intTypePromotion=1
ADSENSE

tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 4

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

238
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán kiểm tra cường độ ở giai đoạn căng cốt thép (khi chưa tháo cốp pha): Giả thiết tiến hành căng cốt thép khi bê tông đạt 83,2% cường độ, tức sau 16 ngày từ ngày đổ bê tông. Khi đó cường độ chịu kéo tiêu chuẩn của bê tông vào khoảng 0,832.20 = 16,64(daN/cm2), cường độ chịu nén tính toán Rn0 = 0,832.215 = 178,88(daN/cm2). Tải trọng tác dụng lên sàn trong giai đoạn này gồm: trọng lượng bản thân sàn và lực nén trước có kể đến h1. Do Mômen sàn......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 4

  1. Chương 4: TÝnh thÐp øng lùc tr-íc Ph©n bè c¸p øng lùc tr-íc theo tØ lÖ M«men gi÷a c¸c d¶i b¶n: 4,15 D¶i 1 chiÕm .100  1,7(%) , chän 3 (4,15  26,18  24,07  30,74)  70,58  1,84 bã. 26,18 D¶i 2 chiÕm .100  10,8(%) , chän 15 bã. 242,7 24,07 D¶i 3 chiÕm .100  9,92(%) , chän 14 bã. 242,7 30,74 D¶i 4 chiÕm .100  12,7(%) , chän 17 bã. 242,7 70,58 D¶i 5 chiÕm .100  29,1(%) , chän 41 bã. 242,7 3.1. TÝnh to¸n kiÓm tra c-êng ®é ë giai ®o¹n c¨ng cèt thÐp (khi ch-a th¸o cèp pha): Gi¶ thiÕt tiÕn hµnh c¨ng cèt thÐp khi bª t«ng ®¹t 83,2% c-êng ®é, tøc sau 16 ngµy tõ ngµy ®æ bª t«ng. Khi ®ã c-êng ®é chÞu kÐo tiªu chuÈn cña bª t«ng vµo kho¶ng 0,832.20 = 16,64(daN/cm2), c-êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n Rn0 = 0,832.215 = 178,88(daN/cm2). T¶i träng t¸c dông lªn sµn trong giai ®o¹n nµy gåm: träng l-îng b¶n th©n sµn vµ lùc nÐn tr-íc cã kÓ ®Õn h1. Do M«men sµn do träng l-îng b¶n th©n sµn g©y ra lu«n ng-îc dÊu víi lùc nÐn tr-íc nªn øng suÊt trong bª t«ng nªn c«ng thøc kiÓm tra cã d¹ng nh- sau: N H .e H h N H M h  max,min   .   . J 2 F J 2 Thiªn vÒ an toµn, ta sÏ tÝnh to¸n kiÓm tra cho c¸c tiÕt diÖn cã M«men g©y ra bëi TLBT nhá h¬n. 3.1.1. Víi d¶i 1: XÐt tiÕt diÖn sµn 200cm.24cm, t¶i träng t¸c dông lªn sµn gåm: - Lùc nÐn tr-íc: N H   H .FH Trong ®ã: FH  3.1,4  4,2(cm 2 )  H   0   h1  12700  1959  10741(daN / cm 2 )
  2. VËy, cã: N H  10741.4,2  45112(daN ) - M«men do träng l-îng b¶n th©n sµn g©y ra: 656 M 0,44  0,3(Tm ) 968,8 Víi: e H  7(cm ) F  bh  200.24  4800(cm 2 ) bh 3 200.24 3 J   230400(cm 4 ) 12 12 VËy, cã: 45112.7 24 45112 30000 24  max,min   .   .  16,45  9,4  1,56(daN / cm 2 ) 230400 2 4800 230400 2  max  16,45  9,4  1,56  5,49(daN / cm 2 )  16,64(daN / cm 2 ) => tiÕt diÖn kh«ng nøt trong giai ®o¹n chÕ t¹o.  min  16,45  9,4  1,56  24,29(daN / cm 2 ) 3.1.2. Víi d¶i 2: XÐt tiÕt diÖn sµn 550cm.24cm, t¶i träng t¸c dông lªn sµn gåm: - Lùc nÐn tr-íc: N H   H .FH Trong ®ã: FH  15.1,4  21(cm 2 )  H   0   h1  12700  1959  10741(daN / cm 2 ) VËy, cã: N H  10741.21  225561(daN ) - M«men do träng l-îng b¶n th©n sµn g©y ra: 656 M 1,71  1,16(Tm) 968,8 Víi: e H  7(cm ) F  bh  550.24  13200(cm 2 ) bh 3 550.24 3 J   633600(cm 4 ) 12 12 VËy, cã:
