intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan về ISDN - Chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

73
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng truyền dẫn Trong ch-ơng này cho cách nhìn tổng quan về các loại mạng truyền dẫn đ-ợc phát triển cho mạng thành phố và mạng diện rộng. Ch-ơng này bắt đầu với cái nhìn chung về các thành phần dự định sử dụng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về ISDN - Chương 4

 1. Ch−¬ng 4 M¹ng truyÒn dÉn Trong ch−¬ng nµy cho c¸ch nh×n tæng quan vÒ c¸c lo¹i m¹ng truyÒn dÉn ®−îc ph¸t triÓn cho m¹ng thµnh phè vµ m¹ng diÖn réng. Ch−¬ng nµy b¾t ®Çu víi c¸i nh×n chung vÒ c¸c thµnh phÇn dù ®Þnh sö dông . ChuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi lµ thµnh phÇn hÕt søc cÇn thiÕt trong m¹ng. PhÇn cßn l¹i cña ch−¬ng nµy , ngay sau phÇn 4.2 cung cÊp chi tiÕt h¬n c¬ së cña hai chuyÓn m¹ch nµy 4.1 Kü thuËt chuyÓn m¹ch TruyÒn d÷ liÖu tõ nguån tíi ®Ých trong c¸c m¹ng néi h¹t ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch truyÒn qua c¸c node chuyÓn m¹ch tøc thêi. Nh÷ng node nµy kh«ng quan t©m ®Õn néi dung cña d÷ liÖu, chóng chØ ®¬ng thuÇn cung cÊp viÖc chuyÓn m¹ch ®Ó truyÒn d÷ liÖu tõ node nµy ®Õn node kh¸c cho ®Õn khi tíi ®Ých. H×nh 4.1 minh ho¹ mét m¹ng ®¬n gi¶n nhÊt . Nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi mµ ta mong muèn liªn l¹c gäi lµ tr¹m ( station ). C¸c tr¹m cã thÓ lµ c¸c m¸y tÝnh, c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ( terminal ), c¸c ®iÖn tho¹i, hoÆc c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng kh¸c. C¸c thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ®−îc gäi lµ c¸c “ node”. Mçi tr¹m nèi víi 1 node, tËp hîp c¸c node ®−îc gäi lµ m¹ng truyÒn th«ng. H×nh 4.1 M¹ng chuyÓn m¹ch ®¬n gi¶n nhÊt H×nh 4.2 miªu t¶ mét phæ cña c¸c kü thuËt chuyÓn m¹ch cã thÓ truyÒn th«ng tin qua m¹ng. Hai lo¹i chuyÓn m¹ch ë mçi ®Çu lµ c¸c kü thuËt chuyÓn m¹ch truyÒn thèng : chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi ; c¸c kÜ thuËt cßn l¹i
 2. võa míi ®−îc ¸p dông . Nãi chung c¸c kü thuËt vÒ phÝa tr¸i cung cÊp viÖc truyÒn th«ng víi sù thay ®æi nhá hoÆc kh«ng thay ®æi vÒ tèc ®é vµ víi yªu cÇu xö lý tèi thiÓu trªn c¸c tr¹m nèi tíi. Trong khi c¸c kü thuËt vÒ bªn ph¶i cung cÊp tÝnh mÒm dÎo cao ®Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é bit thay ®æi vµ viÖc giao vËn (traffic) kh«ng thÓ ®o¸n tr−íc khi ®é phøc t¹p trong viÖc xö lý ®ang t¨ng. Mét phÇn lín trong ch−¬ng nµy cung cÊp chi tiÕt vÒ 2 lo¹i kü thuËt chuyÓn m¹ch th«ng th−êng: chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi. C¸c kü thuËt chuyÓn m¹ch tiªn tiÕn sÏ ®−îc bµn tíi sau vµ ®−îc xem qua trong phÇn cuèi ch−¬ng. H×nh 4.2 C¸c lo¹i kÜ thuËt chuyÓn m¹ch 2 ChuyÓn m¹ch kªnh (circuit switching) Kü thuËt chuyÓn m¹ch kªnh lµ kü thuËt tréi h¬n trong c¶ 2 lÜnh vùc ©m thanh vµ truyÒn d÷ liÖu ngµy nay vµ tiÕp tôc ®−îc sö dông trong kû nguyªn cña ISDN. TruyÒn th«ng qua chuyÓn m¹ch kªnh dïng 1 ®−êng liªn l¹c ®· ®−îc dµnh riÒn cho gi÷a 2 tr¹m. §−êng nµy gåm chuçi c¸c liªn kÕt gi÷a c¸c node qua m¹ng. Trong mçi liªn kÕt vËt lý, 1 kªnh ®−îc dµnh cho viÖc kÕt nèi. Mét vÝ dô ®iÓn h×nh cña chuyÓn m¹ch kªnh lµ m¹ng ®iªn tho¹i c«ng céng . TruyÒn dÉn th«ng tin qua chuyÓn m¹ch kªnh tiÕn hµnh 3 giai ®o¹n mµ nã cã thÓ gi¶i thÝch qua h×nh 4.1 a) ThiÕt lËp m¹ch : Tr−íc khi bÊt kú 1 tÝn hiÖu nµo ®−îc göi ®i, m¹ch ®iÖn gi÷a 2 tr¹m t¹i 2 ®Çu ph¶i ®−îc thiÕt lËp. VÝ dô : tr¹m A göi yªu cÇu tíi node 4 ®ßi liªn kÕt tíi E. §−êng d©y gi÷a A vµ node 4 ®· tån t¹i sao cho kÕt nèi lu«n s½n sµng. Node 4 ph¶i t×m nh¸nh tiÕp theo ®Ó tíi node 6. Dùa trªn th«ng tin ®Þnh tuyÕn (routing) , viÖc xem xÐt kh¶ n¨ng vµ cã thÓ c¶ gi¸ mµ liªn kÕt tíi node 5, chØ ®Þnh mét kªnh rçi ( dïng FDM hoÆc TDM ) vµ trªn liªn kÕt ®ã göi yªu cÇu liªn l¹c tíi E. TiÕp nh− vËy mµ thiÕt lËp liªn kÕt tõ A qua 4 vµ 5 . Do cã mét sè tr¹m còng ®−îc nèi tíi 4 , nã ph¶i thiÕt lËp c¸c ®−¬ng néi bé tõ c¸c tr¹m nµy tíi c¸c tr¹m kh¸c , duy tr× c¸ch sö lÝ t−¬ng tù. Tr¹m 5 nèi tíi tr¹m 6 vµ thiÕt lËp 1 kªnh v÷ng ch¾c tõ node 4 . Node 6 ®· hoµn toµn nèi tíi tr¹m E . Khi hoµn hiÑn kÕt nèi , mét phÐp kiÓm tra xem E bËn hay chÊp nhËn viÖn kÕt nèi nµy.
 3. b) TruyÒn th«ng tin: Th«ng tin b©y giê cã thÓ truyÒn / nhËn tõ A ®Õn E, ®ã cã thÓ lµ tÝn hiÖu tiÕng nãi t−¬ng tù, tiÕng nãi ®−îc sè ho¸, hay d÷ liÖu nhÞ ph©n ; phô thuéc vµo lo¹i m¹ng. Víi m¹ng sè tÝch hîp sè th× viÖc sö dông truyÒn sè víi c¶ tiÕng nãi vµ d÷ liÖu lµ ph−¬ng ph¸p næi tréi. Con ®−êng thiÕt lËp qua : Liªn kÕt A-4 ; ®i qua bªn trong chuyÓn m¹ch 4 , kªnh tõ 4-5 , ; ®i qua bªn trong chuyÓn m¹ch 5, kªnh tõ 5-6 ; ; ®i qua bªn trong chuyÓn m¹ch 6, liªn kÕt 6-E . Th«ng th−êng chÕ ®é truyÒn dÉn lµ song c«ng, tÝn hiÖu cã thÓ ®−îc truyÒn c¶ 2 chiÒu ®ång thêi. c) Ng¾t m¹ch (disconnect) Sau mét khi truyÒn d÷ liÖu, kÕt nèi sÏ bÞ huû, cã thÓ lµ mét trong 2 tr¹m. TÝn hiÖu ph¶i ®−îc truyÒn ®i tíi node 4, 5, råi 6 ®Ó gi¶i phãng tµi nguyªn. Chó ý r»ng ®−¬ng kÕt nèi ®−îc thiÕt kÕ tr−íc khi d÷ liÖu b¾t ®Çu ®−îc truyÒn ®i. Do ®ã, dung l−îng kªnh ph¶I ®−îc dù tr÷ gi÷a tõng cÆp node trªn ®−êng dÉn vµ mçi mét node ph¶I cÇn cã s½n dung l−îng chuyÓn m¹ch néi t¹I ®Ó sö lÝ kÕt nèi cÇn thiÕt. C¸c chuyÓn m¹ch cÇn ph¶i cã ®é th«ng minh ®Ó t¹o ra c¸c ph©n bæ nµy vµ t¹o ra mét tuyÕn qua m¹ng. ChuyÓn m¹ch kªnh còng cã thÓ kh«ng hiÖu qu¶. Dung l−îng kªnh ®−îc chØ ®Þnh trong lóc kÕt nèi, ngay c¶ khi kh«ng cã d÷ liÖu truyÒn. Víi kÕt nèi tiÕng nãi, sù viÖc sö dông cã thÓ cao nh−ng kh«ng tíi 100%. Víi mét kÕt nèi gi÷a thiÕt bÞ ®Çu cuèi tíi m¸y tÝnh, kh¶ n¨ng cã thÓ lµ bÞ hÖ thèng bÞ bá phÝ gÇn nh− trong suèt lóc kÕt nèi. VÒ viÖc thùc hiÖn, cã kho¶ng thêi gian trÔ khi thiÕt lËp kÕt nèi. Tuy nhiªn, khi m¹ch ®−îc thiÕt lËp, m¹ng sÏ trong suèt ®èi víi ng−êi dïng. Th«ng tin ®−îc truyÒn ë tèc ®é d÷ liÖu cè ®Þnh, kh«ng trÔ trõ thêi gian truyÒn. TrÔ ë mçi nót lµ kh«ng ®¸ng kÓ. ChuyÓn m¹ch kªnh ®−îc ph¸t triÓn ®Ó ®iÒu khiÓn trao ®æi tiÕng nãi , nh−ng b©y giê ®−îc sö dông cho c¶ d÷ liÖu . VÝ dô gÇn gòi nhÊt cña m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh cho m¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng. §©y lµ m¹ng quèc gia ®−îc kÕt nèi víi quèc tÕ. Lóc thiÕt kÕ ban ®Çu chØ øng dông cho c¸c thuª bao t−¬ng tù . C¸c d÷ liÖu sè ®−îc truyÒn qua modem . Mét øng dông ®iÓn h×nh kh¸c cña chuyÓn m¹ch kªnh lµ tæng ®µi c¸ nh©n ( PBX - Private Branch Exchange ) ®−îc sö dông ®Ó nãi c¸c ®iÖn tho¹i trong mét c¬ quan hay mét toµ nhµ. ChuyÓn m¹ch kªnh còng ®−îc sö dông trong c¸c m¹ng c¸ nh©n, nh− lµ m¹ng ®−îc x©y dùng bëi c¸c ®oµn thÓ hoÆc gi÷a c¸c tæ chøc lín qua mét lo¹t c¸c tr¹m. Mçi mét tr¹m nh− vËy chøa c¸c hÖ thèng PBX mµ t¹i mçi mét tr¹m , chóng ®−îc kÕt nèi vãi nhau th«ng qua ®−êng thuª riªng ( leaseline ) Mét m¹ng viÔn th«ng c«ng céng cã thÓ ®−îc miªu t¶ b»ng c¸ch sö dông 4 phÇn tö kiÕn tróc c¬ b¶n : ♦ Thuª bao : §ã lµ c¸c thiÕt bÞ nèi tíi m¹ng, Trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp , c¸c thiÕt bÞ thuª bao nèi tíi m¹ng viÔn th«ng c«ng céng lµ c¸c m¸y ®iÖn tho¹i. Nh−ng hiÖn nay tû lÖ truyÒn d÷ liÖu ngµy cµng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m.
 4. ♦ §−êng thuª bao : §−¬ng liªn kÕt gi÷a thuª bao vµ m¹ng. Nã còng cßn ®−îc gäi lµ vßng thuª bao hay vßng néi h¹t. Hçu hÕt c¸c ®−êng thuª bao lµ c¸c cÆp c¸p xo¾n ®«i . §é dµi cña ®−êng thuª bao nãi chung n»m trong d¶i mét vµi km tíi 10 Km ♦ Tæng ®µi : §Êy lµ trung t©m chuyÓn m¹ch ë trong m¹ng. Mét trung t©m chuyÓn m¹ch nèi trùc tiÕp víi ®−êng thuª bao gäi lµ tr¹m ®Çu cuèi ( end-office) Nãi chung mét tr¹m ®Çu cuèi cho phÐp nèi tíi hµng ngh×n thuª bao trong khu vùc . Cã tíi 19.000 tr¹m ®Çu cuèi t¹i Mü . Râ rµng lµ gi÷a c¸c tr¹m ®Çu cuèi ph¶i nèi níi nhau mét c¸ch trùc tiÕp ®iÒu nµy ®ßi hái cã tíi 2x108 c¸c ®−êng liªn kÕt nh− vËy. Vëy tèt nhÊt lµ sö dông c¸c tr¹m trung gian ( office ). ♦ Trung kÕ : §−êng liªn kÕt giøa c¸c tæng ®µi . Trung kÕ mang rÊt nhiÒu m¹ch tÇn sè tho¹i do vËy ph¶i sö dông kÜ thuËt hoÆc FDM hoÆc TDM ®ång bé . Thña ban chóng ®−îc coi nh− c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch kªnh bÞ chi phèi bëi c¸c øng dông cña truyÒn dÉn tho¹i. Mét trong c¸c yªu cÇu c¬ b¶n lµ truyÒn dÉn tho¹i ph¶i thùc sù kh«ng ®−îc trÔ . Tèc ®é truyÒn dÉn ph¶i ®−îc duy tr× sao cho kh«ng ®æi bëi v× m¸y ph¸t vµ m¸y thu cã cïng mét tèc ®é tÝn hiÖu. C¸c yªu cÇu nµy lµ cÇn thiÕt cho phÐp mäi ng−êi trao ®æi cuéc trß chuyÖn. H¬n n÷a , chÊt l−îng cña tÝn hiÖu thu ph¶i ®ñ tèt , dÔ hiÓu H×nh 4.3 Mét vÝ dô kÕt nèi qua m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh c«ng céng ChuyÓn m¹ch kªnh ®−îc øng dông réng r·i vµ cã vÞ trÝ −u thÕ bëi v× nã nã rÊt phï hîp ®Ó truyÒn tÝn hiÖu tiÕng nãi t−¬ng tù. Trong thÕ giíi cña sù sè ho¸ th× sù kÕm hiÖu qu¶ cña nã ngµy cµng béc lé. Tuy nhiªn , lo¹i bá tÝnh kÐm hiÖu qu¶ th× chuyÓn m¹ch kªnh vÉn cßn cã vÞ trÝ trong c¶ 2 m¹ng ®Þa ph−¬ng lÉn m¹ng diÖn réng. Mét trong nh÷ng mÆt m¹nh cña nã lµ sù trong suèt. Mçi mét khi mét kªnh
 5. ®−îc thiÕt lËp , nã giãng nh− sù nèi trùc tiÕp gi−a 2 tr¹m ®Çu cuèi ; kh«ng mét m¹ng logic nµo ®−îc cÇn 4.3 §Þnh tuyÕn cho m¹ng kªnh Trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh réng lín, nhiÒu m¹ch kÕt nèi sÏ ®ßi hái 1 con ®−êng ®i qua nhiÒu h¬n 1 chuyÓn m¹ch. Khi cã mét cuéc gäi , m¹ng ph¶i x¸c dÞnh 1 tuyÕn ®i qua mét vµi chuyÓn m¹ch vµ trung kÕ. Cã 2 yªu cÇu chÝnh ®Ó ®Þnh tuyÕn trong kiÕn tróc cña m¹ng: HiÖu qu¶ vµ dù phßng (resilience ) . Tr−íc hÕt nã ph¶i ®−îc thiÕt kÕ víi sè l−îng tèi thiÓu c¸c chuyÓn m¹ch vµ trung kÕ trong m¹ng vµ cã kh¶ n¨ng t¶i hîp lÝ . Yªu cÇ vÒ t¶i th«ng th−êng ®−îc thÓ hiÖn b»ng kh¸i niÖm l−u l−îng t¶i giê cao ®iÓm ( busy-houre traffic load ) nã b»ng t¶i trung b×nh trong suèt giê cao ®iÓm nhÊt trong c¸c ngµy . CÇn ph¶i sö lý ®Ó gi¶m t¶i nµy , mÆt kh¸c ta l¹i muèn cã 1 sè l−îng thiÕt bÞ tèi thiÓu . Thªm n÷a , mÆc dï m¹ng cã thÓ cã ®ñ t¶i cho giê cao ®iÓm , nh−ng cã thÓ lµ cã khi t¹m thêi 1 lóc nµo ®ã l−u l−îng ®Ønh v−ît qu¸ t¶i max cña m¹ng. C¸c tæng ®µi vµ trung kÕ sÏ kh«ng lµm viÖc vµ t¹m thêi kh«ng ho¹t ®éng , ch¼ng h¹n nh− trong c¬n b·o lín. Ta muèn r»ng m¹ng ph¶i cã dù phßng ®Ó lu«n cung cÊp c¸c dÞch vô hîp lÝ trong c¸c tr−êng hîp xÊu nh− vËy. YÕu tè thiÕt kÕ c¨n b¶n quyÕt ®Þnh b¶n chÊt cña viÖc ph¶i ®¸nh ®æi gi÷a hiÖu qu¶ vµ tÝnh dù phßng chÝnh lµ chiÕn l−îc ®Þnh tuyÕn . Th«ng th−êng chøc n¨ng dÞnh tuyÕn trong m¹ng viÔn th«ng c«ng céng kh¸ lµ ®¬n gi¶n. VÒ c¬ b¶n , c¸c tæng ®µi ®−îc tæ chøc thµnh cÊu tróc h×nh c©y hay lµ ph©n cÊp. Mét ®−êng dÉn ®−îc x©y dùng b»ng c¸ch b¾t ®µu t¹i thuª bao gäi ®i , ®i theo c©y ®ã tíi node chung ®Çu tiªn, vµ sau ®ã ®i xu«i theo c©y tíi thuª bao ®−îc gäi. §Ó bæ xung tuyÕn dù phßng nµo ®ã vµo trong m¹ng , ng−êi ta ph¶i thªm vµo c¸c trung kÕ bæ xung c¾t ngang cÊu tróc c©y ®Ó nèi c¸c tæng ®µi cã c−êng ®é l−u l−îng cao gi÷a chóng víi nhau. §©y lµ mét ph−¬ng ph¸p tÜnh . ViÖc thªm vµo c¸c trung kÕ high-usage sÏ cung cÊp sù d− thõa vµ dung l−îng bæ xung. Nh−ng viÖc nµy vÉn cßn cã c¸c h¹n chÕ trong viÖc n©ng cao hiÖu suÊt vµ ®é dù phßng . V× s¬ ®å ®Þnh tuyÕn nµy kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn thay ®æi nªn m¹ng ph¶i cÇn ®−îc thiÕt kÕ ®Ó tho¶ m·n mét sè yªu cÇu cao th«ng th−êng. VÝ dô nh− : C¸c giê cao ®iÓm cña l−u l−îng t¹i c¸c vïng t¹i ®«ng vµ t©y , nam vµ b¾c lµ kh¸c nhau , kh«ng trïng khíp nhau vµ ®Æt ra c¸c yªu cÇu kh¸c nhau ®èi víi hÖ thèng. RÊt khã ph©n tÝch t¸c ®éng cña c¸c biÕn nµy , chóng dÉn tíi viÖc lµm cho hÖ thèng trë nªn cång kÒnh vµ do vËy kÐm hiÖu qu¶. VÒ tÝnh dù phßng , c©u tróc ph©n cÊp cè ®Þnh víi c¸c trung kÕ bæ xung cã thÓ ph¶n øng rÊt kÐm ®ãi víi c¸c háng hãc . Th«ng th−êng , trong c¸c thiÕt kÕ nh− vËy th× kÕt qu¶ cña háng hãc sÏ lµ nghÔn t¾c néi h¹t lín t¹i ®iÓm gÇn n¬i x¶y ra háng hãc.
 6. §Ó ®èi phã víi nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ c¸c m¹ng viÔn th«ng c«ng céng, th−êng tÊt c¶ c¸c nhµ cung cÊp sÏ rêi bá ph−¬ng ph¸p ph©n cÊp tÜnh vµ dïng ph−¬ng ph¸p ph©n cÊp ®éng. Ph−¬ng ph¸p ®Þnh tuyÕn ®éng lµ c¸c quyÕt ®Þnh ®Þnh tuyÕn bÞ chi phèi bëi c¸c ®IÒu kiÖn traffic hiÖn t¹I, Th«ng th−êng c¸c node chuyÓn m¹ch kªnh cã mét mèi quan hÖ th©n thiÕt víi nhau h¬n lµ mét mèi quan hÖ ph©n cÊp. T©t c¶ c¸c nde ®Òu cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nh− nhau. Trong mét kiÕn tróc nh− vËy, viÖc ®Þnh tuyÕn võa phøc t¹p h¬n , nh−ng linh ho¹t h¬n. Nã phøc t¹p h¬n v× kiÕn tróc nµy kh«ng cho ngay mét ®−êng dÉn “ tù nhiªn “ hay lµ mét bé c¸c ®−êng dÉn dùa trªn cÊu tróc ph©n cÊp. Nh−ng linh ho¹t h¬n v× sÏ cã nhiÒu tuyÕn kh¸c nhau h¬n. VÝ dô ta xÐt mét d¹ng ®Þnh tuyÕn trong c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh , trong c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh ®−îc gäi lµ ®Þnh tuyÕn dù tr÷ ( alternate routing ) . §iÓm c¨n b¶n cña c¸c kiÓu ®Þnh tuyÕn dù tr÷ lµ c¸c tuyÕn kh¶ dÜ sÏ ®−îc sö dông gi÷a hai ®Çu mµ ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc . Tr¸ch nhiÖm cña chuyÓn m¹ch nguån lµ lùa chän tuyÕn phï hîp cho tõng cuéc gäi . Mçi mét chuyÓn m¹ch ®−îc cho 1 tËp hîp c¸c tuyÕn ®· ®Þnh tr−íc ®èi víi tõng ®Ých theo thø tù −a thÝch. NÕu chØ cã mét kÕt nèi trung kÕ trùc tiÕp gi÷a hai tæng ®µi , th× ®©y lu«n lµ lùa chän −u thÝch. NÕu kh«ng chØ cã trung kÕ nµy th× lùa chän thø 2 sÏ ®−îc thö vµ cø nh− vËy tiÕp tôc .. Chu tr×nh ®Þnh tuyÕn ( lµ chu tr×nh trong ®ã c¸c tuyÕn trong mét tËp hîp ®−îc thö ) ph¶n ¸nh mét sù ph©n tÝch dùa trªn c¸c kiÓu l−u th«ng ®· cã tr−íc ®©y vµ ®−îc thiÕt kÕ ®Ó tèi −u ho¸ viÖc sö dông c¸c nguån m¹ng NÕu chØ cã 1 chuçi ®Þnh tuyÕn ®−îc lËp cho mçi cÆp nguån-®Ých , kiÓu nµy gäi lµ kiÓu ®Þnh tuyÕn dù tr÷ cè ®Þnh. Th«ng th−êng h¬n , ng−êi ta th−êng sö dông kiÓu ®Þnh tuyÕn dù tr÷ ®éng. Trong ®ã, mét tËp hîp c¸c tuyÕn ®· ®Þnh kh¸c sÏ ®−îc sö dông cho tõng giai ®o¹n thêi gian kh¸c nhau, ®Ó tËn dông c¸c mÉu l−u l−îng kh¸c nhau ë c¸c mói thêi gian kh¸c nhau vµ t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau trong mét ngµy. Nh− vËy, quyÕt dÞnh ®Þnh tuyÕn dùa trªn c¶ tr¹ng th¸i l−u l−îng hiÖn t¹i ( TuyÕn sÏ bÞ lo¹i nÕu bËn ) vµ c¸c mÉu l−u l−îng ®· cã tr−íc ®¸y. Nã sÏ x¸c ®Þnh chu tr×nh c¸c tuyÕn ®−îc c©n nh¾c. Trªn h×nh 4.4 lµ mét vÝ dô ®¬n gi¶n, Tæng ®µi gèc X cã 4 tuyÕn kh¶ dÜ tíi tæng ®µi ®Ých Y . TuyÕn trùc tiÕp ( a ) sÏ lu«n lu«n ®−îc thö ®Çu tiªn. NÕu trung kÕ nµy kh«ng ®−îc ( b©n , kh«ng ho¹t ®éng ), th× c¸c tuyÕn kh¸c sÏ ®−îc thö theo mét thø tù cô thÓ , phô thuéc vµo kho¶ng thêi gian. VÝ dô : vµo c¸c buæi s¸ng ngµy th−êng th× tuyÕn ( b ) sÏ ®−îc thö tiÕp theo ( thø 2 ) Mét kiÓu ®Þnh tuyÕn dù tr÷ ®éng ®−îc sö dông ®Ó cung cÊp dÞch vô ®iÖn tho¹i néi h¹t vµ khu vùc [BEO90] ; nã th−êng ®−îc nh¾c tíi nh− lµ c¸ch ®Þnh tuyÕn ®a dù tr÷ ( MAR). Ph−¬ng ph¸p nµy còng ®−îc AT&T sö dông trong m¹ng ®−êng dµI cña nã [ASH90] vµ ®−îc gäi lµ ®Þnh tuýen kh«ng ph©n cÊp ®éng [DNHR].
 7. 4.4 B¸o hiÖu ®iÒu khiÓn cho m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh (circuit switching) Trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh , b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn lµ ph−¬ng tiÖn ®Ó qu¶n trÞ m¹ng ; ®−îc sö dông ®Ó thiÕt l©p , duy tr× vµ huû bá cu«c gäi . C¶ hai qu¶n trÞ cuéc gäi vµ qu¶n trÞ m¹ng ®Òu cÇn c¸c th«ng tin ®−îc trao ®æi gi÷a thuª bao vµ chuyÓn m¹ch, gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch vµ gi÷a chuyÓn m¹ch vµ m¹ng. Víi m¹ng viÔn th«ng c«ng céng réng lín mét kiÓu b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn t−¬ng quan phøc hîp lµ cÇn thiÕt. Trong môc nµy , chóng ta xÏ xem c¸c chøc n¨ng cña b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn råi th× xem xÐt c¬ së cña m¹ng ISDN , b¸o hiÖu kªnh chung. H×nh 4.4 C¸c tuyÕn dù tr÷ tõ tr¹m ®Çu cuèi X ®Õn tr¹m ®Çu cuèi Y B¶ng ®Þnh tuyÕn Time period First route Second route Third route Fourth route Morning a b c d Afternoon a d b c Evening a d c b Weekend a c b d Chøc n¨ng b¸o hiÖu C¸c b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn lµ cÇn thiÕt ®Ó vËn hµnh m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh vµ bao gåm tÊt c¶ c¸c khia c¹nh cña m¹ng , bao gåm c¶ c¸c dÞch vô m¹ng cã thÓ thÊy ®−îc tíi thuª bao vµ c¸c bé c¬ khÝ bªn trong. M¹nh ngµy cµng trë nªn phøc t¹p h¬n vµ sè c¸c chøc n¨ng ®−îc thùc hiÖn bëi b¸o hiÖu ngµy cµng t¨ng . C¸c chøc n¨ng ®−îc liÖt kª sau ®©y lµ v« cïng quan träng : ♦ Th«ng b¸o cã thÓ nghe ®−îc cho thuª bao , bao gåm ©m quay sè , ©m rung chu«ng, tÝn hiÖu b¸o b©n v.v.. ..
 8. ♦ TruyÒn sè ®ù¬c quay cña thuª bao bÞ gäi tíi tæng ®µi mµ t¹i ®ã nã sÐ cè g¾ng hoµn thiÖn kÕt nèi ♦ TruyÒn c¸c th«ng tin gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch ®Ó chØ ra r»ng 1 cuéc gäi cã thÓ kh«ng ®−îc hoµn tÊt ♦ TruyÒn c¸c th«ng tin gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch ®Ó chØ ra r»ng 1 cuéc gäi ®· ®−îc chÊm døt vµ ®−¬ng dÉn cã thÓ bÞ th¸o bá ♦ Mét tÝn hiÖu lµm rung chu«ng ®iÖn tho¹i ♦ TruyÒn th«ng tin ®−îc sö dông cho tÝnh c−íc ♦ TruyÒn c¸c th«ng tin cung cÊp c¸c tr¹ng th¸i cña thiÕt bÞ hoÆc ®−¬ng trung kÕ trong m¹ng. Th«ng tin nµy cã thÓ ®−îc dïng vµo môc dÝch ®Þnh tuyÕn vµ b¶o d−ìng m¹ng ♦ TruyÒn c¸c th«ng tin ®−îc sö dông trong viÖc chuÈn ®o¸n, c¸ch li c¸c sai háng cña m¹ng ♦ §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt nh lµ c¸c thiÕt bÞ liªn l¹c vÖ tinh.. H·y xem xÐt mét vÝ dô ®iÓn h×nh kÕt nèi liªn tiÕp tõ mét ®−êng nµy tíi ®−êng kh¸c qua cïng 1 tæng ®µi : 1) §Ó tiÕn hµnh cuéc gäi , c¶ 2 m¸y ®iÖn tho¹i ph¶i ®−îc h¹ èng nghe ( on hook ) . Cuéc gäi b¾t ®Çu khi thuª bao gäi nhÊc èng nghe ( off hook ) ®Ó nã tù ®éng b¸o hiÖu ®Õn tæng ®µi 2) Tæng ®µi ®¸p l¹i b»ng 1 ©m mêi quay sè , b¸o hiÖu r»ng thuª bao cã thÓ ®−îc quay sè. 3) Ng−êi gäi quay sè , ®ã lµ sè cña thuª bao bÞ gäi ; ®Þa chØ ®Ých nèi tíi tæng ®µi 4) NÕu thuª bao bÞ gäi kh«ng bËn, tæng ®µi sÏ c¶nh b¸o thuª bao bÞ gäi b»ng c¸ch göi 1 tÝn hiÖu rung chu«ng lµm chu«ng ®iÖn tho¹i cña thuª bao bÞ gäi sÏ rung.. 5) Mét tÝn hiÖu ph¶n håi tíi thuª bao goi bëi tæng ®µi : ♦ NÕu thuª bao bÞ gäi kh«ng bËn, tæng ®µi sÏ chuyÓn c¸c tÝn hiÖu ©m b¸o chê thíi thuª bao gäi trong khi gëi tÝn hiÖu rung chu«ng yªu cÇu nhÊc èng nghe thíi thuª bao bÞ gäi ♦ NÕu thuª bao bÞ gäi b©n, tæng ®µi sÏ chuyÓn c¸c tÝn hiÖu b¸o bËn tíi thuª bao gäi ♦ NÕu cuéc gäi kh«ng cã thÓ thùc hiÖn ®−îc qua tæng ®µi tæng ®µi sÏ göi mét tÝn hiÖu “ reoder “ tíi thuª bao goi 6) Thuª bao bÞ gäi chÊp nhËn cuéc gäi b»ng c¸ch nhÊc èng nghe , ®ã chÝnh lµ b¸o hiÖu chuyÓn tíi tæng ®µi 7) Tæng ®µi ng¾t tÝn hiÖu chu«ng , thiÕt lËp ®−êng kÕt nèi qua chuyÓn m¹ch 8) KÕt nèi bÞ huû bá nÕu 1 hay c¶ 2 thuª bao h¹ èng nghe Khi thuª bao bÞ gäi nèi tíi tæng ®µi kh¸c vãi tæng ®µi cña thuª bao gäi th× c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu trung kÕ gi÷a c¸c tæng ®µi lµ cÇn thiÕt :
 9. 9) Tæng ®µi gèc chiÕm ®−êng trung kÕ , göi tÝn hiÖu chiÕm ®−êng trªn ®−êng trung kÕ , yªu cÇu thanh ghi sè ë ®Çu xa kia sao cho ®Þa chØ cã thÓ ®−îc truyÒn dÉn 10) Tæng ®µi ®Çu cuèi göi mét tÝn hiÖu s½n sµng ®Ó x¸c nhËn tÝn hiÖu chiÕm ®−êng , th«ng b¸o thanh ghi ®· s½n sµng 11) Tæng ®µi gèc göi c¸c ®Þa chØ sè tíi tæng ®µi bªn .. B¶ng 4.1 C¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu Gi¸m s¸t B¸o hiÖu gi¸m s¸t nh»m thiÕt lËp cuéc gäi, nã ®−îc sö dông ®Ó khëi ®éng 1 yªu cÇu cuéc gäi, duy tr× hoÆc th¸o bá kÕt nèi ®· ®−îc thiÕt lËp , khëi ®éng ho¹c th¸o bá khi n¹p l¹i , gäi l¹i ng−êi gäi t¹i kÕt nèi ®· ®−îc thiÕt lËp, c¶nh b¸o thuª bao vµ khëi ®éng khi cuäc gäi . Nã bao gåm c¶ sù nhËn biÕt tr¹ng th¸i b©n hay rçi trªn ®−êng thuª bao vµ ®−êng trung kÕ néi, truyÒn c¸c th«ng tin nµy tíi thuª bao gäi vµ hÖ thèng tæng ®µi. C¸c b¸o hiÖu nµy bao gåm c¶ hai chø n¨ng ®iÒu khiÓn vµ tr¹ng th¸i: §iÒu khiÓn : B¸o hiÖu ®iÒu khiÓn ®−îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn sù sö dông cuéc gäi. Tæng ®µi vµ trung kÕ ®−îc Ên ®Þnh vµo kÕt nèi nhê b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn. Cuéc gäi , m«Üi khi chiÕm , sÏ gi÷ ®−êng trong suèt cuéc gäi vµ chØ th¸o bá khi cuéc gäi chÊm døt. Tr¹ng th¸i : B¸o hiÖu ®iÒu khiÓn còng ch−a ®ùng th«ng tin c¸c tr¹ng th¸i cña cuéc gäi hoÆc cè g¾ng gäi . C¸c th«ng tin nµy ®−îc göi ng−îc l¹i tõ m¹ng tíi tæng ®µi cña thuª bao §Þa chØ B¸o hiÖu ®Þa chØ ®Ó nhËn d¹ng c¸c thµnh viªn trong cuéc gäi. Nã chøa sè cña thuª bao gäi ho¨ch bÞ gäi còng nh− m¶ truy cËp trung kÕ PBX , m· vïng, m· quèc gia.. Nã bao hµm viÖc truyÒn c¸c sè cña sè ®iÖn tho¹i thuª bao bÞ gäi tõ thuª bao gäi tíi hÖ thèng tæng ®µi hoÆc tõ tæng ®µi nµy tíi tæng ®µi kia. B¸o hiÖu ®Þa chØ bao gåm c¶ b¸o hiÖu tr¹m liªn quan vµ tuyÕn liªn quan Tr¹m liªn quan : B¸o hiÖu ®Þa chØ nguån tõ thue bao gäi . Tõ m¸y ®iÑn tho¹i , tÝn hiÖu ®−îc ph¸t ra c¸c chuçi xung liªn tiÕp ( Pulse) hoÆc chuçi c¸c 2 tÇn sè ©m thanh (Tone ) . §èi víi thuª bao sè , mét tÝn hiÑu ®iÒu khiÓn sè cã thÓ ®−îc dïng TuyÕn liªn quan : NÕu mét cuéc gäi sö dông nhiÒu h¬n 1 tæng ®µi th× cÇn thiÕt b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi. Nã bao gåm b¸o hiÖu ®Þa chØ mµ nã cung cÊp c¸c chøc n¨ng tuyÕn vµ c¸c b¸o hiÖu gi¸m s¸t. Th«ng tin vÒ cuéc goi B¸o hiÖu th«ng tin vÒ cuéc gäi ®−îc truyÒn tíi mét ng−êi gäi ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin tíi c¸c ng−êi gäi vµ c¸c thao t¸c cã liªn quan ®Õn viÖc thiÕt lËp mét kÕt nèi qua
 10. m¹ng ®iÖn th¹o. Mét lo¹t c¸c ©m thanh ®−îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých ®ã. C¸c b¸o hiÖu nµy cã thÓ ®−îc liÖt kª ®Ó c¶nh b¸o vµ sö lÝ C¶nh b¸o : B¸o hiÖu c¶nh b¸o ®−îc cÊp tíi mét thuª bao nh−êi ch−a cã cuéc gäi, ®Êy lµ b¸o hiÖu rung chu«ng ®Ó yªu cÇu thuª bao bÞ gäi nhÊc èng nghe. Xö lÝ : B¸o hiÖu sö lÝ cuéc gäi ®Ó chØ ra tr¹ng th¸i cña cuéc gäi cña thuª bao ®ang gäi Qu¶n trÞ m¹ng B¸o hiÖu qu¶n trÞ m¹ng bao gåm tÊt c¶ c¸c b¸o hiÖu liªn quan ®Õn c¸c thao t¸c ®ang tiÕn hµnh vµ qu¶n trÞ m¹ng. Chóng bao gåm c¸c b¸o hiÖu g©y ra c¸c ®iÒu khiÓn ®−îc exerted vµ c¸c b¸o hiÖu cung cÊp tr¹ng th¸i §iÒu khiÓn : B¸o hiÖu ®iÒu khiÓn m¹ng ®−îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c tiÕn tr×nh sö lÝ tuyÕn ( vi dô nh− thay ®æi mét tuyÕn ®−îc ®Æt tr−íc cña mét tæng ®µi ) vµ söa ®æi c¸c ®Æc tr−ng vËn hµnh cña m¹ng ®Ó ®¸p øng víi sù qu¸ t¶i vµ c¸c ®iÒu kiÖn lçi Tr¹ng th¸i : B¸o hiÖu tr¹ng th¸i m¹ng ®−îc sö dông bëi tæng ®µi ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i tíi trung t©m qu¶n trÞ m¹ng vµ c¸c tæng ®µi kh¸c . C¸c th«ng tin nµy bao gåm c−êng ®é l−u l−îng , c¸c ®iÒu kiÖn g©y sai lçi , c¸c sai háng kh¸c .. C¸c vÝ dô nµy cho mét vµi ý t−ëng cña c¸c chøc n¨ng mµ chóng ®−îc thùc hiÖn khi dïng b¸o hiÖu. Mét vµi ý t−ëng kh¸c nªu ra trong b¶ng 4.1 . C¸c chøc n¨ng nµy ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c b¸o hiÖu cã thÓ ®−îc ph©n thµnh nhãm nh− : Gi¸m s¸t , §Þa chØ Th«ng tin vÒ cuéc gäi vµ Qu¶n trÞ m¹ng. H×nh 4.5 dùa trªn h×nh trong [FREE94] , chØ nguån gèc vµ c¸c ®Ých cña b¸o hiÖu Danh tõ gi¸m s¸t nãi chung ®−îc dïng thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn co ®Æc tÝnh nhÞ ph©n ( ®óng/sai , on/off ) , nh− lµ c¸c yªu cÇu dÞch vô , tr¶ lêi c¶nh b¸o hoÆc quay vÒ tr¹ng th¸i ®îi. Chóng cã quan hÖ víi tÝnh s½n sµng cña thuª bao bÞ gäi vµ cÇn thiÕt m¹ng gèc , B¸o hiÖu gi¸m s¸t ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh liÖu mét nguån ®· cã thÓ , nÕu thÕ chiÕm nã . Chóng còng ®−îc sö dông ®Ó th«ng b¸o tr¹ng th¸i cña nguån ®−îc yªu cÇu B¸o hiÖu ®Þa chØ nhËn d¹ng thuª bao . Khi khëi ®éng, mét tÝn hiÖu ®Þa chØ ®−îc ph¸t ra bëi thuª bao gäi khi quay sè ®iÑn tho¹i. §Þa chØ thu ®−îc cã thÓ ®−îc truyÒn qua m¹ng ®Ó gióp cho c¸c chøc nang tuyÕn ®Þnh vÞ vµ rung chuong ®iÖn tho¹i cña thuª bao bÞ gäi Danh tõ th«ng tin vÒ cuéc goi cho c¸c b¸o hiÖu nµy cung cÊp c¸c th«ng tin tíi thuª bao vÒ tr¹ng th¸i cña cuéc gäi. §iÒu nµy tr¸i ng−îc l¹i víi c¸c b¸o hiÖu néi bé gi÷a c¸c tæng ®µi ®−îc sö dông khi thiÕt lËp hoÆc ng¾t cuéc gäi. C¸c b¸o hiÖu néi bé lµ c¸c b¶n tin t−¬ng tù hoÆc lµ sè cßn c¸c b¸o hiÖu th«ng tin vÒ cuéc
 11. gäi lµ nh÷ng ©m thanh cã thÓ nghe thÊy ®ùc bëi c¶ ng−êi gäi lÉn bÞ gäi hoÆc lµ c¸c vËn hµnh theo quy t¾c cña m¸y ®iÖn tho¹i B¸o hiÖu gi¸m s¸t , ®Þa chØ vµ th«ng tin vÒ cuéc gäi lµ c¸c ®ßi hái trùc tiÕp ®Ó thiÐt lËp vµ chÊm d÷t cuéc gäi . Ng−îc l¹i b¸o hiÖu qu¶n trÞ m¹ng ®−îc sö dung ®Ó b¶o d−ìng , t×m sai háng vµ c¸c vËn hµnh qu¸ t¶i cña m¹ng, C¸c b¸o hiÖu nh− vËy cã thÓ ë d¹ng c¸c b¶n tin vÝ nh− liÖt kª c¸c tuyÕn ®−îc x¾p ®Æt tr−íc ®Ó göi tíi c¸c tr¹m nh»m n©ng cÊp b¶ng ®Þnh tuyÕn . H×nh 4.5 B¸o hiÖu ®iÒu khiÓn qua m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh B¸o hiÖu néi h¹t B¸o hiÖu cÇn ®−îc xem xÐt theo 2 khia c¹nh sau ®©y : (1) B¸o hiÖu gi÷a thuª bao vµ m¹ng vµ (2) b¸o hiÖu gi÷a c¸c m¹ng. Nãi chung c¸c b¸o hiÖu (1) vµ (2) lµ kh¸c nhau theo c¸c néi dung cña chóng B¸o hiÖu gi÷a mét ®iÖn tho¹i hay mét thuª bao víi tæng ®µi ®−îc x¸c ®Þnh bëi ®Æc tÝnh cña thiÕt bÞ thuª bao vµ sù cÇn thiÕt cña ng−ê sö dông. C¸c b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng dµi thùc chÊt lµ gi÷a m¸y tÝnh – m¸y tÝnh . C¸c b¸o hiÖu néi bé dÝnh lÝu kh«ng chØ víi sù qu¶n trÞ m¹ng cña thuª bao mµ cßn sù qu¶n trÞ cña chÝnh m¹ng
 12. . V× thÕ c¸c b¸o hiÖu néi bé nhiÒu lÖnh h¬n, nhiÒu ®¸p øng vµ nhiÒu c¸c tham sè cÇn thiÕt ®Ó khëi t¹o Do cã 2 kÜ thuËt b¸o hiÖu kh¸c nhau ®−îc sö dông, tæng ®µi néi h¹t mµ nã cho phÐp c¸c thuª bao ®Êu nèi vµo ph¶i ®−îc cung cÊp c¸c b¸o hiÖu thuª bao Ýt phøc t¹p vµ c¸c b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi mµ nã chøa ®ùng nhiÒu sù phøc t¹p h¬n . Trong phÇn II chóng ta sÏ xem xÐt b¸o hiÖu ®ã d−íi c¸i tªn Q.931 cho b¸o hiÖu thuª bao vµ SS7 cho b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi. B¸o hiÖu kªnh chung B¸o hiÖu trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh cã t¹i per-trunk vµ kªnh kÕt hîp. Víi b¸o hiÖu trong kªnh, mét kªnh ®−îc sö dông ®Ó mang cuéc gäi ®ång thêi mang c¶ b¸o hiÖu cuéc gäi cã liªn quan. B¸o hiÖu nh− vËy b¾t ®Çu tõ thuª bao gäi vµ theo däc ®−êng cña chÝnh cuéc gäi ®ã . §©y lµ ®iÒu hay , do kh«ng cÇn mét ®−¬ng truyÒn nµo cÇn thiÕt thªm vµo cho b¸o hiÖu . C¸c ph−¬ng tiÖn ®Ó truyÒn tho¹i ®−îc chia sÎ ®Ó truyÒn b¸o hiÖu. Cã 2 d¹ng b¸o hiÖu ®−îc sö dông : Trong b¨ng vµ ngoµi b¨ng. ♦ B¸o hiÖu trong b¨ng sö dông kh«ng chØ cïng ®−êng vËt lÝ cña cuéc gäi mµ cßn sö dông cïng mét d¶i tÇn sè cña tÝn hiÖu tho¹i ®Ó mang tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cã liªn quan ®Õn. KiÓu b¸o hiÖu nµy cã mét vµi −u ®iÓm : Do tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cã cïng ®Æc tÝnh sãng ®iÖn tõ víi tÝn hiÖu tiÕng nãi do vËy nã cã thÓ ®i bÊt cø n¬i ®©u mµ tÝn hiÖu tho¹i ®i tíi. V× kh«ng cã sù giíi h¹n sù sö dông tÝn hiÖu trong b¨ng t¹i bÊt cø n¬i ®©u trong m¹ng , kÓ c¶ n¬i cã bé chuyÓn ®æi ADC , DAC . Thªm n÷a, nã cã kh¶ n¨ng thiÕt lËp cuéc gäi trªn ®−êng tiÕng cã thiÕu khuyÕt do tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®−îc sö dông ®Ó thiÕt lËp ®−êng ♦ B¸o hiÖu ngßai b¨ng cã −u ®iÓm lµ kh«ng sö dông toµn bé b¨ng th«ng 4KHz mµ nã t¸ch ra 1 b¨ng th«ng hÑp trong ®ã ®Ó sö dông göi c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. ¦u ®iÓm chÝnh cña nã lµ göi ®Õn nh÷ng n¬i mµ tÝn hiÖu tho¹i kh«ng ®Õn ®−îc. V× thÕ nã cho phÐp liªn tôc gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn cuéc gäi. Tuy nhiªn kiÓu b¸o hiÖu ngoµi b¨ng cÇn m¹ch ®iÖn phô ®Ó cho phÐp b¸o hiÖu trong b¨ng. Tèc ®é truyÒn th«ng tin ®−îc giíi h¹n bëi b¸o hiÖu trong b¨ng . Víi b¸o hiÖu trong b¨ng chØ ®−îc truyÒn khi kh«ng cã tÝn hiÖu tho¹i cßn b¸o hiÖu ngoµi b¨ng th× ®−îc phÐp. Do sù h¹n chÕ nh− vËy thËt khã cã thÓ ®iÒu tiÐt cho phï hîp tuy nhiªn c¸c −u ®iÓm ®ã cña b¸o hiÖu lµ rÊt cÇn thiÕt Mét nh−îc ®iÓm kh¸c cña b¸o hiÖu trong b¨ng lµ thêi gian trÔ khi thiÕt lËp cuéc gäi. Yªu cÇu gi¶m thêi gian trÔ lµ mét trong c¸c yÕu tè quan träng hiÖn nay khi sö dông m¹ng. VÝ dô : m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn cuéc gäi . sö lÜ cuéc gäi ( transaction )
 13. sö dông c¸c b¶n tin ng¾n t−¬ng ®èi ; v× thÕ , thêi gian thiÕt lËp cuéc gäi cã mÆt mét c¸ch ®¸ng kÓ trong tæng sè thêi gian cuäc gäi Csr hai vÊn ®Ò nµy cã thÓ ®−îc gi¶i quyÕt nhê b¸o hiÖu kªnh chung , trong ®ã b¸o hiÖu ®−îc mang qua mét kªnh hoµn toµn ®éc lËp víi kªnh thoaÞ ( B¶ng 4.2 ) . Mét ®−êng cã thÓ mang c¸c tÝn hiÖu cho mét sè c¸c kªnh tho¹i víi v« sè c¸c chøc n¨ng, v× thÕ kªnh ®iÒu khiÓn chung lµ ®Ó cho c¸c kªnh thuª bao nµy Nguyªn t¾c cña b¸o hiÖu kªnh chung ®−îc minh ho¹ vµ ®èi ng−îc víi b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp trong h×nh 4.6. Nh− cã thÓ thÊy, con ®−êng dµnh cho b¸o hiÖu kªnh chung ®−îc t¸ch mét c¸ch vËt lý ra khái ®−êng tho¹i thuª bao. Kªnh chung cã thÓ ®−îc cÊu h×nh víi b¨ng th«ng cÇn thiÕt ®Ó mang c¸c b¸o hiÖu víi mét lo¹t c¸c chøc n¨ng. V× thÕ c¶ hai giao thøc b¸o hiÖu vµ kiÕn tróc m¹ng phøc t¹p h¬n b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp. Tuy nhiªn do gi¸ thµnh c¸c phÇn cøng cña m¸y tÝnh ngµy cµng h¹ do vËy b¸o hiÖu kªnh chung ngµy cµng ®−îc sö dông réng r·i. C¸c b¶n tin b¸o hiÖu ®−îc chuyÓn qua gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch hay gi÷a c¸c chuûªn m¹ch vµ trung t©m qu¶n trÞ m¹ng. V× thÕ thµnh phÇn b¸o hiÖu cña m¹ng víi hiÖu qu¶ lµ m¹ng m¸y tÝnh ph©n bè chuyÓn t¶i c¸c b¶n tin ng¾n B¶ng 4.2 KÜ thuËt b¸o hiÖu cho m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh Miªu t¶ Chó gi¶i Kªnh kÕt hîp B¸o hiÖu cïng mét d¶i th«ng KÜ thuËt ®¬n gi¶n nhÊt vµ rÊt cÇn Trong b¨ng tÇn sè ®−îc sö dông bëi tÝn thiÕt cho b¸p hiÖu th«ng tin vÒ hiÖu tho¹i cuéc gäi vµ ®−îc sö dông cho c¸c b¸o hiÖu kh¸c , th−êng t¹i tÊt c¶ c¸c ®−êng daay thuª bao TÝn hiÖu tho¹i ®−îc sö dông Cho phÐp liªn tôc gi¸m s¸t trong Ngoµi b¨ng cïng ®−êng truyÒn víi tÝn suèt thêi gian kÕt nèi hiÖu tho¹i , nh−ng kh¸c b¨ng tÇn sè Kªnh chung B¸o hiÖu truyÒn trªn kªnh b¸o Gi¶m thêi gian setup cuéc gäi so hiÖu ®−îc giµnh ®Ó ®iÒu khiÓn víi ph−¬ng ph¸p trªn. Nã còng c¸c b¸o hiÖu vµ chung cho c¸c t−¬ng thÝch h¬n víi c¸c chøc n¨ng kªnh tho¹i cÇn thiÕt
 14. H×nh 4.6 B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp vµ kªnh chung Cã hai kiÓu thao t¸c trong b¸o hiÖu kªnh chung ( H×nh 4.7 ) ♦ Mode kÕt hîp : §−¬ng b¸o hiÖu ®i däc theo , bªn c¹nh ®−êng trung kÕ tho¹i ®Ó phôc vô c¸c ®iÓm ®Çu cuèi, B¸o hiÖu sÏ di ®−êng kh¸c víi ®−êng tÝn hiÖu tho¹i , t¹i tæng dµi , nã ®−îc ®Þnh tuyÕn trùc tiÕp tíi bé sö lÝ b¸o hiÖu. ♦ Mode kh«ng kÕt hîp : T¹i mode nµy , m¹ng ®−îc gia t¨ng thªm bëi c¸c node ( m¸y tr¹m ) ®−îc gäi lµ ®iÎm chuyÓn tiÕp b¸o hiÖu. Nh− vËy 2 m¹ng sÏ t¸ch rêi nhau . S−k liªn kÕt gi÷a 2 h¹i nµy t¹i c¸c cöa ®iÒu khiÓn thùc hiÖn t¹i c¸c tæng ®µi ( switch nodes ) mµ ®ã ®ang phôc vô cho c¸c cuéc gäi thuª bao. Trong mode kh«ng kÕt hîp, ng−êi qu¶n trÞ m¹ng còng sö dÔ dµng vËn hµnh h¬n bëi v× c¸c kªnh ®iÒu khiÓn cã thÓ cho mét c¸ch linh ho¹t h¬n. M¹ng ISDN sö dông b¸o hiÖu theo mode kh«ng kÕt hîp Víi b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp . b¸o hiÖu tõ tæng ®µi gèc ®−îc sö lÝ vµ ®−îc chuyÓn tíi kªnh ra . t¹i ®Çu thu nhËn, b¸o hiÖu l¹i ®−îc chuyÓn nhËn tõ kªnh tho¹i vµo bé sö lÝ ®iÒu khiÓn ; cßn b¸o hiÖu kªnh chung b¸o hiÖu ®−îc truyÒn trùc tiÕp tõ bé sö lÝ ®iÒu khiÓn nµy tíi bé sö lÝ ®iÒu khiÓn kia kh«ng rµng buéc g× víi tÝn hiÖu tho¹i. §©y lµ mét thñ tôc ®¬n gi¶n vµ Ýt sai sãt khi t×nh cê hay cè ý lµm nhiÔu lo¹n c¸c tÝn hiÖu gi÷a thuª bao vµ ®iÒu khiÓn. §©y lµ ®éng c¬ chÝnh chp b¸o hiÖu kªnh chung. Mét ®éng c¬ kh¸c n÷a lµ thêi gian setup cuéc gäi gi¶m. H·y xem mét chuçi c¸c cuéc gäi ®−îc setup b»ng kªnh kÕt hîp qua nhiÒu h¬n 1 chuyÓn m¹ch. Mét b¸o hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ ph¶i ®−îc göi tíi tæng ®µi bªn c¹nh theo ý ®Þnh tr−íc. T¹i mçi mét tæng ®µi b¸o hiÖu kh«ng cã thÓ ®−îc truyÒn qua tæng ®µi tíi tuyÕn tiÕp theo chõng nµo mét m¹ch kÕt hîp ch−a®−îc thiÕt lËp qua tæng ®µi ®ã. Cßn víi b¸o hiÖu kªnh chung , c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn cã thÓ che lÊp sù sö lÝ thiÕt lËp m¹ch
 15. Hinh 4.7 C¸c mode cña b¸o hiÖu kªnh chung Víi b¸o hiÖu kh«ng kÕt hîp cßn cã nhiÒu −u ®iÓm næi tréi : Mét hay nhiÒu ®iÓm ®iÒu khiÓn cã thÓ ®−îc thiÕt lËp . TÊt c¶ c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn cã thÓ ®−îc ®Þnh tuyÕn tíi trung t©m ®iÒu khiÓn m¹ng mµ t¹i ®ã c¸c yªu cÇu ®−îc sö lÝ , c¸c tÝn hiÖu d· ®−îc sö lÝ ®−îc göi tíi c¸c tæng ®µi ®Ó thiÕt lËp tuyÕn cho thuª bao. Theo c¸ch nµy c¸c yªu cÇu cã thÓ ®−îc sö lÝ víi tÝnh toµn côc h¬n cña ®iÒu kiÖn m¹ng TÊt nhiªn , b¸o hiÖu kªnh chung cã c¸c nh−îc ®iÓm cña nã, tr−íc tiªn lµ thao t¸c vµ vËn hµnh ph−c t¹p h¬n tuy nhiªn do gi¸ thµnh phÇn cøng ngµy cµng h¹ vµ sù më réng kh«ng ngõng cña m¹ng viÔn th«ng sè dÉn ®Ðn b¸o hiÖu kªnh chung ngµy cµng ph¸t triÓn Mäi th¶o luËn t¹i phÇn nµy dµnh chñ yÕu vÒ b¸o hiÖu kªnh chung trong m¹ng ( ®Ó ®iÒu khiÓn tæng ®µi ). Nh−ng dï cho mét m¹ng hoµn toµn ®−îc ®iÒu khiÓn bëi b¸o hiÖu kªnh chung th× b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp vÉn cÇn thiÕt , Ýt nhÊt lµ ®Ó th«ng b¸o víi thuª bao. VÝ dô nh− tÝn hiÖu quay sè , rung chu«ng ph¶i lµ t¹i kªnh kÕt hîp ®Ó tíi ®−îc thuª bao. Nãi chung , thuª bao kh«ng truy cËp tíi b¸o hiÖu kªnh chung , tuy nhiªn chóng ta sÏ thÊy t¹i phÇn II th× ®iÒu nµy ch−a hoµn toµn ®óng
