intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 2 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

Chia sẻ: Star Star | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

146
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Phương pháp sơ đồ mạng. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu: Phương pháp sơ đồ mạng theo quan hệ PDM, phương pháp đường găng CPM và điều chỉnh sơ đồ mạng theo thời gian có xét đến yếu tố chi phí, phương pháp PERT xác định thời hạn hoàn thành dự án có xét đến yếu tố ngẫu nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 2 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

 1. Chương 2 Ph Ch Phương pháp sơ đồ mạng
 2. Chương 2 Phương pháp sơ đồ ồ mạng • Phương pháp sơ đồ mạng theo quan hệ PDM • Phương gppháp p đườnggg găngg CPM và điều chỉnh sơ đồ mạng theo thời gian có xét đến yếu tố chi phí • Phương pháp PERT xác định thời hạn hoàn thành dự án có xét đến yếu tố ngẫu ẫ nhiên hiê ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 3. Chương 2 Phương pháp sơ đồ mạng PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ MẠNG THEO QUAN HỆ PDM ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 4. Phương pháp sơ đồ mạng theo quan hệ PDM Mối quan hệ trước sau giữa các công việc: • Hoàn thành - Khởi công g ((FS)) • Khởi công - Khởi công (SS) • Hoàn thành - Hoàn thành (FF) • Khởi công - Hoàn thành (SF) ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 5. Hoàn thành - Khởi công (FS) Ký hợp đồng Đào đất Ký hợp đồng Đào đất ESj = EFi LFi = LSj EFi = ESi+ Di LSi =©2010 của Đỗ LFi - Thị DXuân Lan , GVC. Ths. i
 6. Hoàn thành - Khởi công (FS) có khoảng thời gian chờ đợi LT +1 1 Đổ bê tông Tháo cốp pha Đổ bê tông Tháo cốp pha ESj = EFi + LTij LFi = LSj - LTij EFi = ESi+ Di LSi = LFi - Di ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 7. Khởi công - Khởi công (SS) Đào đất ESj = ESi + LTij LSi = LSj - LTij +3 EFi = ESi+ Di LSi = LFi - Di Lắp đặt ống Đào đất Lắp đặt ống ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 8. Hoàn thành - Hoàn thành (FF) Lắp đặt bể EFj = EFi + LTij LFi = LFj - LTij +1 1 EFi = ESi+ Di LSi = LFi - Di Lắp đặt ống Lắ đặt bể Lắp Lắp đặt ống ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 9. Khởi công - Hoàn thành (SF) +1 Đào đất Lắp đặt bể Lắp p đặt bể Đào đất EFj = ESi + LTij LSi = LFj - LTij EFi = ESi+ Di LSi = ©2010 của Đỗ LFi - DThịiXuân Lan , GVC. Ths.
 10. Ví dụ dụ. C Cho o sơ đồ mạng ạ g như ư hình vẽ. ẽ 0 6 4 4 6 7 7 6 9 6 4 10 10 3 13 13 2 15 0 10 3 5 3 12 15 0 15 0 0 0 10 3 13 8 7 15 15 0 15 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 0 9 5 4 9 0 3 2 2 3 6 9 0 15 3 2 5 5 4 9 9 6 15 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 11. Sau khi lập ập mạng ạ g xong g người g ta mới thấy: y − Công tác 7 chỉ có thể khởi công sau khi công tác 8 khởi công 3 ngày − Công tác 10 chỉ có thể khởi công sau khi công tác 7 kết thúc 2 ngày − Công Cô táctá 11 chỉ hỉ có ó thể kết thúc thú sau khi công tác 8 kết thúc 4 ngày Hãy bổ sung và điều chỉnh các mối quan hệ trên sơ đồ mạng và tính lại sơ đồ mạng mới này. ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 12. 0 6 4 4 6 7 7 6 9 6 4 10 10 3 13 13 2 15 +2 0 10 3 5 3 12 15 0 15 0 0 0 10 3 13 8 7 15 15 0 15 0 0 0 +3 0 0 5 0 5 5 5 0 9 +4 5 4 9 0 3 2 2 3 6 9 0 15 3 2 5 5 4 9 9 6 15 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 13. 0 10 4 4 10 7 17 0 19 6. Xaây döïng traïm 2. Khoan gieáng 10. Laép ñaët maùy bôm bôm 10 4 14 14 3 17 17 2 19 +2 0 14 3 8 0 15 19 0 19 3 Heä 3. H ä th thoááng ñi ñieään 7 Laé 7. L ép ñaë ñ ët oááng caááp 12 Keá 12. K át thuc th ù 0 0 0 14 3 17 8 7 15 19 0 19 1. Baét ñaàu 0 0 0 0 0 5 +3 4. Ñaøo ñaát 0 5 5 5 0 9 +4 8. Neàn moùng 5 4 9 0 7 2 2 7 6 7 6 13 5. Vaän chuyeån vaät tö 9. Gia coâng beå chöùa 11. Laép thaùp & beå 7 2 9 9 4 13 13 6 19 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 14. • Ví dụ. ụ Quá trình thi côngg mộtộ hệ ệ thống g đường ống cấp dài 200 gồm có 3 công tác sau: − Đào rãnh 12 ngày − Đặt ống 20 ngày − Lấp đất 8 ngày Để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, người ta tổ chức thi công theo phương pháp há dâdây chuyền h ề gồm ồ 4 phân hâ đ đoạn. Hã Hãy lập tiến độ thi công công trình và xác định thời g gian hoàn thành dự án. ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 15. ĐR1 ĐR2 ĐR3 ĐR4 ĐO1 ĐO2 ĐO3 ĐO4 LĐ1 LĐ2 LĐ3 LĐ4 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 16. ĐR1 ĐR2 ĐR3 ĐR4 ĐO1 ĐO2 ĐO3 ĐO4 LĐ1 LĐ2 LĐ3 LĐ4 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 17. Đào đất Đặt ống Lấp đất 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 18. 0 0 3 3 2 6 6 4 9 9 6 12 Đào đất 1 Đào đất 2 Đào đất 3 Đào đất 4 0 3 3 5 3 8 10 3 13 15 3 18 3 0 8 8 0 13 13 0 18 18 0 23 Đặt ống1 Đặt ống 2 Đặt ống 3 Đặt ống 4 3 5 8 8 5 13 13 5 18 18 5 23 8 9 10 13 6 15 18 3 20 23 0 25 Lấp đất 1 Lấp đất 2 Lấp đất 3 Lấp đất 4 17 2 19 19 2 21 21 2 23 23 2 25 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 19. 0 0 12 Đào đất 0 12 12 +5 3 0 23 +3 Đặt đường ống 3 20 23 +5 17 0 25 +2 Lấp p đất 17 8 25 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
 20. 0 12 Đào đất 1 0 12 18 12, 18 17, 23 +5 3 23 +3 Đặt đường ống 3 20 23 8, 17 +5 8 25 +2 Lấp p đất 17 8 25 ©2010 của Đỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2