Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
65
lượt xem
5
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương 2 Báo cáo tài chính trong Nguyên lý kế toán nhằm trình bày về khái niệm, vai trò, tác dụng của báo cáo kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo xác định kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Kim Nam

 1. CHƯƠNG 2 BÁO CÁO K TOÁN T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 2. MUÏC TIEÂU Chương này nh m gi i thi u các v n ñ : • Khái ni m, vai trò, tác d ng c a báo cáo k toán • B ng cân ñ i k toán • Báo cáo xác ñ nh k t qu kinh doanh • Báo cáo lưu chuy n ti n t • B ng thuy t minh Báo cáo tài chính T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 3. Giôùi thieäu IAS Framework vaø Chuaån möïc chung IAS Framework laø “Khuoân maãu veà vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính” (Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements) Boä Taøi chính ban haønh Chuaån möïc chung theo Quyeát ñònh 165/2002/QÑ-BTC ngaøy 31.12.2002 döïa treân neàn taûng cuûa IAS Framework. Ñaây laø moät chuaån möïc khaù ñaëc bieät vì noù khoâng ñi vaøo moät vaán ñeà keá toaùn cuï theå naøo maø ñöa ra caùc khaùi nieäm, nguyeân taéc vaø yeâu caàu cô baûn cuûa keá toaùn taøi chính T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 4. 2.1. KHÁI Ni M, VAI TRÒ, TÁC D NG C A BÁO CÁO KÉ TOÁN Báo cáo k toán là tài li u do k toán thi t l p sau quá trình thu th p và x lý thông tin nh m cung c p thông tin cho các ñ i tư ng s d ng ñ ra quy t ñ nh kinh t . Báo cáo k toán g m Báo cáo tài chính và Báo cáo k toán qu n tr . T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 5. 2.1. KHÁI Ni M, VAI TRÒ, TÁC D NG C A BÁO CÁO KÉ TOÁN Báo cáo tài chính cung caáp thoâng tin höõu ích cho ngöôøi söû duïng beân ngoaøi ñeå ñöa ra quyeát ñònh kinh teá, caùc thoâng tin naøy bao goàm: Tình hình taøi chính (BCÑKT) Tình hình kinh doanh (Keát quaû hoaït ñoäng) Söï thay ñoåi tình hình taøi chính. (BCLCTT) Caùc thoâng tin boå sung: ñoù laø nhöõng thoâng tin khaùc ñöôïc trình baøy treân baùo caùo taøi chính trong phaàn phuï luïc hay thuyeát minh. (TMBCTC) T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 6. Ngöôøi söû duïng vaø muïc ñích BCTC ð u tư, cho vay C ñông Công ty Ch n C t c, ti n lãi… Thí duï, caùc chuû nôï cuûa doanh nghieäp seõ quan taâm nhieàu ñeán tình hình taøi chính trong khi nhaø ñaàu tö laïi môû roäng quan taâm ñeán khaû naêngh sinh lôïincuûa doanh nghieäp… T ng p b i Nguy Kim Nam
 7. Ngöôøi söû duïng BCTC Nhöõng ñoái töôïng söû duïng khaùc nhau seõ coù caùc yeâu caàu veà thoâng tin khaùc nhau. IAS Framework xaùc ñònh ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính laø caùc ñoái taùc hieän taïi vaø töông lai cuûa ñôn vò, bao goàm nhaø ñaàu tö, nhaân vieân, chuû nôï, nhaø cung caáp, khaùch haøng, Nhaø nöôùc vaø coâng chuùng. Vôùi moät ñoái töôïng roäng nhö vaäy, baùo caùo taøi chính seõ cung caáp caùc thoâng tin thoûa maõn nhu caàu chung cuûa caùc ñoái töôïng. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 8. Muïc ñích BCTC • Xuaát phaùt töø caùc ñoái töôïng söû duïng neâu treân, IAS Framework cho raèng muïc ñích cuûa baùo caùo taøi chính laø cung caáp thoâng tin höõu ích cho ngöôøi söû duïng ñeå ñöa ra quyeát ñònh kinh teá, caùc thoâng tin naøy bao goàm: Tình hình taøi chính (BCÑKT) Tình hình kinh doanh (Keát quaû hoaït ñoäng) Söï thay ñoåi tình hình taøi chính. (BCLCTT) Caùc thoâng tin boå sung: ñoù laø nhöõng thoâng tin khaùc ñöôïc trình baøy treân baùo caùo taøi chính trong phaàn phuï luïc hay thuyeát minh. (TMBCTC) T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 9. 2.1. KHÁI Ni M, VAI TRÒ, TÁC D NG C A BÁO CÁO KÉ TOÁN Báo cáo k toán qu n tr là s n ph m c a k toán qu n tr Cung c p thông tin theo yêu c u qu n tr c a các nhà qu n tr DN Tùy thu c vào yêu c u qu n tr và quy t ñ nh trong t ng DN c th . T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 10. 2.2. B NG CÂN ð I K TOÁN 2.2.1. Khái ni m, ñ c ñi m 2.2.2. N i dung – K t c u 2.2.3. nh hư ng c a các nghi p v kinh t ñ i v i các kho n m c trên BCðKT T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 11. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA BCTC a.Cô sôû doàn tích. Trên cơ s này aûnh höôûng cuûa caùc nghieäp vuï vaø söï kieän ñöôïc ghi nhaän khi chuùng xaûy ra (chöù khoâng phaûi khi thu tieàn hay thanh toaùn tieàn) vaø chuùng ñöôïc ghi cheùp vaøo soå keá toaùn ñoàng thôøi baùo caùo treân baùo caùo taøi chính vaøo thôøi kyø maø chuùng coù lieân quan. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 12. Vì sao phaûi tuaân thuû nguyeân taéc cô sôû doàn tích? Neáu khoâng döïa treân cô sôû naøy seõ khoâng thöïc hieän ñöôïc söï phuø hôïp (matching) giöõa doanh thu vaø chi phí, khoâng cho pheùp ngöôøi ñoïc ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Cô sôû doàn tích laø neàn taûng cuûa raát nhieàu phöông phaùp xöû lyù keá toaùn cuï theå, thí duï nhö vieäc ghi nhaän moät khoaûn chi tieâu vaøo chi phí kyø naøy hay “treo” laïi nhö moät taøi saûn treân baùo caùo taøi chính seõ tuøy thuoäc vaøo quan heä giöõa khoaûn chi tieâu ñoù vôùi doanh thu kyø naøy. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 13. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA BCTC b. Hoaït ñoäng lieân tuïc Báo cáo tài chính ñư c l p trên cơ s gi ñ nh r ng doanh nghi p ñang ho t ñ ng và còn ti p t c ho t ñ ng, nghĩa là không b ho c không c n ph i gi i th hay thu h p ho t ñ ng trong m t th i gian có th th y ñư c. Khi gi thi t này b vi ph m, báo cáo tài chính có th ph i l p trên m t cơ s khác, khi ñó ph i khai báo v cơ s này trên báo cáo tài chính. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 14. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA BCTC b. Nguyên t c hoaït ñoäng lieân tuïc S thích h p c a giá g c ph thu c vào gi ñ nh ho t ñ ng liên t c. Ngoài ra, gi ñ nh này còn ñư c xem là cơ s c a vi c kh u hao tài s n. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 15. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA BCTC c. Khaùi nieäm thöïc theå kinh doanh Là b t kỳ m t ñơn v kinh t nào ti n hành ho t ñ ng kinh doanh c n ph i ghi chép t ng h p và báo cáo Ho t ñ ng kinh t c a m t ñơn v ñư c thu th p và báo cáo trên cơ s gi ñ nh r ng ñơn v ñó khác và tách bi t v i ch nhân và các ñơn v kinh doanh khác T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 16. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA BCTC d. Khái ni m thư c ño tieàn teä Ho t ñ ng kinh t c a m t ñơn v ñư c ño lư ng b ng ñơn v ti n t . ðơn v ti n t này ñư c gi ñ nh r ng tương ñ i n ñ nh qua các năm v s c mua. Gi ñ nh này có nhi u b t ñ ng liên quan ñ n s h n ch c a ñơn v ti n t trong vi c ñ t ñư c nh ng m c tiêu c a báo cáo tài chính. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 17. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA BCTC e. Nguyeân taéc giaù goác Tài s n ph i ñư c ghi nh n theo giá g c. Giá g c c a tài s n ñư c tính theo s ti n ho c kho n tương ñương ti n ñã tr , ph i tr ho c tính theo giá tr h p lý c a tài s n ñó vào th i ñi m tài s n ñư c ghi nh n. Giá g c c a tài s n không ñư c thay ñ i tr khi có quy ñ nh khác trong chu n m c k toán c th . Nguyên t c này ñư c b o v b ng các gi ñ nh ho t ñ ng liên t c và ñơn v ti n t . T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 18. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA BCTC Nh ng tài s n như quy n s d ng ñ t, nhà c a, máy móc thi t b …là nh ng ngu n l c kinh t dùng trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Khi chúng ta nói r ng nh ng tài s n này ñư c trình bày trên BCðKT theo giá g c, có nghĩa ñó là toàn b chi phí ban ñ u mà doanh nghi p ñã b ra ñ có ñư c tài s n ñó.Giá tr này có th khác v i giá tr hi n t i doanh nghi p ph i b ra ñ mua tài s n tương t . T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 19. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA BCTC Vì sao c n tuân th nguyên t c giá g c? Các nhà ñ u tư mu n bi t giá tr hi n t i c a tài s n hơn là giá g c c a nó. T i sao k toán v n s d ng giá g c ñ ghi nh n và trình bày báo cáo tài chính? T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 20. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA BCTC f. Nguyeân taéc löôõng dieän Nhöõng nguoàn löïc kinh teá cuûa moät ñôn vò ñöôïc goïi laø taøi saûn. Nguoàn taïo ra nhöõng taøi saûn ñöôïc goïi laø nguoàn voán. Nguoàn voán bao goàm nôï phaûi traû vaø voán chuû sôû höõu. Bôûi vì toång nguoàn hình thaønh neân taøi saûn khoâng vöôït quaù toång taøi saûn cuûa ñôn vò neân ta coù phöông trình keá toaùn TAØI SAÛN = NGUOÀN VOÁN TAØI SAÛN = NÔÏ PHAÛI TRAÛ + VOÁN CSH T ng h p b i Nguy n Kim Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản