intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Trắc địa - Chương 8: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp toàn đạc

Chia sẻ: 653543 653543 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

153
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong chương này: Công dụng bản đồ tỷ lệ lớn và phương pháp toàn đạc, hai bài toán cơ bản trong trắc địa, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền thị cự, phương pháp kẻ lưới ô vuông và triển điểm khống chế, đo vẽ chi tiết địa hình, biểu diễn địa hình địa vật trên bản đồ, các bước thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn trên khu vực có diện tích nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trắc địa - Chương 8: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp toàn đạc

 1. Ch­¬ng VIII **************************************** ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ lín b»ng ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 2. NỘI DUNG  Công dụng bản đồ tỷ lệ lớn và phương pháp toàn đạc  Hai bài toán cơ bản trong trắc địa  Đường chuyền kinh vĩ  Đường chuyền thị cự  Phương pháp kẻ lưới ô vuông và triển điểm khống chế  Đo vẽ chi tiết địa hình  Biểu diễn địa hình địa vật trên bản đồ  Các bước thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn trên khu vực có diện tích nhỏ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 3. §8-1 C«ng dông b¶n ®å tû lÖ lín và kh¸i niÖm vÒ ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 4. I- C«ng dông b¶n ®å tû lÖ lín 1. Tû LÖ 1: 2000 2. Tû LÖ 1: 1000 3. Tû LÖ 1: 500 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 5. II- Kh¸i niÖm vÒ ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c 1. Kh¸i niÖm 2. Nguyªn t¾c chung Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 6. 3. Tr×nh tù tiÕn hµnh Lập lưới khống chế Lưới khống chế mặt bằng LËp l­íi khèng chÕ ®é cao Đo vẽ chi tiết Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 7. § 8-2 Hai bµi to¸n c¬ b¶n trong tr¾c ®Þa Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 8. 1/ Bµi to¸n thuËn X BiÕt: A(XA, YA) , DAB , αAB XB B T×m: XB , YB αAB ΔX B DA XA A TÝnh gia sè täa ®é O YA ΔY YB Y TÝnh täa ®é: D SHIFT P-R α = ΔX SHIFT ΔX ΔY = ΔY Công dụng Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 9. 2/ Bµi to¸n nghÞch X Néi dung: XB B BiÕt: XA, YA , XB , YB ΔX αAB B T×m: DAB , αAB DA XA A DAB = ΔX2 + ΔY2 ΔY O YA ΔY YB Y tgαAB = ΔX ΔY α’AB= arctg ΔX Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 10. x Bảng xét dấu góc định hướng Dấ u B4 B1 α IV I ΔX ΔY A y III II B2 B3 ΔX SHIFT R-P ΔY = S SHIFT X Y α’ > 0 α’ SHIFT °'" α α’ < 0 + 360° = SHIFT °'" α Công dụng bài toán nghịch: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 11. §8.4 Ph­¬ng ph¸p thµnh lËp ®­êng chuyÒn kinh vÜ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 12. I. Kh¸i niÖm ®­êng chuyÒn kinh vÜ * Kh¸i niÖm * Dông cô II. Ph©n lo¹i Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 13. 1.§­êng chuyÒn kÝn Bắc 1 B S1 S2 αđ β1 2 BiÕt: β2 A βB S3 S5 β4 β3 Ph¶i ®o 3 4 S4 Ph¹m vi ¸p dông Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 14. 2. Đ­êng chuyÒn hë phï hîp αđ β2 β4 M Q A β3 C αC β1 S1 S2 S3 S4 β5 B N P BiÕt: Ph¶i ®o Ph¹m vi ¸p dông Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 15. 3. §­êng chuyÒn treo (®­êng chuyÒn nh¸nh; ®­êng chuyÒn hë kh«ng phï hîp) (MNA12) αđ β2 β4 M Q A β3 C αC β1 S1 S2 S3 S4 β4 S 1’ B N P 1 BiÕt S 2’ 2 Ph¶i ®o Pham vi øng dông Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 16. 4. M¹ng l­íi ®­êng chuyÒn: Q M R N S P Ph¹m vi ¸p dông Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 17. III. Thµnh lËp ®­êng chuyÒn kinh vÜ A. C«ng t¸c ngo¹i nghiÖp a. Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ l­íi ®­êng chuyÒn. b. Chän ®iÓm vµ ch«n mèc * Chän ®iÓm * Ch«n mèc: c. §o gãc b»ng d. §o gãc định hướng e. §o chiÒu dµi c¹nh f. §o ®é cao c¸c ®iÓm ®­êng chuyÒn Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 18. B – C«ng t¸c néi nghiÖp (B×nh sai vµ tÝnh to¹ ®é) 1 -TÝnh sai sè khÐp gãc * TÝnh sai sè khÐp gãc f f = Σ ® - Σ lt - §èi víi ®­êng chuyÒn kÝn: - Víi ®­êng chuyÒn hë phï hîp: Khi tÝnh cho gãc tr¸i: Khi tÝnh cho gãc ph¶i Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 19. * TÝnh sai sè khÐp gãc f f =  1,5 t n * So s¸nh: Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 20. 2.TÝnh gãc hiÖu chØnh * TÝnh sè hiÖu chØnh gãc * TÝnh gãc hiÖu chØnh Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2