intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

136
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 thảo luận về vấn đề dự toán sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày những nội dung như: Lợi ích của lập dự toán, dự toán áp đặt, dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở, dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh

 1. CHƯƠNG 5 DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
 2. Dự toán SXKD Dựự toán là m D  toán là mộột k t kếế ho  hoạạch chi  ch chi  titiếết mô t t mô tảả vi việệc s c sửử d dụụng các  ng các  nguồồn l ngu n lựực c c củủa t a tổổ ch  chứức trong  c trong  mmộột k t kỳỳ nh  nhấất đ t địịnh. nh.
 3. Lựa chọn kỳ dự toán Dự toán SXKD 2014 2015 2016 2017 Dự toán SXKD hàng năm có thể chia nhỏ thành các dự toán quí và dự toán tháng.
 4. Lợi ích của lập dự toán  Bắt buộc các nhà quản lý phải lập kế hoạch  Cung cấp thông tin về các nguồn lực có thể được sử dụng để trợ giúp cho việc ra quyết định.  Cung cấp tiêu chuẩn để đánh giá kết quả hoạt động.  Trau dồi việc phối kết hợp giữa các bộ phận, cá nhân trong công ty.
 5. Dự toán áp đặt Ban giám đốốc &  Ban giám đ c &  hhộội đ i đồồng qu ng quảản tr n trịị Phó giám đốốc c  Phó giám đ Phó giám đốốc c  Phó giám đ Phó giám đốốc    Phó giám đ c                  tài                tài  bán hàng bán hàng        sảản xu        s n xuấấtt chính  chính  Các bộộ ph Các b  phậậnn Các bộộ ph Các b  phậậnn Các b Các b 5 ộộ ph  phậậnn
 6. Dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở Ban giám đốốc c  Ban giám đ & hộội đ & h i đồồng  ng  quảản tr qu n trịị Phó giám  Phó giám  Phó giám  Phó giám  Phó giám  Phó giám  đđốốc bán  c bán  đđốốc    s c    sảản n  đđốốc               c               hàng hàng xuấấtt xu  tài chính  tài chính Các bộộ ph Các b  phậậnn Các bộộ ph Các b  phậậnn Các bộộ ph Các b  phậậnn
 7. Dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở Các nhà quản lý cần hiểu  rõ về các chi phí phát sinh  trong bộ phận họ phụ  trách. Công việc của các nhà quản  lý cần được đánh giá trên cơ  sở chi phí hoặc doanh thu  dưới sự kiểm soát trực tiếp  của họ.
 8. Dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở LLậập d p dựự toán có s  toán có sựự tham gia c  tham gia củủa các đ a các đơơn  n  vvịị c cơơ s sở là m ở là mộột quá trình cho phép các cá  t quá trình cho phép các cá  nhân ởở các c nhân   các cấấp b p bậậc khác nhau trong công  c khác nhau trong công  ty tham gia vào việệc xác đ ty tham gia vào vi c xác địịnh các m nh các mụục c  tiêu củủa công ty và k tiêu c a công ty và kếế ho hoạạch đ ch đểể đ  đạạt t  đđượ c mụục tiêu đó. ược m c tiêu đó.
 9. Dự toán SXKD DDựự toán SXKD (D  toán SXKD (Dựự toán t  toán tổổng quát) là  ng quát) là  ttậập h p hợợp các d p các dựự toán liên quan bao trùm   toán liên quan bao trùm  các hoạạt đ các ho t độộng tiêu th ng tiêu thụụ, s , sảản xu n xuấất, cung  t, cung  ứứng, nhân l ng, nhân lựực, CP s c, CP sảản xu n xuấất chung, CP  t chung, CP  hành chính và các hoạạt đ hành chính và các ho t độộng tài chính. ng tài chính.
 10. Dự toán SXKD Dự toán  Tiêu thụ Dự toán Dự toán CP bán hàng sản xuất & QLDN Dự toán Dự toán Dự toán CP NVL CP nhân công CP SX trực tiếp trực tiếp chung Dự toán Tiền 10 Dự toán các BCTC
 11. Dự toán tiêu thụ Dự kiến chi tiết về mức tiêu thụ kỳ tới về khối lượng hàng tiêu thụ và doanh thu có thể đạt được.
 12. Căn cứ lập dự toán tiêu thụ  Dự báo tiêu thụ: Dự báo về mức tiêu thụ trong những điều kiện nhất định.
 13. Các yếu tố cần xem xét khi dự báo tiêu thụ 1 Mức tiêu thụ của các kỳ trước 2 Ước tính của bộ phận bán hàng 3 Điều kiện nền kinh tế 4 Hành động của đối thủ cạnh tranh 5 Các thay đổi về chính sách giá 6 Thay đổi về cơ cấu sản phẩm 7 Các nghiên cứu thị trường 8 Các kế hoạch quảng cáo và khuyếch trương
 14. Ví dụ Dự toán tiêu thụ  Công ty Hoàng Gia lập dự toán cho quí 2.  Dự kiến mức tiêu thụ cho 5 tháng tới là: Tháng  4  20.000 s p Tháng   5 50.000 s p Tháng   6  30.000 s p Tháng   7  25.000 s p Tháng   8   15.000 s p.  Giá bán là 10 nghìn đồng/sp. 14
 15. Dự toán tiêu thụ Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Qui II SL tiêu thụ dự kiến (sp) 20,000 50,000 30,000 100,000 Giá bán đvsp Tổng doanh thu
 16. Dự toán tiêu thụ Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Quí II SL tiêu thụ dự kiến (sp) 20,000 50,000 30,000 100,000 Giá bán đvsp $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 Tổng doanh thu $ 200,000 $ 500,000 $ 300,000 $ 1,000,000
 17. Dự kiến lịch thu tiền bán hàng   Tất Tất cả cả doanh doanh thu thu là là doanh doanh thu thu trả trả chậm. chậm.  Chính  Chính sách sách thanh thanh toán toán là: là: 70% 70% thu thu ngay ngay trong trong tháng tháng bán bán hàng, hàng, 25% 25% thu thu được được ởở tháng tháng sau, sau, 5% 5% không không cócó khả khả năng năng thu thu hồi. hồi.   Số Số dư dư nợ nợ phải phải thu thu ởở khách khách hàng hàng 31/3 31/3 là là 30.000 30.000 nghìn nghìn đồng đồng (có (có khả khả năng năng thu thu được được 100%). 100%).
 18. Dự kiến lịch thu tiền bán hàng
 19. Dự toán sản xuất Dự toán Dự toán tiêu thụ sản xuất e d vàlet p Dựo m kiến C lịch thu tiền Xác định số lượng sản phẩm cần sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dự kiến và mức dự trữ hàng tồn kho.
 20. Dự toán sản xuất   Công Công ty ty Hoàng Hoàng Gia Gia muốn muốn dự dự trữ trữ sản sản phẩm phẩmởở mức mức 20% 20% nhu nhu cầu cầu tiêu tiêu thụ thụ của của tháng tháng sau. sau.   Hàng Hàng tồn tồn kho kho ngày ngày 31/3 31/3 là là 4.000 4.000 sản sản phẩm. phẩm. Hãy Hãy lập lập dự dự toán toán sản sản xuất. xuất.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2