nhân dân c p t nh t ch c đ c xu t b n ph m lưu chi u do mình c p gi y phép xu t b n. Trong trư ng h p phát hi n xu t b n ph m vi ph m quy đ nh c a Lu t này thì B Văn hóa - Thông tin, y ban nhân dân c p t nh có văn b n yêu c u nhà xu t b n, cơ quan, t ch c đư c phép xu t b n t ch c th m đ nh n i dung và áp d ng các bi n pháp x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Tài chính quy đ nh ch đ thù lao cho ngư i đ c xu t b n ph m lưu chi u. Ði u 29. Qu ng cáo trên xu t b n ph m 1. Ð i v i sách ch đư c qu ng cáo v tác gi , tác ph m, nhà xu t b n trên bìa hai, ba và b n, tr sách chuyên v qu ng cáo. 8
 9. 2. Ð i v i tài li u không kinh doanh ch đư c qu ng cáo v s n ph m, d ch v và ho t đ ng c a cơ quan, t ch c xu t b n tài li u đó. 3. Không đư c qu ng cáo hàng hóa, d ch v mà pháp lu t c m qu ng cáo. Ði u 30. X lý vi ph m trong lĩnh v c xu t b n 1. Nhà xu t b n, cơ quan, t ch c đư c phép xu t b n có xu t b n ph m vi ph m quy đ nh t i các đi u 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 và 29 c a Lu t này thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m mà ph i s a ch a m i đư c phát hành ho c b t m đình ch phát hành, thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu h y; trư ng h p gây thi t h i cho cơ quan, t ch c, cá nhân khác thì ph i công khai xin l i, c i chính trên báo chí, b i thư ng thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Nhà xu t b n, t ch c, cá nhân tham gia trong lĩnh v c xu t b n có xu t b n ph m vi ph m quy đ nh t i Ði u 10 c a Lu t này thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b t m đình ch ho t đ ng, thu h i gi y phép ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n ph i ch u trách nhi m v quy t đ nh x lý c a mình. Chương III LĨNH V C IN XU T B N PH M Ði u 31. C p gi y phép ho t đ ng in xu t b n ph m 1. Ði u ki n đ c p gi y phép ho t đ ng in xu t b n ph m g m: a) Giám đ c ho c ch cơ s in là công dân Vi t Nam; có đăng ký h kh u thư ng trú t i Vi t Nam; có nghi p v v in và đáp ng các tiêu chu n khác theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Có m t b ng s n xu t, thi t b đ in xu t b n ph m; c) B o đ m các đi u ki n v an ninh, tr t t ; d) Phù h p v i quy ho ch phát tri n in xu t b n ph m. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: a) Ðơn xin c p gi y phép ghi tên, đ a ch cơ s in, m c đích, s n ph m ch y u; b) Tài li u ch ng minh v vi c có m t b ng s n xu t, danh m c thi t b chính, lý l ch trích ngang c a giám đ c ho c ch cơ s in; c) B n sao gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a cơ s in có công ch ng; d) B n cam k t th c hi n các đi u ki n v an ninh, tr t t theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Th m quy n c p gi y phép đư c quy đ nh như sau: a) B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép cho cơ s in c a cơ quan, t ch c trung ương; b) y ban nhân dân c p t nh c p gi y phép cho cơ s in c a đ a phương. 4. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n quy đ nh t i kho n 3 Ði u này ph i c p 9
 10. gi y phép ho t đ ng in xu t b n ph m; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. Ði u 32. Ði u ki n nh n in xu t b n ph m 1. Vi c in xu t b n ph m đư c th c hi n theo quy đ nh sau đây: a) Ð i v i xu t b n ph m c a nhà xu t b n thì ph i có quy t đ nh xu t b n c a giám đ c nhà xu t b n; b) Ð i v i tài li u không kinh doanh c a cơ quan, t ch c Vi t Nam không th c hi n qua nhà xu t b n thì ph i có gi y phép xu t b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n; c) Ð i v i tài li u không kinh doanh c a t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam không th c hi n qua nhà xu t b n c a Vi t Nam thì ph i có gi y phép xu t b n do B Văn hóa - Thông tin c p; d) Ð i v i xu t b n ph m in gia công cho nư c ngoài t i cơ s in c a cơ quan, t ch c trung ương thì ph i có gi y phép in gia công do B Văn hóa - Thông tin c p; đ i v i xu t b n ph m in gia công cho nư c ngoài t i cơ s in c a đ a phương thì ph i có gi y phép in gia công do y ban nhân dân c p t nh c p. 2. Vi c in xu t b n ph m ph i có h p đ ng. Vi c in n i b n xu t b n ph m ph i đư c s đ ng ý c a nhà xu t b n và ph i có h p đ ng. Ði u 33. Ho t đ ng c a cơ s in xu t b n ph m 1. Cơ s in ch đư c in xu t b n ph m sau khi đư c c p gi y phép ho t đ ng in xu t b n ph m. 2. Cơ s in ch đư c nh n in xu t b n ph m theo quy đ nh t i Ði u 32 c a Lu t này. 3. Khi thay đ i tên g i, đ a ch , ch s h u, chia tách ho c sáp nh p thì cơ s in ph i làm th t c đ i gi y phép ho t đ ng in xu t b n ph m. 4. Khi thay đ i giám đ c ho c ch cơ s in, cơ s in ph i thông báo b ng văn b n v i cơ quan c p gi y phép ho t đ ng in xu t b n ph m kèm theo lý l ch trích ngang c a giám đ c ho c ch m i c a cơ s in. Ði u 34. In gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài 1. Cơ s in xu t b n ph m đư c in gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài. Vi c in gia công xu t b n ph m cho nư c ngoài ph i đư c B Văn hóa - Thông tin ho c y ban nhân dân c p t nh c p gi y phép. H sơ xin c p gi y phép g m: a) Ðơn xin c p gi y phép ghi tên, qu c t ch ngư i đ i di n c a t ch c, cá nhân nư c ngoài đ t in, tên xu t b n ph m đ t in, s lư ng in, c a kh u xu t; b) Hai b n m u xu t b n ph m đ t in; c) B n sao gi y phép ho t đ ng in xu t b n ph m có công ch ng. 2. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , B Văn hóa - Thông tin, y ban nhân dân c p t nh ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. Ði u 35. Phát hi n xu t b n ph m vi ph m trong quá trình in 1. Khi phát hi n xu t b n ph m có n i dung vi ph m quy đ nh t i Ði u 10 c a Lu t này thì cơ s in ph i báo cáo ngay v i cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n, đ ng th i thông báo v i nhà xu t b n, cơ quan, t ch c, cá nhân đ t in. 10
 11. 2. Trư ng h p cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n quy t đ nh đình ch in xu t b n ph m thì nhà xu t b n, cơ quan, t ch c, cá nhân có xu t b n ph m b đình ch in ph i b i thư ng thi t h i cho cơ s in; n u quy t đ nh sai thì cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n ph i b i thư ng thi t h i cho nhà xu t b n, cơ quan, t ch c, cá nhân có xu t b n ph m b đình ch in. Ði u 36. X lý vi ph m trong lĩnh v c in xu t b n ph m Cơ s in, t ch c, cá nhân tham gia trong lĩnh v c in xu t b n ph m có hành vi sau đây thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b đình ch in xu t b n ph m đang in, t m đình ch ho t đ ng in xu t b n ph m, thu h i gi y phép ho t đ ng in xu t b n ph m ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t: 1. In xu t b n ph m không có gi y phép ho t đ ng in xu t b n ph m; 2. In xu t b n ph m không có quy t đ nh xu t b n c a nhà xu t b n ho c gi y phép xu t b n; 3. In xu t b n ph m gia công cho nư c ngoài không có gi y phép in gia công; 4. In xu t b n ph m đã có quy t đ nh đình ch in, thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu h y; 5. In xu t b n ph m không đúng v i b n th o đã đư c nhà xu t b n, cơ quan, t ch c đư c phép xu t b n ký duy t; không có h p đ ng in ho c in vư t quá s lư ng ghi trong h p đ ng. Chương IV LĨNH V C PHÁT HÀNH XU T B N PH M Ði u 37. Ho t đ ng phát hành xu t b n ph m 1. Phát hành xu t b n ph m bao g m các hình th c mua, bán, phân phát, cho thuê, tri n lãm, h i ch , xu t kh u, nh p kh u xu t b n ph m và đưa xu t b n ph m lên m ng thông tin máy tính (Internet) đ ph bi n đ n nhi u ngư i. 2. Cơ s phát hành xu t b n ph m là cơ s c a t ch c, cá nhân kinh doanh xu t b n ph m. Nhà xu t b n đư c thành l p cơ s phát hành xu t b n ph m. 3. Cơ s kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m (sau đây g i là cơ s nh p kh u xu t b n ph m) ph i có gi y phép ho t đ ng nh p kh u xu t b n ph m do B Văn hóa - Thông tin c p. Ði u 38. C p gi y phép ho t đ ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m 1. Ði u ki n đ cơ s phát hành xu t b n ph m đư c c p gi y phép ho t đ ng kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m g m: a) Là doanh nghi p nhà nư c; b) Có nhân l c đ trình đ ngo i ng , nghi p v v nh p kh u. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: a) Ðơn xin phép ho t đ ng nh p kh u xu t b n ph m; b) Văn b n đ ngh c a cơ quan ch qu n. 11
 12. 3. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , B Văn hóa - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. Ði u 39. Kinh doanh nh p kh u xu t b n ph m 1. Vi c nh p kh u xu t b n ph m đư c th c hi n thông qua các cơ s nh p kh u xu t b n ph m. 2. H ng năm, cơ s nh p kh u xu t b n ph m ph i đăng ký danh m c xu t b n ph m nh p kh u v i B Văn hóa - Thông tin trư c khi nh p kh u. 3. Giám đ c cơ s nh p kh u xu t b n ph m ph i t ch c ki m tra n i dung xu t b n ph m nh p kh u trư c khi phát hành và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung xu t b n ph m mà mình nh p kh u. Ði u 40. Nh p kh u xu t b n ph m không kinh doanh Vi c nh p kh u xu t b n ph m không kinh doanh c a cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đang ho t đ ng t i Vi t Nam do Chính ph quy đ nh. Ði u 41. Xu t kh u xu t b n ph m Xu t b n ph m c a nhà xu t b n lưu hành h p pháp khi xu t kh u ra nư c ngoài không ph i xin phép cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n. Ði u 42. Ho t đ ng tri n lãm, h i ch xu t b n ph m 1. Vi c t ch c tri n lãm, h i ch xu t b n ph m t i Vi t Nam c a cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t ph i đư c cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n c p gi y phép theo quy đ nh sau đây: a) B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép cho cơ quan, t ch c trung ương, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t ; b) y ban nhân dân c p t nh c p gi y phép cho cơ quan, t ch c, cá nhân c a đ a phương, chi nhánh, văn phòng đ i di n, đơn v tr c thu c cơ quan, t ch c c a trung ương t i đ a phương. 2. H sơ xin c p gi y phép g m: a) Ðơn xin c p gi y phép ghi m c đích, th i gian, đ a đi m và tên các đơn v tham gia tri n lãm, h i ch ; b) Danh m c xu t b n ph m đ tri n lãm, h i ch . 3. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n quy đ nh t i kho n 1 Ði u này ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. 4. Cơ quan, t ch c, cá nhân t ch c tri n lãm, h i ch không có gi y phép ho c th c hi n không đúng n i dung ghi trong gi y phép thì b đình ch vi c t ch c ho c thu h i gi y phép. Ði u 43. H p tác v i nư c ngoài v phát hành xu t b n ph m 1. Cơ s phát hành xu t b n ph m có tư cách pháp nhân đư c h p tác v i t ch c, cá nhân nư c ngoài dư i hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh ho c liên doanh đ kinh doanh xu t b n ph m theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Vi c đ t văn phòng đ i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i đư c B Văn hóa - Thông tin c p gi y phép theo quy đ nh sau đây: 12
 13. a) H sơ xin c p gi y phép g m đơn xin c p gi y phép ho t đ ng ghi m c đích, nhi m v , ph m vi ho t đ ng, tr s , tên ngư i đ ng đ u văn phòng đ i di n và cam k t th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam; văn b n xác nh n tư cách pháp nhân c a t ch c xin đ t văn phòng đ i di n do cơ quan nhà nư c có th m quy n c a nư c ngoài c p; b) Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n đ h sơ h p l , B Văn hóa - Thông tin ph i c p gi y phép; trư ng h p không c p gi y phép ph i có văn b n nêu rõ lý do. 3. Văn phòng đ i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m đư c gi i thi u v t ch c và s n ph m c a mình, xúc ti n các giao d ch v phát hành xu t b n ph m theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Ði u 44. X lý vi ph m trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m 1. Khi phát hi n xu t b n ph m có n i dung vi ph m quy đ nh t i Ði u 10 c a Lu t này thì cơ s phát hành xu t b n ph m ph i báo cáo v i cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n. 2. Cơ s phát hành xu t b n ph m, t ch c, cá nhân tham gia trong lĩnh v c phát hành xu t b n ph m có hành vi sau đây thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b t m đình ch phát hành, đình ch phát hành, thu h i, t ch thu, c m lưu hành, tiêu hu xu t b n ph m vi ph m, t m đình ch ho t đ ng nh p kh u, thu h i gi y phép ho t đ ng nh p kh u ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t: a) Phát hành xu t b n ph m mà vi c xu t b n, in, nh p kh u không h p pháp; b) Phát hành xu t b n ph m đã có quy t đ nh đình ch in, c m lưu hành, thu h i, t ch thu, tiêu hu ; c) Bán xu t b n ph m thu c lo i không kinh doanh; d) Tiêu th , ph bi n xu t b n ph m in gia công cho nư c ngoài trên lãnh th Vi t Nam; đ) Nh p kh u xu t b n ph m không đăng ký danh m c nh p kh u ho c th c hi n không đúng danh m c đã đăng ký. 3. Trư ng h p cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n quy t đ nh t m đình ch phát hành, đình ch phát hành, thu h i, t ch thu xu t b n ph m vi ph m thì nhà xu t b n, cơ s nh p kh u xu t b n ph m có xu t b n ph m vi ph m ph i b i thư ng thi t h i cho cơ s phát hành; n u quy t đ nh sai thì cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng xu t b n ph i b i thư ng thi t h i cho nhà xu t b n ho c cơ s nh p kh u xu t b n ph m. Chương V ÐI U KHO N THI HÀNH Ði u 45. Hi u l c thi hành 1. Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2005. 2. Lu t này thay th Lu t xu t b n ngày 07 tháng 7 năm 1993. Ði u 46. Hư ng d n thi hành Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t này. 13
 14. Lu t này đã đư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004. CH T CH QU C H I NGUY N VĂN AN 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản