Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++ (Bài giảng tuần 8) – Nguyễn Hải Châu

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
2
download

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++ (Bài giảng tuần 8) – Nguyễn Hải Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài giảng tuần 8 của môn Ngôn ngữ lập trình C/C++ này, người học sẽ được tìm hiểu về kiểu cấu trúc, hàm và cấu trúc, cấu trúc với thành phần kiểu bit (trường), kiểu hợp (Union), kiểu liệt kê,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++ (Bài giảng tuần 8) – Nguyễn Hải Châu

  1. Nội dung z Kiểu dữ liệu có cấu trúc NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH {Cấu trúc C/C++ {Hợp {Trường Nguyễn Hải Châu z Kiểu liệt kê Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ (Bài giảng tuần 8) 1 2 Khai báo và khởi tạo cấu trúc struct { Kiểu cấu trúc các thành phần; } []; z Mỗi thành phần (một trường) là một khai báo biến z Phần có thể có hoặc không 3 4 Khai báo biến cấu trúc Truy cập các thành phần cấu trúc // Khai báo trong C z Nếu var là một biến cấu trúc và m là thành struct ; phần của cấu trúc thì cách truy cập đến // Khai báo trong C++ thành phần là var.m ; z Nếu pvar là một biến con trỏ cấu trúc và Ví dụ: m là thành phần của cấu trúc thì cách truy struct vector { cập đến thành phần là pvar->m double x, y, z; }; z Ví dụ: struct vector v1, *v2; // Khai báo vector trong C {Thành phần x, y, z của các vector trong ví dụ vector v3, *v4; // Khai báo vector trong C++ trên: v1.x, v1.y, v1.z; v2->x, v2->y, v2->z 5 6 1
  2. Phép gán và khởi tạo cấu trúc z Khác với biến mảng, ta có thể gán hai biến cấu trúc cùng kiểu. z Ví dụ: Hàm và cấu trúc struct vector v1, v2, v3 = {1, 1, 1}; v1.x = 0; v1.y = 0; v1.z = 0; v2 = v1; // Gán cấu trúc 7 8 Con trỏ và địa chỉ cấu trúc Đối của hàm là cấu trúc z Khai báo con trỏ đến cấu trúc: z Một cấu trúc có thể được sử dụng để làm z struct *p; đối của hàm dưới các dạng sau đây: {Là một biến cấu trúc, khi đó tham đối thực sự là z Truy cập đến các thành phần: một cấu trúc. {p->, hoặc {Là một con trỏ cấu trúc, tham đối thực sự là địa {*p. chỉ của một cấu trúc. z Địa chỉ các thành phần: {Là một tham chiếu cấu trúc, tham đối thực sự là {&(p->) một cấu trúc. {Là một mảng cấu trúc hình thức hoặc con trỏ mảng, tham đối thực sự là tên mảng cấu trúc. 9 10 Giá trị của hàm là cấu trúc z Cũng tương tự như các kiểu dữ liệu cơ bản, giá trị trả lại của một hàm cũng có thể Cấu trúc với thành phần kiểu bit là các cấu trúc dưới các dạng sau: (trường) {là một biến cấu trúc. {là một con trỏ cấu trúc. {là một tham chiếu cấu trúc. 11 12 2
  3. Khái niệm Khai báo trường struct { z Thông thường các biến trong C, C++ sử int :; dụng một số nguyên các byte để lưu trữ .... z Trong các trường hợp cần thao tác với ’ các bit, ta sử dụng khai báo trường ... } z Chú ý: Tên trường bit phải có kiểu int hoặc unsigned int 13 14 Khai báo kiểu mới z typedef ; z Ví dụ: typedef struct vector vector_t; Kiểu hợp (Union) typedef struct { int ngay, thang, nam; } Date; 15 16 Khai báo union { Danh sách các thành phần; }; Kiểu liệt kê z Cách truy cập đến các thành phần: Giống như kiểu cấu trúc 17 18 3
  4. Khai báo Sử dụng kiểu liệt kê z Có thể gán các giá trị nguyên liên tiếp Biến tham chiếu (tính từ 0) cho các tên gọi cụ thể bằng int i; kiểu liệt kê theo khai báo sau đây: int &j=i; // j là một cách tham chiếu khác z enum tên_kiểu { d/s tên các giá trị }; // của biến i z Ví dụ: j = 5; // Sau lệnh gán này i cũng có giá trị 5 {enum Bool {false, true}; Biến tham chiếu phải được khởi tạo khi khai báo 19 20 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản