intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ nghĩa đế quốc

Xem 1-20 trên 1719 kết quả Chủ nghĩa đế quốc
 • Khóa luận: Âm mưu và thủ đoạn của diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam hiện nay nhằm làm rõ thực chất âm mưu và thủ đoạn của “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc87p lychop 07-09-2014 411 124   Download

 • V.I Lê-nin toàn tập - Tập 3: Sự phát triển của Chủ nghĩa Tư bản ở Nga gồm các tác phẩm của V.I Lê-nin "Sự phát triển của chủ nghĩa Tư bản ở Nga", viết năm 1896-1899 và xuất bản thành sách năm 1899 và các bài viết của Người. Nội dung tập 3 không những là đòn nhắm đánh bại về mặt tư tưởng chủ nghĩa dân túy và "những người mác-xít hợp pháp", mà còn chứng minh hùng hồn răng, con đường duy nhất để thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc là con đường cách mạng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf608p mylan23 16-04-2013 137 42   Download

 • Nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ đảng viên ở cơ sở về âm mưu gây chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự...

  doc13p minhctv 27-04-2011 9560 1135   Download

 • Chủ nghĩa Marx-Lenin là học thuyết chính trị do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin phát triển và hoàn thiện trong điều kiện (theo nhận định của Lenin) chủ nghĩa Tư bản trở thành Chủ nghĩa Đế quốc. Theo quan điểm của các đảng cộng sản theo chủ nghĩa này, Chủ nghĩa Marx-Lenin là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân.

  pdf13p tulip_12 15-01-2013 219 74   Download

 • I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống TD Pháp xâm lược (1945- 1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền CM (1945-1946) a) Hoàn cảnh nước ta sau CM tháng 8/1945. - Chủ nghĩa đế quốc nhất là đế quốc Pháp vẫn chưa từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta. Ngày 23-9-1945 chỳng đó tiến hành xõm lược ở miền Nam. - Kinh tế, tài chính nước ta rất khó khăn, nạn đói vẫn gay gắt - Chính quyền cách mạng còn...

  ppt69p lumia_12 20-07-2013 255 27   Download

 • Khi cách mạng tháng mười vừa thành công thì chính quyền Xô viết phẩi đương đầu với cuộc nội chiến và cuộc can thiệp cũ trang của cả chủ nghĩa đế quốc thế giới .Đứng trước nguy cơ một mất một còn , chính quyền xô viết tìm mọi cách để tập trung mọi lực lượng nhằm đánh bại những lực lượng thù địch bên trong và bên ngoài .Chính sách “ Cộng sản thời chiến “ ra đời trong hoàn cảnh đó . Đó là chính sách kinh tế của nhà nước Xô viết nhằm huy động mọi...

  pdf13p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 93 22   Download

 • Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là nấc thanh phát triển mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền (chủ nghĩa đế quốc), nó là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau: tăng sức mạnh của các tổ chức độc quyền, tăng vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh kinh tế của độc quyền tư nhân với sức mạnh chính trị của nhà nước trong một thể thống nhất và bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền...

  doc164p thanhemail94 11-12-2012 102 12   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày khủng hoảng tài chính hóa và cuộc khủng hoảng tài chính; chủ nghĩa đế quốc Mỹ đánh mất bá quyền; các trung tâm quyền lực mới; các nguồn lực và phát triển bền vững.

  pdf6p chauchaungayxua 15-10-2019 12 1   Download

 • Chủ nghĩa tư bản đã có những điều chỉnh thích nghi với tình hình mới; chủ nghĩa xã hội, phong trào cách mạng thế giới đang tạm thời lâm vào thoái trào. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch coi đây là cơ hội thuận lợi để chúng hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngay trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam”.

  doc8p 0341001892135 04-02-2020 51 0   Download

 • Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã trở thành người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam. Mác - Angghen đã vạch ra con đường Cách mạng là giải phóng giai cấp, đi đến giải phóng nhân loại. Lênin đã bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác. Cống hiến lớn của Lênin là nghiên cứu những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc, phát hiện quy luật không đều của chủ nghĩa tư bản, ở đây cũng phải nói thêm rằng: Lênin sinh ra và hoạt động chủ yếu ở nước Nga rộng lớn, chủ nghĩa tư bản...

  doc15p hiuhiugiobac 15-12-2010 691 189   Download

 • 1. Tình hình thế giới: Giữa thế kỷ 19, Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tranh đã phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa, xâm lược nhiều thuộc địa (10 Đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan... dân số: 320.000.000 người, diện tích: 11.407.000 km2). Bên cạnh mâu thuẫn vốn có là mâu thuẫn giữa Tư sản và Vô sản, làm nảy sinh mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa các nuớc thuộc địa và các nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ nhưng chưa...

  doc22p emnhjngj 12-03-2011 221 68   Download

 • Ở nước ta, theo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam thì CNH xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “ quá trình thực tiễn cách mạng khoa học kỹ thuật, thực sự phân công mới về lao động xã hội và quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng...

  pdf30p tengteng11 13-12-2011 162 49   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 10 bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc6p ngoclam222 09-03-2014 778 46   Download

 •  Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lênin được biên soạn thành 25 chương, chia thành ba phần: Phần mở đầu, phần thứ nhất - Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, phần thứ hai - Những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. "Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lênin: Phần 1" sau đây gồm nội dung phần mở đầu và phần thứ nhất. Nội dung phần này trình bày các nội dung cơ bản của học thuyết giá trị, học thuyết trị thặng dư của C.Mác và học thuyết chủ nghĩa đế quốc của V.I.

  pdf345p uocvongxua05 28-07-2015 170 44   Download

 • Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã hội, khai thác tối...

  pdf31p kungfu_gautruc 20-07-2010 138 33   Download

 • Phê Phán Chủ Nghĩa Đế Quốc: Hobson và Lenin Trong số những nhà kinh tế chúng ta đã nói đến, tất cả quan tâm của họ đều hướng về thuyết trọng thương, xu thế phát triển ra quốc tế của tư bản chủ nghĩa, ngoại thương, và đầu tư

  pdf17p hoangkha04 10-11-2010 107 14   Download

 • Tiểu luận nghiên cứu những mặt tích cực và hạn chế trong việc ban hành và thực thi chính sách hội nhập quốc tế trong mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc để từ đó đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng vận dụng cho Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.

  doc23p congvudue 29-06-2020 48 5   Download

 • Nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng lớn đến sự tốn tại và phát triển của từng quốc gia từng dân tộc. Vấn đề nhà nước và thị trường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong nhiều thập kỉ qua, do đó việc tìm tòi mô hình quản lý kinh tế thích hợp và có hiệu quả hơn là vấn đề mà nhà nước ta và nhiều nước trên thế giới quan tâm. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một yếu tố tất yếu...

  pdf18p huyhoang 03-08-2009 6593 908   Download

 • Để phục vụ giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Lenin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf65p monkey68 13-03-2009 1943 772   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Suốt cả cuộc đời, Người phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Cùng với sự nghiệp của Đảng ta, dân tộc ta, Hồ Chí Minh đã để lại cho hậu thế một tài sản tinh thần vô giá. Trong hệ thống tư tưởng của Người, tư tưởng kinh tế là mẫu mực của sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và những quy luật kinh tế khách quan vào điều...

  doc33p quan_tv2000 26-03-2011 3870 653   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chủ nghĩa đế quốc
p_strCode=chunghiadequoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2