intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình windows

Xem 1-20 trên 10807 kết quả Lập trình windows
 • Bài giảng Lập trình Windows cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan ngôn ngữ lập trình C#; windows form; common dialog; tập tin và thư mục; lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p hoamaudon2510 16-06-2022 26 1   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows: Chương 0 Giới thiệu chung về môn học trình bày đề cương môn học; cách thức đánh giá môn học; phương pháp dạy học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tomjerry010 14-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về .Net Framework; Common Language Runtime; .Net Framework Class Library; Một số thư viện nền tảng; Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#; Một số dạng ứng dụng của C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p tomjerry010 14-06-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách "Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome" trình bày các nội dung về giao diện đồ họa Gnome của Linux và X Window. Cuốn sách gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về Gnome, sử dụng thanh Gnome, màn hình nền trong Gnome, trình quản lý tập tin trong Gnome; bộ các tiểu dụng trong Gnome, bộ lập lịch Gnome. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p runordie1 10-05-2022 16 2   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 1: Introduction. The main topics covered in this chapter include: algorithm development, features of a DOS programme, features of windows programming, difference between DOS and windows programmes, DOS program, windows programmes,...

  ppt14p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 2: Pointers. The main topics covered in this chapter include: discussion about Pointers width; Pointer-to-Pointer (a short introduction), RAM (random access memory), address bus, memory model, operators used with pointers,...

  ppt63p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 3: Pointers and Arrays. The main topics covered in this chapter include: arrays according to C language specification, subscript operator and behavior of subscript operator, pointer variable, pointer constant, multidimensional arrays in C,...

  ppt42p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 4: User-defined or Custom data types. The main topics covered in this chapter include: how to access members of a structures, member access operator, indirect member access (arrow) operator, nested structures, un-named nested structures,...

  ppt28p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 5: Preprocessor. The main topics covered in this chapter include: preprocessor directives, preprocessor operator, null directive, standard predefined macros, conditional compilation, system directories,...

  ppt41p wangziyi_1307 26-04-2022 6 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 6: Data types classification. The main topics covered in this chapter include: data types classification, bitwise shift operators, bitwise left-ahift, bitwise right-shift, bitwise AND, bitwise inclusive OR, bitwise exclusive OR,...

  ppt43p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 7: Calling convention. The main topics covered in this chapter include: Calling convention, storage class modifiers, auto - storage class, register - storage class, static - storage class, Const - access modifier, constant variables,...

  ppt47p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 8: Brief history of Win32. The main topics covered in this chapter include: brief history of Win32, WYSIWYG application, windows 3.0 operates in 3 modes, supports multiple dos boxes, virtual memory, Windows components, graphics devise interface,...

  ppt35p wangziyi_1307 26-04-2022 6 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 9: Processes in Windows. The main topics covered in this chapter include: window class, window classes process specific, physical layout of windows, associated window, registering a window class, Win32 API function, WNDCLASS structure, null-terminated character string, ATOM datatype,...

  ppt38p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 10: Architecture of a standard Win32 API application. The main topics covered in this chapter include: architecture of a standard Win32 API application, register the window class, create the window, retrieve messages from message queue and dispatch to WNDPROC for processing,...

  ppt42p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 11: Windows styles. The main topics covered in this chapter include: windows styles, worker thread, user-interface thread, hierarchy of windows, desktop window, top-level windows, overlapped window, popup window, child windows, client area and non client area,...

  ppt56p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 12: System window classes. The main topics covered in this chapter include: system/pre-defined window classes (to be used by user processes only), style of system Window class, sub-classing, super-classing, information about a window class, type 1-subclassing,...

  ppt35p wangziyi_1307 26-04-2022 8 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 13: Super-classing. The main topics covered in this chapter include: pre-defined window class, graphics device interface, device context stores, GDI manages, the InvalidateRect() function adds, steps involved in output of a text string in the client area of the application,...

  ppt30p wangziyi_1307 26-04-2022 4 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 14: WM_PAINT message. The main topics covered in this chapter include: conditions under which a WM_PAINT message is always sent, PAINTSTRUCT structure, other GDI text output functions, primitive shapes, pre-defined GDI objects in windows,...

  ppt27p wangziyi_1307 26-04-2022 8 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 15: Z-order. The main topics covered in this chapter include: child windows, prototype of window procedure, accelerator keystroke, notification codes, WM_COMMAND notifications, child windows application, parent-child communication, message routing,...

  ppt30p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 16: Keyboard, Mouse, Timer. The main topics covered in this chapter include: keyboard input, extended keyboard characters, status polling vs message driven programming, keyboard messages, keystroke messages, characters messages, keystroke messages format, additional message information,...

  ppt61p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình windows
p_strCode=laptrinhwindows

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2