intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 4

Chia sẻ: Trần Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

78
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Phân tích ngành thuộc bài giảng đầu tư tài chính, trong chương học này sẽ tìm hiểu vì sao phải phân tích ngành, quy trình phân tích ngành, phân tích vĩ mô ngành, phân tích vi mô ngành. Để nắm rõ hơn nội dung cụ thể cũng như kiến thức về đầu tư tài chính, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 4

 1. 12/30/2009 PHÂN TÍCH NGÀNH T I SAO PH I PHÂN TÍCH NGÀNH (1) Thành qu c a các ngành khác nhau trong nh ng th i kỳ c th nào ñó có khác nhau? (2) M t ngành ho t ñ ng t t trong m t th i kỳ nào ñó s ti p t c ho t ñ ng t t trong tương lai? (3) Thành qu c a các công ty trong m t ngành có nh t quán theo th i gian hay không? (4) R i ro gi a các ngành trong th i kỳ nào ñó có khác nhau không? (5) R i ro c a m t ngành có thay ñ i hay duy trì n ñ nh theo th i gian? 1
 2. 12/30/2009 (1) Thành qu gi a các ngành o T su t sinh l i c a các ngành khác nhau m t th i kỳ c th có s phân tán r ng rãi. Nh ng ngành ho t ñ ng t t nh t % thay ñ i 31/12/2000 ñ n 31/12/2001 D ch v tiêu dùng 57,12 Thi t b văn phòng 50,38 Thi t b công nghi p cao c p 46,85 ð chơi 38,89 Bán l ñ c thù 31,41 S&P (market) 11,8% (2) Thành qu c a m t ngành theo th i gian o Không có m i quan h trong thành qu c a ngành t năm này qua năm khác ho c trong nh ng th i kỳ th trư ng liên t c tăng ho c liên t c gi m. o Thành qu quá kh m t mình không giúp d báo ñư c thành qu c a ngành trong tương lai o Nh ng bi n nh hư ng t i thành qu m t ngành thay ñ i theo th i gian và m i năm c n thi t ph i d báo thành qu tương lai cho ngành trên cơ s nh ng ư c lư ng c a nh ng bi n liên quan ñó. 2
 3. 12/30/2009 (3) Thành qu các công ty trong m t ngành o Có s phân tán r ng r i trong thành qu gi a các công ty h u h t các ngành. Như v y không c n phân tích ngành? o Nh ng ngành có y u t ngành chi ph i -> Phân tích ngành là c n thi t.(phân tích công ty nh nhàng hơn) o Nh ng ngành (ñ i ña s ) không có nh hư ng m nh c a y u t ngành, vi c phân tích ngành ñ ch n m t công ty trong ngành có tri n v ng t t v n hơn ch n m t công ty trong ngành kém. (R t c n phân tích công ty xuyên su t) (4) R i ro gi a các ngành khác nhau o Có s khác bi t ñáng k trong r i ro gi a các ngành t i m t th i ñi m và s khác nhau này càng l n trong th i kỳ th trư ng lên và th i kỳ th trư ng xu ng. o ði u này cho th y phân tích r i ro c a ngành thì c n thi t. 3
 4. 12/30/2009 (5) R i ro m t ngành theo th i gian o Thư c ño r i ro ñ i v i ngành tương ñ i n ñ nh theo th i gian . o Phân tích r i ro quá kh c a ngành thì h u d ng khi b n ư c lư ng ñư c r i ro tương lai c a ngành. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NGÀNH -M i quan h ngành – Phân tích ngành chu kỳ kinh doanh - Các bi n s kinh t chi ph i thành qu ngành… (1) Phân tích - Nh ng thay ñ i c u trúc vĩ mô ngành kinh t ; chu kỳ ngành - Môi trư ng c nh tranh - S d ng các k thu t (2) Phân tích ñ nh giá ñ rút ra giá tr c th cho ngành: DCF, vi mô ngành P/E … 4
 5. 12/30/2009 (1) Phân tích vĩ mô ngành – Chu kỳ kinh doanh o H u h t các nhà quan sát cho r ng, thành qu c a ngành có quan h v i các giai ño n c a chu kỳ kinh doanh. o M i chu kỳ kinh doanh thì khác nhau, nên ch xem xét l ch s có th b l xu hư ng mà chính xu hư ng ñó s xác ñ nh thành qu tương lai. o Khi xác ñ nh nhóm ngành nào s ñư c l i trong giai ño n ti p theo c a chu kỳ kinh doanh, c n nh n di n và giám sát các bi n quan tr ng liên quan t i xu hư ng kinh t và ñ c tính c a ngành. (1) Phân tích vĩ mô ngành – Chu kỳ kinh doanh Thành qu c a ngành và chu kỳ kinh doanh 5
 6. 12/30/2009 • Ba nhân t quy t đ nh đ nh y c m trong thu nh p c a m t ngành v i chu kỳ kinh doanh: - M c đ nh y c m c a doanh s : các ngành thi t y u như th c ph m, thu c b nh; các ngành mà thu nh p không ph i là nhân t quan tr ng nh hư ng đ n c u - thu c lá (habit), ngư c l i v i các ngành như ô tô, thép, máy móc thi t b , v n chuy n - Đòn b y ho t đ ng c a ngành - Đòn b y tài chính (1) Phân tích vĩ mô ngành – các bi n kinh t quan tr ng o L m phát: - Tác ñ ng tiêu c c cho th trư ng c phi u, gây tác ñ ng x u cho h u h t các ngành - M t s ngành có l i t l m phát n u chi phí c a chúng không tăng theo l m phát trong khi giá bán tăng cao: Ngành khai thác ngu n tài nguyên thiên nhiên; Nh ng ngành có ñòn b y ho t ñ ng cao; Nh ng ngành có ñòn b y tài chính cao cũng có th có l i 6
 7. 12/30/2009 (1) Phân tích vĩ mô ngành – các bi n kinh t quan tr ng o Lãi su t: - Lãi su t bi n ñ ng nói chung gây tác ñ ng tiêu c c cho th trư ng c phi u, gây tác ñ ng x u cho h u h t các ngành (XD, nhà), ñ c bi t là nh ng ngành có DFL cao. - M t s ch th có l i t bi n ñ ng lãi su t: Ngành ngân hàng; Nh ng ngư i nghĩ hưu – có thu nh p ph thu c lãi su t, có l i khi lãi su t tăng; (1) Phân tích vĩ mô ngành – các bi n kinh t quan tr ng o N n kinh t qu c t : - ð ng n i t bi n ñ ng (do các s ki n kinh t qu c t ) s tác ñ ng t i nh ng ngành có doanh thu ch y u t xu t kh u, nh p kh u. - Tăng trư ng kinh t trong các khu v c ho c trong nh ng qu c gia nào ñó làm l i cho các ngành có s hi n di n l n trong nh ng khu v c ho c qu c gia ñó. - S ra ñ i c a các khu m u d ch t do ñã tr giúp cho các ngành s n xu t hàng hóa và d ch v , gi m ñ i m t v i h n ng ch và thu quan các qu c gia thành viên. 7
 8. 12/30/2009 (1) Phân tích vĩ mô ngành – Thay đ i trong c u trúc kinh t o Nh ng thay ñ i mang tính ch t c u trúc x y ra khi n n kinh t tr i qua nh ng thay ñ i ch y u v cách th c mà nó v n hành. Nh ng thay ñ i mang tính c u trúc như: Thay ñ i trong nhân kh u Thay ñ i trong khoa h c k thu t Thay ñ i trong môi trư ng chính tr và các lu t l (1) Phân tích vĩ mô ngành - Đánh giá chu kỳ s ng c a ngành o Doanh thu và sinh l i c a ngành quan h ch t ch v i các giai ño n trong chu kỳ s ng c a nó. o S lư ng các giai ño n trong phân tích chu kỳ s ng c a ngành có th thay ñ i tùy vào m c ñ chi ti t mà ngư i phân tích mu n o Ví d mô hình 5 giai ño n: 1. Kh i s 2. Tăng trư ng tích lũy nhanh 3. Tăng trư ng n ñ nh 4. Sung mãn th ph n và n ñ nh hóa 5. Gi m tăng trư ng và ñi vào suy thoái 8
 9. 12/30/2009 (1) Phân tích vĩ mô ngành - Đánh giá chu kỳ s ng c a ngành (1)Phân tích vĩ mô ngành - Đánh giá chu kỳ s ng c a ngành 1. Kh i s : – M c tăng trư ng doanh thu khiêm t n. – L i nhu n và t su t sinh l i âm ho c r t th p – Th trư ng khá nh và các công ty ph i gánh ch u chi phí kh i s l n. 9
 10. 12/30/2009 (1) Phân tích vĩ mô ngành - Đánh giá chu kỳ s ng c a ngành 2. Tăng trư ng tích lũy nhanh : – Hình nh s n ph m và d ch v c a ngành ñã xu t hi n trên th trư ng. Tăng trư ng doanh s cao. – S lư ng các công ty trong ngành ít nên các doanh nghi p ít ñ i m t v i c nh tranh và các công ty có th còn nhi u ñơn hàng chưa th c hi n (vì c u tăng quá nhanh). – Ngành hình thành năng l c s n xu t khi tăng trư ng doanh thu nhanh do ngành c g ng ñáp ng nhu c u quá m c này. – T su t sinh l i r t cao và có th tăng trên 100%/năm (1) Phân tích vĩ mô ngành - Đánh giá chu kỳ s ng c a ngành 3. Tăng trư ng n ñ nh: − Tăng trư ng doanh thu trong tương lai có th trên m c bình thư ng nhưng nó không còn tăng nhanh như trư c n a. − Tăng trư ng nhanh trong doanh thu và t su t sinh l i cao giai ño n trư c ñó ñã thu hút các ñ i th c nh tranh tham gia vào ngành. − Gia tăng trong cung và làm giá c gi m xu ng, t su t sinh l i b t ñ u gi m d n t i m c bình thư ng. 10
 11. 12/30/2009 (1) Phân tích vĩ mô ngành - Đánh giá chu kỳ s ng c a ngành 4. Sung mãn th ph n và n ñ nh hóa - T l tăng trư ng c a ngành gi m d n ñ n t l tăng trư ng chung c a n n kinh t - D dàng ư c lư ng m c tăng trư ng ngành vì doanh thu c a ngành bây gi tương quan cao v i doanh thu c a toàn b n n kinh t - Tăng trư ng l i nhu n gi a các ngành có s khác nhau vì c u trúc c nh tranh gi a chúng khác nhau; t su t sinh l i cũng khác nhau gi a các công ty trong cùng ngành do kh năng ki m soát chi phí gi a chúng khác nhau. (1) Phân tích vĩ mô ngành - Đánh giá chu kỳ s ng c a ngành 5. Gi m tăng trư ng và ñi vào suy thoái: - Tăng trư ng doanh thu ngành s t gi m do di chuy n trong c u ho c gia tăng các s n ph m thay th - T su t sinh l i trên doanh thu ti p t c b thu h p, m t vài doanh nghi p có l i nhu n th p ho c th m chí là thua l . - Nh ng công ty duy trì ñư c kh năng sinh l i cũng ch ñ t ñư c t su t sinh l i trên v n r t th p. - Các nhà ñ u tư b t ñ u nghĩ v nh ng phương án khác ñ s d ng v n mà trư c ñây h ñã ñ u tư vào ngành này. 11
 12. 12/30/2009 (1) Phân tích vĩ mô ngành - Phân tích m c đ c nh tranh c a ngành Các l c c nh tranh quy t ñ nh c u trúc c nh tranh c a ngành (Mô hình c a Porter) (1) Phân tích vĩ mô ngành - Phân tích m c đ c nh tranh c a ngành o C nh tranh gi a các ñ i th hi n h u. - C nh tranh gi a các công ty hi n t i có m nh m không và ñang gia tăng hay n ñ nh? - C nh tranh gia tăng khi nhi u công ty có quy mô tương ñ i ngang nhau trong cùng m t ngành; Ít có khác bi t gi a s n ph m và d ch v c a các ñ i th c nh tranh - Chi phí c ñ nh -> mong mu n bán hàng h t công su t, d n ñ n c t gi m giá bán và c nh tranh gay g t hơn. - Các rào c n rút kh i ngành, (ñ c ñi m c a máy móc hay các th a hi p lao ñ ng ñ c bi t) 12
 13. 12/30/2009 (1) Phân tích vĩ mô ngành - Phân tích m c đ c nh tranh c a ngành o M i ñe d a c a các ñ i th c nh tranh m i - kh năng các công ty khác s tham gia vào ngành và làm tăng c nh tranh? - Rào c n gia nh p ngành cao (v n, công ngh , kênh phân ph i). - Khách hàng trung thành v i nhãn hi u, chi phí chuy n ñ i cao - Chính sách nhà nư c có th h n ch gia nh p ngành b i vi c áp ñ t các yêu c u như ng quy n ho c gi i h n ti p c n ngu n nguyên li u (như g , than) (1) Phân tích vĩ mô ngành - Phân tích m c đ c nh tranh c a ngành o M i ñe d a c a các s n ph m thay th - Xác ñ nh xem giá c và ch c năng c a s n ph m thay th gi ng v i s n ph m c a ngành b n ñ n m c nào - S n ph m c a ngành càng d thay th thì m i ñe d a này càng cao. Chi phí chuy n ñ i th p thì s ñưa t i m i ña d a l n - S n ph m d thay th là nh ng s n ph m càng có tính ch t hàng hóa 13
 14. 12/30/2009 (1) Phân tích vĩ mô ngành - Phân tích m c đ c nh tranh c a ngành o Năng l c tr giá c a ngư i mua -Ngư i mua có nh hư ng ñ n kh năng sinh l i c a m t ngành vì h có th ñưa giá th p ho c yêu c u ch t lư ng cao hơn ho c nhi u d ch v hơn b ng cách m c c gi a các ñ i th c nh tranh bán. - Ngư i mua có s c m nh khi: S lư ng ngư i mua ít Mua kh i lư ng l n Chuy n sang mua s n ph m (c nh tranh) khác d dàng S n ph m này không quá quan tr ng ñ i v i ngư i mua và ngư i mua có th thi u nó trong m t th i kỳ. Khách hàng nh y c m v i giá (1) Phân tích vĩ mô ngành - Phân tích m c đ c nh tranh c a ngành o Năng l c tr giá c a ngư i bán - Lao ñ ng, linh ki n, nguyên li u thô và d ch v . Các chi phí ñ u vào c a ngành có th có nh hư ng l n ñ n kh năng sinh l i c a ngành. - M t vài lý do mà ngư i bán có th có s c m nh: Có ít ngư i bán cho m t l ai s n ph m c th Không có s n ph m thay th Chuy n sang s n ph m c nh tranh khác thì t n kém S n ph m h t s c quan tr ng ñ v i ngư i mua – ngư i mua không th không có nó. 14
 15. 12/30/2009 (2) Phân tích vi mô ngành – đ nh giá ngành o Mô hình hi n giá dòng ti n o Các t s ñ nh giá tương ñ i Ngành minh h a: Dư c ph m bán l c a M (RDS g m Walgreens; Longs Drug Stores và Rite – Aid ) – ch s th trư ng: S&P Industrials 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=78

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2