intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển giáo dục Việt Nam

Xem 1-20 trên 1691 kết quả Phát triển giáo dục Việt Nam
 • Đề tài "Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2015-2025" với mục tiêu xác định quy trình xây dựng một chiến lược thể thể là quy trình xây dựng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2015-2025. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p loilamthuocveem 12-11-2014 467 99   Download

 • Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 nêu lên Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  doc18p khangtailieumoi 30-06-2016 114 17   Download

 • Dự thảo lần thứ mười bốn: Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 trình bày về tình hình giáo dục Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21, bối cảnh quốc tế và trong nước trong những thập niên đầu thế kỷ 21, các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục, các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2009-2020, các giải pháp chiến lược,... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt vấn đề.

  pdf45p thaodien102 16-11-2015 70 9   Download

 • Tài liệu được biên soạn là cuốn sách có giá trị về phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài. Cuốn sách phản ánh sắc nét về quá trình phát triển giáo dục Việt Nam; phân tích sâu sắc về một số giải pháp, kiến nghị có giá trị nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng và nguồn lực cho đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước.

  doc79p vuontaychamnang 22-05-2011 464 201   Download

 • Dự báo Phát triển giáo dục: Phần 2 trình bày về một số vấn đề thực tiễn của chiến lược giáo dục nước ta hiện nay dưới quan điểm dự báo giáo dục, dự báo mô hình phát triển giáo dục Việt Nam tới năm 2020, dự báo chiến lược phát triển giáo dục chung của thế giới.

  pdf42p thuytrangseven 11-10-2014 351 89   Download

 • Đề tài tổng luận trình bày về các nội dung: cải cách giáo dục - những mốc lớn trong quá trình phát triển giáo dục ở Việt Nam, hệ thống giáo dục quốc dân mới và tình hình phát triển giáo dục trong những năm đầu thập kỷ 90, nội dung phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học - giáo dục ở các bậc học, chính sách và định hướng phát triển giáo dục ở việt nam đến năm 2020, kết luận đề tài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p longnguyentran000 27-12-2016 86 19   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Nghị quyết số 14/NQ-CP (02/11/2005) về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 - 2020 (dự thảo); Quyết định số 759/QĐ-TTg (19/4/2011) phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020.

  ppt17p lalala09 25-01-2016 163 17   Download

 • Bài viết "Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam" tập trung tìm hiểu thực trạng phúc lợi xã hội trong giáo dục ở Việt Nam, ảnh hưởng của phức lợi xã hội tới sự phát triển giáo dục,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 134 13   Download

 • Bài viết tập trung vào việc giới thiệu kết quả khảo sát của một đề tài nhánh do Viện Nghiên cứu Giáo dục thực hiện. Đề tài này thuộc chương trình nghiên cứu độc lập cấp Nhà nuớc “Phát triển Giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước yêu cầu hội nhập quốc tế” của Hội đồng Quốc gia Giáo dục. Bài viết chủ yếu giới thiệu về một số quan điểm và lí luận về quản lí nhà nước và tự chủ trong giáo dục, các kết quả khảo sát và một số kiến nghị cho các nhà làm chính sách cũng như các cơ sở GD-ĐT.

  pdf8p nganga_01 04-09-2015 64 5   Download

 • Trong những năm gần đây, chúng ta đang ngày càng thấy rõ những ảnh hưởng của toàn cầu hóa (TCH) đến đời sống xã hội. Bài viết muốn tiếp cận từ góc độ TCH để phân tích và nhìn nhận những cơ hội và thách thức của TCH đối với lĩnh vực giáo dục, một lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến con người, để có thể nhận thức đúng đắn hơn về sự phát triển giáo dục của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

  pdf8p visatori2711 20-04-2019 92 5   Download

 • Tài liệu Yêu cầu đổi mới giáo dục trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp, chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin của các nước Châu Á - Thái Bình Dương, phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện hoàn cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p vizeus 08-03-2019 36 3   Download

 • Nội dung chính của luận văn trình bày cơ sở lý luận chung về kế toán trong, thực trạng kế toán quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng và quyết toán kinh phí tại các dự án phát triển giáo dục bộ gd & đt thuộc nguồn vốn ODA và phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng và quyết toán kinh phí các dự án phát triển giáo dục tại Việt Nam thuộc nguồn vốn ODA. Mời các bạn tham khảo!

  pdf11p praishy5 25-03-2019 39 1   Download

 • Bài viết "Các nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020" hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên mở rộng quy mô giáo dục hợp lý; đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng;...

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 455 53   Download

 • Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Điều này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại....

  doc27p vnstarone 05-04-2011 1079 421   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc15p mrlongqb 10-04-2010 955 339   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tiến sỹ: hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học ở việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf247p therain_nl 12-07-2012 408 199   Download

 • Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tin thần của xã hội.

  ppt25p thangbin1 20-11-2010 1038 198   Download

 • Tham khảo sách 'sơ lược quá trình phát triển giáo dục của việt nam và một số nước trên thế giới', khoa học xã hội, xã hội học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc164p haitien68 10-05-2010 718 156   Download

 • Bước vào Thế kỷ 21 ngành Giáo dục Việt Nam đã trải qua hơn 15 năm đổi mới và thu được những thành quả quan trọng về mở rộng quy mô, đa dạng hóa các hình thức giáo dục và nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường, trình độ dân trí được nâng cao, chất lượng giáo dục có những chuyển biến bước đầu.

  doc75p dothilam 19-08-2011 320 119   Download

 • Tài liệu Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới: Phần 1 giới thiệu tới người đọc sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ. Sơ lược quá trình phát triển và cải cách giáo dục của một số nước ở khu vực Châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf151p tsmttc_002 20-05-2015 368 115   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển giáo dục Việt Nam
p_strCode=phattriengiaoducvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2