intTypePromotion=3

Bài giảng Truyền thông dữ liệu - Chương 1: Mô hình tham chiếu liên kết các hệ thống mở (Open Systems Interconnection Reference Model)

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
24
lượt xem
1
download

Bài giảng Truyền thông dữ liệu - Chương 1: Mô hình tham chiếu liên kết các hệ thống mở (Open Systems Interconnection Reference Model)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Truyền thông dữ liệu - Chương 1: Mô hình tham chiếu liên kết các hệ thống mở (Open Systems Interconnection Reference Model) nêu lên bản chất của mô hình tham chiếu OSI, chức năng của các lớp, trình ứng dụng và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông dữ liệu - Chương 1: Mô hình tham chiếu liên kết các hệ thống mở (Open Systems Interconnection Reference Model)

Mô hình tham chi u liên k t các<br /> h th ng m<br /> (Open Systems Interconnection<br /> Reference Model)<br /> <br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khái quát<br /> ư c phát tri n b i ISO (International<br /> Organization for Standardization)<br /> • Có 7 l p ch c năng<br /> • Là khuôn m u lý thuy t v ch c năng c a h<br /> th ng ph c v truy n thông<br /> •<br /> <br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> B n ch t c a mô hình tham<br /> chi u OSI<br /> OSI Reference Model<br /> Trình ng d ng<br /> <br /> Trình ng d ng<br /> <br /> Application<br /> Presentation<br /> <br /> Các ch c năng<br /> hư ng ng d ng<br /> <br /> Các ch c năng<br /> hư ng ng d ng<br /> <br /> Các ch c năng<br /> ph thu c m ng<br /> <br /> Các ch c năng<br /> ph thu c m ng<br /> <br /> Session<br /> Transport<br /> Network<br /> Data Link<br /> Physical<br /> <br /> M ng s li u<br /> <br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khái ni m l p ch c năng<br /> • M i l p tham gia th c hi n m t trong 7 ch c<br /> năng truy n thông thi t y u.<br /> • M i l p d a vào l p k dư i th c hi n ch c<br /> năng c a mình, ch c năng g n ng d ng ngư i<br /> dùng hơn (primitive functions)--> thông minh<br /> hơn.<br /> • L p dư i có nhi m v cung c p d ch v cho<br /> l p k trên<br /> • M i l p hoàn toàn c l p v i các l p khác.<br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> ct l p<br /> <br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 5<br /> <br /> Ch c năng c a các l p<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Application layer<br /> Presentation layer<br /> Session layer<br /> Transport layer<br /> Network layer<br /> Data link layer<br /> Physical layer<br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các giao ti p<br /> Trình ng d ng<br /> <br /> Trình ng d ng<br /> <br /> SAP<br /> <br /> Ký hi u:<br /> K tn i o<br /> K t n i th t<br /> <br /> Data Network<br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 7<br /> <br /> Nguyên lý<br /> • Ho t<br /> ng truy n thông gi a hai trình ng<br /> d ng ch thành công khi t t c các giao ti p<br /> u ph i ho t ng t t.<br /> <br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giao ti p n i gi a các l p k<br /> • L p trên truy xu t dich v c a l p dư i qua<br /> m t SAP<br /> • Lưu ý: có nhi u SAP gi a hai l p<br /> • Các d ch v gi a hai l p k ư c di n t thông<br /> qua hai thu t ng : primitive và parameter<br /> – primitive là các hàm ch c năng, th c hi n m t<br /> ch c năng c th<br /> – parameter là các tham s<br /> truy n thông tin i u<br /> khi n hay data vào primitive<br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 9<br /> <br /> Các lo i primitive tiêu bi u<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Request()<br /> Indicate()<br /> Response()<br /> Confirm()<br /> <br /> Nguy n H ng Sơn-PTIT<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản