intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Hoạt động bán hàng - ThS. Ngô Ngọc Linh

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
129
lượt xem
35
download

Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Hoạt động bán hàng - ThS. Ngô Ngọc Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng này cung cấp cho người học những hiểu biết về kiểm soát nội bộ trong hoạt động bán hàng. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung như: Rủi ro và mục tiêu kiểm soát, các thủ tục kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Hoạt động bán hàng - ThS. Ngô Ngọc Linh

 1. KSNB hoaït ñoäng baùn haøng CHAÁP NHAÄN BAÙN HAØNG GIAO HAØNG BAÙN HAØNG NÔÏ PHAÛI THU XOÙA SOÅ NÔÏ PHAÛI THU
 2. Ruûi ro vaø muïc tieâu kieåm soaùt • MUÏC TIEÂU KS • RUÛI RO Coù haøng ñeå giao Khoâng coù haøng ñeå giao Baûo ñaûm tính phaùp lyù cuûa giao dòch Tranh chaáp veà phaùp lyù Baùn cho KH coù khaû naêng traû nô Khaùch haøng khoâng coù thaät Khoâng thu ñöôïc tieàn Khaùch haøng chaäm traû Giao haøng ñuùng soá löôïng, chuûng Giao haøng khoâng ñuùng soá loaïi löôïng, chuûng loaïi
 3. Ruûi ro vaø muïc tieâu kieåm soaùt • MUÏC TIEÂU KS • RUÛI RO Laäp hoùa ñôn ñaày ñuû/chính xaùc Laäp hoùa ñôn sai/soùt Theo doõi nôï phaûi thu ñaày ñu Khoâng naém ñöôïc tình hình nô Thu hoài ñaày ñuû nôï phaûi thu Tieàn thu bò chieám duïng Baùo caùo taøi chính trung thöïc vaø hôïp Sai leäch treân BCTCï lyù ï
 4. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Coù ñuû haøng ñeå giao theo yeâu caàu ° Xeùt duyeät ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng tröôùc khi chaáp thuaän °Heä thoáng thoâng tin vôùi kho vaø boä phaän saûn xuaát.
 5. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Baûo ñaûm tính phaùp lyù cuûa caùc giao dòch vôùi khaùch haøng. °Xeùt duyeät ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng tröôùc khi chaáp thuaän °Xaùc nhaän nhöõng tröôøng hôïp ñaët haøng qua ñieän thoaïi °Hoài baùo nhöõng tröôøng hôïp chaáp nhaän ñôn haøng.
 6. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Chæ baùn chòu cho caùc khaùch haøng coù khaû naêng thanh toaùn °Moïi nghieäp vuï baùn haøng ñeàu phaûi laäp Leänh baùn haøng. Leänh baùn haøng (baùn chòu) phaûi ñöôïc xeùt duyeät bôûi boä phaän baùn chòu ñoäc laäp °Laäp hoà sô veà khaû naêng taøi chính khaùch haøng, yeâu caàu kyù quyõ °Coù chính saùch baùn chòu roõ raøng.
 7. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Giao haøng ñuùng chuûng loaïi, quy caùch vaø soá löôïng °Toå chöùc boä phaän giao haøng ñoäc laäp °Laäp Phieáu giao haøng cho caùc nghieäp vuï giao haøng °Phieáu giao haøng phaûi ñöôïc laäp treân Leänh baùn haøng °Phieáu giao haøng phaûi ñöôïc xeùt duyeät.
 8. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Laäp hoùa ñôn ñaày ñuû cho caùc tröôøng hôïp ñaõ giao haøng °Ñoái chieáu ñònh kyø giöõa boä phaän giao haøng vaø boä phaän laäp hoùa ñôn. °Laäp baùo caùo veà caùc tröôøng hôïp cheânh leäch giöõa hai beân. °Göûi thoâng baùo tình hình nôï haøng thaùng cho khaùch haøng.
 9. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Laäp hoùa ñôn chính xaùc °Hoùa ñôn laäp treân cô sôû Phieáu giao haøng, Leänh baùn haøng vaø ñôn ñaët haøng °Söû duïng Baûng giaù ñöôïc duyeät °Kieåm tra ñoäc laäp vieäc tính toaùn treân hoùa ñôn tröôùc khi göûi ñi °Göûi thoâng baùo tình hình nôï cho KH.
 10. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Theo doõi ñaày ñuû, chính xaùc nôï phaûi thu °Keá toaùn nôï phaûi thu ñöôïc toå chöùc ñoäc laäp °Toå chöùc heä thoáng soå chi tieát vaø laäp baûng toång hôïp cuoái kyø °Ñoái chieáu baùo caùo cuûa keá toaùn vôùi boä phaän baùn chòu °Göûi thoâng baùo nôï cho khaùch haøng.
 11. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Kieåm soaùt ñöôïc tình hình nôï phaûi thu °Toå chöùc soå chi tieát nôï phaûi thu °Baùo caùo ñònh kyø tình hình nôï phaûi thu °Phaân tích soá ngaøy thu nôï bình quaân °Phaân tích tyû troïng nôï quaù haïn.
 12. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Caùc khoaûn phaûi thu khoâng bò chieám duïng °Thuû quyõ phaûi ñoäc laäp vôùi keá toaùn °Tieàn thu phaûi ñöôïc ghi cheùp ngay °Tieàn thu phaûi ñöôïc noäp vaøo ngaân haøng °Göûi thoâng baùo tình hình nôï cho KH haøng thaùng °Ñieàu tra caùc thoâng tin phaûn hoài.
 13. Caùc thuû tuïc kieåm soaùt Muïc tieâu: Laäp baùo caùo taøi chính trung thöïc vaø hôïp lyù Bao goàm haàu heát caùc thuû tuïc treân, ngoaøi ra: °Coù quy ñònh roõ raøng veà heä thoáng keá toaùn °Coù quy ñònh roõ raøng veà phöông phaùp laäp döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi °Caùc thuû tuïc veà xeùt duyeät xoùa soå nôï khoù ñoøi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2