Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 6 - Nguyễn Đức Cương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

17
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 6 -  trình bày nội dung thanh toán điện tử giúp người học hiểu thêm về thanh toán trong điện tử, các yêu cầu trong khi thanh toán điện tử, tiền điện tử và ví điện tử là gì, lợi ích khi dử dụng thanh toán điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 6 - Nguyễn Đức Cương

 1. 
 2.  ! " #$ %" & ' ( $ ) " * * # +*$ , ! " #$ % ! &" '# () # ) )*+ + #$ " &" 
 3.   
 4. !" #$ " %!" # $ . / 4D E"A ? 4/ G 9 #$ 9 H 5 1 # .'# E ; * 2 ( 0 12 3 4/ 5 * * & 4D E 0 & D . 5 I' * 2 * 89 4 / * B* #H BD @ 7 J 9 " 1K -$ 8 9 4 / 1) D 6 * 47 L 5 1M D * K 9 ( N 9( 9 89 9 : ' 2 8; " O $ H5 7 J 9 < 0 12= . = >8 * ?@ A # * 2 1 ' B( C4D E - F " %!" # $ " %!" # $'&( )"+* 62 8;Q O K V Q J J"5J 4D E$ > D' 9 R , 9 'A ' 5 :& (0 V ! R 1 1 ( ' 6 DJQ S * 1 ( ' WN J I# N X3 ,* N *L 89 B 3 J # Y R 1 ( Z *) > [ 89 J \ J . @ 2 8; T R 4) 5J 2 8 ; 4 5 5J L' D I 62 8 ; 89 > D 4 N' ' ] (D O P U 1
 5. ,*-!" #$ ,*-!" #$ _9 5 9 ( N *N *L ' O V : )Q *B* 5 ' 0 > @ @9 ( N ) NOQPIRSF T F OUF T VXW
 6. 874ef _5g?hji " k  " = 5l? 874ef _5g?hji " k  " = 5l? Z %J4n Tl 6iwW S x
 7. t"I, " #?{w1 t"I, " #?{w1|h}m-~/ [ ] DJfD 4 H 3J4` 1 9 & 5 1• 4[ : ; j' 89 `# .IH 3J4`- 62 8; * a ]J *) 5 € f '*3I DJ45 4 / 4` & 5 Q 1 8Y 8' N 5 0 ' ! " 6a4 ( ] &N 43 ) '1 G# a !# $ % & ' ( ) *+ , (D -! . ! / 0 1 02 0 * ? * a ] 1 3 , 4 i I 4/ J J >f = > _ > 2 4D E : D a jo-o kkU :(] 5 7 )J *) i 45 kkUA kjk jg k ?* d= €!" #$ ?* d= €!" #$ Z "W 8* $Q _9 ( D & Z 9 I J @ 5 4` D a' D &N I J@# E ; Q R5 D * ` ' ' 3J 2 8 ;. * K #H ; S * ' J D 4` 4)& D8L 0 D 0 * 0 0 \ L DJ89 1N \ & @ I J@ Z 9 8D 3J 0 8 9 2 8 ;@ I J @& S * J D 4D E j 
 8. e td" 8ef  ‚ƒ„…5†?…5‡ I J @8L 0 \ " W $Y I J @ L [ \ 89 4 \ L [ I J@ I J @8L 6 DJ" W l$Y R 15 : 5 4` @ I J @' . I J @8L O 4` " W i$Y ‚ '& K '4` & I J @8L I J @" W W$ WMJ I J @ 5 4` : D &N * &N C89 J ; 8; \ "N 9 I 89 \ 3 / 2 8;0 $ - F 4
 9. 2z" ˆ5)"+* 5 0 *O ( . Y \ 3 / 5 4` @ 1` I & =* L # H &N C \ < 9 * a ] '( 0 J N X ]J 9 Y # a'& * DJ'88 ƒ O # a4 9 : D &N @ I 3J 2 8; ` D & N89 (2 J O J @8 9#a * ` *h @ O \Y O \' DJ' & 8 9 \ \ ƒ #3 8 9 I D &N @ 8K I J @ & I J @Y N : @; 8 9 ƒ I D &N @ \ 3 / `# . ` 4n & * XE C 0 8D 8 V #\8 V X „* /& D B & @ I & … 4N 1N 4 * & ] 42 ` I X 89 (2 J O P U ‰ "X 3 ‰ "X 3 \ 9 ` J[ @ D . 0 ZN 7 L D . † 89 7 BD >J4 / ' >J > 89 XEC D . 1` JN 3J > 4[ 89 9 B K [ * J ; 8;4 9 y_ 89 1N 8 D BD D : BD ~K < b * D . 9 J N J V /J 9 9 8L D . ~K < b D B ZN 7 1`J > K DJ 8D 9 Z NX\ a & * o > BD B B O 9 K 4/ O # H' 9 '& > ' D 8 L fZzl 6 ~ o Z"8L * X\ a I & 4D E"y $ 8 6_ ~ o Z$ 89 : ] 9 8D a & ( D ' ) 1] @ G8 7 BD * y_ '& * o > B D' † 'XE C( . / B D L '1N 8D 9 D . c ^ d ‡R ˆ ‰ yzŠf‹ Œq • Ž_• W W i• g -k 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2