  3. 225561.7 24 225561 116000 24  max,min   .   .  29,90  17,09  2,2(daN / cm 2 ) 633600 2 13200 633600 2  max  29,90  17,09  2,2  10,61(daN / cm 2 )  16(daN / cm 2 ) => tiÕt diÖn kh«ng nøt trong giai ®o¹n chÕ t¹o.  min  29,90  17,09  2,2  44,79(daN / cm 2 ) 3.1.3. Víi d¶i 3: XÐt tiÕt diÖn sµn 200cm.24cm, t¶i träng t¸c dông lªn sµn gåm: - Lùc nÐn tr-íc: N H   H .FH max Trong ®ã: FH  14.1,4  19,6(cm 2 )  H   0   h1  12700  1959  10741(daN / cm 2 ) VËy, cã: N H  10741.19,6  210524(daN) - M«men do träng l-îng b¶n th©n sµn g©y ra: 656 M 2,47  1,67(Tm ) 968,8 Víi: e H  7(cm ) F  bh  200.24  4800(cm 2 ) bh 3 200.24 3 J   230400(cm 4 ) 12 12 VËy, cã: 210524.7 24 210524 167000 24  max,min   .   .  76,75  43,86  8,7(daN / cm 2 ) 230400 2 4800 230400 2  max  76,75  43,86  8,7  24,19(daN / cm 2 ) => tiÕt diÖn bÞ nøt trong giai ®o¹n chÕ t¹o. Ta sÏ ®iÒu chØnh l¹i ®-êng ®i cña c¸p trong tiÕt diÖn mét chót ®Ó b¶o ®¶m tiÕt diÖn sÏ kh«ng nøt. T¹i gi÷a nhÞp gi÷a cña d¶i 3, ta sÏ gi¶m ®é lÖch t©m cßn 6cm. Khi ®ã cã: 210524.6 24 210524 167000 24  max,min   .   .  65,79  43,86  8,7(daN / cm 2 ) 230400 2 4800 230400 2
  4.  max  65,79  43,86  8,7  13,23(daN / cm 2 )  16,64(daN / cm 2 ) => tiÕt diÖn kh«ng nøt sau khi ®iÒu chØnh ®é lÖch t©m.  min  65,79  43,86  8,7  100,95(daN / cm 2 ) C¸c tiÕt diÖn kh¸c, hoÆc cã gi¸ trÞ M«men do TLBT rÊt lín, hoÆc chØ chÞu nÐn(tiÕt diÖn t¹i gèi biªn) nªn kh«ng cÇn kiÓm tra. 3.1.4. Víi d¶i 4: XÐt tiÕt diÖn sµn 200cm.24cm, t¶i träng t¸c dông lªn sµn gåm: - Lùc nÐn tr-íc: N H   H .FH max Trong ®ã: FH  17.1,4  23,8(cm 2 )  H   0   h1  12700  1959  10741(daN / cm 2 ) VËy, cã: N H  10741.23,8  255636(daN ) - M«men do träng l-îng b¶n th©n sµn g©y ra: 656 M 12,58  8,52(Tm) 968,8 Víi: e H  7(cm ) F  bh  200.24  4800(cm 2 ) bh 3 200.24 3 J   230400(cm 4 ) 12 12 VËy, cã: 255636.7 24 255636 852000 24  max,min   .   .  93,20  53,26  44,38(daN / cm 2 ) 230400 2 4800 230400 2  max  93,20  53,26  44,38  4,44(daN / cm 2 ) => lu«n tån t¹i øng suÊt nÐn trong tiÕt diÖn, tiÕt diÖn kh«ng nøt trong giai ®o¹n chÕ t¹o.  min  93,2  53,26  44,38  102,68(daN / cm 2 ) 3.1.5. Víi d¶i 5: XÐt tiÕt diÖn sµn 650cm.24cm, t¶i träng t¸c dông lªn sµn gåm: - Lùc nÐn tr-íc: N H   H .FH Trong ®ã: FH max  41.1,4  57,4(cm 2 )  H   0   h1  12700  1959  10741(daN / cm 2 ) VËy, cã:
  5. N H  10741.57,4  616533(daN) - M«men do träng l-îng b¶n th©n sµn g©y ra: 656 M 37,31  25,26(Tm) 968,8 Víi: e H  7(cm ) F  bh  650.24  15600(cm 2 ) bh 3 650.24 3 J   748800(cm 4 ) 12 12 VËy, cã: 616533.7 24 616533 2526000 24  max,min   .   .  69,16  39,52  40,48(daN / cm 2 ) 748800 2 15600 748800 2  max  69,16  39,52  40,48  10,84(daN / cm 2 ) => lu«n tån t¹i øng suÊt nÐn trong tiÕt diÖn, tiÕt diÖn kh«ng nøt trong giai ®o¹n chÕ t¹o.  min  69,16  39,52  40,48  68,2(daN / cm 2 ) . Do c¸c gi¸ trÞ øng suÊt nÐn lín nhÊt tÝnh ®-îc ®Òu nhá h¬n 178,88(daN/cm2) nªn ta c¨ng c¸p sau khi ®æ bª t«ng 16 ngµy lµ ®¶m b¶o tiÕt diÖn ®ñ kh¨ n¨ng chÞu lùc ngay sau khi c¨ng c¸p.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=238

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2