intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 1: Giới thiệu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
15
lượt xem
2
download

Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 1: Giới thiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học Sinh lý thực vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 1: Giới thiệu

Plant Cell Physiology<br /> Giôùi thieäu<br /> <br /> Teá baøo<br /> <br /> Moâ<br /> <br /> Cô quan<br /> <br /> Teá baøo (Cell/Cella: phoøng<br /> kho): ñöôïc Robert Hooke<br /> ñöa ra töø 1665 sau khi<br /> quan saùt teá baøo (ñaõ bò<br /> cheát) vaø chæ thaáy ñöôïc<br /> vaùch teá baøo.<br /> <br /> Sinh vaät<br /> <br /> 1<br /> <br /> Organ<br /> <br /> Tissue<br /> <br /> Cell Type<br /> Epidermal<br /> <br /> Epidermis<br /> <br /> Guard cells<br /> Hair cells<br /> <br /> Leaf<br /> <br /> Mesophyll<br /> <br /> Palisade<br /> Spongy<br /> Xylem<br /> <br /> Vascular<br /> System<br /> <br /> Phloem<br /> Sclerenchyma<br /> <br /> Teáá baøøo thöïc vaäät<br /> Te ba thöï va<br /> (Eukaryote)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Coùù nhaân<br /> Co<br /> Coùù maøøng plasma<br /> Co ma ng<br /> Teáá baøøo chaáát: phaààn giöõa maøøng plasma vaøø<br /> Te ba cha pha giö ma ng<br /> va<br /> nhaân.<br /> Baøøo quan<br /> Ba<br />  Dòch baøøo<br /> ba<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khung teáá baøøo: maïïng caùùc vi oáng vaøø vi sôïïi beân<br /> te ba ma ng ca<br /> ng va sô<br /> trong teáá baøøo chaáát.<br /> te ba cha<br /> <br /> 2<br /> <br /> Zacharias Jannsen (1590)<br /> <br /> <br /> Phaùùt minh kính hieåån vi ñaàu tieân<br /> Pha<br /> hie<br /> <br /> Mattias Scleiden (1838)<br /> <br /> <br /> Coâng boáá thöïc vaäät coùù caááu truùùc cô baûûn bao goààm<br /> bo thöï va co ca tru<br /> ba<br /> go<br /> caùùc teáá baøøo.<br /> ca te ba<br /> <br /> 3<br /> <br /> Theodor Schwann (1839)<br /> <br /> <br /> Coâng boáá ñoäng vaäät coùù caááu truùùc cô baûûn bao<br /> bo ng va co ca tru<br /> ba<br /> goààm caùùc teáá baøøo.<br /> go ca te ba<br /> <br /> Rudolph Virchow (1858)<br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Taáát caûû caùùc teáá baøøo ñöôïc taïïo ra töø nhöõng teáá baøøo ñaõ coùù töø<br /> Ta ca ca te ba ñöô ta<br /> nhö te ba<br /> co<br /> tröôùc.<br /> trö<br /> Teáá baøøo chæ ñöôïc hình thaøønh töø teáá baøøo soááng thoâng qua<br /> Te ba chæ ñöô<br /> tha nh te ba so ng<br /> tieáán trình phaân chia<br /> tie trì<br /> <br /> 4<br /> <br /> Laøm sao ñeå phaùt hieän teá baøo?<br /> <br /> <br /> Kính hieåån vi quang hoïïc:<br /> hie<br /> ho<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kính hieåån vi huyøønh quang:<br /> hie<br /> huy nh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Aùnh saùùng thaááy ñöôïc ñi qua vaäät theåå.<br /> nh sa ng tha ñöô<br /> va the<br /> Thaááu kính phoùùng ñaïi hình aûnh (10 x 102 x laààn).<br /> Tha<br /> pho ng<br /> nh<br /> la<br /> <br /> Kính hieåån vi quang hoïïc nhöng coùù söû duïïng ñeøn phaùùt aùùnh<br /> hie<br /> ho nhö co du ng<br /> pha a nh<br /> saùùng huøøynh quang chieááu vaøøo maãu vaäät >>> nhìn thaááy vaäät<br /> sa ng hu ynh<br /> chie va<br /> va<br /> nhì tha va<br /> theåå moäät caùùch choïïn loïïc.<br /> the mo cach cho lo c.<br /> Thöôøng ñoøi hoûûi kyõ thuaäät nhuoääm maøøu huyøønh quang.<br /> Thö ng<br /> ho<br /> thua nhuo ma huy nh<br /> <br /> Kính hieåån vi ñieään töû (Electro-microscope)<br /> hie<br /> ie<br /> (Electro<br /> <br /> <br /> <br /> Queùùt beàà maëët cuûûa vaäät theåå (Scanning)<br /> Que be ma cu va the<br /> Truyeààn suoáát xuyeân qua vaäät theåå (Transmission) >>> coi beân<br /> Truye suo<br /> va the<br /> trong vaäät theåå.<br /> va the<br /> Phoùùng ñaïi töø 105 – 106 laààn.<br /> Pho ng<br /> la<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản