intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Ths. Nguyễn Thành Hưng

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

115
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Khái quát về kế toán quản trị thuộc bài giảng kế toán quản trị, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: khái niệm, bản chất và nội dung của kế toán quản trị; phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính; tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp; các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ AD trong kế toán quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Ths. Nguyễn Thành Hưng

  1. 21/10/2012 LOGO Chương trình môn h c 6 chương C1 Khái quát v k toán qu n tr K TOÁN QU N TR C2 Chi phí và phân lo i chi phi C3 :D toán s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p ThS. Nguy n Thành Hưng B môn K toán qu n tr Mobile: 0912.670.526 Email :Thanhhung1603@gmail.com LOGO LOGO Chương trình môn h c TÀI LI U THAM KH O C4 Xác đ nh chi phí, giá thành và báo cáo b ph n C5 M i quan h Chi phí - Kh i lư ng - L i nhu n C6 Thông tin KTQT trong vi c ra quy t đ nh LOGO LOGO Tài li u tham kh o CHƯƠNG I - KHÁI QUÁT V K TOÁN QU N TR 1.1. Khái ni m, b n ch t và n i dung c a KTQT - GT K toán qu n tr (ĐHTM) - Bài t p K toán qu n tr (ĐHTM) 1.2. Phân bi t KTQT và KTTC - GT K toán qu n tr (KTQD, HVTC,…) - Sách chuyên kh o KTQT - Bài t p KTQT (KTQD, KTHCM,…) 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p - …… 1.4. Các PP k thu t nghi p v AD trong KTQT 1
  2. 21/10/2012 LOGO LOGO 1.1. Khái ni m, b n ch t và n i dung c a KTQT 1.1.1. Khái ni m v k toán qu n tr - M t h th ng KTQT là áp ng nhu c u c nh Nhà qu n tranh và ương nhiên m t h th ng KTQT c a tr trong KTQT m t t ch c này s không gi ng như t ch c doanh nghi p khác. Ch c năng - Đáp ng nhu c u c nh tranh s làm cho: k toán + Nhu c u v thông tin ph c v qu n lý tăng nhanh T ch c, + Kh năng cung c p thông tin nhanh cá nhân nh y hơn. bên KTTC ngoài DN LOGO LOGO 1.1. Khái ni m, b n ch t và n i dung c a KTQT HÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n qu¶n trÞ Thu thËp C¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ: b¸o KTQT là khoa h c thu nh n x lý và cung c p §o l−êng c¸o chi phÝ sp, dÞch vô, Ghi chÐp kh¸ch h ng, b¸o c¸o dù thông tin v H SXKD m t cách c th , ph c v Ph©n tÝch to¸n, b¸o c¸o ho¹t ®éng,.. C¸c sùki n kinh t tÕ S kiÖn kinh Tính LËp b¸o c¸o toán, phân tích Báo cáo qu n tr cho nhà qu n tr trong vi c l p k ho ch, i u Qu¶n lý hành, t ch c th c hi n k ho ch và qu n lý kinh Qóa tr×nh xö lý tr× §Çu ra §Çu v o t tài chính trong n i b DN §èi t−îng sö dông LOGO LOGO 1.1. Khái ni m, b n ch t và n i dung c a KTQT 1.1. Khái ni m, b n ch t và n i dung c a KTQT 1.1.2. Đ i tư ng, b n ch t và n i dung c a KTQT 1.1.2. Đ i tư ng, b n ch t và n i dung c a KTQT * B n ch t KTQT * Đ i tư ng KTQT - KTQT thu nh n, x lý và cung c p thông tin v các - TS và s v n ng c a TS trong m t ơn NVKT ã phát sinh và hoàn thành, và x lý các thông tin này v c th ph c v cho vi c ra các Q qu n tr - Thông tin v TS và s v n ng c a TS - KTQT ch cung c p thông tin v ho t ng kinh t tài bao g m c thông tin quá kh và thông tin mang chính trong ph m vi và yêu c u qu n lý n i b c a ơn v tính d báo tương lai 2
  3. 21/10/2012 LOGO LOGO 1.1. Khái ni m, b n ch t và n i dung c a KTQT 1.1. Khái ni m, b n ch t và n i dung c a KTQT 1.1.2. Đ i tư ng, b n ch t và n i dung c a KTQT 1.1.2. Đ i tư ng, b n ch t và n i dung c a KTQT * N i dung KTQT * N i dung KTQT - Lư ng hoá và xây d ng d toán ngân sách - Ki m soát và cung c p thông tin v tình cho các m c tiêu ho t ng c a DN hình th c hi n các d toán, phân tích các nguyên nhân gây chênh l ch gi a th c hi n v i d toán. - Phân lo i và ki m soát CP theo t ng lo i, - Thu nh n, x lý và cung c p nh ng thông t ng thành ph n, y u t chi phí tin c n thi t, giúp các nhà qu n tr ưa quy t nh kinh doanh h p lý. LOGO LOGO 1.2. Phân bi t k toán qu n tr và k toán tài chính 1.2. Phân bi t k toán qu n tr và k toán tài chính 1.2.1.Nh ng i m gi ng nhau 1.2.2. Nh ng i m khác nhau gi a KTQT và KTTC - KTQT và KTTC u liên quan n tài s n, ngu n v n, thu nh p, chi phí, k t qu ho t ng *V m c ích và quá trình lưu chuy n ti n c a doanh nghi p - KTQT: thu nh n, x lý và cung c p thông tin ph c v - KTQT và KTTC u s d ng chung m t h cho công tác qu n lý trong n i b DN. th ng ghi chép ban u c a k toán. - KTTC: thu nh n, x lý thông tin ph c v cho vi c l p - KTTC và KTQT cùng ph c v m c ích báo cáo tài chính phát hành ra bên ngoài DN. qu n lý LOGO LOGO 1.2. Phân bi t k toán qu n tr và k toán tài chính 1.2. Phân bi t k toán qu n tr và k toán tài chính 1.2.2. Nh ng i m khác nhau gi a KTQT và KTTC 1.2.2. Nh ng i m khác nhau gi a KTQT và KTTC *V c i m thông tin *V i tư ng s d ng thông tin - TT KTQT t tr ng tâm cho tương lai nhi u hơn, vì - KTQT: các nhà qu n tr các c p trong DN. NQT có m c tiêu l p k ho ch cho tương lai. - KTTC: các t ch c và cá nhân ngoài DN. KTTC thu nh n, ph n ánh các quá trình kinh doanh ã x y ra (ph n ánh quá kh ) - TT KTQT quan tâm n tính t c , tính k p th i, linh ho t c a thông tin hơn là tính chính xác. TT KTTC ph i có tính khách quan, chính xác cao và có th th m tra ư c. 3
  4. 21/10/2012 LOGO LOGO 1.2. Phân bi t k toán qu n tr và k toán tài chính 1.2. Phân bi t k toán qu n tr và k toán tài chính 1.2.2. Nh ng i m khác nhau gi a KTQT và KTTC 1.2.2. Nh ng i m khác nhau gi a KTQT và KTTC *V nguyên t c cung c p thông tin *V ph m vi c a thông tin - KTTC tuân th các nguyên t c, qui nh chung - KTQT quan tâm n vi c XĐ KQHĐSXKD c a t ng b ph n trong t ch c (các phân xư ng s n - KTQT không b ph thu c b i các nguyên t c xu t, các c a hàng, các phòng, ban…) chung v k toán - KTTC quan tâm n ho t ng kinh doanh c a toàn công ty. LOGO LOGO 1.2. Phân bi t k toán qu n tr và k toán tài chính 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.2.2. Nh ng i m khác nhau gi a KTQT và KTTC 1.3.1 N i dung t ch c KTQT trong doanh nghi p *V kỳ báo cáo - Kỳ báo cáo c a KTTC theo nh kỳ, ư c quy nh trong Ch k toán doanh nghi p - Kỳ báo cáo c a KTQT thư ng xuyên hơn và ng n hơn, theo yêu c u c a nhà qu n tr DN LOGO LOGO T ch c k toán qu n tr trong doanh nghi p 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.1 N i dung t ch c KTQT trong doanh nghi p T ch c * T ch c KTQT trong doanh nghi p theo ch c năng KTQT - T ch c thu nh n thông tin - T ch c phân tích thông tin T ch c KTQT *T ch c trong DN theo KTQT trong DN ch c năng theo các khâu công vi c c a quá trình k toán. 4
  5. 21/10/2012 LOGO LOGO 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.1 N i dung t ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2. Mô hình t ch c KTQT trong doanh nghi p * T ch c KTQT trong DN theo các khâu công vi c c a quá 1.3.2.1. Mô hình t ch c KTQT k t h p KTTC trình k toán 1.3.2.2. Mô hình t ch c KTQT c l p v i KTTC - T ch c h ch toán ban u - T ch c tài kho n k toán - T ch c h th ng s k toán - Tính giá và l p báo cáo qu n tr LOGO LOGO 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2. Mô hình t ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2. Mô hình t ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2.1. Mô hình t ch c KTQT k t h p KTTC 1.3.2.1. Mô hình t ch c KTQT k t h p KTTC - Phòng k toán c a DN bao g m các b ph n VD: V i bp k toán ti n m t, KTQT th c hi n các k toán m nhi m các ph n hành KTTC c th . công vi c sau: - Tương ng v i m i b ph n c a KTTC s bao Ghi nh n nghi p v thu, chi ti n vào các s k toán g m các ph n hành KTQT. chi ti t đư c m theo yêu c u qu n tr (theo các d - Nhân viên k toán m i b ph n s th c án đ u tư, theo công trình,....) hi n ng th i các công vi c c a KTTC và KTQT. L p d toán thu, chi theo t ng m c đích, t ng b ph n s d ng ti n,.. LOGO LOGO 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2. Mô hình t ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2. Mô hình t ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2.1. Mô hình t ch c KTQT k t h p KTTC 1.3.2.1. Mô hình t ch c KTQT k t h p KTTC VD: Bp k toán CP-Z, KTQT th c hi n các công vi c sau: Ưu i m c a mô hình: Phân lo i CP, l a ch n PP phân b CP, tính ZSP theo - G n, ti t ki m chi phí yêu c u c a NQT (t tr ng ZSP/PB; t tr ng c a t ng y u - K t h p ch t ch gi a qu n lý t ng h p, qu n lý chi t CP t o nên giá thành,...) ti t theo t ng ch tiêu Xây d ng đ nh m c, l p d toán chi phí SXKD - Phân công, phân nhi m trong phòng k toán thu n Cung c p thông tin l p BCQT (như BCSX theo PX,...) l i, ơn gi n, d làm - Thu nh n, x lý thông tin nhanh 5
  6. 21/10/2012 LOGO LOGO 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2. Mô hình t ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2. Mô hình t ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2.1. Mô hình t ch c KTQT k t h p KTTC 1.3.2.2. Mô hình t ch c KTQT c l p v i KTTC Như c i m: Phòng k toán c a DN có b ph n KTTC Không t o i u ki n thu n l i cho chuyên riêng, b ph n KTQT riêng, th c hi n các công môn hoá theo hai lo i k toán (KTTC và KTQT) vi c c l p v i KTTC ==> h n ch quá trình qu n lý n i b LOGO 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p Mô hình t ch c KTQT đ c l p v i KTTCLOGO 1.3.2. Mô hình t ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2.2. Mô hình t ch c KTQT c l p v i KTTC K TOÁN TRƯ NG Các công vi c c a KTQT bao g m M h th ng s k toán chi ti t theo yêu c u qu n lý B ph n B ph n L pd toán và theo dõi tình hình th c hi n d toán. K toán qu n tr K toán tài chính Phân tích tình hình th c hi n d toán chi phí Phân lo i CP, l a ch n PP t p h p, phân b CP, tính B B BP B B B B giá thành s n ph m theo m c tiêu qu n tr ph n ph n k ph n ph n ph n ph n phân l p toán k Cung c p s li u cho vi c l p d toán m i và l p L p k k tích BC v t toán d toán toán BCQT thông Qu n tư ti n toán TSCĐ …… tin Tr HH lương LOGO LOGO 1.3. T ch c KTQT trong doanh nghi p 1.4. Các PP k thu t nghi p v áp d ng trong KTQT 1.3.2. Mô hình t ch c KTQT trong doanh nghi p 1.3.2.2. Mô hình t ch c KTQT c l p v i KTTC Ưu i m: P1 P2 P3 T o i u ki n thu n l i cho chuyên môn hoá theo hai lo i k toán KTTC và KTQT NQT có S d ng Như c i m: Ch c PP đ x năng c a nhu - Không có s k t h p ch t ch gi a qu n lý t ng h p c uv lý t o ra NQT thông tin và qu n lý chi ti t theo t ng ch tiêu thông tin là ra QĐ - Thu nh n, x lý thông tin ch m do ph i tăng thêm thích h p th t c luân chuy n ch ng t k toán 6
  7. 21/10/2012 LOGO LOGO 1.4. Các PP k thu t nghi p v áp d ng trong KTQT 1.4. Các PP k thu t nghi p v áp d ng trong KTQT * Thi t k thông tin thành d ng so sánh ư c * Phân lo i chi phí KTQT s so sánh s li u th c hi n v i KTQT s phân lo i chi phí theo nhi u tiêu th c kỳ trư c, so sánh v i k ho ch, so sánh v i khác nhau, ph c v cho m c ích c a nhà QTDN: d toán, so sánh v i các ơn v cùng ki m soát chi phí, xây d ng các nh m c và d toán ngành,.... chi phí, xác nh i m hoà v n trong kinh doanh.... LOGO LOGO 1.4. Các PP k thu t nghi p v áp d ng trong KTQT 1.4. Các PP k thu t nghi p v áp d ng trong KTQT * Trình bày MQH gi a các thông tin k toán * Trình bày thông tin dư i d ng th theo d ng phương trình. Y: T ng DT VD: PT Doanh thu Y1 = 100x g: Giá bán 1 sp PT T ng CP Y2 = 80x + 1000 x: SL tiêu th T th , có th xác nh i m hòa v n c a doanh nghi p PT ư ng bi u di n DT: Y = gx 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2