intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
100
lượt xem
7
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính doanh nghiệp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể hiểu được bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp, thu nhập và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính doanh nghiệp

 1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 2. 1 Baûn chaát vaø vai troø taøi chính doanh nghieäp • 1.1. Doanh nghieäp vaø caùc ñaëc tröng cuûa doanh nghieäp • 1.2. Baûn chaát taøi chính doanh nghieäp • 1.3. Vai troø 2 Caáu truùc taøi chính trong doanh nghieäp • 2.1. Khaùi nieäm vaø nhaâïn toá aûnh höôûng ñeán caáu truùc taøi chính cuûa doanh nghieäp 2.2. Caáu truùc veà voán taøi saûn kinh doanh 2.2.1. Taøi saûn coá ñònh 2.2.2. Taøi saûn löu ñoäng 2.2.3. Ñaàu tö taøi chính 2.3. Caáu truùc veà nguoàn voán taøi trôï hoaït ñoäng 3 Thu nhaäp vaø phaân phoái lôïi nhuaän 3.1. Thu nhaäp 3.2. Phaân phoái lôïi nhuaän
 3. I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm và nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp • 1.1. Khái niệm Cấu trúc tài chính doanh nghiệp đó là những mô hình tài chính của doanh nghiệp được xây dựng trong một chu kỳ kinh doanh, gắn liền với mục tiêu chiến lược cho một thị trường và thời gian cụ thể.
 4. Một cấu trúc tài chính hợp lý, an toàn, hiệu quả trở thành động lực kinh tế quyết định sự thành bại của doanh nghiệp 1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp - Tính chất hàng hoá dịch vụ kinh doanh liên quan trực tiếp đến qui trình sản xuất kinh doanh, liên quan đến độ dài ngắn vòng tuần hoàn luân chuyển tài chính của doanh nghiệp
 5. - Phöông tieän coâng ngheä saûn xuaát kinh doanh, ñaây laø yeáu toá kyõ thuaät aûnh höôûng tôùi naêng suaát chaát löôïng hoaït ñoäng kinh doanh qua ñoù aûnh höôûng ñeán qui moâ taøi chính vaø caáu truùc voán taøi saûn. - Thò phaàn vaø qui moâ thò tröôøng. Qui moâ thò tröôøng lôùn hay nhoû vôùi tieàm naêng thò tröôøng heïp hay roäng lieân quan ñeán vieäc môû roäng, thu heïp hoaït ñoäng kinh doanh. Thò phaàn doanh nghieäp ñang naém giöõ phaûn aùnh vò trí hay mong muoán thò phaàn môû roäng hôn ñeàu aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán caáu truùc taøi chính cuûa doanh nghieäp.
 6. - Naêng löïc toå chöùc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp • - Chính saùch kinh teá xaõ hoäi cuûa quoác gia, quoác teá. Chính saùch vaø kinh teá xaõ hoäi ít nhieàu ñeàu aûnh höôûng ñeán thò tröôøng cuûa doanh nghieäp ñöôïc môû roäng hay thu heïp, mang ñeán thuaän lôïi hoaëc khoù khaên môùi buoäc caùc doanh nghieäp phaûi thay ñoåi, chuyeån dòch caáu truùc taøi chính ñeå thích nghi… • Caáu truùc taøi chính trong doanh nghieäp bao goàm hai boä phaän: (i) caáu truùc nguoàn voán; (ii) caáu truùc voán taøi saûn kinh doanh
 7. 2. Caáu truùc veà voán kinh doanh 2.1. Khaùi nieäm ñaëc ñieåm • Voán kinh doanh laø nhöõng phöông tieän, taøi saûn, caùc yeáu toá vaät chaát maø moät doanh nghieäp phaûi coù ñeå tieán haønh caùc hoaït ñoâng kinh doanh cuûa mình. • Caáu truùc voán taøi saûn kinh doanh ñöôïc theå hieän döôùi nhieàu hình thaùi vaät chaát khaùc nhau, tuyø theo coâng duïng tính naêng vaø thôøi gian söû duïng. Caáu truùc voán taøi saûn kinh doanh, taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng kinh doanh, aûnh höôûng ñeán naêng suaát, chi phí, giaù thaønh caùc doanh nghieäp
 8. Caáu truùc voán taøi saûn vöøa laø nhaân toá ñaàu vaøo, ñoàng thôøi vöøa aûnh höôûng keát quaû phaân phoái thu nhaäp ñaàu ra cuûa quaù trình kinh doanh. Chính trong quaù trình ñoù, voán taøi saûn laø moät nhaân toá khoâng theå thieáu ñöôïc ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh. • 2.1.1. Voán coá ñònh • Voán coá ñònh cuûa doanh nghieäp laø söï bieåu hieän baèng tieàn veà toaøn boä taøi saûn coá ñònh (TSCÑ) phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Caùc loaïi taøi saûn duøng vaøo hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñöôïc goïi laø TSCÑ khi vaø chæ khi taøi saûn ñoù hoäi tuï ñuû ñoàng thôøi hai ñieàu kieän : • a) Coù thôøi gian söû duïng daøi. • b) Coù giaù trò lôùn.
 9. TSCĐ có những đặc điểm sau: • . TSCĐ tham gia nhiều chu kỳ kinh doanh, không thay đổi hình thái vật chất. • . Giá trị của TSCĐ bị giảm dần do chúng bị hao mòn, biểu hiện là sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng. • Hao mòn hữu hình: loại hao mòn này chỉ xuất hiện đối với TSCĐ hữu hình. Biểu hiện hao mòn hữu hình là TSCĐ giảm dần về mặt giá trị sử dụng và kéo theo là giá trị cũng bị giảm
 10. Hao moøn voâ hình: loaïi hao moøn naøy khoâng chæ xuaát hieän ñoái vôùi TSCÑ höõu hình maø coøn ñoái vôùi TSCÑ voâ hình. Bieåu hieän hao moøn voâ hình laø TSCÑ thuaàn tuùy giaûm daàn veà maët giaù trò • 2.1.2. Voán löu ñoäng • Voán löu ñoäng laø bieåu hieän baèng tieàn veà toaøn boä taøi saûn löu ñoäng cuûa doanh nghieäp ñeå phuïc vuï cho quaù trình kinh doanh cuûa doanh nghieäp. • Taøi saûn löu ñoäng (TSLÑ) coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: • . Khi tham gia vaøo kinh doanh, taøi saûn löu ñoäng luoân vaän haønh, thay theá vaø chuyeån hoùa laãn nhau qua caùc coâng ñoaïn cuûa quaù trình kinh doanh. •
 11. . Chæ tham gia moät chu kyø kinh doanh. Vôùi ñaëc ñieåm naøy, ñoøi hoûi doanh nghieäp luoân phaûi duy trì moät khoái löôïng voán löu ñoäng nhaát ñònh ñeå ñaàu tö, mua saém taøi saûn löu ñoäng, ñaûm baûo cho hoaït ñoäng kinh doanh tieán haønh lieân tuïc. • 2.1.3. Voán ñaàu tö taøi chính •
 12. Ñaàu tö taøi chính laø hoaït ñoäng ñaàu tö ra beân ngoaøi cuûa moät doanh nghieäp ñöôïc thöïc hieän döôùi nhieàu hình thöùc. • - Neáu caên cöù tính chaát kinh teá, hoaït ñoäng ñaàu tö ñöôïc chia thaønh caùc loaïi: • . Hoaït ñoäng ñaàu tö mua baùn caùc loaïi chöùng khoaùn coù giaù nhö coå phieáu, traùi phieáu doanh nghieäp, traùi phieáu chính phuû treân thò tröôøng taøi chính… nhaèm muïc ñích kieám lôøi töø lôïi töùc cuûa chöùng khoaùn hay töø phaàn cheânh leäch giaù chöùng khoaùn.
 13. . Hoaït ñoäng goùp voán lieân doanh: thöïc hieän treân cô sôû doanh nghieäp goùp voán, ñaàu tö voán vaøo moät doanh nghieäp khaùc hoaëc cuøng vôùi doanh nghieäp khaùc hình thaønh neân moät doanh nghieäp môùi ñeå thöïc hieän moät hoaït ñoäng kinh doanh naøo ñoù - Neáu caên cöù vaøo thôøi gian hoaøn voán, hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính ñöôïc chia thaønh hai loaïi : • . Hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính ngaén haïn: goàm nhöõng hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính coù thôøi haïn thu hoài voán khoâng quaù 1 naêm. • . Hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính daøi haïn: goàm nhöõng hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính coù thôøi haïn thu hoài voán treân 1 naêm
 14. 2.2. Quaûn lyù vaø söû duïng voán taøi saûn • 2.2.1. Quaûn lyù vaø söû duïng voán taøi saûn coá ñònh • - Quaûn lyù hieän vaät • + Caên cöù vaøo quyeàn sôû höõu, TSCÑ ñöôïc chia ra thaønh: • . Taøi saûn coá ñònh do doanh nghieäp sôû höõu ñöôïc hình thaønh baèng nguoàn voán cuûa chuû sôû höõu. • . Taøi saûn coá ñònh do doanh nghieäp ñi thueâ. • + Caên cöù tình hình söû duïng, TSCÑ ñöôïc chia ra thaønh: • . Taøi saûn ñang söû duïng. • . Taøi saûn döï tröõ. • . Taøi saûn chôø thanh lyù.
 15. + Caên cöù vaøo coâng duïng, TSCÑ coù : • . Taøi saûn duøng tröïc tieáp cho khaâu saûn xuaát kinh doanh. • . Taøi saûn duøng cho coâng taùc quaûn lyù. • . Taøi saûn duøng cho khaâu phaân phoái tieâu thuï haøng hoùa. • . Taøi saûn duøng cho caùc hoaït ñoäng phuùc lôïi chung cuûa doanh nghieäp, nhö nhaø nghæ, traïm y teá, khu theå thao… - Quaûn lyù veà giaù trò • Phöông thöùc quaûn lyù naøy gaén lieàn với coâng vieäc tính khaáu hao TSCÑ vaø quaûn lyù, söû duïng quyõ khaáu hao cuûa doanh nghieäp.
 16. Soá tieàn khaáu hao taøi saûn laø moät yeáu toá cuûa chi phí kinh doanh vaø ñöôïc buø ñaép khi doanh nghieäp coù thu nhaäp. Soá tieàn khaáu hao ñöôïc doanh nghieäp trích laïi ñeå hình thaønh quyõ khaáu hao nhaèm taùi taïo TSCÑ. Cuõng caàn thaáy raèng khaû naêng taùi taïo TSCÑ töø quyõ khaáu hao phuï thuoäc raát lôùn vaøo möùc ñoä chính xaùc cuûa vieäc tính toaùn möùc khaáu hao taøi saûn + Phöông phaùp khaáu hao ñöôøng thaúng
 17. + Phöông phaùp khaáu hao gia toác giaûm daàn .Tính khaáu hao theo giaù trò coøn laïi . Tính khaáu hao theo tyû leä khaáu hao giaûm daàn • Ngoaøi ra, coøn coù caùc phöông phaùp tính khaáu hao khaùc nhö: • Khaáu hao taêng daàn: theo phöông phaùp naøy, luùc ñaàu möùc khaáu hao trích vaøo chi phí coù giaù trò nhoû, sau ñoù daàn daàn ñöôïc taêng leân. • Khaáu hao tính moät laàn khi keát thuùc döï aùn. • Khaáu hao toaøn boä ngay laäp töùc khi döï aùn môùi ñi vaøo vaän haønh taïo ra thu nhaäp.
 18. 2.2.2. Quaûn lyù vaø söû duïng voán löu ñoäng • - Phaân loaïi taøi saûn löu ñoäng • Ñeå quaûn lyù veà hieän vaät, doanh nghieäp caàn tieán haønh phaân loaïi taøi saûn löu ñoäng, töø ñoù ñöa ra nhöõng caùch thöùc quaûn lyù sao cho coù hieäu quaû. Thöïc teá coù caùc caùch phaân loaïi TSLÑ cô baûn sau: • + Neáu caên cöù vaøo hình thaùi bieåu hieän, TSLÑ ñöôïc chia ra thaønh: • . Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn taïm öùng, tieàn trong thanh toaùn… • . Nguyeân vaät lieäu, saûn phaåm dôû dang baùn thaønh phaåm, thaønh phaåm…
 19. + Caên cöù vaøo coâng duïng, TSLÑ ñöôïc chia ra thaønh: • . Taøi saûn löu ñoäng döï tröõ kinh doanh: Nguyeân nhieân vaät lieäu, coâng cuï lao ñoäng, phuï tuøng thay theá… • . Taøi saûn löu ñoäng trong saûn xuaát: Saûn phaåm dôû dang, baùn thaønh phaåm, chi phí traû tröôùc … • . Taøi saûn löu ñoäng trong löu thoâng: Thaønh phaåm, haøng hoùa, caùc khoaûn theá chaáp, kyù cöôïc, caùc khoaûn taïm öùng tieàn trong thanh toaùn
 20. + Quaûn lyù voán baèng tieàn • Trong quaù trình hoaït kinh doanh, haèng ngaøy caùc doanh nghieäp luoân phaûi duy trì moät khoái löôïng voán baèng tieàn nhaát ñònh, vôùi muïc ñích: • Thoûa maõn nhu caàu giao dòch, mua saém nguyeân vaät lieäu. • Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng ñaàu tö. • Döï phoøng ñeå ñoái phoù nhöõng tröôøng hôïp phaùt sinh ñoät xuaát maø doanh nghieäp khoâng löôøng tröôùc. + Quaûn lyù caùc khoaûn phaûi thu + Quaûn lyù haøng toàn kho
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2