intTypePromotion=1

Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Thái Kim Phụng

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
133
lượt xem
12
download

Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Thái Kim Phụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thương mại điện tử nhằm mục tiêu giải thích được khái niệm, vai trò và vị trí của thương mại điện tử trong tổ chức cũng như trong nền kinh tế hiện đại và giúp bạn hiểu rõ các vấn đề phát triển thương mại điện tử nhìn ở khía cạnh quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Thái Kim Phụng

 1. ThS. Thái Kim Phụng Email: phungthk@ueh.edu.vn Website: http://mis.ueh.edu.vn THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 2. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM  Tên học phần: Thƣơng Mại Điện Tử  Số tín chỉ: 2  Điều kiện tiên quyết: Quản trị học, Marketing căn bản,…  Thời gian phân bổ:  Lý thuyết: 20 tiết  Báo cáo: 10 tiết
 3. Mục tiêu học phần Giải thích được khái niệm, vai trò và vị trí của TMĐT trong tổ chức cũng như trong nền kinh tế hiện đại. Hiểu rõ các vấn đề phát triển TMĐT nhìn ở khía cạnh quản lý bao gồm: các mô hình kinh doanh TMĐT, thị trường TMĐT, thanh toán trực tuyến, và các vấn đề pháp lý cho việc phát triển TMĐT. Nhận biết, so sánh và đánh giá các mô hình kinh doanh TMĐT hiện nay trên mạng Internet, từ đó lựa chọn được mô hình thích hợp cho hoạt động của tổ chức.
 4. Mục tiêu học phần Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong môi trường thương mại điện tử cho cá nhân hoặc cho tổ chức kinh doanh nhỏ. Có thể tổ chức và tiến hành các hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử.
 5. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH CH1 •Tổng quan về TMĐT CH2 •Các mô hình kinh doanh TMĐT CH3 •Thị trường và thanh toán CH4 •Chính sách và pháp luật TMĐT CH5 •Bảo mật và an ninh TMĐT CH6 •Triển khai hoạt động TMĐT
 6. Tài liệu học tập Bài giảng Thƣơng mại điện tử Địa chỉ: http://mis.ueh.edu.vn/blog/phungthk
 7. Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Hoài Anh – Ao Thu Hoài (2010), Thương Mại Điện Tử, NXB Thông Tin và Truyền Thông. 2. Trần Văn Hoè (2010), Giáo trình Thương Mại Điện Tử, NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân. 3. Kenneth C.Laudon (2009), E-Commerce, Carol Guercio Traver, Pearson International Edition 4. Efraim Turban (2010), Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Pearson International Edition, Prentice Hall.
 8. Đánh giá 1. Quá trình (40%): 2 bài báo cáo 2. Cuối kỳ (60%): trắc nghiệm trên máy
 9. Bài tập 1 (Làm tại nhà, nộp báo cáo)  Hãy chọn một ý tưởng kinh doanh điện tử rồi viết một bài mô tả mô hình kinh doanh của bạn theo mẫu sau:  Sản phẩm/dịch vụ ?  Khách hàng mục tiêu  Đối thủ cạnh tranh  Chuỗi cung ứng (nhà cung cấp)  Kế hoạch sản xuất  Kế hoạch tài chính (thu, chi, thời gian hoàn vốn)  Kế hoạch nhân sự  Kế hoạch marketing  Kết luận
 10. Bài tập 2 (Thuyết trình trên lớp)  Mỗi nhóm chọn 1 đề tài  Tham khảo các tài liệu  Thảo luận nhóm  Thuyết trình
 11. Q&A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2