Bài 2: Standard Controls

Chia sẻ: Bùi Thanh Cầm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
93
lượt xem
11
download

Bài 2: Standard Controls

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi chọn tập tin và nhấn Lưu sẽ Upload tập tin lên thư mục C:\upload • Kiểm tra đuôi mở rộng trước khi Upload .Chỉ cho Upload tập tin có đuôi mở rộng là :jpg,doc,gif • Thay đổi đường dẫn thư mục Upload tập tin vào thư gốc của Website

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Standard Controls

 1. Bài 2: Standard Controls • Giới thiệu • Giới thiệu(tt)
 2. • Label(Nhãn) Tên thuộc tính Mô tả ID Tên điều khiển Text Nội dung hiển thị BackColor Màu nền của Label BorderColor Màu đường viền BorderStyle Kiểu đường viền của Label CssClass Gán lớp css Font Phông chữ ForeColor Màu chữ nội dung  ToolTip Chú thích(di chuyển chuột vào Label) • TextBox Tên thuộc tính Mô tả ID Tên điều khiển Text Nội dung hiển thị TextMode Kiểu hiển thị của Textbox gồm 3 giá trị:  +SingleLine: hiển thị 1 trường nhập liệu  trên 1 dòng +MultiLine: hiển thị 1 trường nhập liệu  nhiều dòng + Password: hiển thị 1 trường nhập mà  Text sẽ được thay thế bằng các ký tự  đặc biệt TextBox Tên thuộc tính Mô tả Columns Chỉ định số cột được hiển thị trong  TextBox Rows Cho phép chỉ định số dòng hiển thị  trong TextBox TabIndex Cho phép chỉ định thứ tự Tab của  TextBox
 3. MaxLength Cho phép quy đinh độ dài của dữ liệu  mà một người sử dụng có thể nhập trên  TextBox TextBox Tên phương thức ,  Mô tả Sự kiện Focus  cho phép thiết lập form khởi tạo ưu  tiên tới TextBox  TextChanged  Xảy ra trên Server khi nội dung  TextBox thay đổi. để sự kiên này xảy  ra bạn cần thiết đặt thuộc tính  AutoPostback là true.  • Button Tên thuộc tính Mô tả ID  Tên điều khiển Text Nội dung hiển thị CommandArgument Cho phép bạn chỉ rõ đối số được  truyền tới lệnh thực hiện. CommandName Chỉ định tên một lệnh được truyền  tới trong Command Event. Enabled  Vô hiệu hóa Button OnClientClick Cho phép chỉ định đến một hàm  phía client khi nhấn vào Button. Button Tên phương thức ,  Mô tả Sự kiện Click  Xảy ra khi Button được nhấn Command  Xảy ra khi điều khiển Button được  nhấn. CommandName và  CommandArgument được truyền qua  sự kiện.  • Bài tập  – Tạo giao diện gửi thông tin góp ý.
 4. • Bài tập – Khi nhấn nút gửi góp ý . • Nếu chưa nhập thông tin Họ Tên, Địa chỉ, Tiêu đề, Nội dung thì  hiển thị thông báo ‘’Bạn phải nhập thông tin’’ • Nếu đã nhập thông tin thì hiện thị thông tin. – Gợi ý: • Dùng JavaScript để hiển thị  thông báo.   function KiemTraDuLieu() {           if (document.getElementById("").value=="")          {                      alert("Bạn phải nhập Họ tên");                      return false;           }           return true;  } • Gọi hàm ở nút nhấn: OnClientClick="return KiemTraDuLieu();"
 5. ImageButton  Tên thuộc tính Mô tả ImageUrl Đường dẫn đến tập tin ảnh ImageAlign Canh lề ảnh • Bài tập – Bài 1:Tạo giao diện cho phần quản trị gồm 2 trang :Admin.aspx và  ChangePassword.aspx.
 6. • CheckBox Tên thuộc tính Mô tả ID  Tên điều khiển Checked Chỉ định trạng thái chọn hay không  chọn ­True:Chọn ­False:Không chọn Text Nội dung hiển thị TextAlign Canh lề nội dung hiển thị ­ Left:Bên trái CheckBox ­ Right:Bên phải CheckBox RadioButton Tên thuộc tính Mô tả ID  Tên điều khiển Checked Chỉ định trạng thái chọn hay không  chọn ­True:Chọn ­False:Không chọn Text Nội dung hiển thị
 7. TextAlign Canh lề nội dung hiển thị ­ Left:Bên trái CheckBox ­ Right:Bên phải CheckBox GroupName Chỉ định nhóm cho RadioButton HiddenField Tên thuộc tính Mô tả ID  Tên điều khiển Value  Giá trị File Upload Tên thuộc tính Mô tả ID  Tên điều khiển Enable Gán thuộc tín vô hiệu hóa điều  khiển FileName Lấy tên file được upload HasFile Trả về giá trị =true nếu đã chọn  File upload.Ngược lại =False FileBytes Lấy nội dung đã Upload như 1  mảng byte FileContent Lấy nội dung của file đã được  upload theo dòng dữ liệu File Upload Tên phương thức , Sự  Mô tả kiện Focus()  Đặt con trỏ đến điều khiển SaveAs(string filename)  Lưu File Upload vào hệ thống Kích thước mặc định và 4096  byte • File Upload – Ví dụ :Tạo giao diện như hình sau.Chọn 1 tập tin và nhấn nút Upload  sẽ upload tập tin lên thư mục C:\upload. • Gợi ý:Vào ToolBox.Chọn điều khiển FileUpload. 
 8. • File Upload – Gợi ý :Vào ổ đĩa C tạo thư mục Upload và viết sự kiên cho nút Upload: protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)    { string filepath = "C:\\Upload\\" +  FileUpLoad1.FileName;             FileUpLoad1.SaveAs(filepath);  } • Bài tập – Bài 1:Tạo giao diện cập nhật tin tức.  • Bài tập
 9. • Khi chọn tập tin và nhấn Lưu sẽ Upload tập tin lên thư mục  C:\upload • Kiểm tra đuôi mở rộng trước khi Upload .Chỉ cho Upload tập tin  có đuôi mở rộng là :jpg,doc,gif • Thay đổi đường dẫn thư mục Upload tập tin vào thư gốc của  Website • Gợi ý: – Tạo thư mục :Upload trong Website. – Lấy đường dẫn đến thư mục Upload string s=MapPath(‘’ ~\Upload’’ ); – Lấy đuôi mở rộng (‘’.jpg’’ hoặc ‘’.gif’’) System.IO.Path.GetExtension(FileUpload1.FileName);    • Master Page • Giới thiệu: • Master tạo bố cục cho 1 trang web (banner,footer,left,right).Tập  tin master có đuôi mở rộng .Master  • Master có thể lồng nhiều cấp. Master Page
 10. Master Page
 11. Master Page
 12. Master Page
 13. • Master Page – asp:ContentPlaceHolder :phần nội dung thay đổi  – Các trang sử dụng Master phải khai báo :MasterPageFile  =“Tên_MasterPage’’ ở phần đấu trang() – Khái báo thuộc tính trong thẻ asp:content là  ContentPlaceHolderID=“ID PlaceHoler” trong trang MasterPage.    • Master Page
 14. Master Page Master Page
 15. • Master Page – Bài tập:Tạo trang master page theo cấu trúc sau:
Đồng bộ tài khoản