intTypePromotion=3

ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE trong xây dựng và quản lý bộ sưu tập tài nguyên số tại trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học - Đại học Huế

Chia sẻ: Ni Ni | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
67
lượt xem
10
download

ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE trong xây dựng và quản lý bộ sưu tập tài nguyên số tại trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học - Đại học Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở DSPACE, vai trò chính, những ưu điểm và hạn chế của phần mềm DSPACE. Đồng thời giới thiệu những bước ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE phiên bản 4.2 trong việc thiết kế, xây dựng và quản lý các bộ sưu tập tài nguyên số tại trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSPACE trong xây dựng và quản lý bộ sưu tập tài nguyên số tại trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học - Đại học Huế

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế<br /> <br /> Tập 4, Số 2 (2016)<br /> <br /> Ứ<br /> TRONG<br /> –<br /> <br /> –<br /> *<br /> <br /> –<br /> <br /> Trung tâm<br /> <br /> n, r ờ<br /> <br /> Đại học Khoa học - Đại học Huế<br /> <br /> *Email: thuhanguyen.tvkh@gmail.com<br /> TÓM TẮT<br /> ế<br /> ạ<br /> <br /> r<br /> <br /> ế<br /> <br /> DSpace Đ<br /> <br /> ờ<br /> <br /> DSpace phiên bản 4.2 r<br /> ạ<br /> ọ<br /> <br /> ế<br /> –<br /> <br /> rung tâm<br /> <br /> ế<br /> <br /> ả<br /> <br /> r ờng Đạ<br /> <br /> ọ<br /> <br /> ọ<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> ế<br /> <br /> Từ khóa: ph n m m mã ngu n m , DSpace, tài nguyên s , Trung tâm Thông tin –<br /> vi n, Đại học Khoa học Huế.<br /> <br /> 1.<br /> –<br /> n<br /> ,<br /> <br /> ,<br /> GreenStone [6]<br /> <br /> Dspace [5].<br /> [7]<br /> <br /> –<br /> <br /> 203<br /> <br /> T<br /> <br /> Ứ<br /> <br /> r<br /> <br /> ư<br /> <br /> 2.<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ố…<br /> <br /> DSPACE<br /> -<br /> <br /> Technology) ph<br /> <br /> ssachusetts Institute of<br /> S<br /> ừ<br /> <br /> nay<br /> i dùng.<br /> 15<br /> nm<br /> n phiên b n 5.x.<br /> i sau DSpace cho phép nâng c p d dàng từ các phiên b n<br /> <br /> b<br /> <br /> n<br /> và<br /> ng th i các phiên<br /> <br /> 2.1.<br /> DS<br /> <br /> u;<br /> -<br /> <br /> ;<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> DSpace<br /> <br /> 1<br /> án Repositories Support Project V<br /> giá, so sánh ph n m m DSpace v i các gi i pháp mã ngu n m<br /> DSpace n i b t v i nhi<br /> -<br /> <br /> c Anh tài tr )<br /> n m m<br /> <br /> (theo gi y phép mã ngu n m BSD<br /> <br /> [8];<br /> –<br /> <br /> V<br /> http://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Installation )<br /> <br /> -<br /> <br /> -V<br /> n.<br /> -V<br /> -<br /> <br /> thông<br /> D<br /> <br /> 204<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế<br /> <br /> Tập 4, Số 2 (2016)<br /> <br /> ừ<br /> <br /> tin pdf, word, powepoid, html, text.<br /> V<br /> -<br /> <br /> GreenStone<br /> <br /> V<br /> DSpace ng<br /> <br /> ừ<br /> <br /> ừ<br /> <br /> , PowerPoint, JPEG, TIFF, mp3, wav, mpg, ...<br /> V<br /> chia<br /> space<br /> -<br /> <br /> m theo ch<br /> <br /> ;<br /> <br /> -<br /> <br /> 3 Ứ<br /> <br /> DSPACE 4.2<br /> –<br /> –<br /> <br /> có s<br /> nh c a ph n m m và nh<br /> c nh ng h tr t t nh t, Trung tâm Thông<br /> tin –<br /> nT<br /> i h c Khoa h<br /> i h c Hu<br /> a ch n phiên b n DSpace 4.2 cài<br /> t trong xây d ng, qu n lý tài nguyên s . Phiên b n DSpace 4.2<br /> i tháng 7<br /> 14,<br /> phiên b n này<br /> c c i ti n mang l i nhi u l i ích trong qu n lý h th ng và ng i dùng. C<br /> th :<br /> <br /> 205<br /> <br /> Ứ<br /> <br /> r<br /> <br /> ư<br /> <br /> i giao di n trang DSpace: Giao di<br /> h p v i m i thi t b ;<br /> tìm ki<br /> <br /> c thi t k<br /> <br /> c thi t k theo d<br /> “ ”<br /> l a ch n tài li u mình c n từ m t danh sách k t qu<br /> <br /> - H tr<br /> ki m tài li u ti ng Vi t d<br /> d u và ti ng Vi t có d u;<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ố…<br /> <br /> ng hi<br /> é<br /> <br /> i, phù<br /> <br /> i dùng l c k t qu<br /> c;<br /> <br /> m ti ng Vi t không d u<br /> i dùng tìm<br /> n m m cho phép tìm ki m c ti ng Vi t không<br /> <br /> -B<br /> “<br /> u b n sao tài li ”<br /> i v i nh ng tài li u s<br /> tr ng<br /> thái gi i h n<br /> i dùng (ch<br /> i dùng có th s d<br /> liên h v<br /> vi n trong vi c yêu c u cung c p b n sao tài li u g c (b<br /> i có th m<br /> quy n s duy t yêu c u và h th ng s g<br /> i dùng;<br /> - Nh p kh u bi u ghi từ<br /> TSV, CSV và các d ch v tr c tuy<br /> trong vi c biên m c các tài li<br /> <br /> …<br /> d li u trên Internet;<br /> <br /> - M t s c i ti n<br /> công c tìm ki m Google Scholar;<br /> -<br /> <br /> E<br /> <br /> nh d ng bi<br /> <br /> m ct<br /> <br /> R<br /> t h u ích<br /> <br /> i dung c a b n trên<br /> <br /> phiên b<br /> <br /> ng dẫn (m t a ch truy c p) và m t giao di n duy nh t (trang<br /> ch )<br /> i so v i nh ng phiên b<br /> i dùng k t n i d<br /> dàng và thu n ti n.<br /> i v i nh ng phiên b n Dspace<br /> cs<br /> a ch truy c p và 2 giao<br /> di n: 1 cho máy tính và 1 cho máy tính b<br /> n tho i<br /> ng. Ví d :<br /> + Phiên b n Dspace 3.0:<br /> a ch trên máy tính: www.hat.hueuni.edu.vn:8080/dspace (giao di n trang ch )<br /> a ch<br /> n tho<br /> ng: www.hat.hueuni.edu.vn:8080/mobile (giao di n trang<br /> mobi khác v i giao di n trang ch trên máy tính)<br /> + Phiên b n Dspace 4.2: Ch có m<br /> a ch truy c p và m t giao di n duy nh t cho t t<br /> c các thi t b truy c p. Ví d : http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/<br /> t DSpace 4.2 và các ph n m m liên quan<br /> -<br /> <br /> t DSpace 4.2<br /> <br /> http://sourceforge.net/projects/dspace/files/DSpace%20Stable/4.2/dspace-4.2-srcrelease.zip/download<br /> -<br /> <br /> t m t s ph n m m liên quan<br /> e Ant 1.8.1<br /> http://ant.apache.org/bindownload.cgi<br /> 206<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế<br /> <br /> Tập 4, Số 2 (2016)<br /> <br /> - maven 3.0<br /> http://maven.apache.org/download.html<br /> <br /> http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do#windows<br /> <br /> http://tomcat.apache.org/download-60.cgi<br /> Oracle Java JDK 7<br /> http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp<br /> EditPlus Text Editor<br /> http://www.editplus.com<br /> Total Commander<br /> http://total_commander.vi.downloadastro.com/<br /> <br /> Hình 1. Trang ch Tài nguyên s Dspace.<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> khung cấu trúc ch<br /> <br /> cho bộ sư<br /> <br /> ập<br /> <br /> Xây d ng khung c u trúc ch<br /> cho b<br /> u t p là m t v<br /> quan tr<br /> iv<br /> vi n s<br /> i v i từ<br /> n nói riêng. Khung c u trúc ch<br /> s cho bi t ti m l c<br /> và ngu n l c thông tin c a từ<br /> n.<br /> ng s c u trúc ch<br /> và hình nh<br /> minh h a s h tr<br /> i s d ng trong vi c khám phá tri th<br /> c phân lo i v n tài<br /> li u hi n t i.<br /> ps<br /> n mu n gi i thi u v<br /> i dùng<br /> xây d ng khung c u trúc ch<br /> a vào c u trúc c a ph n m m Dspace<br /> 4.2. C th :<br /> 207<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản