intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Môi trường văn hóa

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
54
lượt xem
7
download

Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Môi trường văn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh quốc tế môi trường văn hóa trình bày về khái niệm văn hóa, văn hoá là những kiến thức mà con người sử dụng để lý giải các hiện tượng xã hội và hình thành các hành vi xã hội. Những kiến thức nầy cấu tạo nên tiêu chuẩn giá trị, thái độ và tác động đến hành vi con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Môi trường văn hóa

 1. Moâi tröôøng ng vaên hoùa
 2. Vaên hoùa laø gì? Hệ thống các giá trị và chuẩn mực được một cộng đồng cùng chia sẻ, khi kết hợp lại tạo thành lối sống 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 2
 3. Giaù trò vaø chuaån möïc z Giaù trò – YÙ töôûng chung veà nhöõng gì coäng ñoàng cho laø toát ñeïp, ñuùng ñaén vaø muoán ñaït ñöôïc – Neàn taûng cuûa vaên hoùa z Chuaån möïc: Nhöõng quy taéc xaõ hoäi chi phoái haønh ñoäng con ngöôøi trong tình huoáng cuï theå – Taäp quaùn: Nhöõng quy öôùc trong cuoäc soáng thöôøng ngaøy – Tuïc leä: Nhöõng chuaån möïc mang tính nguyeân taéc, trung taâm cho hoaït ñoäng vaø ñôøi soáng cuûa coäng ñoàng. 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 3
 4. Caùc yeáu toá hình thaønh nh vaên hoùa Ñieàu kieän ñòa lyùý Ñieàu kieän Giaùo duïc lòch söû Văn hóa Toân giaùo 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 4
 5. Caùc toân giaùo treân theá giôùi Christianity Islam Nonreligious Hinduism Other Buddhism Confucianism Jewish 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 5
 6. Cô ñoác giaùo z Toân giaùo lôùn nhaát theá giôùi z Caùc chi phaùi: – Thieân Chuùa giaùo La Maõ – Chính giaùo phöông Ñoâng – Tin laønh z Ñaïo ñöùc Tin laønh: chaêm chæ, thanh ñaïm, saùng taïo ra cuûa caûi vaät chaát vì vinh quang cuûa Chuùa, töï do caù nhaân Æ coù yù nghóa to lôùn trong vieäc phaùt trieån CNTB phöông Taây 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 6
 7. Hoài giaùo z Toân giaùo lôùn thöù 2 z Tö töôûng trung taâm: Moät Thöôïng ñeá toái cao duy nhaát coù quyeàn saép ñaët moïi vieäc Æ tuaân phuïc voâ ñieàu kieän vôùi yù chí vaø luaät leä cuûa Thöôïng ñeá z Kinh Koran z Phöông caùch soáng bao truøm moïi maët trong xaõ hoäi 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 7
 8. AÁn Ñoä giaùo z Toân giaùo laâu ñôøi nhaát z Thôø ña thaàn z Tö töôûng trung taâm: Thuyeát Luaân hoài – Nghieäp baùo z Loái soáng: Khoå haïnh z Cheá ñoä ñaúng caáp 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 8
 9. Phaät giaùo z Baétnguoàn töø AÁn Ñoä giaùo z Toân giaùo voâ thaàn, höôùng noäi z Tö töôûng chuû ñaïo: – Vuõ truï töï taïi, voâ sinh, voâ dieät – Vaïn phaùp: nhaân duyeân hoøa hôïp, voâ thöôøng, voâ ngaõ – Thuyeát luaân hoài – nghieäp quaû – Töï giaûi thoaùt Æ coõi Nieát Baøn 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 9
 10. Nho giaùo z Gaén lieàn vôùi teân tuoåi Khoång Töû z AÂm – Döông töông taùc, bieán ñoåi voâ cuøng voâ taän Æ sinh ra vaïn vaät z Ñaïo ñöùc laø ñaàu moái giaûi quyeát moïi vaán ñeà trong xaõ hoäi – Ñaïo ñöùc xaõ hoäi: Chính danh – Nguõ luaân – Ñaïo ñöùc caù nhaân: Nhaân – Leã – Nghóa – Trí – Tín 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 10
 11. Do Thaùi giaùo z Gaén lieàn vôùi lòch söû gaàn 3500 naêm cuûa daân toäc Do Thaùi (Ixrael) z Toân giaùo moät thaàn z Coi Ixrael laø daân toäc ñöôïc choïn ñeå öôùc heïn vôùi Chuùa z Chôø mong Chuùa Cöùu theá cöùu vôùt daân toäc Ixrael vaø toaøn nhaân loaïi z Nhieàu caám kî trong aên uoáng 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 11
 12. Caùc yeáu toá theå hieän vaên hoùa Caáu truùc Xaõ hoäi Phong tuïc Vaên hoùa Thaåm myõ Taäp quaùn Ngoân ngöõ 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 12
 13. Caáu truùc xaõ hoäi Khoù xaây döïng Caù nhaân nhoùm Quan heä giöõa caù Phöông Taây Hay thay ñoåi nhaân vaø coäng ñoàng Tinh thaàn choã laøm doanh nghieäp cao Ít trung thaønh Taäp theå Ít thay ñoåi choã Thieáu Phöông laøm tinh thaàn Ñoâng doanh nghieäp Ñoàng Cheá ñoä nhaát tuyeån duïng suoát ñôøi 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 13
 14. Söï phaân chia giai taàng ng xaõ hoäi Thöôøng ñöôïc xaùc ñònh qua doøng doõi gia ñình, vò trí coâng taùc hay thu nhaäp Phaân chia giai caáp: Coù theå Cheá ñoä ñaúng caáp: thay ñoåi Khoâng coù söï thay ñoåi ñòa vò xaõ ñòa vò xaõ hoäi Ý YÙ thöùc giai caáp: hoäi Coù theå gaây taùc ñoäng tôùi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 14
 15. Phong tuïc - taäp quaùn sinh hoaït z Phong tuïc toân giaùo z Giôø giaác sinh hoaït z Trang phuïc z AÊn uoáng z Caùch cö xöû z Caùch vui chôi giaûi trí z v… v… 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 15
 16. Taäp quaùn kinh doanh z Thaùiñoä ñoái vôùi thôøi gian z Möùc ñoä phaân quyeàn z Phong caùch ñaøm phaùn z Phong caùch trao quaø z Phöông thöùc phaân phoái z v… v… 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 16
 17. Ngoân ngöõ Ngoân ngöõ Vieát Cöû chæ Noùi 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 17
 18. Thaåm myõ z Söï caûm thuï, hieåu bieát veà caùi ñeïp z Quan ñieåm veà caùi ñeïp: khoâng gioáng nhau z Lieân quan tôùi sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 18
 19. Vaên hoùa thay ñoåi z Söï phaùt trieån kinh teá z Söï thay ñoåi cheá ñoä chính trò z Theo ñònh höôùng cuûa Nhaø nöôùc z Caùc phong traøo xaõ hoäi z Do moâi tröôøng caïnh tranh z Môû roäng giao löu vaên hoùa giöõa caùc daân toäc z Tieán trình toaøn caàu hoùa z Caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 19
 20. YÙ nghóa ñoái vôùi kinh doanh quoác teá Hieåu bieát vaên hoùa! Chæ coù caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau, khoâng coù neàn vaên hoùa vöôït troäi! Böôùc vaøo laõnh ñòa cuûa ngöôøi khaùc vôùi ñaàu oùc nhaïy caûm vaø bieát laéng nghe, coi nhö ñaõ ñöôïc nöûa ñöôøng tôùi thaønh coâng! 14-Mar-07 PTM – Moâi tröôøng vaên hoùa 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản