Đơn Xin Vay Tiền Mua Nhà

Chia sẻ: Thanh Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
348
lượt xem
57
download

Đơn Xin Vay Tiền Mua Nhà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn xin này được thiết kế để đương đơn điền vào với sự trợ giúp của Người Cho Vay Tiền. Đương đơn phải điền mẫu này là “Người Vay Tiền” hoặc “Người Vay Tiền Chung”, nếu áp dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn Xin Vay Tiền Mua Nhà

  1. Đơn Xin Vay Tiền Mua Nhà ____________________________________________________________________________________________ Đơn xin này được thiết kế để đương đơn điền vào với sự trợ giúp của Người Cho Vay Tiền. Đương đơn phải điền mẫu này là “Người Vay Tiền” hoặc “Người Vay Tiền Chung”, nếu áp dụng. Tin tức về Người Vay Tiền Chung cũng phải được cung cấp (và ghi vào ô thích hợp) khi lợi tức hoặc tài sản của một người không phải là Người Vay Tiền (kể cả người phối ngẫu của Người Vay Tiền) sẽ được sử dụng làm căn bản hội đủ điều kiện để mượn tiền hoặc lợi tức hay tài sản của người phối ngẫu của Người Vay Tiền hoặc người khác có chung bất động sản hoặc có cùng một quyền lợi theo luật của Tiểu Bang áp dụng sẽ không được sử dụng làm căn bản để hội đủ điều kiện mượn tiền, nhưng trách nhiệm của ông hoặc bà ta phải được cứu xét vì lý do người phối ngẫu hoặc người khác có chung bất động sản hoặc có cùng một quyền lợi và Người Vay Tiền cư ngụ trong Tiểu Bang của tài sản chung, tài sản bảo đảm tọa lạc trong Tiểu Bang của tài sản chung, hoặc Người Vay Tiền tùy thuộc vào tài sản khác tọa lạc trong Tiểu Bang của tài sản chung như là căn bản để trả lại số tiền vay. Nếu đây là một đơn xin cùng chung tín dụng, Người Vay Tiền và Người Vay Tiền Chung đều đồng ý rằng chúng tôi có ý định áp dụng việc chung tín dụng (ký tên dưới đây): ________________________________ __________________________________________ Người Vay Tiền Người Vay Tiền Chung I. LOẠI THẾ CHẤP VÀ ĐIỀU KIỆN VAY TIỀN Thế Chấp VA USDA/Dịch Vụ Gia Cư vùng quê Số Hồ Sơ Cơ Quan Số Hồ Sơ Người Cho Áp Dụng FHA Conventional Thứ khác (giải thích): Vay Tiền cho: Số tiền Lãi xuất Số tháng Loại trả nợ Lãi xuất cố định Thứ khác (giải thích): $ % dần: GPM Lãi Xuất Thả Nổi (loại): II. TIN TỨC VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ MỤC ĐÍCH VAY TIỀN Địa Chỉ Bất Động Sản (đường phố, thành phố tiểu bang và Số Bưu Cục) Số Đơn Vị Mô tả pháp lý về Bất Động Sản (đính kèm mô tả, nếu cần thiết) Xây cất năm Mục đích mượn tiền: Mua Tái tài trợ Xây cất Bất động sản sẽ được sử dụng: Xây cất – Vĩnh viễn Thứ khác (giải thích): Gia cư chính Gia cư thứ nhì Đầu tư Điền vào dòng này, nếu vay tiền để xây cất hoặc xây cất- vĩnh viễn. Năm nhận Chi phí nguyên Số tiền trách (a) Giá trị hiện nay (b) Chi phí cải Tổng cộng (a + b) lô đất thủy nhiệm hiện hữu của lô đất tiến $ $ $ $ $ Điền vào dòng này, nếu vay tiền tái tài trợ. Năm nhận Chi phí nguyên Số tiền trách Mục đích tái tài trợ Mô tả cải tiến đã làm sẽ được làm thủy nhiệm hiện hữu $ $ Tên người đứng tên trên Bằng Khoán Giữ Bằng Khoán theo lối Địa ốc sẽ được giữ theo: Lệ phí đơn giản Giao kèo dài hạn (ghi ngày hết hạn) Nguồn tiền Đặt Cọc, Tiền Thủ Tục Mua Bán Địa Ốc, và/hoặc Tài Trợ thêm (giải thích) Freddie Mac Form 65 7/05 Page 1 of 7 Fannie Mae Form 1003 7/05
  2. Người Vay Tiền III. TIN TỨC VỀ NGƯỜI VAY TIỀN Người Vay Tiền Chung Tên Người Mượn Tiền (kể cả danh phận Jr. hoặc Sr.nếu có) Tên Người Mượn Tiền Chung (kể cả danh phận Jr. hoặc Sr.nếu có) Số An Sinh Xã Số điện thoại NGÀY SANH Học Số An Sinh Xã Số điện thoại NGÀY SANH Học (kể cả mã số vùng) (Tháng/Ngày/ (kể cả mã số vùng) (Tháng/Ngày/ Hội Vấn Hội Vấn Năm) Năm) Phụ Thuộc Phụ Thuộc Có gia đình Ly Thân (không ghi là Người Mượn Có gia đình Ly Thân (không ghi là Người Tiền Chung) Mượn Tiền Chung) Không có gia đình Số lượng Tuổi Không có gia đình Số lượng Tuổi (kể cả độc thân, ly dị, góa) (kể cả độc thân, ly dị, góa) Địa chỉ hiện tại Sở hữu Thuê __Số Năm. Địa chỉ hiện tại Sở hữu Thuê __Số Năm. (Đường Phố, Thành Phố, Tiểu Bang, Số Bưu Cục) (Đường Phố, Thành Phố, Tiểu Bang, Số Bưu Cục) Địa chỉ nhận thư, nếu khác địa chỉ hiện tại Địa chỉ nhận thư, nếu khác địa chỉ hiện tại Nếu cư ngụ tại địa chỉ hiện tại dưới hai năm, điền vào doạn sau đây: Địa chỉ trước đây Sở hữu Thuê __Số Năm. Địa chỉ trước đây Sở hữu Thuê __Số Năm. (Đường Phố, Thành Phố, Tiểu Bang, Số Bưu Cục) (Đường Phố, Thành Phố, Tiểu Bang, Số Bưu Cục) Người Mượn Tiền IV. TIN TỨC VỀ CÔNG VIỆC LÀM Người Mượn Tiền Chung Tên và địa chỉ sở làm Hành Nghề Số năm trong Tên và địa chỉ sở làm Hành Nghề Số năm trong Độc Lập công việc này Độc Lập công việc này Số năm đã làm Số năm đã làm trong loại công trong loại công việc/chuyên việc/chuyên nghiệp này nghiệp này Công Việc/Chức Vụ/Loại Thương Mại Số điện thoại sở làm Công Việc/Chức Vụ/Loại Thương Mại Số điện thoại sở làm (kể cả mã số vùng) (kể cả mã số vùng) Nếu làm trong công việc hiện tại dưới hai năm hoặc việc làm hiện tại nhiều hơn một công việc, điền vào đoạn dưới đây: Tên và địa chỉ sở làm Hành Nghề Ngày Tên và địa chỉ sở làm Hành Nghề Ngày Độc Lập (từ đến ) Độc Lập (từ đến ) Lợi Tức hàng Lợi Tức Hàng Tháng Tháng $ $ Công Việc/Chức Vụ/Loại Thương Mại Số điện thoại sở làm Công Việc/Chức Vụ/Loại Thương Mại Số điện thoại sở làm (kể cả mã số vùng) (kể cả mã số vùng) Tên và địa chỉ sở làm Hành Nghề Ngày Tên và địa chỉ sở làm Hành Nghề Ngày Độc Lập (từ đến ) Độc Lập (từ đến ) Lợi Tức hàng Lợi Tức Hàng Tháng Tháng $ $ Công Việc/Chức Vụ/Loại Thương Mại Số điện thoại sở làm Công Việc/Chức Vụ/Loại Thương Mại Số điện thoại sở làm (kể cả mã số vùng) (kể cả mã số vùng) Freddie Mac Form 65 7/05 Page 2 of 7 Fannie Mae Form 1003 7/05
  3. V. TIN TỨC VỀ LỢI TỨC HÀNG THÁNG VÀ PHỐI HỢP CHI PHÍ NHÀ Ở HÀNG THÁNG Lợi Tức Lương Người Vay Người Vay Tổng Cộng Phối hợp Chi Phí Hiện tại Đề Nghị Nguyên Hàng Tiền Tiền Chung nhà ở Hàng Tháng Tháng Lợi tức căn bản $ $ $ Tiền thuê nhà $ công việc làm * Làm giờ phụ trội Thế chấp đầu tiên (Vốn $ và Lời) Tiền Thưởng Tài trợ khác (Vốn và Lời) Tiền Hoa Hồng Bảo Hiểm Rủi Ro Cổ phiếu/Tiền Lời Thuế Thổ Trạch Lợi tức thực thuê nhà Bảo Hiểm Thế Chấp Thứ khác Tiền Hiệp Hội Chủ (trước khi điền, xem Nhà thông báo về “mô tả lợi tức khác,”dưới đây) Thứ khác: Tổng Cộng $ $ $ Tổng Cộng $ $ * Người Vay Tiền hành nghề độc lập có thể được yêu cầu phải cung cấp thêm những hồ sơ như hồ sơ nộp thuế và báo cáo tài chánh. Mô tả về lợi tức khác Thông Báo: Tiền cấp dưỡng ly dị, cấp dưỡng nuôi trẻ, hoặc lợi tức giữ riêng không cần phải cho biết, nếu Người Vay Tiền (B) hoặc Người Vay Tiền Chung (C) không chọn để được tính trong việc hoàn trả tiền vay này. B/C Số tiền hàng tháng $ VI. TÀI SẢN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Bản báo cáo này và phụ bản hỗ trợ, nếu có, có thể được cả hai bên Người Vay Tiền và Người Vay Tiền Chung dù có gia đình hay chưa lập gia đình điền vào, nếu tài sản và trách nhiệm pháp lý của họ đủ để cùng chung nhau, do đó bản Báo Cáo có đầy đủ ý nghĩa và công bình trên căn bản phối hợp; trái lại, quy định phải có bản Báo Cáo và Phụ Bản riêng biệt. Nếu đọan của Người Vay Tiền Chung được hoàn tất về một người phối ngẫu không phải đương đơn, hoặc một người khác, bản Báo Cáo này và những phụ bản hỗ trợ cũng phải được hoàn tất về người phối ngẫu đó hoặc người khác. Hoàn tất Chung Không chung TÀI SẢN Tiền mặt hoặc Trách Nhiệm Pháp Lý và Khai Báo về Tài Sản. Ghi tên chủ nợ, địa chỉ Trị Giá Thị và số trương mục của tất cả các món nợ chưa thanh toán, kể cả tiền nợ Mô tả Trường mua xe hơi, trương mục tín dụng thay đổi, nợ địa ốc, cấp dưỡng ly dị, cấp dưỡng nuôi trẻ, cổ phiếu, vv. Sử dụng phụ bản tiếp theo, nếu cần thiết. Ghi dấu (*) về những trách nhiệm đó, sẽ được thanh thỏa khi bán tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc khi tái tài trợ bất động sản đó. Tiền mặt đặt cọc để mua $ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Thanh toán hàng Tồn khoản được giữ: tháng và số tháng chưa thanh còn lại phải thanh toán toán Ghi trương mục vãng lai và trương mục tiết Tên và địa chỉ của hãng $ Số tiền trả/Tháng $ kiệm dưới đây Tên và địa chỉ Ngân Hàng, S&L, hoặc Tín Dụng Nghiệp Đoàn Trương mục số. Trương mục số. $ Tên và địa chỉ của hãng $ Số tiền trả/Tháng $ Freddie Mac Form 65 7/05 Page 3 of 7 Fannie Mae Form 1003 7/05
  4. VI. TÀI SẢN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (tiếp theo) Tên và địa chỉ Ngân Hàng, S&L, hoặc Tín Dụng Nghiệp Đoàn Trương mục số. Trương mục số. $ Tên và địa chỉ của hãng $ Số tiền trả/Tháng $ Tên và địa chỉ Ngân Hàng, S&L, hoặc Tín Dụng Nghiệp Đoàn Trương mục số. Trương mục số. $ Tên và địa chỉ của hãng $ Số tiền trả/Tháng $ Tên và địa chỉ Ngân Hàng, S&L, hoặc Tín Dụng Nghiệp Đoàn Trương mục số. Trương mục số. $ Tên và địa chỉ của hãng $ Số tiền trả/Tháng $ Cổ phiếu và Trái Phiếu (tên $ hãng/số và mô tả) Trương mục số. Giá trị tiền mặt thực của bảo $ Tên và địa chỉ của hãng $ Số tiền trả/Tháng $ hiểm nhân thọ Tiền mặt: $ Tổng số phụ tài sản tiền $ Trương mục số. mặt Địa ốc thuộc quyền sở hữu $ Cấp Dưỡng Ly Dị/Cấp Dưỡng $ $ (ghi trị giá thị trường trong phụ bản Nuôi Trẻ/ Tiền trả Bảo Trì sở hữu địa ốc) Riêng Biệt thuộc quyền Sở Hữu cho Lợi tức cố định trong ngân $ khỏan hưu trí Giá trị thực của cơ sở thương $ Chi phí liên quan đến công việc làm $ (giữ trẻ, lệ phí nghiệp đoàn vv.) mại sở hữu (đính kèm báo cáo tài chánh) Xe hơi thuộc quyền sở hữu $ (hiệu và đời) Tài sản khác (ghi từng thứ) $ Tổng số tiền thanh toán $ hàng tháng Tổng số tài sản $ Giá trị thực $ Tổng số trách $ a. (a trừ b) nhiệm pháp lý b. Freddie Mac Form 65 7/05 Page 4 of 7 Fannie Mae Form 1003 7/05
  5. Phụ Bản Địa Ốc Thuộc Quyền Sở Hữu (Nếu có thêm tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng bản tiếp theo khác.) Địa chỉ bất động sản Loại bất Giá trị thị Số tiền thế Tổng số lợi Trả tiền thế Bảo Hiểm, Lợi tức (ghi chữ S nếu đã bán, động sản trường chấp và tức cho chấp Bảo Trì, Thuế thực cho PS nếu đang chờ bán hiện tại thiếu nợ thuê và Linh Tinh. thuê hoặc R nếu đang cho mướn để có lợi tức) $ $ $ $ $ $ Tổng cộng $ $ $ $ $ $ Ghi tên bổ túc thêm những người đã nhận được tín dụng trước đây và ghi rõ tên chủ nợ và số trương mục thích hợp: Tên thay thế Tên chủ nợ Số trương mục VII. CHI TIẾT CHUYỂN NHƯỢNG VIII. KHAI BÁO a. Giá mua $ Nếu quý vị trả lời “Có” cho bất cứ câu hỏi Người Vay Người Vay nào qua đến mục i, xin sử dụng một bản Tiền Tiền tiếp theo để giải thích. Chung b. Thay đổi, cải tiến, sửa Có Khg Có Khg chữa c. Đất a. Có phán quyết nào bất lợi đối với quý vị (nếu tiếp nhận riêng biệt) còn đang chờ đợi không? d. Tái tài trợ b. Quý vị có khai phá sản trong vòng 7 năm (kể cả nợ sẽ được trả hết) qua không? e. Phỏng định những mục trả c. Quý vị có tài sản bị thu hồi hoặc đưa trước bằng khoán hoặc chứng thư thay thế trong vòng 7 năm vừa qua không? f. Phỏng định chi phí dịch d. Quý vị có đang bị tố tụng không? vụ ngân hàng g. PMI, MIP, Lệ phí chuyển e. Quý vị có nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp ngân nào đối với số nợ đưa đến kết quả bị thu hồi nhà, chuyển nhượng bằng khoán để không bị thu hồi hoặc phán quyết không? Điều này có thể bao gồm tiền vay do thế chấp nhà, tiền vay SBA, tiền vay cải tiến nhà ở, tiền vay về học vấn, tiền vay về nhà tiền chế (di động, bất cứ thế chấp nào, nghĩa vụ tài chánh, trái phiếu, hoặc bảo đảm tiền vay không. Nếu “Có” cho biết chi tiết, kể cả ngày, tên, và địa chỉ của người cho vay tiền, số hồ sơ FHA hoặc VA, nếu có, và lý do của biện pháp) h. Giảm f. Hiện nay quý vị có sai hẹn hoặc không (Nếu Người Vay Tiền sẽ thanh thanh toán được nợ của Liên Bang hoặc toán) số tiền vay khác, tiền trả góp hàng tháng, nghĩa vụ tài chánh, trái phiếu, hoặc bảo đảm tiền vay không? Nếu “Có”, cho biết chi tiết như đã mô tả trong câu hỏi trước đây. i. Tổng Cộng Chi Phí g. Quý vị có nghĩa vụ thanh toán tiền cấp (thêm những mục cho đến h) dưỡng ly dị, cấp dưỡng nuôi trẻ hoặc tiền bảo trì riêng biệt không? j. Tài trợ thêm h. Có số tiền ứng trước nào phải vay không? Freddie Mac Form 65 7/05 Page 5 of 7 Fannie Mae Form 1003 7/05
  6. VII. CHI TIẾT CHUYỂN NHƯỢNG VIII. KHAI BÁO (Tiếp theo) (Tiếp theo) k. Chi phí dịch vụ ngân hàng i. Quý vị có phải là người cùng viết hoặc do Người Bán thanh toán chứng thực trên một chi phiếu không? cho Người Mua l. Tín dụng khác (giải thích) ------------------------------------------------------- j. Quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ không? k. Quý vị có phải là thường trú nhân không? m. Số tiền vay (không tính l. Quý vị có định sử dụng bất động sản là PMI, MIP, Lệ phí chuyển nơi cư ngụ chính không? ngân được tài trợ) Nếu “Có” hoàn tất câu hỏi dưới đây. n. PMI, MIP, Lệ phí chuyển m. Quý vị đã có lợi nhuận về sở hữu chủ ngân được tài trợ trong ba năm vừa qua không? o. Số tiền vay (1) Loại bất động sản nào mà quý vị đã sở ___ ___ ___ ___ (công m và n) hữu—cư ngụ chính (PR), căn nhà thứ hai (SH), hoặc tài sản đầu tư (IP)? p. Tiền mặt từ/cho Người (2) Quý vị giữ bằng khoán căn nhà như ___ ___ ___ ___ Mượn Tiền (trừ j, k, l và o từ thề nào— chính bản thân quý vị (S), i) chung với người phối ngẫu của quý vị hoặc với một người khác (O)? XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý Mỗi người ký tên dưới đây đại diện đặc biệt cho Người Cho Vay Tiền, và Người Cho Vay Tiền thực tế hoặc có thể là đại lý, người môi giới, người phụ trách tố tụng, luật sư, người bảo hiểm, người phục vụ, người kế vị đồng ý và xác nhận rằng: (1) những tin tức được cung cấp trong đơn xin này là đúng sự thật và chính xác vào ngày tôi đặt bút ký và bất cứ sự cố ý hoặc sơ sót trình bày sai lạc những tin tức trong đơn xin này có thể đưa đến trách nhiệm pháp lý dân sự, kể cả sự hao tốn về tiền bạc, đối với bất cứ người nào phải gánh chịu sự mất mát vì có trách nhiệm với sự trình bày sai lạc mà tôi đã ghi trên đơn xin này, và/hoặc chịu tội hình sự, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong những điều này, phạt vạ hoặc phạt giam hoặc cả hai hình phạt theo điều khoản Title 18, United States Code, đoạn 1001, et seq.; (2) sự cho vay tiền được quy định theo đơn xin này ("Tiền Vay ") sẽ được bảo đảm bằng thế chấp hoặc chứng thư quỹ tín dụng trên bất động sản được mô tả trên đơn này; (3) không được sử dụng bất động sản vào cách bất hợp pháp hay bị cấm sử dụng; (4) tất cả những lời khai trong đơn xin này được thực hiện trong mục đích đạt được sự vay tiền để mua nhà; (5) bất động sản sẽ được cư ngụ như đã ghi rõ trong đơn xin này; (6) Người Cho Vay Tiền, những người phục vụ, người kế vị hoặc những người thừa hưởng có thể giữ bản chính và/hoặc hồ sơ điện tử đơn xin này, dù rằng số tiền vay có được chấp thuận hay không; (7) Người Cho Vay Tiền hoặc Đại Lý, người môi giới, người bảo hiểm, người phục vụ, người kế vị, và người thừa hường có thể tiếp tục tùy thuộc vào những tin tức được ghi trong đơn xin, và tôi có nghĩa vụ bổ túc và/hoặc phụ thêm những tin tức trong đơn xin này, nếu có bất cứ sự kiện nào trong tài liệu mà tôi trình bày đã thay đổi trước khi kết thúc hồ sơ vay tiền; (8) trong trường hợp tôi không trả tiền vay đúng hẹn, người Cho Vay Tiền, người phục vụ, người kế vị, hoặc người thừa hưởng có thể có những quyền hạn khác bổ túc và những biện pháp có thể liên quan đến sự không trả tiền đúng hẹn đó, báo cáo tên và tin tức trương mục của tôi cbo một hoặc nhiều cơ quan phụ trách báo cáo về người tiêu thụ; (9) Người Chủ Cho Vay Tiền và/hoặc quản lý trương mục tiền vay do pháp luật quy định có thể chuyển thông báo đó; (10) Người Cho Vay Tiền hoặc Đại Lý, người môi giới, người bảo hiểm, người phục vụ, người kế vị, và người thừa hưởng không có ai thực hiện việc đại diện hoặc bảo đảm, biểu lộ hoặc gợi ý cho tôi liên quan đến bất động sản hoặc điều kiện hay giá trị của bất động sản, và (11) sự truyền đạt của tôi trong đơn xin này là một "hồ sơ điện tử " có "chữ ký điện tử," của tôi như những điều kiện được định nghĩa có thể áp dụng được luật của Liên Bang và/hoặc luật của Tiểu Bang (ngoại trừ ghi băng nhựa (video) và âm thanh), hoặc truyền đạt đơn xin này của tôi qua điện thư (facsimile) có chữ ký của tôi, sẽ có hiệu lực, có giá trị và được tuân hành như là bản có chữ ký trên bản chính giấy tờ của đơn xin này. Xác Nhận. Mỗi người ký tên dưới đây làm giấy này để xác nhận rằng người Cho Vay Tiền, người phục vụ, người kế vị, hoặc người thừa hưởng có thể kiểm chứng hoặc tái kiểm chứng bất cứ tin tức nào ghi trong đơn xin này hoặc lấy những tin tức hoặc dữ liệu liên quan đến số Tiền Vay về mục đích thương mại hợp pháp qua bất cứ nguồn tin tức nào, kể cả những nơi đã ghi tên trên đơn xin này hoặc cơ quan phụ trách được báo cáo về người tiêu thụ. Chữ ký của Người Vay Tiền Ngày Chữ ký của Người Vay Tiền Chung Ngày X X Freddie Mac Form 65 7/05 Page 6 of 7 Fannie Mae Form 1003 7/05
  7. X. NHỮNG TIN TỨC TRONG MỤC ĐÍCH ĐỂ CHÍNH PHỦ THEO DÕI Những tin tức sau đây do Chính Phủ Liên Bang yêu cầu về một số loại vay tiền liên quan đến căn nhà để theo dõi sự tuân thủ của người cho vay tiền với cơ hội bình đẳng về tín dụng, bình đẳng nhà ở và luật phổ biến về thế chấp căn nhà. Quý vị không bắt buộc phải cung cấp nhưng được khuyến khích để cung cấp những tin tức này. Theo luật cho biết người cho vay tiền không được kỳ thị trên căn bản những tin tức này, hoặc chọn lựa có cung cấp hay không, xin cho biết cả hai thứ chủng tộc và sắc tộc. Về chủng tộc, quý vị có thể đánh dấu vào nhiều hơn một chủng tộc. Nếu quý vị không cho biết về sắc tộc, chủng tộc hoặc giới tính, theo nguyên tắc của Liên Bang, người cho vay tiền này được quy định phải ghi những tin tức trên căn bản đọc được rõ ràng và tên họ, nếu quý vị đích thân làm đơn xin này. Nếu quý vị không muốn cho biết tin tức, xin đánh dấu vào ô dưới đây. (Người cho vay tiền phải duyệt xét các tài liệu trên để bảo đảm rằng sự phổ biến thanh thỏa được tất cả những quy định mà người cho vay tiền chịu trách nhiệm theo luật của Tiểu Bang về một số loại vay tiền được áp dụng.) NGƯỜI VAY TIỀN NGƯỜI VAY TIỀN CHUNG Tôi không muốn cung cấp tin tức này Tôi không muốn cung cấp tin tức này Sắc Tộc: Tây Ban Nha hoặc La Tinh Sắc Tộc: Tây Ban Nha hoặc La Tinh Không phải Tây Ban Nha hoặc La Tinh Không phải Tây Ban Nha hoặc La Tinh Chủng Người Mỹ Da Đỏ hoặc Dân Gốc Alaska Chủng Người Mỹ Da Đỏ hoặc Dân Gốc Alaska Tộc: Người Á Châu Tộc: Người Á Châu Người Mỹ Da Đen hoặc gốc Phi Châu Black Người Mỹ Da Đen hoặc gốc Phi Châu Black Dân Bản Xứ Hawaii hoặc Người Đảo Thái Bình Dân Bản Xứ Hawaii hoặc Người Đảo Thái Bình Dương khác Dương khác Da Trắng Da Trắng Giới Tính: Nữ Nam Giới Tính: Nữ Nam Do Phỏng Vấn Viên Hoàn Tất Tên Phỏng Vấn Viên (đánh máy hoặc viết chữ in) Tên và địa chỉ sở làm của Phỏng Vấn Viên Đơn xin này đã được thực hiện bằng cách: Phỏng vấn trực tiếp Thư Tín Điện Thoại Điện Toán Chữ ký của Phỏng Vấn Viên Ngày Số điện thoại của Phỏng Vấn Viên (kể cả số vùng) PHỤ BẢN TIẾP THEO/ĐƠN XIN VAY TIỀN MUA NHÀ Sử dụng phụ bản tiếp theo này, nếu Người Vay Tiền: Sồ Hồ Sơ Cơ Quan: quý vị cần thêm chỗ viết để hoàn tất Đơn Xin Vay Tiền Mua Nhà. Ghi chữ B cho Người Vay Tiền và C cho Người Vay Tiền Chung. Người Vay Tiền Chung: Số Hồ Sơ của Người Cho Vay Tiền: ____________________________________________________________________________________________ Tôi/Chúng tôi hiểu rõ rằng Liên Bang có thể áp dụng phạt vạ hoặc phạt giam, hay cả hai hình phạt, khi cố tình khai báo sai liên quan đến những dữ liệu trên đây, như đã được ghi trong điều khoản Title 18, United States Code, Đọan 1001, et seq. Chữ ký của Người Vay Tiền Ngày Chữ ký của Người Vay Tiến Chung Ngày X X Freddie Mac Form 65 7/05 Page 7 of 7 Fannie Mae Form 1003 7/05
Đồng bộ tài khoản