intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán 1

Xem 1-20 trên 1021 kết quả Bài giảng Kiểm toán 1
 • Bài giảng Kiểm toán 1 chương 1: Tổng quan về kiểm toán trình bày nội dung về nhu cầu vai trò kiểm toán, định nghĩa kiểm toán, phân loại kiểm toán kế toán viên, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học

  pdf3p lehanhtuyet 19-07-2014 106 16   Download

 • Nội dung chương 2: Môi trường kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán 1 giúp người học có thể hiểu được đặc điểm của nghề nghiệp kiểm toán, phân biệt chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán, hiểu các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, hiểu các quy định liên quan đến trách nhiệm kế toán viên.

  pdf4p lehanhtuyet 19-07-2014 101 9   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1 chương 4: Chuẩn bị kiểm toán trình bày nội dung về các giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu, đánh giá rủi ro kiểm toán, mô hình rủi ro kiểm toán, chiến lược kiểm toán. Tài liệu này có ích cho quá trình học tập và giảng dạy mời các bạn tham khảo.

  pdf9p lehanhtuyet 19-07-2014 129 10   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1 chương 6: Hoàn thành kiểm toán trang bị cho sinh viên các kiến thức về xem xát các khoảng nợ tiềm tàng, xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, báo cáo kiểm toán, xem xét về giả định hoạt động liên tục. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p lehanhtuyet 19-07-2014 65 9   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức; đánh giá vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf45p bautroibinhyen11 25-12-2016 78 9   Download

 • Chương 5: Bằng chứng kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán 1 trình bày nội dung về bằng chứng kiểm toán, các thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán, hồ sơ kiểm toán, phân loại hồ sơ kiểm toán, các bằng chứng kiểm toán đặc biệt, chương trình kiểm toán. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf7p lehanhtuyet 19-07-2014 94 7   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng, các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ; mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p bautroibinhyen11 25-12-2016 83 7   Download

 • Chương 1 của bài giảng Kiểm toán 1 giới thiệu những vấn đề cơ bản về báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Giải thích được bản chất của báo cáo tài chính (BCTC), giải thích được khái niệm "trung thực và hợp lý" và trình bày các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá các khoản mục trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 95 7   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1 chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về việc chuẩn bị kiểm toán. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Trọng yếu và rủi ro kiểm toán, giai đoạn tiền kế hoạch, giai đoạn lập kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf56p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 59 6   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán" là giới thiệu khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán; cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p bautroibinhyen11 25-12-2016 59 6   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về bằng chứng kiểm toán, phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf41p bautroibinhyen11 25-12-2016 61 5   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu kiểm toán, phân loại; chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán; kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và hiệp hội nghề nghiệp; chuẩn mực kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p bautroibinhyen12 07-01-2017 60 6   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 2: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức về kiểm soát nội bộ, gian lận và nhầm lẫn, trọng yếu kiểm toán, rủi ro kiểm toán, bằng chức kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p bautroibinhyen12 07-01-2017 53 5   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người họ các kiến thức cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p nguoibakhong05 05-03-2018 55 6   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán" là giới thiệu khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán, cung cấp kiến thức cơ bản về mô trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen11 25-12-2016 69 4   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Phương pháp kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tiếp cận kiểm toán, phương pháp kiểm toán cơ bản. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành kiểm toán và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf12p bautroibinhyen12 07-01-2017 47 4   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p tieu_vu10 15-04-2018 26 4   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán có cấu trúc gồm 5 phần trình bày cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu trong kiểm toán, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p bautroibinhyen11 25-12-2016 47 3   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, tổng hợp, kết luận và lập báo cáo kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p bautroibinhyen12 07-01-2017 46 3   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của BCTC, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p nguoibakhong05 05-03-2018 31 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kiểm toán 1
p_strCode=baigiangkiemtoan1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2