intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

Chia sẻ: Thanh Ngân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

154
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí trình bày chi phí và các cách phân loại; phân loại chi phí theo chức năng hoạt động; phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận; phân loại chi phí theo cách ứng xử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

 1. CHƯƠNG II CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI  CHI PHÍ  1
 2.  CHI PHÍ VÀ CÁC CÁCH PHÂN LOẠI ­ Chi phí: là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra  nhằm thu được các loại tài sản, hàng hóa hoặc các  dịch vụ   ­  Các cách phân loại chi phí: + Theo chức năng hoạt động                                           + Theo mối quan hệ giữa CP với LN xác định từng  kỳ                                                               + Theo cách  ứng xử của CP                                          + Phân loại  CP sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định  2
 3. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CHỨC NĂNG  HOẠT ĐỘNG ­ Chi phí sản xuất:                                                                  + chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp                                       + chi phí nhân công trực tiếp                                                        + chi phí sản xuất chung  ­  Chi phí ngoài sản xuất: liên quan đến quá trình tiêu  thụ sản phẩm hoặc phục vụ công tác quản lý chung  toàn doanh nghiệp..                                                       + Chi phí bán hàng                                                          + Chi phí quản lý doanh nghiệp 3
 4. PHÂN LOẠI CP THEO MỐI QUAN HỆ GIỮA  CP VỚI LỢI NHUẬN ­ Chi phí sản phẩm: chi phí phát sinh liên quan đến  việc sản xuất sản phẩm (giá thành sản xuất hay giá  thành công xưởng) ­ chi phí có thể tồn kho                                     + chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp                          + chi phí nhân công trực tiếp                                         + chi phí sản xuất chung   ­  Chi phí thời kỳ: chi phí còn lại ngoài các khoản mục  chi phí thuộc chi phí sản phẩm                                           + Chi phí bán hàng                                                         + Chi phí quản lý doanh nghiệp 4
 5. PHÂN LOẠI CP THEO CÁCH ỨNG XỬ ­ Cách “ứng xử” của chi phí: sự thay đổi của CP tương  ứng với các mức độ hoạt động đạt được (khối lượng  công việc đã thực hiện, khối lượng sản phẩm sản xuất,  số giờ máy hoạt động...  ) + CP biến đổi (biến phí): CP có sự thay đổi tỉ lệ với các  mức độ hoạt động  + CP cố định (định phí):  CP không có sự thay đổi theo  các mức độ hoạt động đạt được  + CP hỗn hợp: cả yếu tố chi phí khả biến và chi phí bất  biến. Ở một mức độ hoạt động cụ thể nào đó: mang đặc  điểm của CP bất biến, khi mức độ hoạt động tăng lên,  CP hỗn hợp sẽ biến đổi như đặc điểm của CP khả biến  5
 6. BIẾN PHÍ Ví dụ: chi phí NLVL trực tiếp, CP nhân công trực tiếp                  a: giá trị biến phí tính theo một đơn vị mức độ  hoạt động                                                                              x: biến số thể hiện mức độ hoạt động đạt được                  → Tổng biến phí (y) là một hàm số có dạng: y = ax y: tổng biến phí y = ax x: mức độ hoạt động  ­ Biến phí chỉ phát sinh khi có mức độ hoạt động xảy  ra ­ Tổng số biến phí sẽ tăng giảm tương ứng với sự tăng  giảm của mức độ hoạt động nhưng biến phí đơn vị  thì không thay đổi 6
 7. BIẾN PHÍ ­ Biến phí thực thụ: biến đổi tỷ lệ với mức độ hoạt  động. Ví dụ: CP NLVL trực tiếp ­ Biến phí cấp bậc: chỉ biến đổi khi các hoạt động đã có  sự biến đổi đạt đến một mức độ cụ thể nào đó Ví dụ chi phí chuyển tiền qua bưu điện: ­ Từ 3 triệu đến 5 triệu: lệ phí 57.200đ ­ Từ 5 triệu đến 10 triệu: lệ phí 66.000đ ­ Từ 10 triệu đến 15 triệu: lệ phí 72.600đ y: biến phí cấp bậc x: mức độ hoạt động 7
 8. ĐỊNH PHÍ ­ Ví dụ: CP khấu hao TSCĐ, chi phí quảng cáo                             gọi b: tổng số định phí                                                                                   định phí sẽ là một hàm số có dạng y = b y: định phí b x: mức độ hoạt động ­ Định phí chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng số chi  phí của doanh nghiệp                                                                         ­ Tống định phí là không thay đổi → khi mức  độ hoạt động tăng thì định phí tính theo đơn vị các mức  độ hoạt động sẽ giảm và ngược lại 8
 9.  ĐỊNH PHÍ ­ CP cố định bắt buộc: nhằm tạo ra các năng lực hoạt  động cơ bản của DN, ví dụ: CP khấu hao TSCĐ     + Gắn liền với các mục tiêu dài hạn: cố định, vững  chắc                + Cắt giảm các CP bất biến bắt buộc đến 0 ??   ­ CP cố định không bắt buộc thường được kiểm soát  theo các kế hoạch ngắn hạn, ví dụ: CP quảng cáo     + Là đối tượng trong các chương trình cắt giảm CP          + Dễ dẫn đến các quyết đinh sai lầm nếu không hiểu  thấu đáo đặc thù kd của DN và tình huống cụ thể 9
 10.  CHI PHÍ HỖN HỢP ­ Ở một mức độ hoạt động cụ thể, CP hỗn hợp mang  đặc điểm của định phí, khi mức độ hoạt động tăng lên,  CP hỗn hợp sẽ biến đổi như đặc điểm của biến phí Ví dụ: cước điện thoại cố định VNPT: cước thuê bao  27.000đ/tháng, cước gọi: 120đ/phút gọi b: bộ phận định phí trong chi phí hỗn hợp                               a: tỷ lệ biến đổi theo các mức độ hoạt động  của bộ phận chi phí biến đổi trong chi phí hỗn hợp                                                 → CP hỗn hợp là một phương  trình có dạng y = ax + b y: Chi phí y = ax + b b x: mức độ hoạt động 10
 11. PHÂN TÍCH CHI PHÍ HỖN HỢP: y = b + ax ­ Phương pháp cực đại, cực tiểu                                               ­ Phương pháp đồ thị phân tán                                                     ­ Phương pháp bình phương bé nhất ví dụ: Một doanh nghiệp có tổ chức đội xe vận chuyển hàng. CP  bảo trì sửa chữa thay đổi trong quan hệ với quãng đường vận  chuyển. Số liệu thống kê qua 12 tháng trong năm vừa qua : Tháng Chi phí  Quãng  Tháng Chi phí  Quãng  (1.000 đ) đường (km) (1.000 đ) đường (km) 1 410 2.000 7  500 4.200 2 375 1.500 8  460  3.000 3 430 2.500 9  470  3.500 4  450  3.200 10 435 2.600 5  495  4.000 11 480 3.700 6 490 3.800 12 570 5.400 11
 12.  PHƯƠNG PHÁP CỰC ĐẠI ­ CỰC TIỂU ­ Phương pháp cực đại – cực tiểu: chỉ phân tích số liệu  ở hai điểm có mức độ hoạt động đạt cao nhất và thấp  nhất cùng với giá trị chi phí hỗn hợp tương ứng của  chúng ­ Bước 1: Xác định mức độ hoạt động cao nhất và thấp  nhất cùng với chi phí hỗn hợp tương ứng:                       Mmax (Xmax; Ymax) ; Mmin (Xmin; Ymin)                     Mmax ( ;     ) ; Mmin (         ;             ) ­ Bước 2: Xác định hệ số a – yếu tố chi phí biến đổi  trong chi phí hỗn hợp theo công thức: a = Ymax – Ymin a = Xmax – Xmin 12
 13.  PHƯƠNG PHÁP CỰC ĐẠI ­ CỰC TIỂU ­ Bước 3: Xác định hằng số b ­  yếu tố CP bất biến  bằng cách thay giá trị của a ở bước 2 vào phương trình  biểu diễn của điểm Mmax (hoặc Mmin)     Ymax = aXmax  +  b  từ đó:  b  =  Ymax  ­  aXmax tháng 12, ta có: 570.00 = 50   5.400 + b                                    b = 570.000 – (50   5.400)                                  =  300.000 ­ Bước 4: Xác định phương trình biến thiên của chi phí  hỗn hợp, có dạng:     y =  ax + b phương trình biểu diễn chi phí bảo trì:                                   y = 50 x + 300.000  13
 14.  PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ PHÂN TÁN 600000 chi  500000 phí  400000 sửa  chữa 300000 bảo  200000 trì 100000 (đvt: 0 đồng 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 ) quãng đường vận chuyển (km) Đường hồi qui cắt trục tung ở điểm có tung độ: 309.740 = b  đường hồi qui đi qua điểm tháng 5 (x = 4.000 km, y =  495.000), vậy a = 46.315.                                                                      phương trình biểu diễn chi phí bảo trì: y = 309.740 +  14
 15.  PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT ­ hệ số biến đổi a và hằng số b được xác định theo hệ phương  trình sau:       xy = b x + a   x2                   y = nb + a  x       trong đó n là số lần quan sát  Tháng  x y xy x2  1 2.000 410.000 820.000.000  4.000.000  2 1.500 375.000  562.500.000   2.250.000 3 2.500 430.000 1.075.000.000  6.250.000 4 3.200  450.000   1.440.000.000  10.240.000 5 4.000  495.000  1.980.000.000  16.000.000 6 3.800 490.000  1.862.000.000  14.440.000 7 4.200  500.000 2.100.000.000  17.640.000 8 3.000  460.000 1.380.000.000  9.000.000  9 3.500  470.000 1.645.000.000  12.250.000 10 2.600 435.000 1.131.000.000  6.760.000 11 3.700 480.000 1.776.000.000   13.690.000 12 5.400 570.000 3.076.000.000  29.160.000 Tổng 39.400  5.565.000  18.847.500.000  141.680.000 15
 16.  PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT ­ Thay số liệu vào hệ phương trình trên, ta có:   18.847.500.000 = 39.400 b + 141.680.000 a (1)   5.565.000        =  12b  +  39.400a                (2)    a = 46,846 và b = 309.940   phương  trình  biểu  diễn  chi  phí  bảo  trì:  y  =  46,846  x  +  309.940  NhPhận xét  ươ ưu, nhược điƯ ng pháp m cểủma các phương pháp: ểu đi nhược điểm điểm cao ­  đơn giản, dễ thực hiên nhất  độ chính xác kém  điểm thấp  nhất  đồ thị phân  chính xác hơn, trực quan về  quan sát trực quan  tán  quan hệ giữa CP với các mức  để vẽ đường hồi  độ hoạt động, thuận lợi trong  qui nên khó thực  quan sát và phân tích CP  hiện  BP bé nhất  kết quả chính xác nhất  ? 16
 17.  CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CP SỬ DỤNG  TRONG KIỂM TRA VÀ RA QUYẾT ĐỊNH  ­ Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát  được  ­ Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp  ­ Chi phí lặn:       + CP đã bỏ ra trong quá khứ và sẽ hiển hiện ở tất cả  mọi phương án với giá trị như nhau.  + CP không thể tránh được cho dù quyết định lựa chọn  thực hiện theo phương án nào   ­ Chi phí chênh lệch: phần giá trị khác nhau của các loại  CP của một phương án so với một phương án khác  ­ Chi phí cơ hội: thu nhập tiềm tàng bị mất đi khi lựa  chọn thực hiện phương án này thay cho phương án  17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2