intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình C trên Windows - Nguyễn Đạt Thông

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:353

0
58
lượt xem
11
download

Bài giảng Lập trình C trên Windows - Nguyễn Đạt Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình C trên Windows trang bị cho sinh viên những hiểu biết về các kỹ thuật lập trình trên Windows, các thành phần giao diện (GUI) trên Windows và các thành phần giao diện (GUI) trên Windows. Các nội dung chính được trình bày trong học phần này gồm: Windows và Messages, nhập liệu (User Inputs), các thành phần giao diện, các tiện ích trên Windows và các chủ đề nâng cao. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình C trên Windows - Nguyễn Đạt Thông

 1. Lập trình C trên Windows Nguyễn Đạt Thông www.ndthong.info
 2. Giới thiệu ■ Lập trình C trên Windows ■ Nội dung ■ Lý thuyết: 45 tiết ■ Thực hành: 30 tiết ■ Môn học tiên quyết ■ Kỹ thuật lập trình ■ Cấu trúc dữ liệu ■ Giảng viên ■ Nguyễn Đạt Thông, ndthong@math.hcmus.edu.vn Nguyễn Đạt Thông 2 Lập trình C trên Windows - 2013
 3. Mục tiêu ■ Kiến thức ■ các kỹ thuật lập trình trên Windows, ■ các thành phần giao diện (GUI) trên Windows, ■ các thư viện sẵn có của Windows, ■ Kỹ năng ■ xây dựng các ứng dụng giao diện Windows, ■ xây dựng các ứng dụng tương tác với hệ thống Windows, Nguyễn Đạt Thông 3 Lập trình C trên Windows - 2013
 4. Yêu cầu ■ Yêu cầu đối với sinh viên ■ Đọc trước tài liệu bài giảng, ■ Tham dự các buổi lý thuyết, bài tập và minh họa, ■ Tự thực hiện các bài minh họa, ■ Tự nghiên cứu các kỹ thuật lập trình cao hơn trên Windows. ■ Ngoài ra, sinh viên cần ■ Tìm hiểu thêm về các khái niệm quan trọng của ngôn ngữ C: con trỏ và bộ nhớ, con trỏ hàm, … Nguyễn Đạt Thông 4 Lập trình C trên Windows - 2013
 5. Nội dung Windows và Messages Nhập liệu (User Inputs) Lập trình C trên Các thành phần giao diện Windows Các tiện ích trên Windows Các chủ đề nâng cao ■ Tham khảo ■ Charles Petzold, Programming Windows, 5th Ed., Microsoft Press, 1998. Nguyễn Đạt Thông 5 Lập trình C trên Windows - 2013
 6. Tài liệu tham khảo ■ Tài liệu chính ■ Charles Petzold, Programming Windows, 5th Edition, Microsoft Press, 1998. ■ Tham khảo ■ Trần Đan Thư, Lập trình C trên Microsoft Windows, Hà Nội, 1996. ■ Lập trình C trên Windows, Thư viện điện tử khoa học công nghệ, Vĩnh Long. (Link) Nguyễn Đạt Thông 6 Lập trình C trên Windows - 2013
 7. Đánh giá ■ Quá trình ■ Điểm danh: 10% ■ Thực hành ■ Thi trên máy: 40% ■ Đánh giá ■ Thi tự luận: 50% ■ Được sử dụng tài liệu Nguyễn Đạt Thông 7 Lập trình C trên Windows - 2013
 8. Notes ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Nguyễn Đạt Thông 8 Lập trình C trên Windows - 2013
 9. Phần 1 Windows và Mesages Nguyễn Đạt Thông www.ndthong.info
 10. Nội dung ■ Windows và Messages ■ Chương trình Windows ■ Lập trình Windows ■ Windows và Messages ■ Drawing và Device Context ■ Region và Clipping Nguyễn Đạt Thông 10 Lập trình C trên Windows - 2013
 11. Chương trình Windows ■ “Hello World” ■ Tập tin header của Windows ■ Program Entry Point ■ Biên dịch và liên kết ■ Giới thiệu MS Visual Studio 2008 ■ Windows và Unicode Nguyễn Đạt Thông 11 Lập trình C trên Windows - 2013
 12. Chương trình C ■ Chương trình C/C++ – hàm main() #include void main() { printf("hello, world\n"); } #include int main() { printf("hello, world\n"); return 0; } Nguyễn Đạt Thông 12 Lập trình C trên Windows - 2013
 13. Chương trình Windows C ■ Chương trình Windows C – hàm WinMain() #include int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow) { MessageBox(NULL, "Hello World!", "HelloMsg", MB_OK); return 0; } ■ windows.h: tập tin header của Windows. Nguyễn Đạt Thông 13 Lập trình C trên Windows - 2013
 14. Tập tin header của Windows ■ Tập tin header của Windows ■ các macro và các biến môi trường, ■ các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu, ■ các hằng số, ■ prototype của các hàm lập trình Windows. ■ WINDOWS.H là tập tin header cơ bản ■ WINDEF.H: định nghĩa các kiểu dữ liệu cơ bản. ■ WINNT.H: định nghĩa các kiểu dữ liệu Unicode. ■ WINBASE.H: các hàm cơ bản của Windows ■ WINUSER.H: các hàm lập trình Windows ■ WINGDI.H: các hàm vẽ giao diện Nguyễn Đạt Thông 14 Lập trình C trên Windows - 2013
 15. Program Entry Point ■ Hàm WinMain() int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow) ■ Trong đó ■ WINAPI – stdcall ■ HINSTANCE – instance handle ■ PSTR – pointer to character string Nguyễn Đạt Thông 15 Lập trình C trên Windows - 2013
 16. Message Box ■ Hàm MessageBox int WINAPI MessageBox( HWND hWnd, LPCTSTR lpText, LPCTSTR lpCaption, UINT uType); ■ Trong đó ■ HWND – window handle ■ LPCTSTR – long pointer to constant character string ■ Yêu cầu ■ winuser.h (được include trong windows.h) ■ User32.lib và User32.dll MessageBox: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms645505(v=vs.85).aspx Nguyễn Đạt Thông 16 Lập trình C trên Windows - 2013
 17. Tùy chỉnh Message Box ■ Tham số uType #define MB_OK 0x00000000L #define MB_OKCANCEL 0x00000001L #define MB_ABORTRETRYIGNORE 0x00000002L #define MB_YESNOCANCEL 0x00000003L #define MB_YESNO 0x00000004L #define MB_RETRYCANCEL 0x00000005L #define MB_CANCELTRYCONTINUE 0x00000006L #define MB_ICONHAND 0x00000010L #define MB_ICONQUESTION 0x00000020L #define MB_ICONEXCLAMATION 0x00000030L #define MB_ICONASTERISK 0x00000040L Nguyễn Đạt Thông 17 Lập trình C trên Windows - 2013
 18. Notes ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Nguyễn Đạt Thông 18 Lập trình C trên Windows - 2013
 19. Biên dịch và liên kết ■ Command line ■ Visual Studio projects ■ Tạo solution và project ■ Thêm tập tin mã nguồn vào project ■ Biên dịch và liên kết Nguyễn Đạt Thông 19 Lập trình C trên Windows - 2013
 20. MS Visual Studio 2008 ■ Tạo solution và project Nguyễn Đạt Thông 20 Lập trình C trên Windows - 2013
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2