intTypePromotion=1
ADSENSE

Căn cứ địa cách mạng

Xem 1-20 trên 102 kết quả Căn cứ địa cách mạng
 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Căn cứ địa cách mạng ở Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) khái quát về căn cứ địa và sự tái lập căn cứ địa cách mạng ở Củ Chi khi bước vào kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1960), quá trình phát triển và hoạt động của căn cứ địa cách mạng ở Củ Chi (1961 - 1975), đặc điểm, vai trò của căn cứ địa cách mạng ở Củ Chi trong kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975).

  pdf112p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 231 30   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Căn cứ địa cách mạng ở Trung Trung Bộ trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) với mục tiêu góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, là cơ sở để trùng tu và bảo tồn các di tích căn cứ địa kháng chiến thời chống Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf215p vinhbinh2013 07-06-2016 127 19   Download

 • Trên cơ sở kế thừa truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, kinh nghiệm xây dựng căn cứ địa; tiếp thu và vận dụng sáng tạo học thuyết quân sự của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin, thực hiện triệt để tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; trong quá trình lãnh đạo toàn dân tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Đảng ta luôn đặt vấn đề xây dựng căn cứ địa cách mạng lên hàng quan trọng nhất.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 56 0   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Cách mạng tháng Tám năm 1945 là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có vai trò quan trọng của các căn cứ địa cách mạng. Bắc Sơn - Võ Nhai là căn cứ địa đầu tiên được hình thành trong thời kì vận động giải phóng dân tộc 1939-1945 dựa trên cơ sở về yếu tố địa lí, lịch sử, con người.

  pdf8p vioishi2711 01-07-2019 47 0   Download

 • Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28-1-1941) cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng đã mở ra thời kỳ mới, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của phong trào cách mạng Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cho thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám sau này.

  pdf6p yumimi1 10-02-2017 58 6   Download

 • Bài viết đề cập bối cảnh lịch sử, sự ra đời và và hoạt động của chính quyền cách mạng ở vùng căn cứ địa cách mạng miền núi tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

  pdf0p vithimphu2711 03-08-2020 20 0   Download

 • Những căn cứ địa cách mạng được xây dựng và phát triển ở Nam Bộ trong giai đoạn (1954-1960) đã phát huy tác dụng to lớn trong việc hạn chế những tổn thất, bảo vệ và giữ gìn lực lượng cách mạng trước các hành động khủng bố, tận diệt của quân đội và chính quyền Sài Gòn. Các căn cứ địa cách mạng giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng ở các địa phương, đồng thời tạo tiền đề thuận lợi cho quân và dân Nam Bộ tiến hành cao trào Đồng Khởi giành thắng lợi vang dội trong những năm 1959-1960 trên địa bàn.

  pdf12p vihercules2711 20-03-2019 62 2   Download

 • Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc kỳ, quân và dân Bắc Sơn – Võ Nhai mà Cứu quốc quân là lực lượng nòng cốt, đã tiến hành Tám tháng đấu tranh du kích chống địch khủng bố (7/1941-2/1942) hết sức oanh liệt và sôi nổi trên căn cứ địa cách mạng của mình. Những thắng lợi của cuộc đấu tranh ấy đã để lại cho Đảng ta và cách mạng Việt Nam những bài học kinh nghiệm có giá trị trên nhiều phương diện. Quân và dân Bắc Sơn – Võ Nhai đã ghi tên mình vào những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 43 0   Download

 • Triển khai nhiệm vụ này, trong những năm 1954 – 1965, căn cứ địa miền núi các tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên (còn gọi là các tỉnh Nam – Ngãi – Bình – Phú) đã chủ động thực hiện việc phiên âm tiếng dân tộc ít người thành chữ viết và tổ chức các lớp học để dạy cho đồng bào; tăng cường đào tạo lực lượng giáo viên, mở các cấp học ở các địa phương; đẩy mạnh phong trào xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa.

  pdf7p vipennsylvania2711 05-11-2020 21 0   Download

 • Phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xây dựng và phát huy vai trò hậu phương - Căn cứ địa cách mạng, liên minh đoàn kết chiến đấu với Lào và Campuchia chống đế quốc Mỹ xâm lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf255p tramnamcodon_09 01-06-2016 118 37   Download

 • Bài viết trình bày các khái niệm về căn cứ địa trong 30 năm chiến tranh giải phóng, từ đó trình bày vai trò đặc biệt quan trọng của căn cứ địa trong chiến tranh chống xâm lược. Căn cứ địa như là một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một nhân tố không thể thiếu góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn của cuộc chiến tranh giải phóng do nhân dân Việt Nam tiến hành trong suốt 30 năm của thế kỷ XX.

  pdf5p vidanh95 12-12-2018 33 1   Download

 • Nội dung bài viết nêu lên thắng lợi của Tám tháng đấu tranh du kích chống địch khủng bố trên căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai (1941-1942) không những có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng Bắc Sơn – Võ Nhai, mà còn tạo đƣợc ảnh hƣởng sâu rộng đến một loạt phong trào cách mạng đang diễn ra trên toàn quốc

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 43 0   Download

 • Cuộc Cách mạng Tháng Tám (CMTT) “long trời lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) là một trong những mốc son vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, một thắng lợi chiến lược của dân tộc Việt Nam bởi “đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân,...

  pdf3p viino2711 05-05-2020 25 0   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi đồng bào các tỉnh Cao, Bắc, Lạng ngày 2 tháng 9 năm 1947 đã khẳng định vai trò to lớn của căn cứ địa Việt Bắc đối với sự phát triển của phong trào cách mạng cả nước như sau: “Cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi” [48, tr.15]. Việt Bắc, nơi mà “lòng yêu nước của đồng bào hoà nhập với hình thế hiểm trở của núi sông thành một lực lượng vô địch” [44, tr.366] đã được lịch...

  pdf110p xomtram 15-06-2012 128 15   Download

 • Giữa lúc cao trào kháng Nhật cứu nước đang dâng lên mạnh mẽ, ngày 15/4/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ tại Hiệp Hòa (Bắc Giang). Hội nghị nhận định: Tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp trong lúc này. Chúng ta phải tích cực phát triển chiến tranh du kích, gây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ...

  pdf6p snake1212 30-10-2011 81 6   Download

 • Tây Ninh có vị trí địa lí thuận lợi, nguồn tài nguyên du lịch phong phú với nhiều di tích văn hóa, lịch sử và căn cứ địa cách mạng thuận lợi phát triển loại hình du lịch về nguồn. Phát triển du lịch về nguồn là một trong những thế mạnh nổi trội của du lịch tỉnh Tây Ninh; tuy nhiên hiện nay, thế mạnh này chưa được khai thác đúng mức. Việc nghiên cứu tiềm năng cũng như thực trạng phát triển du lịch về nguồn là cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Tây Ninh.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 105 6   Download

 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản của tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Thứ nhất là những luận giải của HCM về vấn đề dân tộc mà thực chất là vấn đề dân tộc thuộc địa và mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Thứ hai, HCM đưa ra những quan điểm cụ thể của mình về cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân, phong kiến. Sau cùng là những ý nghĩa rút ra về tính sáng tạo, đặc sắc...

  doc20p taonemay108 11-12-2010 1080 342   Download

 • Miền Nam: Mỹ hấc cẳng Pháp nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, lập phòng tuyến ngăn chặn CNXH lan xuống các nước Đông Nam Á, lấy miền Nam làm căn cứ để tiến công miền Bắc, bao vây và uy hiếp các nước XHCN khác. Miền Bắc: được hoàn toàn giải phóng, cuộc CM dân tộc dân chủ nhân dân về cơ bản đã hoàn thành và bước vào thời kỳ qáu độ lên CNXH....

  ppt39p taonemay108 11-12-2010 734 93   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi đồng bào các tỉnh Cao, Bắc, Lạng ngày 2 tháng 9 năm 1947 đã khẳng định vai trò to lớn của căn cứ địa Việt Bắc đối với sự phát triển của phong trào cách mạng cả nước như sau: “Cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”. Việt Bắc, nơi mà “lòng yêu nước của đồng bào hoà nhập với hình thế hiểm trở của núi sông thành một lực lượng vô địch” đã được lịch sử chứng minh là...

  pdf110p orchid_1 06-09-2012 82 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1075 lượt tải
207 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword= Căn cứ địa cách mạng
p_strCode=cancudiacachmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2