intTypePromotion=1

Bài giảng Chiến lược kinh doanh - Ngô Quý Nhâm

Chia sẻ: 5A4F5AFSDG 5A4F5AFSDG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
94
lượt xem
16
download

Bài giảng Chiến lược kinh doanh - Ngô Quý Nhâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chiến lược kinh doanh gồm có những điểm nội dung chính sau: Dẫn nhập chiến lược; phân tích chiến lược (ngành); tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược; chiến lược công ty; chiến lược kinh doanh; triển khai chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chiến lược kinh doanh - Ngô Quý Nhâm

 1. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ngô Quý Nhâm Giám đốc Dịch vụ tư vấn chiến lược, Công ty Tư vấn Quản lý OCD Trưởng bộ môn Quản trị & Nhân sự, ĐH Ngoại Thương Tel: 0904063835 – E: nhamnq@ocd.vn www.ocd.vn 1
 2. XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP ü  Dẫn  nhập  chiến  lược   ü  Phân  0ch  chiến  lược  (ngành)   ü  Tầm  nhìn,  sứ  mệnh  &  mục  ?êu  chiến  lược   ü  Chiến  lược  công  ty     ü  Chiến  lược  kinh  doanh   ü  Triển  khai  chiến  lược   2   NGÔ  QUÝ  NHÂM  
 3. Quản trị chiến lược và các mô hình tương tự Giai  đoạn     4   Giai  đoạn     3   Giai  đoạn     Giai  đoạn     2   1   Lập  kế  hoạch   Lập  kế  hoạch   Lập  kế  hoạch   định  hướng   Quản  trị     ngân  sách   dựa  trên  dự  báo    thị  trường   chiến  lược   Đáp  ứng  ngân   Dự  báo     Tư  duy     Sáng  tạo     sách  và  ?ến  độ   tương  lai   chiến  lược   tương  lai   HỆ  THỐNG  GIÁ  TRỊ  
 4. Chiến lược là gì? Chúng  ta  muốn  tổ   chức  của  chúng  ta   sẽ  như  thế  nào?   -­‐  Tầm  nhìn   -­‐  Các  mục  ?êu   Chúng  ta  đang  ở  đâu?       chiến  lược       (môi  trường,  nguồn  lực)      
 5. Chiến lược là gì? “Chiến lược bao hàm việc thiết lập các mục tiêu cơ bản, dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cách thức, chương trình hành động và phân bổ các nguồn lực thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó” Alfred Chandle
 6. Ba cấp độ chiến lược Chiến lược công ty/tập đoàn Chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh Chiến lược chức năng Chiến lược chức năng CL Marketing CLR&D CL Sản xuất CL Nhân sự CL Tài chính CL Marketing CLR&D CL Sản xuất CL Nhân sự CL Tài chính
 7. Hệ thống chiến lược Hệ  thống  các  tuyên  bố  về  chiến   Các  thành  phần  của  một  chiến   lược  của  công  ty   lược  công  ty?   Tầm  nhìn,  Sứ  mệnh     và  Hệ  thống  giá  trị   Định hướng phát triển tổng quát   Chiến  lược  công  ty   Lĩnh  vực  kinh  doanh  nào     DN  sẽ  tham  gia?     Danh  mục    lĩnh  vực  kinh  doanh   (ngành/sản  phẩm/thị  trường)   Chiến  lược  kinh  doanh   Chúng  ta  sẽ  cạnh  tranh    như  thế  nào?   Cơ  chế  điều  phối    giữa  các  đơn  vị  kinh  doanh   Thẻ  điểm  cân  bằng  (BSC)   (cơ  cấu  tổ  chức,  cơ  chế  điều  hành)   Chúng  ta  kiểm  soát  và    triển  khai  chiến  lược  thế  nào?  
 8. Hệ thống chiến lược Hệ  thống  các  tuyên  bố  về  chiến   Các  thành  phần  của  một  chiến   lược  của  công  ty   lược  kinh  doanh?   Tầm  nhìn,  Sứ  mệnh     Mục  ?êu   (Lợi  nhuận?  Tăng  trưởng?  )   và  Hệ  thống  giá  trị   Phạm  vi  kinh  doanh   Chiến  lược  công  ty   (khách  hàng/sp  cung  cấp,     Lĩnh  vực  kinh  doanh  nào     khu  vực  địa  lý,    chuỗi  giá  trị  ngành,  )     DN  sẽ  tham  gia?     Lợi  thế  cạnh  tranh   Chiến  lược  kinh  doanh   (định  vị  giá  trị  cung  cấp    cho  khách  hàng)     Chúng  ta  sẽ  cạnh  tranh    như  thế  nào?   Năng  lực  cốt  lõi   Thẻ  điểm  cân  bằng  (BSC)   Chúng  ta  kiểm  soát  và    triển  khai  chiến  lược  thế  nào?   Chuỗi  hoạt  động     chiến  lược  
 9. Tại sao một doanh nghiệp cần chiến lược? •  Chiến lược đưa ra mục đích và định hướng cho toàn bộ tổ chức –  Giúp toàn bộ tổ chức hiểu rõ mục đích, nơi đến và hành trình họ phải đi để đạt được mục đích. –  Tạo ra khát vọng để thúc đẩy và truyền cảm hứng các thành viên trong một tổ chức •  Chiến lược là công cụ điều phối hoạt động –  Bản tuyên bố chiến lược là một công cụ truyền thông, giúp các bộ phận biết pháp làm gì và phối hợp với ai để hướng tới mục tiêu chung •  Chiến lược là công cụ hỗ trợ và cải thiện việc ra quyết định (nhanh, chắc chắn) –  Đưa ra các ràng buộc và các nguyên tắc đưa ra các quyết định –  Thúc đẩy việc ứng dụng các công cụ phân tích, hiểu rõ bản thân doanh nghiệp và môi trường
 10. XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP ü  Dẫn  nhập  chiến  lược   ü  Phân  0ch  chiến  lược   ü  Tầm  nhìn,  sứ  mệnh  &  mục  ?êu  chiến  lược   ü  Chiến  lược  công  ty     ü  Chiến  lược  kinh  doanh   ü  Triển  khai  chiến  lược   10   NGÔ  QUÝ  NHÂM  
 11. Tiền đề của chiến lược: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh •  Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố chủ chốt: Môi  trường  vĩ  mô   Cấu trúc Vị thế cạnh tranh ngành kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành Luật chơi trong ngành Nguồn hình thành lợi thế cạnh tranh Hiệu  quả  
 12. Phân  0ch  môi  trường   Rà  soát   (Scanning)   Theo  dõi,  quan  sát     (Monitoring)   Dự  báo     (Forcasmng)   Đánh  giá   (Assessing)  
 13. Các yếu tố chính của môi trường vĩ mô Chính  trị,  pháp  luật   Văn  hoá  –  xã  hội   •  Chính  sách  của  chính  phủ     •   Tuổi  thọ   •  Thay  đổi  về  luật  thuế   •  Thu  nhập  bình  quân  đầu   •  Luật  bảo  vệ  bản  quyền,   người   phát  minh,  sáng  chế   •  Phong  cách  sống   •  Luật  bảo  vệ  môi  trường   •  Thói  quen/hành  vi  mua   •  Luật  lao  động   hàng   •  Luật  chống  độc  quyền   •  Giao  thông  (tắc  đường)   Những  thay  đổi   •  Môi  trường  đô  thị   nào  sẽ  tác  động   đến  doanh   nghiệp?   Kinh  tế   Công  nghệ   •  Tăng  trưởng  GDP   •  Công  nghệ  thông  mn:   •  Tỷ  lệ  lạm  phát   •  Máy  {nh   •  Lãi  suất   •  Viễn  thông   •  Tỷ  lệ  thất  nghiệp   •  Internet   •  Thâm  hụt  ngân  sách  của   •  Vận  tải   chính  phủ   •  Công  nghệ  khác   •  Cơ  sở  hạ  tầng  
 14. Những yếu tố cơ bản trong phân tích ngành: Tổng quan ngành •  Tốc độ tăng trưởng ngành/nhu cầu •  Quan hệ cung-cầu và giá, lợi nhuận •  Đặc điểm và cơ cấu sản phẩm và xu hướng •  Đặc điểm lợi thế cạnh tranh •  Mức độ tham gia của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị ngành •  Cấu trúc ngành và mức độ hấp dẫn của ngành
 15. Dự báo mức độ cạnh tranh qua xem xét rào cản ra nhập ngành Đe dọa của đối thủ cạnh tranh tiềm năng phụ thuộc vào rào cản nhập ngành: •  Các doanh nghiệp tham gia phải có quy mô đủ lớn để có hiệu quả chi phí. •  Sự khác biệt sản phẩm và sự trung thành của khách hàng •  Yêu cầu về vốn lớn •  Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp của người mua •  Khả năng tiếp cận kênh phân phối rộng khắp •  Lợi thế công nghệ vượt trội •  Các chính sách của chính phủ
 16. Phân tích ngành: Đánh giá mức độ hấp dẫn của ngành và cơ hội Đe dọa của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Sức  ép     Sức ép của  các     Cạnh tranh giữa của nhà  cung     các doanh nghiệp người cấp   trong ngành mua Đe dọa của các sản phẩm thay thế
 17. Dự báo về mức độ cạnh tranh Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp phụ thuộc vào: •  Cấu trúc cạnh tranh của ngành: ...Số lượng và sự phân bố quy mô trong ngành •  Tốc độ tăng trưởng ngành/nhu cầu thấp •  Chi phí cố định và lưu kho cao •  Sản phẩm không có sự khác biệt •  Năng lực trong ngành dư thừa •  Rào cản rút khỏi ngành cao
 18. Những yếu tố cơ bản trong phân tích ngành: Chất lượng hoạt động của ngành •  Trình độ/mức độ phức tạp của quy trình sản xuất •  Năng lực đổi mới •  Mức độ đầu tư cho nghiên cứu phát triển •  Mức độ phụ thuộc vào thị trường quốc tế •  Đặc điểm tổ chức hệ thống phân phối/bán hàng và hoạt động marketing •  Mức độ đầu tư cho nguồn nhân lực
 19. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ü  Các  yếu  tố  quyết  định   ü  Phân  0ch  vĩ  mô   ü  Phân  0ch  ngành   ü  Phân  0ch  nội  bộ   ü  Phân  0ch  cạnh  tranh   ü  Tổng  hợp  phân  0ch  
 20. Phân tích nội bộ doanh nghiệp Phân  0ch,  đánh  giá  các  lợi  thế   •  Thương  hiệu   •  Chất  lượng   •  Giá  thành…   Phân  0ch,  đánh  giá  các  năng  lực   Điểm  mạnh Các nhân •  Cung  ứng,  sản  xuất,     tố môi •  Phân  phối,  markemng  bán  hàng.   trường •  Các  hoạt  động  hỗ  trợ  (quản  trị  tài  chính,   nội bộ Điểm  yếu quản  trị  NNL,  R&D,  QLRR)   •  Hệ  thống  quản  lý   Các  nguồn  lực   •  Chất  lượng  nguồn  nhân  lực   •  Văn  hoá  tổ  chức   •  Công  nghệ,  máy  móc  thiết  bị   •  Tài  chính   •   Hệ  thống  thông  mn   •  Tài  nguyên/đầu  vào  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2