intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG SINH LÝ - Học Phần I - Tiêu Hóa

Chia sẻ: Lê Văn Thông | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:95

0
85
lượt xem
18
download

BÀI GIẢNG SINH LÝ - Học Phần I - Tiêu Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào tập tính ăn uống người ta chia động vật làm 3 loại: - ăn thịt = enzyme – lên men vi sinh vật - ăn cỏ: Chia 2 nhóm: + Dd đơn: ngựa, thỏ = enzyme – vsv + Dd kép: trâu, bò, dê, cừu = lên men vi sinh vật – enzyme – vsv - ăn tạp = enzyme – lên men vi sinh vật (heo, người) Điều hòa hoạt động tiêu hóa nhờ vào hai yếu tố... - Thần kinh dinh dưỡng (Meissner, Auerbach) - Nội tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG SINH LÝ - Học Phần I - Tiêu Hóa

 1. Sinh lý tiêu hóa
 2. I. Ñaët tính tieâu hoùa ôû caùc loøai ñoäng vaät Döïa vaøo taäp tính aên uoáng ngöôøi ta chia ñoäng vaät laøm 3 loaïi: - aên thòt = enzyme – leân men vi sinh vaät - aên coû: Chia 2 nhoùm: + Dd ñôn: ngöïa, thoû = enzyme – vsv + Dd keùp: traâu, boø, deâ, cöøu = leân men vi sinh vaät – enzyme – vsv - aên taïp = enzyme – leân men vi sinh vaät (heo, ngöôøi) Ñieàu hoøa hoaït ñoäng tieâu hoùa nhôø vaøo hai yeáu toá: - Thaàn kinh dinh döôõng (Meissner, Auerbach)
 3. Caùc phaàn ruoät non
 4. Sô ñoà toå chöùc maïng thaàn kinh ruoät
 5. Kích thích toá chuû yeáu ñieàu hoøa hoaït ñoäng tieâu hoùa Kích thích toá Vò trí Chaát kích thích Taùc ñoäng tieát Gastrin Haï vò daï Peptide vaø axít Kích thích tieát axít daï daøy. Kích thích co daøy amin daï daøy. pH boùp vaø phaùt trieån bieåu moâ daï daøy daï daøy cao. Kích thích thaàn kinh meâ taåu Secretin Taù traøng Axít ôû taù traøng Kích thích tieát bicarbonate tuyeán tuïy Cholecystokinin Taù traøng Axít beùo, Kích thích tieát enzym tuyeán tuïy. Co thaét cô (CCK) ñeán hoài monoglyceride vaø voøng tuùi maät. Giôùi haïn di chuyeån thöùc traøng. Teá axít amin ôû ruoät aên töø daï daøy xuoáng ruoät. Söû duïng CCK baøo thaàn non nhieàu laøm tình traïng ñoùi chaäm xaûy ra, kinh naõo thuù no laâu Gastric inhibitory Taù traøng Môõ, glucose vaø Giaûm saûn xuaát axít daï daøy. ÖÙc cheá cöû peptide (GIP) vaø phaàn axít amin ôû ruoät ñoäng daï daøy. Kích thích tieát insulin treân non khoâng traøng Motilin Taù traøng Acetylcholine Ñieàu hoøa nhòp co boùp ruoät giöõa caùc vaø khoâng böõa aên. Ñieàu tieát tröông löïc cô voøng thöïc traøng quaûn
 6. II. Hoaït ñoäng cô hoïc cuûa boä maùy tieâu hoùa 1. Mieäng - Laáy thöùc aên: Theå raén vaø theå loûng - Nhai: + Muïc ñích: Nghieàn thöùc aên, nhaøo troän vôùi nöôùc boït + Taùc duïng cuûa raêng + Cô cheá - Nuoát: + Cô cheá
 7. 2. Thöïc quaûn Thöùc aên vaän chuyeån trong thöïc quaûn nhôø 3 yeáu toá: - Cöû ñoäng nhu ñoäng cuûa thöïc quaûn: + Nhu ñoäng chính + Nhu ñoäng phuï - Troïng löïc cuûa thöùc aên - Aùp löïc trong mieäng vaø trong yeát haàu
 8. 3. Daï daøy - Ñaët tính sinh lyù cuûa cô trôn - Chöùc naêng – Phöông phaùp nghieân cöùu - Hoaït ñoäng cô hoïc cuûa daï daøy + Daï daøy roãng – co laïi + Daï daøy ñaày thöùc aên + Hoaït ñoäng co thaét: Thay ñoåi theo loaøi Lyù tính cuûa thöùc aên pH cuûa daï daøy pH trong ñoaïn ñaàu taù traøng Taâm sinh lyù
 9. Nhu ñoäng daï daøy: 1. Co thaét höôùng töø ñaàu ñeán ñuoâi daï daøy 2. Co thaét laøm taêng aùp löïc leân cô voøng haï vò, ñaåy thöùc aên vaøo taù traøng 3. Co thaét cô voøng haï vò do söï khöû cöïc vaø aùp löïc haï vò cao laøm thöùc aên quay laïi vaø troän vôùi chaát chöùa trong thaân vò.
 10. + Ñ ie à u h o ø a h o a ït ñ o ä n g c u û a d a ï d a ø y – chi phoái bôûi thaàn k in h : Th a à n kin h p h e á v ò Th a à n kin h n o ä i t a ïn g - No â n
 11. 4. Ruoät non Coù ba cöû ñoäng cô hoïc: - Cöû ñoäng ñoát - Cöû ñoäng con laéc - Cöû ñoäng nhu ñoäng Söï vaän ñoäng cô hoïc cuûa ruoät non chòu söï chi phoái bôûi thaàn kinh dinh döôõng (thaàn kinh thöïc vaät vaø thaàn kinh ñoäng vaät).
 12. 5. Ruoät giaø - Hoaït ñoäng cô hoïc cuûa manh traøng: + Co boùp troän ñeàu caùc chaát ñöôïc tieâu hoùa + Co boùp troän ñeàu – vi sinh vaät coù theå taùc ñoäng deå daøng + Haáp thu caùc saûn phaåm cuûa tieán trình leân men bôûi caùc vi sinh vaät (acid beùo bay hôi, nöôùc, ion, NH3 + Giuùp thöùc aên di chuyeån
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2