intTypePromotion=3

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số: 05/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Tran Quyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số: 05/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 3 cấp lần thứ VI năm 2009 - 2010 Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ VI diễn ra trong 2 năm 2009 - 2010, là thời điểm cả nước long trọng tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn: Chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số: 05/2009/CT-UBND

  1. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số: 05/2009/CT-UBND CHỈ THỊ Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 3 cấp lần thứ VI năm 2009 - 2010
  2. 2 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2009/CT-UBND Vị Thanh, ngày 23 tháng 4 năm 2009 CHỈ THỊ Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 3 cấp lần thứ VI năm 2009 - 2010 Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ VI diễn ra trong 2 năm 2009 - 2010, là thời điểm cả nước long trọng tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn: Chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đối với tỉnh Hậu Giang, Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI trên địa bàn tỉnh được tổ chức gắn với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 05 năm thành lập tỉnh. Theo đó, Đại hội Thể dục thể thao cấp xã được tổ chức và kết thúc vào dịp lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5; Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện được tổ chức và kết thúc vào tháng 11 năm 2009; Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI cấp tỉnh khai mạc, thi đấu và kết thúc vào quý I năm 2010. Để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trong tỉnh đạt yêu cầu, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010; đồng thời, chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2009 - 2010 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành và đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp quán triệt từ trong nội bộ đến quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân đối với nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới; phát triển thể dục thể thao để nâng cao sức khoẻ, rèn luyện ý chí, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, phát huy nhân tố con người, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp “công nghiệp hóa - hiện đại hóa” đất nước, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở mỗi địa phương; đẩy mạnh phương thức xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao, thu hút mọi nguồn lực xã hội cho việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao và tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao ở mỗi cấp. 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ VI, làm Thường trực Ban Chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 3 cấp gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đại hội Thể dục thể thao các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2009 - 2010, là hoạt động rộng lớn của nhân dân trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
  3. 3 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ở địa phương mình đảm bảo chất lượng chuyên môn, thiết thực, đoàn kết, tiết kiệm, an toàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2009 - 2010 và tiến hành đúng thời gian quy định của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI; đồng thời, quan tâm ngăn chặn và nghiêm khắc xử lý các tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao. 4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi kịp thời phục vụ cho Đại hội Thể dục thể thao ở địa phương mình và tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp trên, không vì thiếu kinh phí, nhân sự mà không tổ chức Đại hội Thể dục thể thao hoặc không tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp trên. 5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang phối hợp tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Thể dục thể thao các cấp, thu hút ngày càng nhiều người tham gia tập luyện, trước hết là trong cán bộ, công chức, thanh thiếu niên, học sinh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; khuyến khích, hướng dẫn cho mọi người tự chọn cho mình một môn thể thao yêu thích, phù hợp với sức khỏe và điều kiện luyện tập. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ; PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Cục Kiểm tra văn bản (BTP); - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; (đã ký) - VP.Tỉnh ủy và các Ban đảng; - UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh; Trịnh Quang Hưng - Sở, Ban, ngành tỉnh; - UBND huyện và thị xã; - UBND xã, phường, thị trấn; - Phòng VB-TT (STP); - Lưu: VT, NCTH. TL

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản