Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 2: Động viên nhân viên

Chia sẻ: The Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

311
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài 2: động viên nhân viên', kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Động viên nhân viên

 1. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG B UOÅI 2 : ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN Phaàn 1 Ñoäng cô thuùc ñaåy con ngöôøi laøm vieäc → Taïi sao con ngöôøi laïi coù ñoäâng cô laøm vieäc ? Ñieàu gì ñoäng vieân con ngöôøi ? ngöôøi ta laøm vieäc vì muïc ñích gì ? noäi dung cuûa ñoäng cô laøm vieäc laø gì ? → Ngöôøi ta ñöôïc ñoäng vieân nhö theá naøo ? Vieäc ñoäng vieân ñöôïc tieán haønh nhö theá naøo ? döïa theo quaù trình naøo ? Quaù trình cô baûn laøm naûy sinh ñoäng cô 1.Nhu caàu (chöa thoûa maõn) 2. Tìm caùch thöùc ñeå thoûa maõn nhu caàu. 3. Haønh ñoäng nhaém tôùi moät muïc ñích naøo ñoù 4. Keát quaû theå hieän cuûa haønh ñoäng 5. Ñöôïc khen thöôûng / bò phaït 6. Ñaùnh giaù laïi möùc ñoä thoûa maõn cuûa baûn thaân 1. Nhu …. Caùc caáp baäc nhu caàu theo Maslow Töï theå hieän Ñöôïc toân troïng Xaõ hoäi An toaøn Sinh lyù Mong ñôïi cuûa nhaân vieân 1
 2. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Theo möùc ñoä öu tieân : (keát quaû ñieàu tra ôû 300 ngöôøi taïi VN) 1. Thaêng tieán vaø phaùt trieån 2. Tieàn löông xöùng ñaùng 3. An toaøn veà coâng aên vieäc laøm 4. Coâng vieäc haáp daãn vaø töông xöùng vôùi khaû naêng 5. Ñöôïc ngöôøi khaùc ñaùnh giaù cao, ñöôïc toân troïng 6. Coù quyeàn löïc Caùc caáp baäïc nhu caàu theo Maslow Töï theå hieän Ñöôïc toân troïng Xaõ hoäi An toaøn Sinh lyù NHU CAÀU TÖÏ THEÅ HIEÄN : - Giao traùch nhieäm, uûy quyeàn - Môû roäng coâng vieäc. NHU CAÀU ÑÖÔÏC TOÂN TROÏNG : - Bieåu döông / khen thöôûng. - Keâu goïi tham gia. NHU CAÀU XAÕ HOÄI : - Taïo khoâng khí thoaûi maùi. - Xaây döïng tinh thaàn ñoàng ñoäi - Cung caáp thoâng tin. NHU CAÀU AN TOAØN : - Caûi tieán ñieàu kieän laøm vieäc. - Tieàn thöôûng / thuø lao NHU CAÀU SINH LYÙ : - Tieàn löông. - Ñieàu kieän laøm vieäc Ghi chuù : - Thoûa maõn nhu caàu caáp thaáp thì kích thích tinh thaàn laøm vieäc cuûa nhaân vieân khoâng bao nhieâu. Nhöng neáu khoâng ñöôïc thoûa maõn thì deã sinh baát maõn. 2
 3. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG - Ngöôïc laïi, thoûa maõn nhu caàu caáp cao thì seõ ñoäng vieân tinh thaàn nhaân vieân hieäu quaû hôn. Caûm nhaän cuûa nhaân vieân So saùnh phaàn ñoùng goùp vaø phaàn ñaõi ngoä cuûa baûn thaân vaø cuûa ngöôøi khaùc →  Caêng thaúng vaø baát maõn neáu caûm thaáy baát coâng. Tìm kieám söï coâng baèng →  Ñieàu chænh phaàn ñoùng goùp cuûa baûn thaân so vôùi phaàn ñaõi ngoä baûn thaân ñöôïc höôûng. Chuyeån coâng taùc hoaëc xin nghæ vieäc Bieän phaùp ñoäng vieân - Laøm phong phuù coâng vieäc / môû roäng coâng vieäc → traùnh nhaøm chaùn trong coâng vieäc. - Tham gia cuûa nhaân vieân (trong quaù trình xaùc ñònh muïc tieâu, thöïc hieän coâng vieäc) - Thaêng chöùc / Thaêng tieán - Giao traùch nhieäm - Thaønh tích (töø nhöõng thöû thaùch) - Bieåu döông / Khen thöôûng - Hoå trôï / Caûi thieän moâi tröôøng laøm vieäc - Tieàn thuø lao Ñoäng vieân  moät taäp theå 3
 4. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG NGÖÔØI CHÆ HUY LAÕNH ÑAÏO NGUYEÂN PHÖÔNG TAÉC HOAÏT TIEÄN PHUØ TAÄP THEÅ ÑOÄNG ROÕ HÔÏP RAØNG CHÆ TIEÂU MANG TÍNH ÑOÄNG VIEÂN Xaùc ñònh chæ tieâu - ñôn giaûn, roõ raøng, chính xaùc - thöïc teá, hôïp lyù so vôùi tình hình taïi thôøi ñieåm ñoù - töông öùng vôùi moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh (thôøi gian tieán haønh vaø thôøi haïn keát thuùc) - vôùi caùc chæ soá cho pheùp ño löôøng möùc ñoä keát quaû ñaït ñöôïc. 4
 5. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Phaàn 2 Taïi sao phaûi quan taâm tôùi ñoäng cô laøm vieäc ? Ñoäng cô chæ söùc maïnh taùc ñoäng leân moät ngöôøi hoaëc söùc maïnh raûy sinh ngay trong loøng anh ta, thuùc ñaåy ngöôøi ñoù haønh ñoäng höôùng tôùi moät muïc tieâu nhaát ñònh. Moät nhaân vieân coù ñoäng cô laøm vieäc cao laø moät ngöôøi naêng ñoäng, chòu ñaàu tö söùc löïc vaø tinh thaàn ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa mình vaø ñaït ñöôïc chæ tieâu ñeà ra. Moät nguyeân taéc cô baûn trong quaûn trò laø : Hieäu quaû laøm vieäc : f (naêng löïc * ñoäng cô). Do ñoù nhieäm vuï cuûa nhaø quaûn lyù laø khôi nguoàn ñoäng cô vaø xaây döïng moät heä thoáng ñoäng vieân coù hieäu quaû. Quaù trình ñoäng vieân ñeå thuùc ñaåy nhaân vieân coù ñoäng cô laøm vieäc cao ñöôïc dieãn tieán ra sao? Laøm theá laøo maø trong cuøng moät khoâng gian laøm vieäc, coù moät soá ngöôøi coù ñoäng cô laøm vieäc raát toát, coøn moät soá ngöôøi khaùc laïi khoâng ? Cuoái cuøng thì ñaâu laø nhöõng coâng cuï chính maø nhaø quaûn lyù coù theå söû duïng ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû nhieàu hôn vaø cao hôn töø caùc coäng söï vieân cuûa mình ? Ñoäng cô laøm vieäc cuûa caùc coäng söï vieân, cuøng vôùi nhöõng kyõ naêng vaø phöông phaùp laøm vieäc laø moät trong nhöõng yeáu toá chính taïo neân thaønh tích cuûa hoï troùng coâng vieäc. Moïi söï suùt giaûm trong ñoäng cô laøm vieäc seõ daãn ñeán moät hieäu quaû thaáp hôn ; trong tröôøng hôïp naøy, ruûi ro seõ khaù lôùn vaø cöù dòch chuyeån theo moät voøng xoaùy troân oác khoâng coù keát cuoäc : thaønh tích giaûm → ñoäng cô laøm vieäc giaûm → thaønh tích giaûm ... Coù hai höôùng nhìn nhaän vaán ñeà :  Taïi sao con ngöôøi coù ñoäng cô laøm vieäc ?  Con ngöôøi ñöôïc ñoäng vieân nhö theá naøo ? I.Caùc     thuyeát ñoäng  vieân bôûi söï thoûa   a õn m 1.1 Caùc caáp baäc nhu caàu cuûa MASLOW Moät ngöôøi baét ñaàu hoaït ñoäng thöôøng coù ñoäng cô laø nhaèm thoûa maõn nhöõng nhu caàu coøn chöa ñöôïc buø ñaép. Ngöôïc laïi, khi moät nhu caàu ñaõ ñöôïc thoûa maõn, thì ñoäng cô laøm vieäc cuõng bieán maát theo. Nhu caàu vaø ñoäng cô luùc naøo cuõng ñi keøm vôùi nhau. Coù naêm loaïi nhu caàu aûnh höôùng leân ñoäng cô ñöôïc xeáp theo thöù töï töø thaáp ñeán cao treân moät kim töï thaùp coù naêm caáp baäc : 5
 6. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Töï theå hieän Ñöôïc toân troïng Xaõ hoäi An toaøn Sinh lyù Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa kim töï thaùp naøy laø : cho ñeán khi naøo nhöõng nhu caàu ôû phía döôùi coøn chöa ñöôïc thoûa maõn thì thaät khoù maø tieáp tuïc leân caùc nhu caàu ôû caáp cao hôn. AÙp duïng trong laõnh vöïc ñoäng cô laøm vieäc : - Nhöõng nhu caàu sinh lyù : Ñoù laø nhöõng nhu caàu cô baûn vaø thieát yeáu ñeå toàn taïi. Bao goàm nhöõng nhu caàu nhö aên maëc, truù nguï döôùi moät maùi nhaø... Nhu caàu sinh lyù thöôøng khoâng kích thích nhaân vieân ñaït hieäu quaû toát hôn trong coâng vieäc cuûa mình. - Nhöõng nhu caàu veà an toaøn : Khi caùc caù nhaân nghó ñeán vieäc baûo ñaûm cho töông lai thì coù nghóa laø hoï ñang coù nhöõng nhu caàu veà an toaøn trong coâng aên vieäc laøm, trong tieát kieäm, trong vieäc ñoùng baûo hieåm, ... - Nhöõng nhu caàu veà xaõ hoäi : Nhu caàu giao tieáp vôùi ngöôøi khaùc vaø gaët haùi nhöõng lôïi ích töø caùc moái quan heä vôùi beân ngoaøi xaõ hoäi, muoán coù caûm giaùc ñöôïc laø thaønh vieân cuûa moät taäp theå, moät hoäi ñoaøn, moät nhoùm baïn beø. - Nhu caàu ñöôïc toân troïng : Baây giôø con ngöôøi laïi mong muoán caûm thaáy mình laø ngöôøi coù ích trong moät laõnh vöïc naøo ñoù, ñöôïc ngöôøi khaùc coâng nhaän vaø ñaùnh giaù cao vaø xöùng ñaùng ñöôïc nhö vaäy. Ñaáy laø nhöõng nhu caàu nhaän ñöôïc söï toân troïng töø nhöõng ngöôøi khaùc. Ñaây coù theå laø nguoàn ñoäng vieân raát lôùn trong coâng vieäc. - Nhu caàu töï theå hieän : Nhu caàu naøy thuùc ñaåy con ngöôøi phaûi thöïc hieän ñöôïc ñieàu gì hoï mong öôùc, ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu maø hoï ñaõ ñeà ra, phaùt trieån tieàm naêng caù nhaân trong laõnh vöïc maø hoï ñaõ choïn. Caù nhaân con ngöôøi phaûi töï caûi tieán vì söï phaùt trieån cuûa baûn thaân, ñeå töï theå hieän mình. Trong coâng vieäc, nhu caàu ôû möùc ñoä naøy coù khaû naêng ñoäng vieân raát lôùn. 1.2 Thuyeát 2 nhoùm yeáu toá cuûa Herzberg : Trong moät thôøi gian raát daøi, ngöôøi ta ñaõ quan nieäm laø nhöõng yeát toá ñoäng vieân con ngöôøi laøm vieäc ñeán töø moâi tröôøng xung quanh nhö khoâng khí laøm vieäc, caùc moái quan heä trong noäi boä doanh nghieäp, 6
 7. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG nhöõng ñieàu kieän vaät chaát ñeå laøm vieäc, tieàn löông, ... Vì vaäy khi nhöõng yeáu toá moâi tröôøng naøy ñöôïc thoûa maõn thì ñaõ ñuû ñeå ñoäng vieân tinh thaàn laøm vieäc cuûa con ngöôøi. Vôùi moät quan ñieåm nhö vaäy, ngöôøi ta nghó raèng taêng löông → taêng ñoäng cô laøm vieäc →  taêng naêng suaát. Song thöïc teá laïi cho thaáy raèng neáu söï baát bình coù giaûm ñi, thì ñoäng cô laøm vieäc cuõng khoâng ñöôïc taêng leân ôû taát caû caùc nhaân vieân : cuõng coù moät soá ngöôøi ñöôïc ñoäng vieân hôn nhöng moät soá ngöôøi khaùc laïi khoâng. Töø ñoù ngöôøi ta khaùm phaù ra raèng ñoäng cô laøm vieäc quan heä chaëc cheõ vôùi hai loaïi yeáu toá ñaùnh giaù vieäc thoûa maõn hay khoâng thoûa maõn (hoaëc baát bình). Herzberg phaân bieät hai loaïi yeáu toá :  Nhöõng yeáu toá veà moâi tröôøng coù khaû naêng laøm giaûm ñoäng cô laøm vieäc neáu nhö khoâng ñöôïc thoûa maõn, nhöng ngöôïc laïi, trong tröôøng hôïp ñöôïc thoûa maõn thì ñoäng cô laøm vieäc cuõng khoâng taêng leân maáy.  Nhöõng yeáu toá ñoäng vieân  coù khaû naêng ñoäng vieân khi chuùng ñöôïc thoûa maõn. Nhöng khi khoâng ñöôïc thoûa maõn thì ñoäng cô laøm vieäc cuõng khoâng giaûm. Nhöõng  yeáu   toá veà   o âi  m Nhöõng  yeáu  toá  ñoäng   vieân coù   tröôøng  coù  khaû  naêng  gaây  ra  khaû  naêng  taïo  neân  söï thoûa   söï khoâng   thoûa   a õn m m aõ n  Chính saùch vaø phöông thöùc  Tính thöû thaùch cuûa coâng vieäc. quaûn lyù cuûa doanh nghieäp.  Caùc cô hoäi thaêng tieán.  Phöông phaùp kieåm tra.  Caûm giaùc hoaøn thaønh toát  Tieàn löông (töông öùng vôùi chöùc moät coâng vieäc. vuï).  Söï coâng nhaän keát quaû coâng  Moái quan heä vôùi caáp treân. vieäc.  Ñieàu kieän laøm vieäc.  Söï toân troïng cuûa ngöôøi khaùc.  Caùc moái quan heä khaùc vaø  Traùch nhieäm. khoâng khí vieäc.  Tieàn löông (töông öùng vôùi  Cuoäc soáng rieâng. thaønh tích). Coù theå ruùt ra ñöôïc nhöõng nhaän xeùt sau ñaây : 1. Tieàn löông laø moät yeát toá caàn thieát, nhöng khoâng phaûi laø taát caû. Khoâng haún cöù phaûi taêng löông môùi thuùc ñaåy ngöôøi ta laøm coâng vieäc toát hôn möùc caàn thieát. 2. Nhöõng yeáu toá veà moâi tröôøng laø raát nhieàu nhöng khoù thay ñoåi (moät caù nhaân haàu nhö khoâng laøm ñöôïc gì ñeå thay ñoåi chính saùch cuûa doanh nghieäp, ñieàu kieän laøm vieäc, tieàn löông, ...). Khi taùc ñoäng ñeán nhöõng yeáu toá veà moâi tröôøng, tröôùc heát laø nhaèm muïc ñích 7
 8. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG giaûm thieåu caùc baát bình, gia taêng söï thoûa thuaän, chuaån bò cho vieäc xuaát hieän caùc yeáu toá ñoäng vieân. 3. Nhöõng yeáu toá ñoäng vieân thì coù theå thay ñoåi : caù nhaân coù theå ñieàu chænh saùng kieán cuûa baûn thaân mình, töï mình xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu cao vaø khoù. Keát quaû cuûa vieäc thöïc hieän hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo chính ngöôøi thöïc hieän vaø anh ta coù theå ño löôøng ñöôïc keát quaû cuûa vieäc mình laøm. 4. Öôùc muoán cuûa nhaân vieân laø tröôûng thaønh vaø phaùt trieån veà maët ngheà nghieäp. Vì vaäy, moät ngöôøi coù ñoäng cô laøm vieäc laø moät ngöôøi quan taâm ñeán coâng vieäc mình laøm. Söï quan taâm raøy bao giôø cuõng taêng leân khi caù nhaân ñöôïc töï mình toå chöùc coâng vieäc cuûa mình. Töø ñoù coù moät soáñieåm caàn löu yù : 1. Con ngöôøi ñöôïc ñoäng vieân khi anh ta coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc nhöõng yù ñònh cuûa mình. 2. Con ngöôøi ñöôïc kích thích moãi khi öùng xöû cuûa mình ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng thoâng qua nhöõng lôøi khen ngôïi (khi coù keát quaû toát) hoaëc xöû phaït (khi khoâng ñaït yeâu caàu). 3. Ñeå moät ngöôøi ñöôïc ñoäng vieân laâu daøi, anh ta caàn phaûi ñöôïc ñoäng vieân thöôøng xuyeân. 4. Con ngöôøi thöôøng hay bò chaùn naûn khi nhaän nhöõng lôøi cheâ bai veà baûn thaân hoaëc veà caùch cö xöû maø anh ta khoâng thay ñoåi ñöôïc (hoaëc khoâng bieát neân thay ñoåi nhö theá naøo). 5. Khoâng coù nguoàn ñoäng vieân naøo lôùn hôn laø vöôït qua khoù khaên ñeå ñaït ñöôïc moät muïc tieâu töï ñònh ra cho mình. 2. Caùc  thuyeát veà  quaù  trình ñoäng  vieân  2.1 Thuyeát veà nhöõng mong ñôïi Thuyeát mong ñôïi ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn lyù phaûi hieåu bieát nhöõng mong ñôïi cuûa nhaân vieân vaø gaén nhöõng mong ñôïi naøy vôùi muïc tieâu cuûa toå chöùc. Khi muoán giaûi quyeát ñöôïc coâng vieäc, suy nghó veà coâng vieäc vaø veà caùch thöùc hoaøn thaønh noù, con ngöôøi ñaõ toû ra nhaän thöùc ñöôïc tình theá vaø muoán nhaän ñöôïc moät keát quaû xöùng ñaùng. Vì theá vieäc ñoäng vieân nhaân vieân thaønh coâng hay khoâng seõ phuï thuoäc nhieàu vaøo nhaän thöùc cuûa moãi ngöôøi, bao goàm : 1) nhaän thöùc veà khaû naêng thöïc hieän nhieäm vuï. 2) nhaän thöùc veà giaù trò cuûa phaàn thöôûng. 3) nhaän thöùc veà khaû naêng nhaän ñöôïc phaàn thöôûng neáu hoaøn thaønh nhieäm vuï. 2.2 Thuyeát veà söï coâng baèng Do luoân muoán ñöôïc ñoái xöû moät caùch coâng baèng, con ngöôøi hay coù xu höôùng so saùnh nhöõng ñoùng goùp coáng hieán cuûa mình vôùi nhöõng 8
 9. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG ñaõi ngoä phaàn thöôûng maø hoï nhaän ñöôïc (mong muoán coâng  baèng   caù  nhaân ).  Ngoaøi ra, hoï coøn so saùnh chæ soá naøy cuûa mình vôùi nhöõng ngöôøi khaùc (mong muoán coâng baèng xaõ hoäi).  Qua so saùnh ngöôøi ta seõ coù nhaän thöùc laø bò ñoái xöû baát coâng, ñöôïc ñoái xöû coâng baèng hay ñaõ ñöôïc öu ñaõi. Khi rôi vaøo tình traïng bò ñoái xöû khoâng coâng baèng, con ngöôøi coù xu theá laø coá gaéng ñieàu chænh ñeå töï thieát laäp söï coâng baèng cho mình. Nhöng hoï chæ coù theå chaáp nhaän vaø chòu ñöïng trong ngaén haïn. Neáu tình traïng baát coâng keùo daøi, söï baát bình seõ taêng leân vaø ngöôøi ta coù theå phaûn öùng moät caùch maïnh meõ vaø tieâu cöïc hôn. 3. ÖÙng  duïng caùc thuyeát ñeå  ñoäng  vieân Khôûi ñieåm cuûa vieäc ñoäng vieân nhaân vieân laø baïn phaûi nhaän thöùc raèng nhieäm vuï cuûa mình laø laøm cho nhaân vieân cam keát gaén boù vôùi coâng vieäc chôù khoâng phaûi laø kieåm tra hoï. Baïn phaûi chaáp nhaän raèng ñoäng vieân laø moät cam keát laâu daøi veà phía baïn vaø veà phía coâng ty. Kotter (1990) ñaõ ñöa ra moät ví duï neâu roõ ñoäng vieân lieân quan ñeán nhöõng vaán ñeà gì ôû caáp cô quan, doanh nghieäp nhö sau : 1. Truyeàn ñaït nhöõng ñònh höôùng chieán löôïc moät caùch ñeàu ñaën. 2. Vieäc truyeàn ñaït phaûi ñi xa hôn laø chæ thoâng baùo ñôn giaûn; noù phaûi taïo ñöôïc söï höng phaán ñoái vôùi nhaân vieân khi gaén lieàn vôùi nhöõng giaù trò cuûa hoï. 3. Loâi keùo nhaân vieân tham gia vaøo vieäc quyeát ñònh thöïc hieän caùc ñònh höôùng chieán löôïc nhö theá naøo - quaù trình tham gia phaûi thaät söï chöù khoâng phaûi laø chæ laøm moät caùch giaû taïo. 4. Hoå trôï ñeå nhaân vieân coù theå thaønh coâng trong quaù trình vöôn tôùi ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu chieán löôïc. 5. Baûo ñaûm raèng nhöõng khen thöôûng vaø bieåu döông laø ñuùng ñaén. Baïn haõy suy nghó veà cô quan cuûa mình vaø vai troø cuûa baïn trong ñoù. Khi chuùng toâi laàn löôït trình baøy caùc phöông phaùp ñoäng vieân, baïn haõy suy nghó xem chuùng coù theå coù ích lôïi gì cho baïn hay khoâng. Chuùng toâi seõ trình baøy nhöõng chieán löôïc ñoäng vieân chuû yeáu theo caùc ñeà muïc döôùi ñaây :  Laøm phong phuù coâng vieäc / Môû roäng coâng vieäc.  Tham gia cuûa nhaân vieân.  Thaønh tích.  Bieåu döông / Khen thöôûng.  Traùch nhieäm.  Thaêng chöùc / Thaêng tieán.  Hoå trôï / Moâi tröôøng laøm vieäc.  Tieàn thuø lao. 9
 10. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Baïn haõy nhôù raèng khoâng phaûi taát caû caùc nhaân vieân ñeàu ñöôïc ñoäng vieân theo cuøng moät caùch nhö nhau. Vì vaäy, seõ laø khoâng thöïc teá neáu chuùng ta ñeà ra moät danh saùch haïn ñònh nhöõng yeáu toá ñeå ñoäng vieân. ÔÛ moãi moät nhaân vieân voán dó laø ñaõ khaùc nhau roài. Moät nhaø quaûn lyù hieäu quaû laø ngöôøi coá gaéng nhaän bieát nhöõng söï khaùc bieät naøy vaø coù nhöõng taùc ñoäng ñoäng vieân leân caû nhoùm cuõng nhö töøng caù nhaân. Khi xem xeùt caùc ñeà nghò naøy, baïn seõ thaáy raèng chuùng ñöôïc ruùt ra töø nhieàu lyù thuyeát ñoäng vieân khaùc nhau maø moät soá ñaõ ñöôïc trình baøy treân ñaây. Laøm phong phuù coâng vieäc / Môû roäng coâng vieäc Ñieàu quan troïng laø phaûi cung caáp cho nhaân vieân nhöõng coâng vieäc ñaày thaùch thöùc vaø coù yù nghóa. Caùc nghieân cöùu cho thaáy raèng ñaây laø hai yeáu toá ñoäng vieân raát maïnh meõ. Laøm phong phuù coâng vieäc nhaèm gia taêng söï thaùch thöùc vaø thaønh töïu cuõng lôùn hôn trong coâng vieäc Baïn coù theå laøm phong phuù coâng vieäc cuûa nhaân vieân mình baèng nhieàu caùch : 1. Ñeå cho nhaân vieân coù nhieàu töï do hôn trong vieäc löïa choïn phöông phaùp laøm vieäc, trình töï thöïc hieän coâng vieäc vaø nhòp ñoä tieán haønh coâng vieäc (laøm vieäc theo giôø giaác linh hoaït laø moät ví duï). 2. Khuyeán khích nhaân vieân tham gia (vaøo caùc quyeát ñònh). 3. Giao traùch nhieäm caù nhaân ñoái vôùi nhöõng coâng vieäc. 4. Khuyeán khích nhaân vieân giao löu, tieáp xuùc qua laïi vôùi nhau. 5. Cho nhaân vieân thaáy raèng vai troø cuûa hoï laø quan troïng. 6. Cho nhaân vieân thaáy raèng coâng vieäc cuûa hoï phuø hôïp, haøi hoøa vôùi muïc tieâu cuûa toaøn coâng ty. 7. Kòp thôøi cung caáp caùc thoâng tin phaûn hoài veà hieäu quaû coâng taùc. 8. Cho nhaân vieân phaùt bieåu veà ñieàu kieän vaät chaát taïi nôi laøm vieäc. Chaát löôïng ñôøi soáng ngheà nghieäp (QWL), söû duïng nhöõng cam keát cuûa beân quaûn trò – beân lao ñoäng ñeå ñi ñeán thoáng nhaát veà phöông thöùc naâng cao coâng vieäc laø moät hình thöùc laøm phong phuù coâng vieäc. Môû roäng coâng vieäc cho raèng coâng vieäc caàn phaûi ñöôïc thay ñoåi vaø laøm cho thuù vò hôn baèng caùch loaïi tröø nhöõng söï nhaøm chaùn chöôøng hay xuaát hieän khi phaûi thöïc hieän nhöõng coâng vieäc laäp ñi laäp laïi. Lyù do caên baûn laø coâng nhaân caøng laøm nhöõng coâng vieäc thay ñoåi vaø thuù vò thì hoï caøng ñöôïc ñoäng vieân. Ví duï nhö khuyeán khích caùc nhaân vieân thö kyù chuyeân ñaùnh maùy ñaûm nhieäm moät coâng vieäc coù lieân quan khaùc moät laàn moät tuaàn. Baïn haõy coá gaéng nghó ra nhöõng caùch naøo ñoù ñeå laøm cho coâng vieäc cuûa nhaân vieân thuù vò hôn. Tham gia cuûa nhaân vieân Nhaân vieân cuûa baïn seõ cam keát gaén boù nhieàu hôn vôùi coâng vieäc neáu nhö hoï ñöôïc quyeàn phaùt bieåu veà chuùng. Hoï coù khuynh höôùng tin töôûng vaø uûng hoä nhöõng quyeát ñònh maø trong ñoù coù phaàn cuûa hoï 10
 11. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG tham gia vaøo. Ñieàu naøy laøm cho coâng vieäc seõ coù nhieàu yù nghóa hôn ñoái vôùi nhoùm cuõng nhö caù nhaân. Moät trong nhöõng phöông phaùp tuyeät haûo ñeå môû roäng vieäc tham gia cuûa nhaân vieân laø loâi keùo hoï vaøo trong vieäc xaùc ñònh caùc muïc tieâu coâng vieäc. Nhaân vieân seõ coù nhöõng yù kieán ñoùng goùp quan troïng cho vieäc thieát laäp caùc muïc tieâu vaø laøm theá naøo ñeå ñaït ñöôïc chuùng. Nhaø quaûn trò coù theå khuyeán khích nhaân vieân tham gia baèng nhieàu caùch. Baïn coù theå hoûi yù kieán nhaân vieân trong caùc cuoäc hoïp chính thöùc hoaëc trong caùc cuoäc tieáp chuyeän ngaén thaân maät. Nhöõng caâu hoûi töông töï nhö : “Theo yù kieán Anh / Chò, chuùng ta neân caûi tieán heä thoáng thö theá naøo ?” raát coù ích ñeå ñaåy maïnh vieäc tham gia khi baïn hoûi truïc tieáp caùc nhaân vieân cuûa mình. Baïn cuõng khoâng caàn phaûi noå löïc gì nhieàu khi phaûi hoûi moät nhaân vieân moät yù kieán hoaëc lôøi khuyeân veà caùch thöùc giaûi quyeát moät vaán ñeà. Nhöng ñieàu ñoù ngöôïc laïi coù raát nhieàu yù nghóa ñoái vôùi nhaân vieân ñöôïc baïn tham khaûo yù kieán ñoù. Neáu baïn yeâu caàu nhaân vieân neâu caùc ñeà nghò, baïn phaûi nghieân cöùu caùc ñeà nghò ñoù moät caùch nghieâm tuùc. Neáu baïn chæ luoân luoân hoûi maø khoâng coù haønh ñoäng gì thì trong töông lai baïn seõ nhaän ñöôïc raát ít caùc caâu traû lôøi cuûa nhaân vieân. Nhieàu nhaân vieân muoán tham gia vaøo caùc quyeát ñònh : nhaát laø khi caùc quyeát ñònh naøy taùc ñoäng leân coâng vieäc cuûa hoï. Neáu baïn yeâu caàu hoï tham gia moät caùch thaät söï maø hoï khoâng ñoùng goùp ñöôïc gì, thì baïn cuõng khoâng maát gì caû. Neáu hoï coù theå ñoùng goùp ñieàu gì ñoù hoï seõ caûm thaáy raát haõnh dieän veà nhöõng ñoùng goùp cuûa mình vaø quyeát taâm nhieàu hôn ñeå thöïc hieän quyeát ñònh ñoù. Nhöõng thaønh tích. Nhaân vieân caûm thaáy ñöôïc ñoäng vieân khi hoaøn thaønh xuaát saéc moät coâng vieäc cuï theå naøo ñoù ví duï thö hoaøn taát moät coâng vieäc, giaûi quyeát xong moät vaán ñeà, baùn moät ñôn haøng thaønh coâng hoaëc hoaøn thaønh ñuùng haïn. Caûm giaùc khi hoaøn thaønh moät coâng vieäc cuõng gioáng nhö söï thoûa maõn maø baïn coù ñöôïc khi baïn hoaøn taát moät cuoäc ñua, hoaëc nhö khi baïn ñöùng luøi laïi vaø chieâm ngöôõng phaàn môû roäng ngoâi nhaø maø baïn vöøa xaây xong, do chính baøn tay cuûa baïn. Taát caû chuùng ta ñeàu caûm thaáy haøi loøng khi chuùng ta hoaøn taát moät vieäc gì vaø ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích cuï theå coù theå sôø moù ñöôïc. Thaät khoâng may laø nhöõng caûm giaùc hoaøn thaønh moät coâng vieäc cuï theå naøo ñoù khoâng keùo daøi laâu. Ngay khi chuùng ta baét ñaàu moät coâng taùc môùi, caûm giaùc veà thaønh tích ñoù nhanh choùng tan bieán. Veà phöông dieän naøy, chính nhieäm vuï cuûa baïn laø taïo cô hoäi ñeå cho nhaân vieân coù ñöôïc nhöõng thaønh tích moät caùch ñeàu ñaën. Möùc ñoä caûm giaùc khi hoaøn thaønh coâng vieäc coù lieân quan ñeán möùc ñoä thaùch thöùc cuûa coâng vieäc. Baïn seõ caûm thaáy thoûa maõn hôn sau khi hoaøn taát chaïy boä 100 m hay sau khi hoaøn taát cuoäc chaïy maratoâng ? Thaùch thöùc caøng cao thì caûm giaùc thaønh coâng caøng lôùn. Maët khaùc, chuùng ta cuõng khoâng nghi ngôø gì taùc duïng quan troïng cuûa nhöõng coâng vieäc nhoû vôùi nhöõng thaønh coâng nhoû. Nhöõng thaønh tích 11
 12. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG naøy seõ thöôøng xuyeân ñoäng vieân nhaân vieân vaø laø moät ñaëc tính quan troïng trong caû quaù trình ñaït ñeán nhöõng thaønh tích. Bieåu döông / Khen thöôûng Ñöôïc bieåu döông laø moät nhu caàu raát quan troïng cuûa haàu heát con ngöôøi. Noùi ñôn giaûn, bieåu döông laø xaùc nhaän vaø ñaùnh giaù cao coâng söùc ñoùng goùp cuûa moät caù nhaân hoaëc moät taäp theå cho cô quan. Taát caû chuùng ta ñeàu thích ñöôïc bieåu döông khi chuùng ta hoaøn thaønh moät vieäc gì xöùng ñaùng. Baïn haõy nghó veà caùc con cuûa chuùng ta : chuùng ta ñaõ khuyeán khích chuùng taäp ñi, taäp noùi vaø ngay caû taäp aên nhö theá naøo? Chuùng ta ñaõ voã tay khi chuùng laøm ñieàu gì ñoù ñaëc bieät hoaëc noùi ñieàu gì ñoù ñeå khuyeán khích chuùng. Moät caùi voã vai coâng nhaän moät vieäc laøm toát cuõng coù taùc duïng ñoäng vieân töông töï ñoái vôùi moät nhaân vieân. Baïn coù theå ngaïc nhieân laø nhieàu nhaø quaûn lyù thaäm chí raát ít khi nghó ñeán vieäc coâng nhaän caùc thaønh tích cuûa nhaân vieân. Neáu moät nhaân-vieân hoaøn thaønh moät coâng vieäc ñaëc bieät vaø khoâng ñöôïc bieåu döông, thì baïn cuõng ñöøng ngaïc thieân neáu nhö laàn sau hoï khoâng coøn noå löïc nöõa. Nhöõng ñoùng goùp cuûa taäp theå caù nhaân khoâng ñöôïc bieåu döông seõ laøm phaùt sinh söï buoàn böïc, baát maõn vaø coù taùc duïng nhö laø yeáu toá gaây baát maõn – “Khoâng ai quan taâm ñeán coâng vieäc laøm toát cuûa toâi, thì toäi gì laàn sau toâi phaûi noå löïc cho nhieàu”. Baïn haõy thöû nghó baïn seõ caûm giaùc nhö theá naøo trong hoaøn caûnh töông töï. Laø moät nhaø quaûn lyù bieát ñoäng vieân, baïn haõy coâng nhaän nhöõng thaønh tích cuûa nhaân vieân. Moät soá nhaø quaûn lyù laïi coù yù ñònh giaønh heát coâng traïng cuûa caùc nhaân vieân. Vôùi tö caùch laø moät ngöôøi laõnh ñaïo cuûa nhaân vieân, baïn khoâng theå laøm vieäc ñoù. Vai troø laõnh ñaïo cuûa baïn laø söû duïng khen thöôûng hoaëc bieåu döông ñeå ñoäng vieân nhaân vieân. Ñieàu naøy thaät khoù khaên bôûi vì baïn phaûi chia seõ coâng traïng khi hoaøn thaønh toát coâng vieäc trong khi baïn bieát raèng chính baïn laø ngöôøi phaûi chòu söï khieån traùch neáu coù ñieàu gì sai traùi - ñaây chính laø moät trong nhöõng khoù khaên cuûa moät nhaø quaûn lyù hieäu quaû. Neáu baïn muoán khuyeán khích nhöõng nhaân vieân maø hoï chöa laøm heát naêng löïc cuûa mình, baïn coù theå söû duïng nhöõng kyõ thuaät cuûng coá tích cöïc hoaëc tieâu cöïc. Laøm theá laøo baïn coù theå khen thöôûng vaø coâng nhaän nhöõng ñoùng goùp cuûa nhaân vieân trong cô quan cuûa mình ? Trong quaân ñoäi, ngöôøi ta duøng caùc huaân chöông cho caùc coâng traïng ñaëc bieät; nhieàu cöûa haøng coù taám baûng “nhaân vieân xuaát saéc trong thaùng”; vaø moät soá coâng ty taëng tieàn thöôûng nhö laø hình thöùc ñeå coâng nhaän moät vieäc laøm toát. Moät soá coâng ty khaùc coù theå coù nhöõng hình thöùc khen thöôùng khaùc nhö ñeå teân treân baøn laøm vieäc, danh thieáp, hoaëc dieän thoaïi caù nhaân. Hoaëc ngay caû nhöõng ñieàu nhoû nhaët nhö moät caùi voã vai hoaëc “Hoâm nay Anh (Chò) coù theå veà sôùm” cuõng coù theå laø nhöõng bieän phaùp ñoäng vieân raát lôùn. Baïn haõy nhôù raèng, baïn chæ bieåu döông khi noù xöùng ñaùng. Thænh thoaûng baïn coù theå duøng noù ñeå khuyeán khích nhaân vieân, nhöng neáu baïn söû duïng khoâng thích ñaùng hoaëc cho moät vieäc nheách nhaùc, baïn 12
 13. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG ñaõ göûi ñi moät thoâng ñieäp sai laàm. Ví duï neáu nhö baïn thöôûng cho moïi ngöôøi y nhö nhau, baát keå ñoùng goùp cuûa hoï nhieàu hay ít, thì nhöõng nhaân vieân coù nhieàu noå löïc hôn seõ töï hoûi lieäu hoï coù caàn phaûi noå löïc nhieàu nhö vaäy cho laàn sau khoâng. Neáu nhö baïn coù theå laøm cho nhaân vieân coâng nhaän nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï laãn nhau, hoï seõ caûm thaáy ñöôïc ñoäng vieân nhieàu hôn nöõa. Traùch nhieäm Baïn laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà nhöõng keát quaû hoaït ñoäng cuûa ñôn vò baïn. Coù phaûi ñoù laø moät cam keát maø baïn saün saøng chaáp nhaän ? Nhöõng ngöôøi muoán vöôn tôùi nhöõng chöùc vuï quaûn lyù noùi chung ñeàu phaùt trieån treân tinh thaàn traùch nhieäm (maëc duø ñoâi khi coù nhöõng phaûn ñoái). Phaàn lôùn nhaân vieân cuûa baïn cuõng khoâng khaùc gì baïn. Hoï cuõng thích coù ñöôïc traùch nhieäm vaø hoï nhaän thöùc raèng ñieàu naøy laø quan troïng. Chìa khoùa ñeå phaùt trieån tinh thaàn traùch nhieäm nôi nhaân vieân laø baïn daùm chaáp nhaän ruûi ro vaø tin töôûng nôi nhaân vieân cuûa mình. UÛy quyeàn cho moät nhaân vieân thöïc hieän moät vieäc laø moät hình thöùc bieåu hieän söï tin töôûng vaø laø phöông tieän ñeå hình thaønh tinh thaàn traùch nhieäm. Baïn haõy suy nghó veà vieäc giao traùch nhieäm cho ngöôøi naøo ñoù coù theå khieán hoï laøm vieäc taän taâm vaø noå löïc hôn thö theá naøo. Coù theå laáy thí duï tröôøng hôïp cuûa anh Taùm, moät baûo veä ban ñeâm. Anh Taùm chuû yeáu chòu traùch nhieäm vaøo ban ñeâm : ñoùng cöûa, lau saøn nhaø vaø giöõ gìn moïi thöù yeân oån. Anh ta thöïc hieän traùch nhieäm cuûa mình moät caùch raát nghieâm tuùc, ñaûm baûo raèng moïi thöù ñeàu oån thoûa, ngay caû nhöõng vieäc khoâng phaûi laø nhieäm vuï cuûa anh ta. Vaán ñeà coát loõi laø anh Taùm ñaõ ñöôïc giao cho traùch nhieäm vaø caûm thaáy töï haøo vì moïi ngöôøi tin caäy anh vaø tin töôûng raèng anh seõ laøm toát coâng vieäc. Anh ta khoâng ñöôïc traû löông nhieàu nhöng chính traùch nhieäm maø anh ta ñaûm nhaän ñaõ giöõ anh tieáp tuïc laøm vieäc. Taát caû chuùng ta ñeàu bieát nhieàu ngöôøi gioáng nhö anh Taùm. Vaán ñeà laø caùch thöùc coâng nhaän traùch nhieäm cuûa nhaân vieân. Taát nhieân baïn cuõng neân giao cho nhaân vieân nhöõng traùch nhieäm môùi vaø quan troïng. Khi laøm ñieàu naøy baïn coù theå ñaõ maïo hieåm nhöng cuõng laø moät caùch thöùc ñeå toû ra laø baïn coâng nhaän taøi naêng cuûa nhaân vieân. UÛy quyeàn laø phöông thöùc tuyeät haûo ñeå laøm vieäc raøy vaø phaàn höôùng daãn chi tieát seõ ñöôïc trình baøy trong phaàn >. Traùch nhieäm bao goàm vieäc cho pheùp nhaân vieân söû duïng söï suy xeùt cuûa mình ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc vaø giao traùch nhieäm cho hoï trong vieäc ra quyeát ñònh. Noù luoân bao haøm söï tin caäy. Chính caáp treân cuõng tin caäy baïn môùi giao cho baïn chòu traùch nhieäm veà coâng vieäc cuûa nthöõng nhaân vieân cuûa baïn. Thaêng chöùc / Thaêng tieán Thaêng chöùc vaø taïo ñieàu kieän thaêng tieán laø nhöõng phaàn thöôûng vaø söï coâng nhaän raèng ta coù theå hoaøn thaønh traùch nhieäm ñöôïc giao. 13
 14. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Thaêng chöùc leân moät vò trí cao hôn hoaëc uûy quyeàn theâm moät nhieäm vuï laø moät hình thöùc khen thöôûng vaø ñoäng vieân maïnh meõ. Moät phaàn trong nhieäm vuï cuûa baïn laø ñeà baït nhaân vieân. Maëc duø coù thöøa nhaän hay khoâng, nhieàu nhaân vieân thích ñöôïc thaêng chöùc. Coù ít ngöôøi muoán ôû yeân moät vò trí trong moät thôøi gian daøi. AÛnh höôûng cuûa baïn trong vieäc ñeà baït hoaëc thaêng chöùc cho pheùp baïn ñoäng vieân nhaân vieân, ñaëc bieät neáu hoï laø nhöõng ngöôøi coù hoaøi baûo vaø coù naêng löïc. Khoâng nghi ngôø gì, trieån voïng thaêng tieán laø moät nhaân toá ñoäng vieân coù nhieàu tieàm naêng. Chuùng ta phaûi suy nghó tröôùc ñeå ñaûm baûo raèng vieäc thaêng tieán ñöôïc döïa treân coâng traïng vaø keát quaû hôn laø nhöõng yeáu toá khaùc, ví duï nhö do thaân quen hoaëc do nònh bôï. Chuùng ta bieát laø nhöõng ñieàu kieän naøy hieän höõu vaø ñöôïc lan truyeàn roäng raõi, tuy nhieân moät cô quan coù heä thoáng thaêng chöùc khoâng phuø hôïp vaø khoâng coâng baèng thöôøng gaëp nhieàu khoù khaên. Vieäc thaêng chöùc bao goàm gia taêng ñòa vò vaø quyeàn lôïi phaûi ñöôïc daønh cho nhaân vieân naøo coù ñoùng goùp nhieàu nhaát cho ñôn vò. Baïn khoâng theå ñoäng vieân nhaân vieân baèng vieäc höùa cho thaêng chöùc vaøo moät chöùc vuï khoâng coù thaät, haäu quaû laø caû ñôn vò seõ baát maõn vôùi baïn. Hoå trôï / Moâi tröôøng laøm vieäc Nhaân vieân caàn ñöôïc hoå trôï ñeå coù hoï theå hoaøn thaønh toát coâng vieäc. Neáu baïn khoâng cung caáp caùc nguoàn löïc caàn thieát cho hoï, duø ñoù laø thôøi gian, vaät tö, tieàn baïc hoaëc nhaân löïc, hoï seõ nhanh choùng maát höùng thuù trong coâng vieäc. Baïn haõy töôûng töôïng moät nhaân vieân coù coøn ñöôïc ñoäng vieân khi taäp theå cuûa anh ta thieáu ngöôøi vaø phaûi goàng mình gaùnh vaùc theâm coâng vieäc ? Nhöõng nhaân vieân ñöôïc hoå trôï vaø trang bò ñaày ñuû thì khoâng caûm thaáy “bò buoäc phaûi laøm” vaø nhö vaäy seõ taäp trung nhieàu hôn cho coâng vieäc cuûa hoï. Thieáu söï hoå trôï coù theå laøm naûn loøng nhaân vieân, tuy nhieân hoå trôï ñaày ñuû baûn thaân noù khoâng haún laø ñaõ ñoäng vieân ñöôïc nhaân vieân. Hình thöùc hoå trôï maø nhaø quaûn lyù quan taâm ñaõ ñöôïc trình baøy ôû caùc phaàn > vaø >. Nhaân vieân cuõng coù theå ñöôïc ñoäng vieân hoaëc caûm thaáy chaùn naûn do moâi tröôøng laøm vieäc haøng ngaøy. Chuùng ta duøng töø moâi tröôøng ñeå bao quaùt nhöõng thöù nhö giôø giaác laøm vieäc, ñieàu kieän veä sinh vaø nhieät ñoä. Caùc moâi tröôøng laøm vieäc thay ñoåi khaùc nhau nhieàu ñeán noåi khoù maø ñöa ra lôøi khuyeân caàn phaûi laøm gì. Chính baïn vaø nhöõng nhaân vieân cuûa mình laø nhöõng ngöôøi am hieåu nhaát ñeå laøm coâng vieäc ñoù. Chuù yù : Neáu nhaân vieân cuûa baïn than phieàn veà moâi tröôøng laøm vieäc vaø baïn bieát  raèng chí ít thì ñieàu ñoù cuõng coù lyù, baïn haõy tìm hieåu nhöõng lyù do khaùc coù theå gaây ra söï khoâng haøi loøng. Thoâng thöôøng nhaân vieân seõ khoâng than phieàn moâi tröôøng laøm vieäc neáu nhö hoï gaén boù vaø yeâu thích coâng vieäc. Tuy nhieân, baïn phaûi xem moâi tröôøng laø yeáu toá quan troïng. Ít ngöôøi naøo coù theå laøm vieäc vôùi hieäu quaû toái öu trong moâi tröôøng quaù noùng hoaëc quaù laïnh. 14
 15. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Moät phoøng laøm vieäc chaät ních vaø böøa boän cuõng coù nhöõng taùc ñoäng ñaùng keå ñoái vôùi thaùi ñoä cuûa nhaân vieân ñoái vôùi coâng vieäc cuûa hoï. Tieàn thuø lao Chuùng ta khoâng theå keát thuùc phaàn naøy maø khoâng noùi veà tieàn baïc nhö laø moät yeáu toá ñoäng vieân. Thaät laø ngôø ngheäch cho raèng tieàn baïc khoâng phaûi laø yeáu toá ñoäng vieân. Haàu heát chuùng ta ñeàu muoán coù tieàn, vaø thoâng thöôøng muoán coù nhieàu hôn soá tieàn maø chuùng ta hieän coù. Nhöng coù nhieàu tieàn hôn khoâng phaûi laø yeát toá ñoäng vieân laâu daøi. Veà phöông dieän thuaàn tuyù ñoäng vieân, nhöõng chieán löôïc khaùc maø chuùng toâi ñaõ ñeà caäp ñeán toû ra coù hieäu quaû hôn. Baïn haõy nhôù caâu khaúng ñònh maø chuùng toâi noùi ôû phaàn ñaàu cuûa caùc bieän phaùp ñoäng vieân. Chaéc chaén tieàn baïc laø yeáu toá khieán ngöôøi ta ñeán laøm vieäc nhöng khoâng nhaát thieát laø yeáu toá khieán cho ngöôøi ta phaûi laøm vieäc moät caùch haêng say. Baïn haõy ghi nhôù raèng:  Coù söï thoûa maõn trong coâng vieäc khi nhaân vieân caûm thaály thoaû maõn caù nhaân trong vieäc cuûa hoï.  Hoï phaûi caûm thaáy raèng nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï laø xöùng ñaùng vaø coù giaù trò ñoái vôùi coâng ty.  Hoï phaûi caûm thaáy coâng vieäc ñaày thöù thaùch vaø caûm thaáy raèng hoï coù traùch nhieäm vaän duïng nhöõng kinh nghieäm vaø khaû naêng cuûa mình cho töông xöùng.  Hoï phaûi caûm thaáy raèng hoï tröôûng thaønh vaø phaùt trieån ngheà nghieäp veà maët kinh nghieäm cuõng nhö naêng löïc.  Hoï phaûi nhaän ñöôïc thuø lao töông xöùng vôùi coâng vieäc cuûa hoï. Thuø lao naøy bao goàm tieàn löông vaø nhöõng hình thöùc khaùc nhö söï coâng nhaän vaø caùc phaàn thöôûng. Nhaân vieân phaûi caûm thaáy hoï kieåm soaùt ñöôïc moät phaàn naøo ñoù treân coâng vieäc maø hoï ñöôïc uûy quyeàn. 4. Phöông  thöùc vaø  ñoäng   hoaït  cô  ñoäng  cuûa   oät   m taäp theå Moät taäp theå coù theå hoaït ñoäng coù hieäu quaû khi :  Coù moät hoaëc nhöõng muïc tieâu chung.  Coù khoâng khí laøm vieäc thoaûi maùi, tin töôûng, maät söï ñoàng loøng vaø gaén boù thöïc söï.  Coù moät cô caáu vaø caùc phöông tieän phuø hôïp vôùi möïc tieâu.  Coù nhöõng nguyeân taéc hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc thoûa thuaän nhöng meàm deûo.  Coù “ngöôøi laõnh ñaïo”. Vai troø ngöôøi laõnh ñaïo trong taäp theå Trong moät taäp theå, ngöôøi chæ huy coù theå aûnh höôûng : 15
 16. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG - Tröïc tieáp :  baèng caùch laøm göông toát trong phaàn coâng vieäc cuûa mình.  chæ ñaïo hoaït ñoäng taäp theå theo höôùng ñaõ ñònh saün. - Giaùn  tieáp :  khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc coá gaéng cuûa caùc ñoái taùc hoaëc ngöôøi coäng söï. Vai troø cuûa ngöôøi laõnh ñaïo coù theå ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :  Ñieàu phoái caùc hoaït ñoäng cuûa taäp theå höôùng tôùi muïc tieâu vaïch saün,  Taïo ñieàu kieän giuùp moãi ngöôøi hoaøn thaønh nhieäm vuï, kieåm tra keát quaû ñaït ñöôïc,  Cho pheùp vaø taïo ñieàu kieän cho vieäc trao ñoåi thoâng tin,  Laø hieän thaân vaø laø ñaïi dieän cho taäp theå. NGÖÔØI CHÆ HUY LAÕNH ÑAÏO NGUYEÂN PHÖÔNG TAÉC HOAÏT TIEÄN PHUØ TA Ä P   EÅ TH ÑOÄNG ROÕ HÔÏP RAØNG CHÆ TIEÂU MANG TÍNH ÑOÄNG VIEÂN Xaùc ñònh chæ tieâu Caùc chæ tieâu toát caàn :  ñôn giaûn, roõ raøng vaø chính xaùc,  thöïc teá : phuø hôïp vôùi ngöôøi lieân quan vaø vôùi caùc khoù khaên löôøng tröôùc seõ xaûy ra treân thöïc teá (khoâng quaù nhieàu, cuõng khoâng quaù ít),  hôïp lyù, so vôùi hoaït ñoäng vaø thôøi ñieåm,  khaû thi : chuùng phaûi chæ roõ haønh ñoäng caàn phaûi tieán haønh, phöông tieän vaø söï uûy quyeàn caàn thieát,  ñöôïc xaùc ñònh thôøi gian (haïn ñònh vaø thôøi haïn),  keøm theo chæ soá cho pheùp ño löôøng keát quûa ñaït ñöôïc. 16
 17. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Ñeå  ñoäng  vieân  caùc  thaønh  vieân  trong  taäp  theå,  ngöôøi  laõnh   ñaïo caàn :  Xaùc ñònh roõ nhöõng kyø voïng vaø muïc tieâu.  Coâng nhaän nhöõng thaønh tích baèng caùc phaàn thöôûng.  Thoâng tin cho caùc nhaân vieân veà caùc quyeát ñònh vaø nhöõng thay ñoåi.  Loâi keùo nhaân vieân thanh gia vaøo caùc quyeát ñònh.  Taïo cho nhaân vieân moät yù nghóa sôû höõu rieâng tö ñoái vôùi söù meäng cuûa cô quan.  Coá gaéng tìm hieåu  naém  baét  nhu caàu vaø muïc tieâu cuûa nhaân vieân : caån thaän vôùi nhöõng giaû ñònh cuûa baïn veà nhöõng thu caàu vaø muïc tieâu naøy.  Hoå trôï vaø khuyeán khích nhaân vieân phaùt trieån caû veà caù nhaân vaø ngheà nghieäp.  Thieát laäp  vaø duy trì  moät khoâng khí laøm vieäc côûi môû, hôïp  taùc trong cô quan cuûa baïn.  Thieát laäp rthöõng muïc tieâu hieän thöïc cuøng vôùi nhaân vieân cuûa baïn.  Giao cho nhaân vieân nhöõng coâng vieäc coù tính thaùch thöùc.  Thieát laäp moät chính saùch veà phuùc lôïi cho nhaân vieân.  Cho pheùp caùc nhoùm  laøm vieäc treân caùc döï aùn cuûa cô quan ñeå khuyeán khích ñoäng vieân hoï.  Söû duïng nhöõng bieän phaùp cuûng   coá   tích   cöïc vaø lieân tuïc – khoâng ñöôïc cuûng coá nhöõng haønh vi khoâng phuø hôïp.  Khoâng neân coi tieàn baïc vaø söï tröøng phaït nhö laø nhöõng yeáu toá ñoäng vieân hieäu quaû. 17
 18. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Phaàn 3 Tình huoáng thaûo luaän Cöûa haøng thôøi trang XINH Baïn laø ngöôøi phuï traùch moät cöûa haøng thôøi trang mang nhaõn hieäu XINH, chuyeân kinh doanh trang phuïc thôøi trang daønh cho phuï nöõ treû. Chuoåi cöûa haøng thôøi trang naøy bao goàm toång coäng khoaûng 30 cöûa haøng ñaët raûi raùc ôû caùc thaønh phoá lôùn treân toaøn quoác. Cöûa haøng cuûa baïn tröôùc ñaây tröïc thuoäc moät coâng ty khaùc laø Coâng ty May maëc VIEÄT CÖÔØNG, vaø môùi vöøa ñöôïc coâng ty sôû höõu nhaõn hieäu XINH mua laïi. Coâng ty May maëc VIEÄT CÖÔØNG laø moät doanh nghieäp khoâng maáy naêng ñoäng, neân ñaõ khoâng theo kòp nhöõng chuyeån bieán cuûa thò tröôøng : cöûa haøng baøy trí ngheøo naøn, cuû kyõ, khoâng xaùc ñònh roõ ñoái töôïng khaùc haøng, nhaân vieân laøm vieäc leà meà theo thoùi quen thôøi bao caáp. Taát caû nhöõng cöûa haøng kinh doanh quaàn aùo cuûa VIEÄT CÖÔØNG nay ñeàu tröông baûng hieäu XINH. Cöûa haøng cuûa baïn vöøa ñöôïc söûa sang laïi sau khi thay baûng hieäu môùi cuûa XINH. Coâng ty cuûa baïn ñaõ cam keát seõ khoâng sa thaûi nhöõng nhaân vieân cuõ cuûa VIEÄT CÖÔØNG ít nhaát laø trong voøng saùu thaùng. Ñoái vôùi baïn, vieäc ñöôïc giao phuï traùch cöûa haøng naøy gaàn nhö laø moät söï thaêng tieán, vì ñòa ñieåm cuûa cöûa haøng raát thuaän lôïi vaø cho pheùp döï ñoaùn seõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû kinh doanh khaû quan. Ban Giaùm Ñoác Coâng ty ñaõ giao cho baïn phaûi ñaït ñöôïc chæ tieâu taêng doanh thu khaù cao. Baïn nghó raèng chæ tieâu naøy coù theå thöïc hieän ñöôïc, vì XINH laø moät nhaõn hieäu raát ñöôïc khaùch haøng öa chuoäng (ñoái töôïng laø phuï nöõ trong ñoä tuoåi töø 18 ñeán 25). Ngoaøi ra, coâng ty coøn coù chính saùch thoâng tin quaûng baù raát naêng ñoäng, vaø kinh nghieäm laâu naêm trong vieäc quaûn lyù caùc cöûa haøng raát chaët cheõ. Nhoùm nhaân vieân cuûa cöûa haøng baïn tröôùc ñaây ñöôïc höôûng löông theo doanh soá maø moãi caù nhaân ñaït ñöôïc. Nhöng hieän taïi, coâng ty cuûa baïn laïi aùp duïng moät phöông thöùc tính löông môùi, trong ñoù moãi nhaân vieân baùn haøng ñöôïc nhaän moät phaàn tieàn löông coá ñònh, phaàn coøn laïi laø tieàn thöôûng tuøy theo möùc ñoä ñaït chæ tieâu. Vieäc thay ñoåi naøy khoâng laøm cho nhöõng nhaân vieân cuûa baïrl bò thieät thoøi. Ngöôïc laïi, möùc thu nhaäp cuûa hoï ñöôïc taêng leân, keå caû khi chöa coù tieàn thöôûng. Maëc duø vaäy, baïn vaãn coù caûm giaùc laø nhaân vieân cuûa baïn khoâng phaán khôûi nhö chính baïn. Hoï bao goàm : - Thu vaø Ngoïc ñeàu coù thaâm nieân 10 naêm baùn haøng ôû cöûa hieäu naøy. Caùc coâ laøm vieäc raát leà meà. Hoï toû veû chaùn chöôøng vì döôùi thôøi cöûa haøng coøn tröïc thuoäc coâng ty VIEÄT CÖÔØøNG, hoï ñaõ töøng thaáy thay ñoåi cöûa haøng tröôûng boán laàn lieân tuïc chæ trong voøng hai naêm. Thu laø ngöôøi khoâng chuù taâm laém ñeán trang phuïc vaø baïn cho raèngngoai hình cuûa coâ khoâng phuø hôïp vôùi nhaõn hieäu XINH, Ngoïc thì raát chuù yù ñeán caùch aên maëc nhöng laïi thöôøng xuyeân ñeán treã. 18
 19. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG - Linh laø nhaân vieân baùn haøng treû vaø naêng ñoäng nhaát. Coâ raát vui möøng vì chieán löôïc kinh doanh ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn, keå caû nhöõng trang phuïc thôøi trang maø cöûa haøng ñang baùn cuõng thay ñoåi. Coâ coù nhieàu tham voïng vaø mong muoán ñöôïc coâng ty bình choïn laø nhaân vieân baùn haøng gioûi nhaát. Tuy vaäy, Linh laø ngöôøi chæ thích laøm vieäc ñoäc laäp, cho rieâng caù nhaân mình vaø khoâng heà coù yù hôïp taùc giuùp ñôõ gì nhöõng baïn laøm chung. - Phöông laø ngöôøi raát coù khaû naêng trong coâng taùc. Tröôùc ñaây, coâ laø thuû quyõ khi cöûa haøng coøn tröïc thuoäc coâng ty VIEÄT CÖÔØNG. Nhöng hieän taïi, moïi nhaân vieân ñeàu coù theå thu tieàn vaø ñieàu naøy khieán coâ khoâng haøi loøng. Phöông khoâng boû qua cô hoäi naøo ñeå chæ trích sai laàm cuûa ñoàng nghieäp. Coâ luoân traùnh neù ñeå khoâng phaûi baùn haøng. Trong khi baïn thì nghó raèng, trong moät taäp theå nhoû, moïi ngöôøi ñeàu phaûi bieát laøm moïi thöù. Baïn haõy laäp keá hoaïch haønh ñoäng ñeå coù theå trong voøng ba thaùng, ñoäng vieân taát caû nhaân vieân laøm vieäc naêng ñoäng hôn. Cuøng luùc, baïn cuõng neân hình dung nhöõng phaûn öùng vaø thaùi ñoä cuûa nhaân vieân mình. Baïn nhaát thieát phaûi tuaân thuû moät ñieàu kieän duy nhaát : khoâng ñöôïc sa thaûi baát kyø ngöôøi naøo trong voøng saùu thaùng tôùi. 19
 20. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Baûng  caâu  hoûi ÑOÄNG CÔ THUÙC ÑAÅY CON NGÖÔØI LAØM VIEÄ C Trong soá caùc caâu döôùi ñaây, anh (chò) haõy choïn ra 15 yù kieán quan troïng nhaát ñoái vôùi baûn thaân, roài cho ñieåm chuùng theo möùc ñoä quan troïng töø 1-15 ñieåm. TT YÙ  kieán Ñieå m 1 Coù moät vieäc laøm oån ñònh. 2 Ñöôïc ngöôøi khaùc toân troïng. 3 Giôø giaác laøm vieäc phuø hôïp, cho pheùp keát hôïp nghæ ngôi, giaûi trí. 4 Löông cao. 5 Laøm vieäc trong moät ñôn vò coù tieáng taêm toát vaø coù uy tín. 6 Ñieàu kieän laøm vieäc (vaät chaát) thuaän lôïi. 7 Laøm toát ñöôïc thöôûng baèng tieàn hoaëc hieän vaät. 8 Coâng vieäc coù chaát löôïng, coù giaù trò. 9 Coù cô hoäi ñöôïc taêng löông. 10 Coù quan heä toát vôùi ñoàng nghieäp, khoâng khí laøm vieäc thoaûi maùi. 11 Ñöôïc thöôøng xuyeân cung caáp vaø trao ñoåi thoâng tin. 12 Coù cô hoäi thöû thaùch vaø chaáp nhaän may ruûi. 13 Vai troø vaø taàm quan troïng cuûa ñôn vò trong xaõ hoäi. 14 Coù cô hoäi ñöôïc ñeà baït, thaêng chöùc. 15 Coâng vieäc coù tính chaát kích thích, ñoäng vieân vöôït khoù. 16 Phuùc lôïi, trôï caáp, tieàn höu trí ... cao. 17 Ñöôïc höôûng caùc öu ñaõi khaùc nhö du lòch, taäp theå thao mieãn phí... 18 Ñôn vò laøm aên vöõng chaéc, coù laõi. 19 Coâng vieäc khoâng keùo daøi, khoâng naëng nhoïc, vaát vaû.... 20 Bieát ñöôïc caùc chuyeän xaûy ra trong ñôn vò. 21 Caûm giaùc laø coâng vieäc cuûa mìrth raát quan troïng. 22 Ñöôïc laø laõnh ñaïo hay ñaïi dieän cho moät nhoùm ngöôøi naøo ñoù. 23 Nhieäm vuï ñöôïc giao roõ raøng. 24 Ñöôïc caáp treân ñaùnh giaù laø laøm toát phaàn vieäc cuûa baûn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2