 16. 4.5 ChuyÓn m¹ch gãi M¹ng viÔn th«ng chuyÓn m¹ch kªnh ban ®Çu ®Ó dµnh cho thäai, chñ yÕu c¸c cuéc gäi trªn m¹ng nµy lµ tiÕng nãi. §Æc tÝnh mÊu chèt cña chuyÓn m¹ch kªnh lµ mäi phÇn tö trong m¹ng chØ ®Ó phôc sô tèt nhÊt cho cuéc gäi . Do kÕt nèi tho¹i, m¹ch ®iÖn sö dông cã tû lÖ cao bëi v× toµn bé thêi gian , bªn nµy hay bªn kia nãi chuyÖn. Tuy nhiªn, khi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh b¾t ®Çu ®−îc sö dông ®Ó truyÒn d÷ liÖu th× xuÊt hiÖn hai vÊn ®Ò : ♦ Trong m¹ng ®Ó truyÒn d÷ liÖu ( vi dô client/server ) , rÊt nhiÒu thêi gian rçi do vËy chuyÓn m¹ch kªnh kÐm hiÖu qu¶ ♦ Trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh , liªn kÕt ®Ó truyÒn d÷ liÖu víi tèc ®é kh«ng ®æi , v× thÕ c¶ hai thiÕt bÞ nèi vµo ph¶i cã tèc ®é thu vµ ph¸t nh− nhau . §iÒu nµy h¹n chÕ c¸c tiÖn Ých cña m¹ng khi liªn kÕt mét lo¹t c¸c m¸y tÝnh host víi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi §Ó hiÓu ®−îc c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña m¹ng chuyÓn m¹ch gãi , chóng ta h·y xem xÕt c¸ch vËn hµnh cña m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. D÷ liÖu®−îc truyÒn thµnh tõng gãi ng¾n , mét b¶n tin ®−îc giíi h¹n trªn víi ®é dµi gãi kho¶ng 1000 byte . NÕu b¶n tin khi göi dµi h¬n , nã sÏ ®−îc bÎ ra thµnh mét chuçi c¸c gãi ( h×nh 4.8 ) Mçi mét gãi chøa 1 phÇn ( hay lµ tÊt c¶ cho b¶n tin ng¾n ) d÷ liÖu cña ng−êi sö dông céng víi c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn. C¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn , ®−îc tèi thiÓu , chøa c¸c th«ng tin mµ m¹ng yªu cÇu ®Ó cã thÓ ®Þnh tuyÕn ®−îc cho c¸c gãi tin ®i qua m¹ng vµ ®−a nã tíi ®Ých. T¹i mçi tr¹m trªn tuyÕn , gãi tin ®−îc nhËn , nhí l¹i råi th× chuyÓn tiÕp tíi tr¹m tiÕp theo. H×nh 4.8 Sö dông gãi tin Chóng ta h·y quay l¹i h×nh 4.1 thÊy r»ng ®©y lµ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi ®¬n gi¶n nhÊt. Gi¶ sö mét gãi ®i tõ tr¹m A tíi tr¹m E , gãi tin chøa c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn ®Ó chØ r»ng nã ®ang ®i tíi tr¹m E . Gãi tin ®−îc göi tõ tr¹m A tíi node 4 . Node 4 l−u tr÷ gãi tin x¸c ®Þnh tuyÕn tiÕp theo ( gi¶ sö node 5 ) vµ x¾p hµng ®Ó di ra tíi tuyÕn nèi 4 + 5 . Khi ®−êng nèi cã thÓ , gãi tin ®−îc truyÒn
 17. tíi node 5 vµ cø nh− vËy tíi node 6 vµ cuèi cïng tíi tr¹m E . §iÒu nµy cã −u ®iÓm h¬n so víi chuyÓn m¹ch kªnh . ♦ HiÖu suÊt sö dông ®−êng lín h¬n bëi v× mçi ®−êng truyÒn tin gi÷a c¸c node cã thÓ ®−îc chia sÎ cho c¸c gãi tin . C¸c gãi tÝn ®−îc x¾p hµng vµ truyÒn víi tèc ®é rÊt nhanh cã thÓ cã trªn ®−êng truyÒn. Ng−îc l¹i , víi chuyÓn m¹ch kªnh thêi gian trªn ®−êng truyÒn gi÷a c¸c node ®−îc ®Þnh xø tr−íc khi dïng TDM ®ång bé . NhiÒu khi ®−êng truyÒn cã thÓ rçi t¹i 1 kªnh do lóc ®ã kªnh nµy kh«ng ®−îc sö dông. ♦ M¹ng chuyÓn m¹ch gãi cã thÓ thay ®æi t«c ®é truyÒn d÷ liÖu. Hai tr¹m víi 2 t«c ®é truyÒn dÉn kh¸c nhau vÉn cã thÓ trao ®æi d÷ liÖu cho nhau bëi v× mçi mét kÕt nèi tíi tr¹m cña chóng ®Òu chÊp nhËn t«cd ®é d÷ liÖu ♦ Khi l−u l−îng trªn m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh qua nÆng , mét vµi cuéc gäi cã thÓ bÞ nghÑt ; m¹ng sÏ tõ chèi nhËn thªm c¸c cuéc gäi yªu cÇu thªm cho ®Õn khi t¶i trªn m¹ng gi¶m xuèng. Trong m¹ng chuyÓn m¹ch gãi th× c¸c gãi tin vÉn ®−îc chÊp nhËn nh−ng thêi gian trÔ truyÒn t¨ng lªn. ♦ BËc −u tiªn cã thÓ ®−îc sö dông. V× thÕ , mét node cã 1 sè c¸c gãi x¾p hµng chê ®Ó truyÒn , gãi ®−îc truyÒn tr−íc tiªn lµ gãi cã bËc −u tiªn cao nhÊt. C¸c gãi nµy v× thÕ sÏ cã ®é trÔ thÊp h¬n c¸c gãi cã bËc −u tien thÊp h¬n Thao t¸c néi bé Mét tr¹m cã mét b¶n tin cã kÝch th−íc lín h¬n kÝch th−íc gãi tin tèi ®a muèn truyÒn qua m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. V× thÕ nã ph¶i bÎ gãi tin ra thµnh c¸c m¶nh vµ göi c¸c gãi nµy theo thê gian tíi m¹ng . Mét c©u hái ®Æt ra lµ m¹ng sÏ chuyÓn c¸c chuçi gãi tin nµy nh− thÕ nµo trªn tuyÕn ®Ó qua chóng tíi ®Ých. Cã hai c¸ch ®−îc sö dông ë trªn m¹ng : B¸o d÷ liÖu vµ m¹ch ¶o ♦ Trong kiÓu b¸o d÷ liÖu , mçi mét gãi ®−îc ®èi xö mét c¸ch ®éc lËp, kh«ng cã tham chiÕu tíi gãi tin cã tr−íc ®ã. Chóng ta xem l¹i vÝ dô trªn : Gi¶ sö tram A trong h×nh 4.1 cã 3 gãi tin muèn truyÒn tíi E . Nã sÏ truyÒn theo thø tù c¸c gãi tin 1-2-3 tíi tr¹m 4 . Víi mçi mét gãi , tr¹m 4 ph¶i x¸c ®Þnh 1 tuyÕn . Tr¹m 4 sÏ chuyÓn c¸c gãi tin nµy hoÆc lµ tíi node 5 hoÆc lµ node 7 . Trong tr−¬ng hîp tr¹m 4 x¸c ®Þnh r»ng sù x¾p hµng tíi tram 5 lµ ng¾n h¬n tíi tr¹m 7 do vËy gãi x¾p hµng ®−îc chuyÓn tíi tr¹m 5 . Còng nh− vËy cho gãi thø 2 , nh−ng ®Õn gãi thø 3 , tr¹m 4 ph¸t hiÖn ra r»ng sù x¾p hµng ®Õn tr¹n 7 lµ ng¾n h¬n ®Õn tram 5 vµ do vËy gãi thø 3 sÏ ®i ®Õn tr¹m 7 . Do vËy c¸c gãi tuy cã cïng mét ®Þa chØ ®Ých nh−ng kh«ng ®i cïng trªn 1 tuyÕn. Gãi 3 sÏ gÆp gãi 2 t¹i tram 6 ®Ó tõ ®ã chóng ®−îc chuyÓn tíi tr¹m E theo thø tù víi thø tù khi chóng ®−îc göi. Tr¹m E cã tr¸ch nhiÖm x¾p xÕp l¹i thø tù cu¶ c¸c gãi tin. Tuy nhiªn cã kh¶ n¨ng 1 gãi tin bÞ háng , mÊt trªn ®−êng ®i, vÝ dô nh− cã mét node bÞ háng 1 lóc nµo ®ã , tÊt c¶ c¸c gãi ®ang x¾p hµng t¹i ®ã bÞ mÊt , ®iÒu nµy vÝ dô x¶y ra trong vÝ dô cña ta , tr¹m 6 kh«ng cã c¸ch nµo biÕt ®−îc gãi tin nµo trong thø tù bÞ mÊt . Mét lÇn n÷a , tr¹m E ph¸t hiÖn ra sù mÊt cña gãi tin ®Ó t×m c¸ch lÊy l¹i chóng.
 18. ♦ Trong kiÓu m¹ch ¶o : mét tuyÕn dù ®Þnh ttr−íc ®−îc thiÕt lËp tr−íc khi bÊt k× gãi tin nµo ®−îc truyÒn. VÝ dô tr¹m A cã nhiÒu gãi tin muèn truyÒn tíi tr¹m E . Tr−íc hÕt nã göi c¸c gãi tin ®iÒu khiÓn ®Æc biÖt ®−îc gäi lµ gãi yªu cÇu cuéc gäi ( Call Request ) tíi tr¹m 4 yªu cÇu kÕt nèi logic tíi E . Node 4 sÏ quyÕt ®Þnh tuyÕn yªu cÇu v¶ chuyÓn gãi theo thø tù tíi tr¹m 5 . Tr¹m 5 quyªt ®Þnh tuýÕn vµ chuyÓn c¸c gãi tíi 6 vµ cuèi cïng gãi Call Request ®−îc chuyÓn tíi E . NÕu E ®· s½n sµng chÊp nhË kÕt nèi, nã göi gãi tin ChÊp nhËn cuéc gäi ( Call Accept ) tíi tr¹m 6 . Gãi nayg l¹i chuyÓn qua tr¹m 5 råi tr¹m 4 tíi A . Tr¹m A vµ E b©y giê b¾t ®Çu cã thÓ trao ®æi d÷ liÖu qua tuyÕn võa ®−îc thiÕt lËp. Bëi v× tuyÕn lu«n lµ cè ®Þnh trong suèt thêi gian kÕt nèi logic mét c¸ch “ t−¬ng tù “ nh− m¹ch ( kªnh ) trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh vµ ®−îc gäi lµ m¹ch ¶o. V× thÕ c¸c gãi d÷ liÖu tõ tr¹m A h−íng tíi tr¹m E qua node 4, 5, 6 vµ ng−îc l¹i c¸c gãi truyÒn tõ tr¹m E tíi tr¹m A qua node 6, 5, 4. Cuèi cïng mét tr¹m ng¾t kÕt nèi b»ng gãi tin yªu cÇu xo¸ ( Clear Request ) . t¹i bÊt cø lóc nµo , mçi mét tr¹m lu«n cã nhiÒu m¹ch ¶o nèi víi nhauvµ cã thÓ cã c¸c m¹ch ¶o nèi tíi nhiÒu h¬n 1 tram. §Æc tÝnh chÝnh cña kÜ thuËt m¹ch ¶o lµ 1 tuyÕn gi−· c¸c tr¹m ph¶i ®−îc khëi t¹o tr−íc truyÒn d÷ liÖu. Nh−ng tuyÕn nµy kh«ng ph¶i lµ ®−êng dµnh riªng nh− chuyÓn m¹ch kªnh . Mét gãi chõng nµo cßn l−u l¹i t¹i mçi mét tr¹m , c¾p hµng chê ph¸t ®i tíi ®−êng truyÒn. Ng−îc l¹i víi gãi tin b¸o d÷ liÖu , víi m¹ch ¶o , c¸c tr¹m kh«ng cÇn ®Þnh tuyÕn cho mçi mét gãi mµ chØ lµm ( ®Þnh tuyÕn ) mét lÇn cho tÊt c¶ c¸c gãi tin. §Ó 2 tr¹m cã thÓ trao ®æi d÷ liÖu trong 1 thêi gian kh¸ dµi ®©y ch¾c ch¾n lµ 1 −u ®iÓm cña m¹ch ¶o . Tr−íc hÕt m¹ng cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn m¹ch ¶o , bao gåm c¶ x¾p hµng , ®iÒu khiÓn lçi . S¾p hµng lµ do tÊt c¶ c¸c gãi tin cã cïng 1 tuyÕn , chóng ra ®i theo thø tù . §iÒu khiÓn lçi lµ dÞch vô ®−îc gi¶ ®Þnh r»ng kh«ng chØ cã c¸c gãi ®i ®Õn ®óng thø tù mµ . LÊy vÝ dô mét gãi truyÒn tõ tr¹m 4 ®Õn tr¹m 6 mÊt hoÆc lçi khi ®Õn tr¹m 6 . Tr¹m 6 cã thÓ yªu cÇu tr¹m 4 truyÒn l¹i gãi tÝn tõ tr¹m 4 . Mét −u ®iÎm kh¸c lµ c¸c gãi tin ®−îc truyÒn trong m¹ng víi ttãc ®é nhanh h¬n do kh«ng cÇn ph¶i ®Þnh tuyÕn cho mçi mét gãi tÝn t¹i mçi mét tr¹m Mét −u ®iÓm cña b¸o d÷ liÖu lµ kh«ng ph¶i khëi t¹o ®−êng truyÒn cuéc gäi . V× thÕ nÕu mét tr¹m mong muèn göi chØ mét hoÆc mét vµi gãi tin th× chuyÓn bëi b¸o d÷ liÖu sÏ nhanh h¬n. Mét −u ®iÓm kh¸c n÷a lµ do nã th« s¬ nªn còng linh ho¹t h¬n. LÊy vÝ dô : NÕu t¾c ng·n mét phÇn trªn m¹ng , c¸c b¶n tÝn b¸o d÷ liÖu sÏ ®Þnh tuyÕn theo ®−êng kh¸c , tr¸nh t¾c ngÏn . Nh−ng víi m¹ch ¶o , do tuyÕn ®−îc thiÕt lËp tr−íc v× thÕ khã kh¨n cho m¹ng ®Ó gi¶i quyÕt t¾c nghÏn. ¦u ®iÓm thø 3 cña b¸o d÷ liÖu lµ cã ®é tin cËy. Víi m¹ch ¶o , khi mét tr¹m bÞ háng , kªnh ®i qua tr¹m ®ã sÏ bÞ mÊt nh−ng víi b¸o d÷ liÖu , c¸c gãi cã thÓ t×m c¸c tuyÕn thay thÕ , bá qua node ®ã.
 19. HÇu hÕt c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch gãi hiÖn hµnh ®Òu sö dông m¹ch ¶o cho c¸c vËn hµnh néi bé cña chóng. T¹i mét møc ®é nµo ®ã , ®iÒu nµy ph¶n ¸nh ®éng c¬ thóc ®Èy x©y dùng mét m¹ng cã nh÷ng dÞch vô tin cËy nh− m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. Tuy nhiªn mét vµi m¹ng chuyÓn m¹ch gãi c¸ nh©n sö dông v©n hµnh b¸o d÷ liÖu. Theo c¸ch nh×n cña ng−êi sö dông, còng khã cã thÓ ®¸nh gi¸ sù sö dông cña m¹ch ¶o hay b¸o d÷ liÖu KÝch th−íc gãi tin Cã mét mèi quan hÖ gi÷a kÝch th−íc gãi tin vµ thêi gian truyÒn nh− ®· chØ ra trong h×nh 4.9. trong vÝ dô nµy gi¶ sö r»ng cã mét m¹ch ¶o tõ tr¹m X qua node a vµ b tíi tr¹m Y . B¶n tin ®−îc göi cã kÝch th−íc lµ 40 byte , mçi gãi chøa 3 byte th«ng tin ®iÒu khiÓn, nã ®−îc ®Æt t¹i ®Çu cña gãi tin vµ ®−îc gäi lµ phÇn tiªu ®Ò ( heaer ) . Nh− vËy toµn bé mçi b¶n tin cã kÝch th−íc lµ 43 byte ( 3 byte header vµ 40 byte data ) Gãi ®Çu tiªn ®−îc göi tõ X tíi tr¹m a ( h×nh 4.9a) Khi toµn bé gãi ®−îc nhËn nã cã thÓ ®−îc truyÒn tiÕp tõ tram a tíi tr¹m b råi tíi tr¹m Y. Bá qua thêi gian chuyÓn m¹ch tæng sè thêi gian truyÒn lµ 129 byte- thêi gian ( 43 x 3 ) Gi¶ sö r»ng chóng ta bÎ b¶n tin ra thµnh 2 gãi , mçi gãi chøa 20 byte vµ tÊt nhiªn ph¶i 3 byte tiªu ®Ò cho mçi gãi chøa c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn cho c¸c gãi nµy. Trong tr−êng hîp nµy , 1 node cã thÓ b¸t ®Çu truyÒn gãi ®Çu tÝn dÇu tiªn ®Õn tõ tr¹m X ngay khi cã thÓ kh«ng cÇn chê gãi thø 2 ®Ðn do th¬× gian truyÒn vµ nhËn cña 1 tr¹m cã thÓ ®Ì lÊp nhau . Tæng sè thêi gian truyÒn toµn bé b¶n tin lµ 92 byte-thêi gian . B»ng c¸ch bÎ b¶n tin ra thµnh 5 gãi , mçi gãi 8 byte + 3 byte tiªu ®Ò th× sÏ tiÕt kiÖm thêi gian ®−îc h¬n n÷a , tæng sè thêi gian cÇn truyÒn cho b¶n tin tõ X ®Õn Y chØ cßn 77 byte-thêi gian. Tuy nhiªn nÕu chóng ta bÎ nhá h¬n n÷a b¶n tin thµnh c¸c gãi bÐ h¬n th× sö lý c¸c gãi tin t¨ng lªn chø kh«ng ph¶i lµ gi¶m ®i , tæng thêi gian truyÒn sÏ lín nh− minh ho¹ trong h×nh 4.9d. §iÒu nµy do mçi gãi tin ph¶i chøa mét sè cè ®Þnh c¸c tiªu ®Ò , nhiÒu gãi cã nghÜa lµ nhiÒu c¸c tiªu ®Ò . MÆc dï t¹i vÝ dô ®· kh«ng nªu ra qu¸ tr×nh sö lÝ vµ x¾p hµng do trÔ t¹i c¸c node . Sù trÔ nµy sÏ cµng lín khi cµng cã nhiÒu gãi cïng thuéc b¶n tin . Do vËy thiÕt kÕ chuyÓn m¹ch gãi ph¶i ®−î xem xÐt tíi c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th−íc gãi tèi −u 4.6 X25 Cã lÏ lµ ®Ó hiÓu râ nhÊt vµ giao thøc chuÈn ®−îc sö dông réng r·i nhÊt lµ X25 . Giao thøc chuÈn chØ giao diÖn gi÷a mét hÖ thèng host vµ mét m¹ng chuÓn m¹ch gãi. ChuÈn nµy ®−îc sö dông hoµn toµn toµn diÖn ( universally ) cho giao diÖn tíi chuyÓn m¹ch gãi vµ ®−îc sö dông trong tæng ®µi gãi ISDN. C¸c cuéc gäi chuÈn ®−îc ph©n ra thµnh 3 møc cña giao thøc ♦ Líp VËt lÝ
 20. ♦ Líp liªn kÕt ♦ Líp gãi H×nh 4.9 HiÖu øng thêi gian truyÒn theo kÝch th−íc gãi 3 líp nµy phï hîp víi 3 líp thÊp nhÊt trong m« h×nh OSI ( xem chó gi¶i B ) Líp VËt lý cã quan hÖ víi c¸c giao diÖn VËt lý gi÷a c¸c tr¹m ( m¸y tÝnh , thiÕt bÞ ®Çu cuèi ) vµ sù liªn kÕt gi÷a c¸c tr¹m ®ã trong node chuyÓn m¹ch gãi. ChuÈn X21 th−êng ®−îc sö dông trong møc vËt lý cña X25, nh−ng trong nhiÒu tr−¬ng hîp , mét chuÈn kh¸c , nh− lµ EIA-232 còng ®−îc tÝnh ®Õn. Líi liªn kÕt ®¶m b¶o cho viÖc truyÒn d÷ liÖu cã ®é tin cËy qua líp vËt lÝ b»ng c¸ch truyÒn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2