Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 8 - TS. Lê Đình Trực

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
76
lượt xem
20
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 8 - TS. Lê Đình Trực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ thuộc Bài giảng Kế toán quản trị giúp người học biết cách xác định giá bán của sản phẩm mới để đạt lợi nhuận như mong muốn, xác định chi phí mong muốn làm cơ sở đưa ra quyết định kinh doanh các mặt hàng đã có trên thị trường, xác định giá trị của các dịch vụ sao cho đạt được lợi nhuận mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 8 - TS. Lê Đình Trực

Chöông 8<br /> <br /> ÑÒNH GIAÙ SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ<br /> <br /> 8-2<br /> <br /> Muïc tieâu<br /> ª Bieát caùch xaùc ñònh giaù baùn cuûa saûn phaåm môùi ñeå ñaït ñöôïc lôïi nhuaän mong muoán. ª Bieát caùch xaùc ñònh chi phí mong muoán laøm cô sôû ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh doanh caùc maët haøng ñaõ coù treân thò tröôøng. ª Bieát caùch xaùc ñònh giaù trò cuûa caùc dòch vuï sao cho ñaït ñöôïc lôïi nhuaän mong muoán.<br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br /> 8-3<br /> <br /> Noäi dung<br /> ª Ñònh giaù saûn phaåm ª Xaùc ñònh chi phí mong muoán ª Ñònh giaù dòch vuï<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br /> 8-4<br /> <br /> Ñònh giaù saûn phaåm<br /> ª YÙ nghóa cuûa ñònh giaù saûn phaåm ª Phöông phaùp ñònh giaù saûn phaåm<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br /> 8-5<br /> <br /> YÙ nghóa cuûa ñònh giaù saûn phaåm<br /> <br /> <br /> Caùc phöông phaùp ñònh giaù chæ coù yù nghóa trong tröôøng hôïp naøo - saûn phaåm ñaõ coù treân thò tröôøng hay saûn phaåm môùi?<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản