intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Siêu âm chẩn đoán bệnh lý gan-mật-thận

Chia sẻ: Hieu Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

39
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng với các nội dung giải phẫu siêu âm gan, phân chia các phân thùy gan, kích thước gan, ung thư ống tiêu hóa di căn, siêu âm chẩn đoán bệnh lý hệ mật, giải phẫu túi mật, siêu âm chẩn đoán bệnh lý thận, giải phẫu siêu âm thận. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Siêu âm chẩn đoán bệnh lý gan-mật-thận

 1. HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MÔ ĐẶC BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ CHÍNH MÔ BÌNH THƯỜNG Có hồi âm với những mật độ khác nhau: – Echo mỏng < Tủy thận < Vỏ thận < Lách < Gan < Tụy < Xoang thận < Echo dầy. 11/1/2014 1
 2. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀI BỆNH LÝ CHÍNH Khối đặc Khối dịch Khối viêm Khối hoại Đốm vôi tử hóa Bệnh lý U GAN NANG VIÊM TỤY ABSCESS SỎI CẤP Hội chứng Choán chỗ Choán chỗ Choán chỗ Choán chỗ Không choán chỗ Độ hồi âm Echo dầy Echo trống Echo mỏng Echo hỗn Echo dày hợp Sau khối u Không tăng Có tăng âm Tăng âm Tăng âm Có bóng âm nhẹ nhẹ lưng Bờ Viền rõ, Rõ trước Mờ Mờ Bờ trước rõ echo mỏng sau, mờ 2 bên Hình ảnh 11/1/2014 2
 3. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ GAN-MẬT-THẬN BS NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS NGUYỄN QUANG TRỌNG BS TRẦN VĨNH NGUYÊN DUNG November 1, 2014 3
 4. SIEÂU AÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ GAN November 1, 2014 4
 5. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN Gan laø taïng lôùn nhaát trong cô theå con ngöôøi,naèm trong khoang maøng buïng (intraperitoneal space). Theå tích gan:Nam 1500-1600 cm3. Nöõ 1400-1500 cm3. Tyû troïng gan # 1 Troïng löôïng gan # 1500g. November 1, 2014 5
 6. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN November 1, 2014 Frank Netter. Interactive Atlas of Clinical Anatomy. 1998. 6
 7. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM PHAÂN CHIA CAÙC PHAÂN THUØY GAN Gan ñöôïc bao boïc bôûi bao Glisson. ÔÛ roán gan,bao Glisson boïc laáy 3 thaønh phaàn (Portal triad: TM cöûa,ñoäng maïch gan,oáng maät),ñeå töø ñoù phaân nhaùnh khaép gan. Bao Glisson bieåu hieän laø 1 ñöôøng echo daøy treân Sieâu aâm. November 1, 2014 7
 8. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM PHAÂN CHIA CAÙC PHAÂN THUØY GAN November 1, 2014 Frank Netter. Interactive Atlas of Clinical Anatomy. 1998. 8
 9. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN Maët tröôùc gan coù raõnh cuûa daây chaèng lieàm (falciform ligament),raõnh naøy chaïy xuoáng bôø döôùi gan,nôi maø daây chaèng troøn (ligamentum teres) chaïy töø roán leân vaø tieáp tuïc ñi vaøo nhu moâ gan ñeán tieáp noái vôùi nhaùnh (T) cuûa TM cöûa. November 1, 2014 Frank Netter. Interactive Atlas of Clinical Anatomy. 1998. 9
 10. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN November 1, 2014 Frank Netter. Interactive Atlas of Clinical Anatomy. 1998. 10
 11. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN TM gan: goàm coù 3 TM gan (P),(T) vaø giöõa.Ba TM gan ñoå veà TMCD. TM gan (T) vaø giöõa thöôøng hôïp löu thaønh moät thaân chung tröôùc khi ñoå vaøo maët tröôùc TMCD. November 1, 2014 11
 12. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN November 1, 2014 12
 13. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN Tónh maïch MTTD hôïp doøng vôùi TM laùch (TM laùch naèm ngang,chaïy sau thaân vaø ñuoâi tuïy) roài môùi hôïp doøng vôùi tónh maïch MMTT ñeå taïo thaønh TM cöûa. TM cöûa chaïy leân treân vaø sang (P),taïo 1 goùc 450 vôùi TMCD. Khaåu kính TM cöûa thay ñoåi theo nhòp thôû. November 1, 2014 Frank Netter. Interactive Atlas of Clinical Anatomy. 1998. 13
 14. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN Bình thöôøng khaåu kính TM cöûa
 15. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN TM cöûa (T) chaïy höôùng ra tröôùc,leân treân vaø sang (T) treân moät ñoaïn ngang qua phía tröôùc cuûa thuøy ñuoâi-ñaây chính laø moác giaûi phaãu ñeå xaùc ñònh thuøy ñuoâi-sau ñoù môùi phaân ra 3 nhaùnh chính cho caùc haï phaân thuøy II,III,IV. November 1, 2014 15
 16. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN TM cöûa (T) cuõng phaân nhaùnh ñeán haï phaân thuøy I (thuøy ñuoâi). November 1, 2014 16
 17. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM GAN Gan nhaän maùu töø 2 nguoàn TM cöûa vaø ñoäng maïch gan,trong ñoù 75% löu löôïng maùu ñeán töø TM cöûa. Do öu theá troäi cuûa doøng chaûy khi hôïp doøng TMMTTT vaø TM laùch Gan (P) nhaän phaàn lôùn maùu ñeán töø TMMTTT. November 1, 2014 Frank Netter. Interactive Atlas of Clinical Anatomy. 1998. 17
 18. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM PHAÂN BIEÄT GIÖÕA TM CÖÛA VAØ TM GAN TM cöûa coù vaùch echo daøy do thaønh phaàn collagen trong vaùch taïo neân. TM cöûa phaân nhaùnh ngang vaø hoäi tuï veà roán gan.Trong khi TM gan phaân nhaùnh doïc vaø hoäi tuï veà TMCD. November 1, 2014 Rumack CM. Diagnostic Ultrasound. 2nd ed. 1998. 18
 19. GIAÛI PHAÃU SIEÂU AÂM PHAÂN CHIA CAÙC HAÏ PHAÂN THUØY GAN (COUINAUD) Prof. Dr. Holger Strunk.Limitations and Pitfalls of Couinaud`s Segmentation of the Liver in Transaxial Imaging.Last Update 9/12/2004.http://www.uni-bonn.de/~umm705/quiz0403.htm November 1, 2014 19
 20. 5 4 3 8 6 2 7 1 11/1/2014 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2