Ảnh hưởng của bột lá sắn trong khẩu phần đến khả năng thu nhận và phân giải thức ăn trong dạ cỏ của trâu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
8
download

Ảnh hưởng của bột lá sắn trong khẩu phần đến khả năng thu nhận và phân giải thức ăn trong dạ cỏ của trâu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lá sắn là loại thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao, khả năng tiêu hoá tốt và có chứa một lượng protein thoát qua dạ cỏ lớn do sự có mặt của hỗn hợp tanin- protein, làm tăng khả năng tiêu hoá và hấp thu protein ở ruột non. Các thí nghiệm về thức ăn trên trâu bò cho thấy bổ sung bột lá sắn vào khẩu phần làm tăng khả năng thu nhận thức ăn của gia súc, tăng tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng trong khẩu phần (Wanapat và cs, 1993; Đào Lan Nhi, 2002)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của bột lá sắn trong khẩu phần đến khả năng thu nhận và phân giải thức ăn trong dạ cỏ của trâu

  1. TrÞnh V¨n Trung - ¶nh h−ëng cña bét l¸ s¾n trong khÈu phÇn. . . nh hư ng c a b t lá s n trong kh u ph n n kh năng thu nh n và phân gi i th c ăn trong d c c a trâu Tr nh Văn Trung và Mai Văn Sánh B môn Nghiên C u Trâu Tác gi liên h : ThS. Tr nh Văn Trung, B môn Nghiên C u Trâu T: 04- 8 386 125 / 0982985827 ABSTRACT Effects of cassava leaf meal levels in rations on feed intake and degradability of feed DM in the rumen of buffaloes Four rumen fistulated young buffaloes 20-24 months of age and 180-220 kg of live weight were used in a 4x4 Latin square design to investigate the effects of cassava leaf meal (CLM) on feed intake and degradability. The experimental animals were fed basal diet of natural green grass ad libitum and 1.0 kg of cassava root meal/day. The levels of cassava leaf meal supplemented were 0.5 kg (0.5 CLM), 1.0 kg (1.0 CLM) and 1.5 kg/day (1.5 CLM). The duration of experiment was 16 weeks and divided into 4 periods (4 weeks each). The results showed that increased level of cassava leaf meal up to 1.5 kg/day improved feed intake and dry matter degradability. Dry matter intake per 100 kg of body weight increased from 2.34 kg in control treatment to 3.22 kg in 1.5 CLM treatment. Degradability at 96 h was 60.49 % in control treament and increased to 69.34 % in 1.5 CLM treatment. The potential, efficiency and rate of degradability were also improved. It is concluded that cassava leaf meal can be used for supplementation of protein source for young buffalo. Key words: cassava leaf meal, feed intake, degradability, young buffaloes. tv n S n tr ng nhi u trung du và mi n núi, ư c s d ng ch y u cho gia súc. Ngoài s n ph m chính là c s n thì cây s n còn cho m t lư ng lá s n áng k . Theo Simwambana và cs (1994) lư ng lá s n t t i 0,9 t n v t ch t khô/1ha t i th i i m thu ho ch. Lá s n có ch a nhi u protein, khoáng, vitamin và ư c coi như ngu n cung c p protein t t cho gia súc nhai l i. Vào th i i m thu ho ch c , lá s n có ch a t i 23% protein thô theo v t ch t khô (VCK) (Lancaster và Brooks, 1983). Lá s n là lo i th c ăn có hàm lư ng dinh dư ng cao, kh năng tiêu hoá t t và có ch a m t lư ng protein thoát qua d c l n do s có m t c a h n h p tanin- protein, làm tăng kh năng tiêu hoá và h p thu protein ru t non. Các thí nghi m v th c ăn trên trâu bò cho th y b sung b t lá s n vào kh u ph n làm tăng kh năng thu nh n th c ăn c a gia súc, tăng t l tiêu hoá các ch t dinh dư ng trong kh u ph n (Wanapat và cs, 1993; ào Lan Nhi, 2002). Theo nghiên c u c a Duong Nguyen Khang (2004); Tr nh Văn Trung và Mai Văn Sánh (2006) cho bi t s lư ng vi sinh v t, hàm lư ng NH3-N và axit béo bay hơi trong d c tăng theo m c b sung b t lá s n trong kh u ph n ăn c a trâu bò. Thí nghi m này nh m ánh giá nh hư ng c a b t lá s n trong kh u ph n ăn n kh năng thu nh n và phân gi i th c ăn trong d c c a trâu.
  2. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 V t li u và phương pháp nghiên c u i tư ng nghiên c u - Gia súc: Trâu 20-24 tháng tu i, kh i lư ng trung bình 180-220kg. - Th c ăn: Ngu n th c ăn s n có t i a phương g m c h n h p t nhiên, b t s n và b t lá s n. N i dung nghiên c u nh hư ng c a b t lá s n trong kh u ph n n + Kh năng thu nh n th c ăn c a trâu. + T l phân gi i VCK c a b t c t nhiên trong d c trâu. +M ts c i m phân gi i VCK c a b t c t nhiên trong d c trâu. Phương pháp nghiên c u B trí thí nghi m Thí nghi m ư c b trí theo phương pháp ô vuông la tinh 4x4. B n trâu c tơ 20- 24 tháng tu i, nuôi trong t ng ô, ư c m l dò d c và g n canula trư c khi ti n hành thí nghi m.Th i gian ư c ti n hành trong 16 tu n chia làm 4 t, m i t 4 tu n. Trong m i t, th i gian trâu và h vi sinh v t d c thích nghi v i kh u ph n ăn m i là 2 tu n u, lư ng th c ăn ăn vào ư c xác nh trong 7 ngày tu n th 3, m u th c ăn phân tích ư c l y trong 3 ngày u c a tu n th 4, t túi nilon d c ư c ti n hành trong 3 ngày ti p theo. Kh u ph n ăn cơ s g m c t nhiên cho ăn t do v i 1kg b t s n con/ngày. B t lá s n b sung cho trâu các m c khác nhau trong các kh u ph n ư c b trí như sau: - Kh u ph n i ch ng (KP C): Kh u ph n cơ s . - Kh u ph n thí nghi m1 (KP1): Kh u ph n cơ s và b sung thêm 0,5 kg b t lá s n/con/ngày. - Kh u ph n thí nghi m 2 (KP2): Kh u ph n cơ s và b sung thêm 1,0 kg b t lá s n/con/ngày. - Kh u ph n thí nghi m 3 (KP3): Kh u ph n cơ s và b sung thêm 1,5 kg b t lá s n/con/ngày. Thí nghi m ư c b trí theo sơ sau: B ng 1: Sơ b trí thí nghi m Gia súc Giai o n A B C D 1 0 0,5 1,0 1,5 2 1,0 0 1,5 0,5 3 1,5 1,0 0,5 0 4 0,5 1,5 0 1,0 Ghi chú: 0; 0,5; 1,0 và 1,5 là s kg b t lá s n b sung cho t ng gia súc v i t ng giai o n thí nghi m. Phương pháp xác nh các ch tiêu - Lư ng th c ăn ăn vào: Th c ăn cho ăn và còn th a ư c cân hàng ngày xác nh lư ng th c ăn ăn vào. Lư ng ch t khô ăn vào ư c tính như sau
  3. TrÞnh V¨n Trung - ¶nh h−ëng cña bét l¸ s¾n trong khÈu phÇn. . . Ch t khô ăn vào = (Th c ăn cho ăn x % ch t khô) - (Th c ăn còn th a x % ch t khô). Các ch t dinh dư ng khác ăn vào ư c tính tương t . Riêng b t s n và b t lá s n trâu ăn h t nên không ph i xác nh lư ng th a hàng ngày. - Kh năng phân gi i VCK trong d c : ư c xác nh b ng phương pháp in sacco c a Orskov và c ng s (1980). Cơ ch t t trong d c là b t c khô, th i gian m u trong d c là 8; 16; 24; 48; 72 và 96 gi . - c i m phân gi i ch t khô in sacco: ư c s lý b ng ph n m m NEWAY (1998) c a Cheng (Vi n nghiên c u Nông nghi p Rowett, Scotland) xây d ng, d a trên cơ s hàm s mũ c a Orskov và McDonald (1979): p = a + b (1- e-ct) Trong ó: p : Là t l phân gi i c a VCK (%) th i i m t. a : Ph n th c ăn hoà tan, ư c phân gi i hoàn toàn trong d c . b : Ph n không hoà tan nhưng có th phân gi i trong d c e : Cơ s logarit t nhiên c : T c phân gi i t : Th i gian m u trong d c . X lý s li u Các s li u v lư ng th c ăn ăn vào, t l , ti m năng, hi u qu và t c phân gi i th c ăn trong d c trâu ư c x lý theo phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) trên hàm General Linear Model (GLM) c a ph n m m Minitab 13.31. K t qu và th o lu n nh hư ng c a b t lá s n trong kh u ph n ăn n kh năng thu nh n th c ăn c a trâu B ng 2. Lư ng th c ăn ăn vào hàng ngày c a trâu ChØ tiªu ơn v KP §C KP1 KP2 KP3 SEM 4,67a 5.21a 5.97b 6.5b Tæng l−îng VCK 0,15 kg 2,34a 2,62a 2,95b 3,22b L−îng VCK/ 100 kg KL 0,08 kg L−îng VCK/ Kg W0.75 73.95a 82.48b 94.5c 103d 1.21 g Tû lÖ bét l¸ s¾n/VCK % 0 8.4 14.7 20.2 369,3a 480.7b 611c 722.5d L−îng Protein th« 6,69 g Tû lÖ protein/VCK 0.67 % 7.9 9.2 10.2 11.1 86a 153b 220c 287d L−îng HCN (mg) 4,34 mg 0.43a 0.76b 1.10c 1.43d L−îng HCN/kg KL 0.05 mg Các s trung bình mang các ch cái khác nhau theo hàng ngang thì khác nhau có ý nghĩa th ng kê (P< 0.05) K t qu v lư ng th c ăn ăn vào ư c trình bày B ng 2. Lư ng th c ăn ăn vào th c t cũng như lư ng VCK ăn vào tính theo ph n trăm kh i lư ng cơ th c a các kh u ph n thí nghi m có xu hư ng tăng d n theo m c b sung b t lá s n trong kh u ph n cho t i m c b sung 1,5 kg b t lá s n/con/ngày. Có s khác nhau gi a hai m c b sung
  4. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 1,0 kg và 1,5 kg/con/ngày v i 0,5kg và i ch ng (p0,05). K t qu này cũng phù h p v i nghiên c u c a ào Lan Nhi (2002) trên trâu tơ khi cho ăn h n h p b t s n và b t lá s n (theo t l 1/1), kh năng thu nh n th c ăn c a trâu có xu hư ng tăng theo m c b sung th c ăn h n h p trong kh u ph n cho t i m c b sung 2,6 kg/con/ngày và trâu thu nh n 2,67-2,94kg VCK/100 kg kh i lư ng cơ th . Tương t s lư ng VCK/1kg kh i lư ng trao i có xu hư ng tăng d n theo m c b sung b t lá s n trong kh u ph n cho t i m c b sung 1,5 kg/con/ngày, có s sai khác ý nghĩa th ng kê (p < 0,05) gi a các nhóm trâu ăn KP1; KP2; KP3 và kh u ph n i ch ng. K t qu này cũng phù h p v i k t qu nghiên c u c a các tác gi Wanapat và cs, 1993; Duong Nguyen Khang (2004). Theo các tác gi trên cho bi t b sung b t lá s n vào kh u ph n làm tăng kh năng thu nh n th c ăn c a gia súc. Cũng như VCK, lư ng protein thô trâu thu nh n ư c hàng ngày có xu hư ng tăng d n theo m c b sung b t lá s n trong kh u ph n, gi a các kh u ph n thí nghi m có s khác nhau có ý nghĩa th ng kê và u cao hơn so v i lô i ch ng. S tăng này là do hàm lư ng protein thô trong b t lá s n cao hơn so v i hàm lư ng protein thô trong th c ăn thô xanh. Khi lư ng b t lá s n trong kh u ph n tăng lên, lư ng HCN ăn vào c a trâu cũng tăng theo. Theo Gomez (1991) cho bi t hàm lư ng HCN gây c cho gia súc kho ng >2,5 mg/kg kh i lư ng cơ th . Tuy nhiên, trong các kh u ph n thí nghi m lư ng HCN u n m trong kho ng an toàn cho gia súc. nh hư ng c a b t lá s n trong kh u ph n n t l phân gi i VCK c a b t c t nhiên B ng 3 trình bày k t qu v t l phân gi i VCK c a b t c t nhiên trong d c trâu các th i i m lưu m u t 8 n 96 gi . T l phân gi i VCK c a b t c t nhiên trong d c trâu có xu hư ng tăng d n theo m c b sung b t lá s n trong kh u ph n. t t c các th i i m m u trong d c , kh u ph n thí nghi m 3 có t l phân gi i VCK là cao nh t và th p nh t là kh u ph n i ch ng. Các kh u ph n thí nghi m và i ch ng m c dù có s khác bi t v giá tr , song gi a kh u ph n thí nghi m 2 và 3, cũng như gi a kh u ph n 1 và kh u ph n i ch ng s khác bi t không có ý nghĩa th ng kê. B ng 3: T l phân gi i VCK (%) c a b t c sau các th i gian lưu m u d c Th i gian lưu m u (gi ) KP C KP1 KP2 KP3 SEM 23,11a 25,31a 27,13b 27,80b 8 0.76 33,42a 33,39a 37,27b 38,29b 16 1.17 41,17a 43,84a 47,02b 47,95b 24 0.98 53,58a 54,42a 59,61b 60,77b 48 0.95 58,24a 60,58a 65,68b 66,77b 72 0.83 60,49a 63,23a 68,42b 69,34b 96 1.04 Các s trung bình mang các ch cái a, b khác nhau theo hàng ngang thì khác nhau có ý nghĩa th ng kê (p < 0.05)
