intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
130
lượt xem
10
download

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán 1 chương 4: Chuẩn bị kiểm toán trình bày nội dung về các giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu, đánh giá rủi ro kiểm toán, mô hình rủi ro kiểm toán, chiến lược kiểm toán. Tài liệu này có ích cho quá trình học tập và giảng dạy mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán

  1. Chöông 4 Caùc giai ñoaïn cuûa 1 cuoäc kieåm toaùn Chuaån bò Laäp keá hoaïch Kieåm Toaùn Thöïc hieän Hoaøn thaønh 1 2 Giai ñoaïn: Tieàn Keá hoaïch. Giai ñoaïn: Tieàn Keá hoaïch. Tieáp nhaän Tìm hieåu khaùch haøng môùi: Tieáp nhaän Tìm hieåu khaùch haøng môùi: khaùch haøng Ngaønh ngheà kinh doanh khaùch haøng Ngaønh ngheà kinh doanh ruûi ro cao Khaû naêng taøi chính Casino, Gaming Tìm hieåu muïc ñích kieåm toaùn Moái lieân heä vôùi KTV tieàn nhieäm Xaây döïng Taøi chính, ngaân haøng Thoûa thuaän sô boä Tìm hieåu khaùch haøng cuõ: Kinh doanh baát ñoäng saûn Hôïp ñoàng kieåm toaùn Caùc maâu thuaãn tröôùc ñaây … Phí kieåm toaùn naêm tröôùc Phaân coâng KTV … 3 4 RUÛ RUÛI RO ??? Giai ñoaïn: Tieàn Keá hoaïch. Xem xeùt tình huoáng Coâng ty trang trí noäi thaát Deùcor coù tình hình taøi chính vaø keát quaû kinh doanh raát khaû quan trong 5 naêm qua (1996-2000), vaø Tieáp nhaän Ñaùnh giaù khaùch haøng giaù coå phieáu ñang gia taêng treân TTCK. Trong naêm 2001, coâng ty khaùch haøng ñaõ kyù 1 döï aùn trang trí noäi thaát cho nhieàu naêm coù giaù trò lôùn. Tính trung thöïc cuûa Ban giaùm ñoác Tuy nhieân, qua cuoäc tieáp xuùc vôùi chuû doanh nghieäp cho hôïp Ruûi ro chung cuûa hôïp ñoàng ñoàng kieåm toaùn BCTC 2001, KTV nhaän thaáy moät soá thoâng tin Tìm hieåu muïc ñích caàn löu yù: kieåm toaùn Phöông phaùp tìm hieåu: Chuû doanh nghieäp vaãn chöa haøi loøng veà möùc ñoä taêng tröôûng ñaõ qua. Thoûa thuaän sô boä Lieân heä KTV tieàn nhieäm Caùc nhaân vieân tuyeån duïng trong naêm cho döï aùn treân ñeàu coù Hôïp ñoàng kieåm toaùn Lieân heä NH, tö vaán phaùp luaät tieàn aùn hình söï. Khi ñöôïc môøi tham quan caùc coâng trình cuûa döï aùn ñang thöïc Thu thaäp caùc thoâng tin ñaõ coâng boá hieän, KTV thaáy moïi vieäc vaãn ñang tieán trieån bình thöôøng. Phaân coâng KTV Phoûng vaán Ban giaùm ñoác,.. 5 6
  2. Giai ñoaïn: Tieàn Keá hoaïch. Giai ñoaïn: Tieàn Keá hoaïch. Tieáp nhaän Ruûi ro kieåm toaùn chaáp nhaän phuï Tieáp nhaän Loaïi kieåm toaùn vaø dòch vuï cung caáp khaùch haøng thuoäc vaøo 2 yeáu toá chính: khaùch haøng Phaïm vi kieåm toaùn Ñoái töôïng söû duïng Thôøi gian kieåm toaùn Tìm hieåu muïc Tìm hieåu muïc ñích ñích kieåm toaùn Muïc ñích söû duïng kieåm toaùn Phí kieåm toaùn Thoûa thuaän sô boä Thoûa thuaän sô boä Quyeàn vaø traùch nhieäm caùc beân Hôïp ñoàng kieåm toaùn Hôïp ñoàng kieåm toaùn … Phaân coâng KTV Phaân coâng KTV 7 8 Giai ñoaïn: Tieàn Keá hoaïch. Giai ñoaïn: Laäp Keá hoaïch. Tieáp nhaän “Coâng vieäc kieåm toaùn phaûi ñöôïc M c ích - Bao quaùt caùc khía caïnh troïng yeáu khaùch haøng giao cho nhöõng caùn boä, nhaân vieân chuyeân nghieäp ñöôïc ñaøo taïo vaø coù - Nhaän dieän ruûi ro vaø caùc vaán ñeà tieàm aån Tìm hieåu muïc ñích ñaày ñuû kyõ naêng vaø naêng löïc chuyeân kieåm toaùn moân ñaùp öùng yeâu caàu thöïc teá” (VSA - Ñaûm baûo cuoäc kieåm toaùn hoaøn thaønh Thoûa thuaän sô boä 220, ñoaïn 12) ñuùng thôøi haïn Hôïp ñoàng kieåm toaùn - Phoái hôïp coâng vieäc kieåm toaùn Phaân coâng KTV 9 10 Giai ñoaïn: Laäp Keá hoaïch. Giai ñoaïn: Laäp Keá hoaïch. VSA 300 Keá hoaïch kieåm toaùn Phöông phaùp - Tham quan Keá hoaïch chieán löôïc - Phoûng vaán Keá hoaïch kieåm toaùn toång theå - Thu thaäp, nghieân cöùu taøi lieäu; - Phaân tích sô boä Chöông trình kieåm toaùn 11 12
  3. Keá hoaïch kieåm toaùn toång theå Ñaëc ñieåm vaø tình hình hoaït ñoäng 1. Ñaëc ñieåm vaø tình hình hoaït ñoäng Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng 2. Heä thoáng keá toaùn vaø Loaïi hình doanh nghieäp heä thoáng kieåm soaùt noäi boä Lónh vöïc hoaït ñoäng Cô caáu taøi saûn, nguoàn voán 3. Ñaùnh giaù ruûi ro vaø möùc troïng yeáu Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù 4. Noäi dung, lòch trình vaø Caùc beân lieân quan phaïm vi caùc thuû tuïc kieåm toaùn Tình hình hoaït ñoäng Moâi tröôøng, ñaëc ñieåm vaø tình hình kinh doanh 5. Phoái hôïp chæ ñaïo, giaùm saùt vaø kieåm tra Xu höôùng töông lai 6. Caùc vaán ñeà khaùc 13 14 Heä thoáng keá toaùn vaø Ñaùnh giaù ruûi ro vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä xaùc ñònh möùc troïng yeáu Heä thoáng keá toaùn - Ñaùnh giaù ruûi ro Caùc chính saùch keá toaùn - Xaùc ñònh möùc troïng yeáu Söï aûnh höôûng cuûa caùc chính saùch keá toaùn môùi veà keá toaùn, kieåm toaùn. RUÛI RO ? Söï aûnh höôûng cuûa coâng ngheä thoâng tin TROÏNG YEÁU? Ñoäi nguõ nhaân vieân keá toaùn Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä Thaùi ñoä cuûa BGÑ coâng ty veà kieåm soaùt Tính höõu hieäu cuûa heä thoáng KSNB 15 16 RR Ñaùnh giaù R Caùc loaïi ruûi ro ruûi ro kieåm toaùn R R R Ruûi ro tieàm taøng Ruûi ro kieåm soaùt Ruûi ro kieåm toaùn Ruûi ro do KTV ñöa ra yù kieán nhaän Ruûi ro phaùt hieän xeùt khoâng thích hôïp khi BCTC ñaõ ñöôïc kieåm toaùn coøn coù nhöõng sai soùt troïng yeáu. 17 18
  4. Ruûi ro tieàm taøng Ruûi ro kieåm soaùt Laø ruûi ro tieàm aån, Möùc ñoä baùo caùo taøi chính voán coù do khaû Laø ruûi ro xaûy ra sai soùt Tính lieâm khieát cuûa BGÑ troïng yeáu trong töøng o Moâi tröôøng kieåm soaùt naêng töøng nghieäp AÙp löïc baát thöôøng yeáu keùm vuï, töøng khoaûn nghieäp vuï, töøng khoaûn Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng muïc trong BCTC khi muïc trong BCTC o Thieáu thuû tuïc kieåm soaùt AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng tính rieâng reõ hoaëc tính chöùa ñöïïng sai soùt troïng yeáu khi tính KD goäp maø heä thoáng kieåm o Thuû tuïc kieåm soaùt rieâng reõ hoaëc tính Möùc ñoä khoaûn muïc soaùt noäi boä khoâng ngaên khoâng höõu hieäu goäp, maëc duø coù Tính nhaïy caûm cuûa khoaûn muïc ngöøa heát hoaëc khoâng hay khoâng coù heä Söï phöùc taïp nghieäp vuï phaùt hieän vaø söûa chöõa thoáng kieåm soaùt kòp thôøi. Söï baát thöôøng cuûa nghieäp vuï noäi boä. 19 20 RR Ruûi ro phaùt hieän Ñaùnh giaù R ruûi ro kieåm toaùn R R R Laø ruûi ro xaûy ra sai soùt oThôøi gian thöû nghieäm troïng yeáu trong töøng Ñaëc ñieåm HÑKD cô baûn nghieäp vuï, töøng khoaûn RRTT RRTT RRTT RRTT muïc trong BCTC khi oNoäi dung thöû nghieäm Heä thoáng KSNB tính rieâng reõ hoaëc tính cô baûn RRKS RRKS goäp maø trong quaù oPhaïm vi thöû nghieäm Thöû nghieäm cô baûn trình kieåm toaùn KTV cô baûn RRPH khoâng phaùt hieän ñöôïc. Ruûi ro kieåm toaùn RRKT Ruûi ro do KTV ñöa ra yù kieán nhaän xeùt khoâng thích hôïp khi BCTC ñaõ ñöôïc kieåm 21 toaùn coøn coù nhöõng sai soùt troïng yeáu. 22 Ví duï Mô hình r i ro ki m toán 1. Keá toaùn kho kieâm nhieäm thuû kho KS-KM R i ro có sai sót tr ng y u trên BCTC 2. KTV chính khoâng giaùm saùt KTV phuï PH 3. Côõ maãu nhoû khoâng ñaïi dieän cho toång theå PH 4. Khaùch haøng laø coâng ty coå phaàn nieâm yeát -- RRKT = RRTT × RRKS × RRPH 5. Chöùng töø khoâng ñöôïc ñaùnh soá tröôùc lieân tuïc KS-KM 6. Giaùm ñoác ñöôïc traû löông theo lôïi nhuaän TT-TT 7. Coâng ty khoâng laäp caùc baùo caùo quaûn trò KS-TT R i ro KTV không phát hi n sai sót tr ng y u 8. Khoaûn muïc döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi TT-KM 9. Keá toaùn tröôøng khoâng coù kinh nghieäm TT-TT • Th t c ki m toán R i ro R i ro 10. Ban giaùm ñoác laø caùc thaønh vieân trong gia ñình KS-TT không thích h p ngoài m u l ym u • Đưa ra ý ki n sai l ch 23 24
  5. S d ng mô hình r i ro ki m toán Moái lieân heä giöõa caùc loaïi ruûi ro Xác đ nh m c RRKT k ho ch. Ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt Đánh giá RRTT và RRKS. Ruûi ro phaùt hieän S d ng mô hình r i ro xác đ nh m c RRPH thích h p: Trung Cao Thaáp bình RRKT = RRTT × RRKS × RRPH Cao Toái thieåu Thaáp Trung bình RRKT Ñaùnh giaù RRPH = RRTT x RRKS ruûi ro Trung bình Thaáp Trung bình Cao tieàm taøng KTV s d ng m c RRPH đ thi t k các th t c ki m toán Thaáp Trung bình Cao Toái ña Nh m gi m RRKT m c ch p nh n 25 26 Xaùc ñònh möùc troïng yeáu Vaän duïng möùc troïng yeáu Khaùi nieäm troïng yeáu (VSA 320): Xaùc ñònh sai leäch troïng yeáu Tính troïng yeáu: theå hieän taàm quan troïng cuûa 1 Xaùc ñònh côõ maãu thoâng tin trong BCTC. Tính troïng yeáu cuûa thoâng tin phaûi ñöôïc xem xeùt treân tieâu chuaån ñònh löôïng vaø ñònh tính. Muïc ñích xaùc ñònh möùc troïng yeáu keá hoaïch: Möùc troïng yeáu laø 1 ngöôõng, 1 ñieåm chia caét xaùc ñònh phaïm vi thích hôïp nhaèm ñaûm baûo caùc thuû tuïc kieåm toaùn phaùt hieän caùc sai soùt troïng yeáu (neáu coù). 27 28 Xaùc ñònh möùc troïng yeáu Xaùc ñònh möùc troïng yeáu Quy trình vaän duïng Tieâu chuaån ñònh löôïng Tieâu chuaån ñònh tính Laäp 1. Öôùc tính sô boä möùc troïng yeáu 1 giôùi haïn nhaát ñònh: Gian laän hay sai soùt. keá 2. Phaân boå möùc troïng yeáu cho khoaûn muïc 5% - 10% LN tröôùc thueá Caùc cam keát khoâng ñöôïc hoaïch tuaân thuû 1% - 2% toång taøi saûn Thöïc 3. Öôùc tính sai soùt trong töøng khoaûn muïc AÛnh höôûng ñeán caùc chæ 0.5% - 1% toång doanh thu soá phaân tích xu höôùng hieän, 4. Öôùc tính möùc sai soùt toång hôïp Ñaùnh Sai leäch troïng yeáu cuûa giaù 5. So saùnh sai soùt toång hôïp öôùc tính vôùi möùc naêm tröôùc keát troïng yeáu öôùc tính. quaû 29 30
  6. Phaân boå möùc troïng yeáu cho töøng khoaûn muïc Möùc troïng yeáu- Laäp keá hoaïch Xeùt ñoaùn ngheà nghieäp Chính saùch cuûa coâng ty kieåm toaùn: Möùc troïng yeáu toång theå: Planning Materiality PM = 5% x Lôïi nhuaän tröôùc thueá Khai khoáng Xem Baûn chaát cuûa caùc xeùt PM = 5% x 1.200 = 60 Khai thieáu khoaûn muïc Möùc troïng yeáu khoaûn muïc: Tolerale Error TE = 50% x PM TE = 50% x 60 = 30 Chi phí kieåm toaùn 31 32 PM = 60 Möùc troïng yeáu- TE = 30 Thöïc hieän, Ñaùnh giaù keát quaû Sai soùt phaùt hieän- sai soùt xaùc ñònh trong töøng soá dö, Khoaûn muïc 31.12.2005 nghieäp vuï Tieàn 83 Sai soùt döï kieán- aùùp duïng kyõ thuaät laáy maãu kieåm tra Khoaûn phaûi thu 1,895 Chi tieát Toång hôïp sai soùt öôùc tính Haøng toàn kho 2,985 = Sai soùt döï kieán + Sai soùt phaùt hieän TSNH khaùc 137 So saùnh sai soùt toång hôïp öôùc tính vôùi möùc troïng yeáu TSCÑ höõu hình 30,380 TSDH khaùc 1,340 Toång coäng 36,820 33 34 Sai soùt phaùt hieän vaø sai soùt döï kieán Xaùc ñònh côõ maãu Nhoùm Soá Giaù Côõ Giaù Sai soùt Toång ñv trò maãu trò sai soùt Côõ Giaù trò toång theå maãu maãu = × Heä soá ñaûm baûo maãu Möùc sai soùt chaáp nhaän 1 >10 T 6 180 6 180 2 5T - 10 T 80 550 Côõ = $1,715,000 × 1.6 = 92 $30,000 maãu 3 1T - 5 T 168 476 Ruûi ro phaùt hieän 4 < 1 T 1.252 689 Ruû i ro tieà m taøng Gaàn möùc vaø ruûi ro kieå m soaùt Toái ña toái ña Trung bình Thaáp Toá i ña 3.0 2.7 2.3 2.0 1.506 1.895 Gaàn möùc toái ña Trung bình 2.7 2.3 2.4 2.1 2.0 1.6 1.6 1.2 35 36 Thaáp 2.0 1.6 1.2 1.0
  7. PM = 60 Sai soùt phaùt hieän vaø sai soùt döï kieán Sai soùt öôùc tính: 39,3 ? TE = 30 Sai soùt döï kieán Soá Nhoùm Giaù Côõ Giaù Sai soùt Toång ñv trò maãu trò sai soùt maãu Sai soùt phaùt hieän Giaù trò maãu Khoaûn muïc 31.12.2005 =1---------------------x6 toå180theå 6 >10 T ng 180 +6,00 +6 Tieàn 83 Giaù trò maãu Khoaûn phaûi thu 1,895 2 5T - 10 T 80 550 30 158 +2,70 +9,4 Haøng toàn kho 2,985 = (2,7/158) * 550 3 1T - 5 T 168 476 25 62 +0,60 +4,6 TSNH khaùc 137 =49,4 TSCÑ höõu hình 30,380 < 1 T 1.252 689 37 25 +0,70 +19,3 TSDH khaùc 1,340 1.506 1.895 98 425 +10.0 +39,3 Toång coäng 36,820 37 38 Xaùc ñònh caùc nghieäp vuï vaø Noäi dung, lòch trình vaø söï kieän phöùc taïp phaïm vi caùc thuû tuïc kieåm toaùn Thöôøng xuyeân Ñaùnh giaù nhöõng thay ñoåi quan troïng Baát thöôøng cuûa caùc vuøng kieåm toaùn. Caùc öôùc tính keá toaùn (VSA 540) AÛnh höôûng cuûa coâng ngheä thoâng tin Coâng vieäc kieåm toaùn noäi boä 39 40 Phoái hôïp, chæ ñaïo, giaùm saùt Phaân tích sô boä vaø kieåm tra FPT 2005 2006 Söï tham gia cuûa caùc kieåm toaùn vieân khaùc T l thanh toán ng n h n 1.3 1.6 Söï tham gia cuûa caùc chuyeân gia Soá löôïng ñôn vò tröïc thuoäc phaûi kieåm toaùn Kho n ph i thu 1.197 (t ) 1.756 (t ) Keá hoaïch thôøi gian vaø yeâu caàu veà nhaân söï Vòng quay kho n ph i thu 11.7 12.1 Hàng t n kho 384 t 584 t Vòng quay HTK 34 34 41 42
  8. Toùm taét caùc böôùc trong tieán trình Caùc vaán ñeà khaùc laäp keá hoaïch kieåm toaùn Khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa ñôn vò Tìm hieåu tình hình hoaït ñoäng vaø heä thoáng KSNB Nhöõng vaán ñeà caàn quan taâm Ñaùnh giaù sô boä ruûi ro sai leäch troïng yeáu cho töøng Kieåm keâ haøng toàn kho taøi khoaûn, coâng boá treân töøng cô sôû daãn lieäu Söï hieän höõu cuûa caùc beân coù lieân quan Xem xeùt khaû naêng xaûy ra gian laän vaø haønh vi Ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng kieåm toaùn vaø khoâng tuaân thuû nhöõng traùch nhieäm phaùp lyù khaùc. Thöïc hieän phaân tích sô boä Noäi dung vaø thôøi haïn laäp baùo caùo kieåm toaùn. Xaùc ñònh chieán löôïc kieåm toaùn 43 44 Caùc chieán löôïc kieåm toaùn Caùc chieán löôïc kieåm toaùn Tìm hieåu KSNB Tieáp caän chi tieát Ñaùnh giaù sô boä RRKS Tieáp caän heä thoáng •RRKS cao RRKS thaáp Tieáp caän Thieát keá & thöïc hieän thöû nghieäm KS •Tieáp chi tieát caän Ñaùnh giaù laïi RRKS heä thoáng Thöïc hieän 45 caùc thöû nghieäm cô baûn 46 Chöông trình kieåm toaùn Chöông trình kieåm toaùn Xaùc ñònh noäi dung, lòch Trình töï laäp chöông trình Chöông trình kieåm toaùn trình vaø phaïm vi cuûa caùc kieåm toaùn thuû tuïc kieåm toaùn cuï theå Thu thaäp thoâng tin veà Khoaûn muïc: X vaø chæ daãn muïc tieâu kieåm caùc boä phaän - Taøi lieäu yeâu caàu khaùch haøng chuaån bò toaùn töøng phaàn haønh ñeå Ñoái chieáu vôùi keá hoaïch thöïc hieän keá hoaïch kieåm kieåm toaùn - Muïc tieâu kieåm toaùn toaùn toång theå. Löïa choïn phöông höôùng - Thuû tuïc kieåm toaùn kieåm toaùn - Keát luaän vaø kieán nghò Ñaùnh giaù löïa choïn Laäp chöông trình 47 48
  9. Caùc muïc tieâu kieåm toaùn Thuû tuïc kieåm toaùn Hieän höõu/phaùt sinh: Taøi saûn hay nôï phaûi traû coù thöïc ? Nghieäp vuï coù thöïc vaø xaûy ra ? Thöû nghieäm kieåm soaùt: thu thaäp baèng chöùng Quyeàn vaø nghóa vuï: Taøi saûn hay nôï phaûi traû thuoäc kieåm toaùn veà söï höõu hieäu trong thieát keá vaø vaän quyeàn hay nghóa vuï cuûa ñôn vò ? haønh HTKSNB Ñaày ñuû: Taát caû TS, NPT, nghieäp vuï ñeàu ñöôïc ghi cheùp vaø phaûn aùnh ? Thöû nghieäm cô baûn: thu thaäp baèng chöùng kieåm Ñaùnh giaù: Taøi saûn hay nôï phaûi traû ñaùnh giaù toaùn veà caùc cô sôû daãn lieäu cuûa BCTC. theo caùc CM keá toaùn ? - Thuû tuïc phaân tích Ghi cheùp chính xaùc Nghieäp vuï ghi cheùp ñuùng soá tieàn? - Thöû nghieäm chi tieát Phaân boå ñuùng kyø Thu nhaäp, chi phí phaân boå ñuùng kyø. + Chi tieát soá dö Trình baøy vaø coâng boá Trình baøy, phaân loaïi coâng boá ñuùng + Chi tieát nghieäp vuï theo chuaån möïc keá toaùn hieän haønh ? 49 50 Thöû nghieäm chi tieát soá dö Thöû nghieäm chi tieát nghieäp vuï - Laø vieäc kieåm tra “soá dö” caùc taøi khoaûn. - Laø vieäc kieåm tra chi tieát 1 soá hay toaøn boä nghieäp - Thoaû maûn caùc muïc tieâu chính: hieän höõu, vuï phaùt sinh. quyeàn vaø nghóa vuï, ñaày ñuû, ñaùnh gia - Thoaû maûn caùc muïc tieâu kieåm toaùn: Phaùt sinh, ñaày - Caùc thuû tuïc thöôøng söû duïng ñuû, chính xaùc (kyø phaùt sinh, soá tieàn, taøi khoaûn) + Kieåm tra vaät chaát . - Caùc thuû tuïc thöôøng söû duïng: + Kieåm tra taøi lieäu + Xaùc nhaän. + Tính toaùn. + Tính toaùn (Laäp baûng chænh hôïp) 51 52 Thöû nghieäm ñoâi Vöøa laø thöû nghieäm chi tieát nghieäp vuï, vöøa laø thöû nghieäm kieåm soaùt Söû duïng kyõ thuaät kieåm tra taøi lieäu. Muïc tieâu nhaèm xem xeùt tính höõu hieäu cuûa KSNB vaø caùc sai leäch treân BCTC. Giuùp naâng cao hieäu quaû cuûa cuoäc kieåm toaùn. 53
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2