intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc đi làm

Xem 1-20 trên 1367 kết quả Nguyên tắc đi làm
 • Cuốn sách Văn hóa truyền thống: Khảo cứu - Phần 1 gồm có những nội dung sau: "Lĩnh Nam Chích Quái" - từ điểm nhìn văn hóa; “Di Tích Đàn Xã Tắc” chính là nơi thờ hậu tắc, thủy tổ nhà Chu; về hai lần lập xã đàn và thờ xã thần dưới đời vua Lý Công Uẩn; tấm bia "Hoa Lâm Tam Bảo Thị" (1656) thêm một tư liệu đáng tin cậy về Lý Công Uẩn và vùng Mai Lâm; vấn đề mộ tổ nhà Lý - tìm hiểu lại qua “Thiền Uyển Tập Anh”; Thân mẫu Lý Công Uẩn là người bắc ninh; Để hiểu rõ hơn bài “Quốc Tộ” của thiền sư Pháp Thuận; trầm tích Phật giáo trong truyện Hà Ô Lôi; Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc “Quốc Âm Thi Tập”...

  pdf202p runordie8 05-09-2022 0 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai" đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề lý luận và nêu lên thực trạng của công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN của KBNN Mang Yang, trên cơ sở đó đánh giá những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại và tìm ra nguyên nhân của những điều tồn tại. Từ đó tìm ra những giải pháp, kiến nghị có tính thực tiễn và khoa học nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Mang Yang.

  pdf134p unforgottennight04 14-09-2022 6 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 34)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổng luận văn học cách mạng (1925-1945); các tác phẩm về kêu gọi vùng lên làm cách mạng dưới lá cờ của Đảng; cao trào cách mạng Xô Viết Nghệ - Tĩnh và phong trào cách mạng ở các nơi khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf313p colinhthu 12-08-2022 10 2   Download

 • Đề tài "Bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ ở thành phố Hội An' Bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ ở thành phố Hội An nhằm phân tích gái trị cũng như các yếu tố tác động đến sự tồn tại của nhà cổ Hội An. Trên cơ sở đó làm rõ thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này trong thời gian gần đây, đồng thời đề ra giải pháp để đẩy mạnh quá trình này trong thời gian sắp tới, nhằm bảo tồn nguyên vẹn và phát huy một cách bền vững giá trị của nhà cổ Hội An trong hiện tại và tương lai.

  pdf138p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nguyên tắc tập trung dân chủ và việc phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương ở Việt Nam trình bày khái quát về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam; Đồng thời làm rõ việc phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương theo nguyên tắc tập trung dân chủ hiện nay.

  pdf14p viangelamerkel 18-07-2022 6 1   Download

 • Luận án "Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và quan hệ di truyền của họ Tắc kè (Gekkonidae) ở một số khu vực núi đá vôi tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào" với mục tiêu cung cấp các dẫn liệu khoa học về đa dạng thành phần và đặc điểm phân bố, nhằm đề xuất các giải pháp cho công tác bảo tồn các loài thuộc họ Tắc kè (Gekkonidae) ở khu vực núi đá vôi của Lào.

  pdf193p hoamaudon2510 16-06-2022 13 3   Download

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật có nội dung gồm 3 phần và 8 bài thực hành. Phần 1 là phần A của giáo trình - Cơ sở tế bào của tính di truyền gồm 4 bài học như nguyên tắc và kỹ thuật chuẩn bị tiêu bản hiển vi, phương pháp làm tiêu bản nén tạm thời, phương pháp làm tiêu bản phấn hoa, xác định sức sống của phôi và hạt phấn.

  pdf57p thenthen19 09-06-2022 17 2   Download

 • Đề tài đi sâu tìm hiểu và làm rõ thực trạng, những mặt đã làm được,những hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam.

  pdf89p bakerboys02 10-05-2022 7 3   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát, khái quát những vấn đề cơ bản về quản lý chi NSNN và KSC NSNN qua KBNN, phân tích nhân tố tác động tới KSC của KBNN, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của công tác KSC NSNN qua KBNN Ý yên trong thời gian qua,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p bakerboys03 02-05-2022 12 0   Download

 • Đề tài khai thác Vang bóng một thời ở khía cạnh thế giới đồ vật, một yếu tố làm nên thành công của tác phẩm. Đặt thế giới đồ vật vào thế giới nghệ thuật của tác phẩm, bài viết đi vào phân tích sự biểu hiện của đồ vật ở các tầng cấu trúc văn bản: Thế giới đồ vật trong bức tranh không gian, thời gian độc đáo và trong sự tương tác với thế giới nhân vật.

  pdf7p vistephenhawking 20-04-2022 14 1   Download

 • Tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh là đối tượng được nhiều học giả nghiên cứu. Nghiên cứu cơ sở hình thành tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh giai đoạn 1890 - 1911 không thể không làm rõ nhân tố quan trọng nhất, đó là những ảnh hưởng sâu sắc của nền giáo dục tác động tới suy nghĩ và hành động ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên ưu tú Nguyễn Tất Thành sau này.

  pdf6p vistephenhawking 20-04-2022 28 1   Download

 • Bài viết này đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch và kỹ năng sử dụng tiếng Anh của đội ngũ cán bộ quản lý và lao động trực tiếp làm việc trong ngành du lịch trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công tác phục vụ khách du lịch quốc tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh Phú Thọ trong tương lai.

  pdf8p vistephenhawking 20-04-2022 39 1   Download

 • Bài viết trình bày một hướng tiếp cận về thơ chữ Hán Nguyễn Đề và Nguyễn Du, đó là tìm hiểu về hình ảnh quan ải xuất hiện trong các tác phẩm bên cạnh những hướng đi đã có. Qua việc khảo sát, phân tích những bài thơ chữ Hán viết về quan ải – hình ảnh đặc trưng và xuất hiện khá phổ biến trên hành trình đi sứ của mỗi nhà thơ – bài viết làm rõ hai ý nghĩa cơ bản về hình ảnh này.

  pdf13p vithales 19-04-2022 13 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích làm rõ khuôn khổ pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư và thực tiễn áp dụng tại dự án công trình thủy điện Tuyên Quang, so sánh với các nguyên tắc, tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế có liên quan, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế cần khắc phục.

  pdf126p badbuddy09 29-03-2022 10 2   Download

 • Luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận quyền về môi trƣờng đƣợc quy định trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam hiện nay, từ đó chỉ ra đƣợc những tiến bộ, bất cập, hạn chế, đƣa ra những phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm giúp pháp luật quyền về môi trƣờng đi vào thực tế một cách hiệu quả hơn, góp phần thực thi nguyên tắc Hiến định quyền con ngƣời đƣợc sống trong môi trƣờng trong lành.

  pdf109p badbuddy08 25-03-2022 13 3   Download

 • Luận văn phân tích làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS nhƣ thẩm quyền xét xử theo các cấp sơ thẩm, phúc thẩm và những nội dung liên quan đến các cấp xét xử này. Từ đó, luận văn đã chỉ ra những bất cập, những đòi hỏi cần đƣợc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn xét xử các VADS tại Tòa án, hạn chế và đi đến khắc phục, chấm dứt tình trạng các VADS bị kèo dài thời gian giải quyết, các Tòa án đẩy đi đẩy lại cho nhau qua nhiều lần xét xử không mang lại hiệu quả giải quyết tranh chấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p badbuddy08 16-03-2022 12 3   Download

 • Luận văn đã nghiên cứu nguồn, nội dung của nguyên tắc, làm rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của nguyên tắc này trong bối cảnh toàn cầu hóa và đa phương hóa. Qua việc phân tích, bình luận để đi tìm câu trả lời cho khẳng định đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất, ảnh hưởng nhất đến chủ quyền tối cao của mỗi quốc gia. Luận văn cũng đưa ra những kiến nghị, chỉ ra những khó khăn và thách thức của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

  pdf134p badbuddy08 16-03-2022 29 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là lLàm rõ một số vấn đề lý luận về thừa kế thế vị: khái niệm, chủ thể thừa kế thế vị, di sản thừa kế thế vị, quyền và nghĩa vụ của người thừa kế thế vị, điều kiện và nguyên tắc hưởng thừa kế thế vị; làm rõ sự hình thành và phát triển của các quy định về thừa kế thế vị trong pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến nay... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p badbuddy08 16-03-2022 19 5   Download

 • Tài liệu "Hành trình doanh nhân khởi nghiệp - Kỹ năng nghề nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bạn sẽ làm gì nếu như cuộc phỏng vấn không được thành công như ý muốn; Những lỗi thông thường mà ứng viên thường mắc phải trong khi phỏng vấn; 9 cách tạo ấn tượng tốt với cấp trên; Những nguyên tắc thành công trong đi xin việc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf101p vileonardodavinci 19-03-2022 21 2   Download

 • Mời các bạn học sinh lớp 12 cùng tham khảo “Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn GDCD có đáp án - Sở GD&ĐT Gia Lai” dưới đây làm tài liệu ôn tập hệ thống kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp THPT 2022 sắp diễn ra. Đề thi đi kèm đáp án giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá được lực học của bản thân, từ đó đặt ra hướng ôn tập phù hợp giúp các em tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em thi tốt!

  pdf6p fanchengcheng_1606 10-03-2022 43 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc đi làm
p_strCode=nguyentacdilam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2