  5. TrÞnh V¨n Trung - ¶nh h−ëng cña bét l¸ s¾n trong khÈu phÇn. . . i u này cho th y tăng t l b sung b t lá s n trong kh u ph n c a trâu n 1,5 kg/con/ngày ã làm tăng s lư ng vi sinh v t d c (Tr nh Văn Trung và Mai Văn Sánh, 2006) d n n tăng kh năng phân gi i VCK trong d c c a trâu. K t qu nghiên c u này cũng phù h p v i k t qu nghiên c u c a m t s tác gi trư c ây như Duong Nguyen Khang (2004) cho r ng tăng m c b sung b t lá s n trong kh u ph n làm tăng kh năng phân gi i VCK c a rơm urê trong t t c th i gian m u trong d c . nh hư ng c a b t lá s n trong kh u ph n n m t s c i m phân gi i VCK c a b t c t nhiên Theo B ng 4 cho th y ti m năng phân gi i t i a (A + B) c a VCK c a b t c t nhiên trong d c trâu các kh u ph n thí nghi m u cao hơn so v i kh u ph n i ch ng (p < 0,05). Kh u ph n 2 và 3 có s sai khác v giá tr ti m năng phân gi i t i a nhưng s sai khác này không có ý nghĩa th ng kê. Như v y, ti m năng phân gi i t i a c a VCK c a b t c có xu hư ng tăng d n theo m c b sung b t lá s n trong kh u ph n t i m c b sung 1,0-1,5 kg/con/ngày. B ng 4. M t s c i m phân gi i VCK c a b t c trong d c c a trâu Ch tiêu KP C KPI KPII KPIII SEM A 17.92 17.5 17.6 17.12 0.40 43.37a 48.25b 51.93c 53.21c B 0.68 a b c c A+B 61.29 65.85 69.64 70.35 0.51 41.1a 45.9a 49.5b 50.5b ED 0.85 0.028a 0.030a 0.036b 0.037b C 0.0016 Các s trung bình mang các ch cái a, b khác nhau theo hàng ngang thì khác nhau có ý nghĩa th ng kê (p < 0.05) Ghi chú: A: T l r a trôi ban u (%); B: Ph n không hoà tan nhưng có th b phân gi i (%); A + B: Ti m năng phân gi i t i a (%); C: T c phân gi i (ph n/gi ); ED: Hi u qu phân gi i (%) k = 0, 05 Tương t như ti m năng phân gi i t i a, hi u qu phân gi i c a b t c trong d c trâu cũng có xu hư ng tăng theo m c b sung b t lá s n trong kh u ph n. Các kh u ph n thí nghi m và i ch ng có s sai khác v giá tr , gi a kh u ph n 2 và kh u ph n 3, cũng như gi a kh u ph n 1 và i ch ng s sai khác là không có ý nghĩa th ng kê. Nghĩa là b sung 1kg b t lá s n/con/ngày hi u qu phân gi i VCK c a b t c tg nt i m c t i a (49,5%). Tc phân gi i (C) c a VCK c a b t c trong d c trâu có xu hư ng tăng d n theo m c b sung b t lá s n trong kh u ph n t i m c b sung 1,0kg/con/ngày. Gi a m c b sung 1,0 và 1,5 kg không có s sai khác v m t th ng kê, nghĩa là v i m c b sung 1,0kg/con/ngày t c phân gi i g n như t t i m c t i a. T c phân gi i (C) có vai trò r t quan tr ng i v i gia súc, th c ăn có t c phân gi i trong d c cao s ư c tiêu hoá nhanh, giúp gia súc thu nh n ư c nhi u th c ăn hơn, do ó, nhu c u v các ch t
  6. ViÖn Ch¨n nu«i - T¹p chÝ Khoa häc C«ng nghÖ Ch¨n nu«i - Sè 3 n¨m 2006 dinh dư ng c a gia súc s ư c áp ng t t hơn (Bùi Quang Tu n và cs, 1999). K t qu này cũng phù h p v i kh năng thu nh n th c ăn c a trâu ã phân tích ph n trên, kh u ph n 3 trâu thu nh n th c ăn là nhi u nh t, th p nh t kh u ph n i ch ng. Hi?u qu? phân gi?i c?a VCN c?a b? c? 50 Hi?u qu? phân gi?i (%) 47.5 45 42.5 40 KP§C KP1 KP2 KP3 Kh?u ph?n thí nghi?m K t lu n - B sung b t lá s n vào kh u ph n c a trâu làm tăng kh năng thu nh n th c ăn. V i m c b sung 1,5 kg/con/ngày trâu thu nh n th c ăn là 3,22 kgVCK/100 kg kh i lư ng. Kh u ph n không b sung, lư ng th c ăn thu nh n ch t 2,34kg VCK/100kg kh i lư ng. - T l phân gi i VCK c a b t c t nhiên trong d c trâu có xu hư ng tăng d n theo t l b sung b t lá s n trong kh u ph n. B sung 1,5 kg b t lá s n/con/ngày t l phân gi i VCK th i i m 96 gi là 69,34% so v i i ch ng là 60,49%. - Ti m năng phân gi i t i a, hi u qu và t c phân gi i VCK c a b t c t nhiên trong d c c a trâu tăng theo t l b sung b t lá s n trong kh u ph n. B sung 1,0 kg b t lá s n/con/ngày thì ti m năng phân gi i t i a, hi u qu và t c phân gi i VCK g n t t i m c t i a.
  7. TrÞnh V¨n Trung - ¶nh h−ëng cña bét l¸ s¾n trong khÈu phÇn. . . Qua các phân tích trên cho th y b t lá s n là ngu n th c ăn có ti m năng dinh dư ng cao, khi b sung vào kh u ph n nó làm tăng hàm lư ng nitơ protein trong kh u ph n, tăng s lư ng vi sinh v t và kh năng phân gi i th c ăn trong d c . ngh : Cho nuôi th nghi m trên àn gia súc xác nh nh hư ng c a b sung b t lá s n n kh năng sinh trư ng c a trâu. Tài li u tham kh o ào Lan Nhi. 2002 - Nghiên c u nuôi v béo trâu 18-24 tháng tu i b ng ngu n th c ăn s n có nh m tăng kh năng cho th t, Lu n án ti n sĩ Nông nghi p, Hà N i 2002. Bùi Quang Tu n, Vũ Duy Gi ng, Nguy n Tr ng Ti n, Nguy n Xuân Tr ch, Tôn Th t Sơn. 1999 - “ nh hư ng c a vi c thay th m t ph n c tươi b ng thân cây ngô già d tr n quá trình tiêu hoá th c ăn trong d c c a bò”, T p chí Nông nghi p và công nghi p th c ph m c a b Nông nghi p và phát tri n nông thôn, s 449 tháng 11 năm 1999. Cheng, X. B.. 1998 - Neway Excel: A utility for processing data of feed degradability and in- vitro gas production (version 5.0). Rowett Research Institute. UK. Duong Nguyen Khang (2004), Cassava foliage as a Protein source for cattle in Vietnam, PhD Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences. Gomez G.. 1991 - “Use of cassava products in pig feeding”, Pig news and Information, 12 (3), pp. 387-390. Lancaster, P.A. and Brooks, J.E.. 1983 - “Cassava leaves as human food”, Economic botany, 37 (3), pp. 331-348. Orskov E. R., Hovell, F. D. Deb. and Mould, F.. 1980 - “The use of the nylon bag technique for the evaluation of feedstuffs”, Trop. Anim. Prod, (5), pp. 195-213. Orskov, E. R. and McDonald, I.. 1979 - “The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weight according to the rate of passage”, J. Agric. Sci. (92), pp. 499-503. Simwambana, M .S .C., Ferfuson,T. U., Osiru, D. S. O. and Hahn, S. K.. 1994 - “Effect of time to first shoot removal and the amount of shoots removed on the yield and quality of cassava leaves and tubers”, Tropical Agriculture, 71 (1), pp. 41-48. Tr nh Văn Trung và Mai Văn Sánh. 2006 - " nh hư ng c a t l b t lá s n trong kh u ph n ăn n h vi sinh v t và môi trư ng d c c a trâu", T p chí Nông nghi p và phát tri n nông thôn, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, (3-4), tr.77-80. Wanapat M., K. Sommart. 1993 - "Utilization of cassava leaf (manihot esculenta,crantz) in concentrate mixtures for swamp buffaloes in Thailand", Proc. Feeding Strategies for Improving Ruminant Productivity in Areas of Fluctuating Nutrient Supply, FAO/ IAEA, Vienna, Austris./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản