intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập công nghệ IC

Chia sẻ: Nguyen Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

195
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bài tập lập trình máy tính về Bài tập công nghệ IC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập công nghệ IC

  1. DANH SÁCH BÀI T P CHƯƠNG CHƯƠNG I: CÔNG NGH ASIC VÀ FPGA 1. Phát bi u c a nh lu t Moore. 2. M ch tích h p là gì, các l p c a m t vi m ch ư c s p x p và ch t o như th nào 3. Các c p tích h p c a m ch tích h p và c a chúng, các lo i óng v . 4. Phân bi t TTL và CMOS. 5. ASIC là gì, phân lo i ASIC theo m c chuyên dùng 6. c i m c a Gate Arrays và Standard cells 7. C u trúc c a PLA, s khác bi t gi a PAL và PLA 8. C u trúc chung c a FPGA, s khác bi t gi a FPGA và CPLD 9. Có th t thi t k m t CPU trên FPGA ư c không? Vì sao? 10. T i sao g i l p trình FPGA là l p trình ph n c ng. CHƯƠNG II: H XILINX SPARTAN-3E FPGA 1. c i m c a các h Spartan-3E FPGA 2. Ki n trúc chung c a Xilinx Spartan-3E FPGA 3. C u trúc c a m t ô logic 4. Các tài nguyên trong m nh SLICEM và SLICEL 5. C u trúc c a LUT 6. C u hình các LUT như RAM phân tán như th nào 7. c i m c a b ng phát tri n Spartan-3E FPGA 8. c i m c a chip Xilinx XC3S1600E-4FGG484 FPGA 9. B Kit phát tri n Spartan-3E g m nh ng gì 10. Sơ kh i và các ch c năng c a b x lý m m MicroBlaze 32-bit CHƯƠNG III: NGÔN NG MÔ T PH N C NG VHDL 1. Xác nh tính kích thư c (scalar, 1D, 2D, ho c 1Dx1D) c a các tín hi u ã cho. Hãy vi t ví d s cho t ng tín hi u. 2. Cho b d n kênh hình 3.120 dư i ây Hãy i n vào nh ng ch tr ng c a mã VHDL sau ây: LIBRARY ……..; USE ……………..all; ENTITY mux IS PORT (a, b : in ………….…. (3 downto 0);
  2. s : in …………………….…..; o : in ………….…..(3 downto 0)); END ….; ARCHITECTURE behavior OF mux IS BEGIN o
  3. …. : out ……..……).; END ………….; --------Phương án song song------------------- ARCHITECTURE behavior_par OF …….…….. IS …………… s1, s2, c1, c2 :…………………..; BEGIN -- behavior --Half adder 1 s1
  4. 7. Thi t k m ch sau: 8. Thi t k m ch sau: 9. Thi t k m ch sau: 10. Thi t k m ch sau:
  5. CHƯƠNG IV: L P TRÌNH FPGA V I B NG PHÁT TRI N SPARTAN-3E 1. Thi t k m ch c ng BCD và hi n th LED b y o n: a) Thi t k m ch chuy n i nh phân 4 bit sang BCD (2 digit, nhưng ch c n 5 bit). b) Thi t k m ch chuy n i nh phân 8 bit sang BCD (2 digit). c) Thi t k m ch c ng song song 2 s BCD (1 digit). d) S d ng các thi t k a. và b. làm các component cho m ch c ng 2 s BCD 2 digit, k t qu ra là 2 digit 1/2 (2 digit rư i). e) Thi t k m ch hi n th BCD ra b y o n. f) Ráp l i các ph n c) và d) thành 1 m ch hoàn ch nh c ng 2 s nh phân vào và ho ra k t qu BCD. 2. Thi t k b m Johnson 4 bit: a) Vi t mã VHDL cho JK flifpflop kích c nh lên. b) Dùng a. thi t k m ch m Johnson 4 bit. c) Vi t tr c ti p không s d ng a) 3. Cho trư c m ch m sau: a) Hãy tìm chu i m c a m ch m này. b) Vi t mã VHDL cho m ch trên. c) Dùng b. thi t k m ch m 16 bit có ch c năng tương t như m ch m 4 bit. d) Có th vi t t ng quát thành m ch m N bit theo ch c năng tương t c a a? N u ư c hãy vi t mã VHDL cho nó. Thi t k m ch i u khi n èn 8 LED ơn v i yêu c u như sau: i m sáng ch y t phái 4. sang trái và t trái sang ph i theo xung clock và có 1 chân cho phép E tích c c m c 0. Thi t k m ch có ch c năng gi ng IC4017. 5. Thi t k m ch có ch c năng gi ng IC4017 nhưng g m có 20 ngõ ra. 6. Thi t k m ch m nh phân 4 bit – m lên, m xu ng dư c i u khi n b ng tín hi u 7. UD ( UD = 0 thì m lên, UD = 1 thì m xu ng ), có m t tín hi u CLK, m t tín hi u CLR, có thêm ch c năng t trư c s m như IC 74193. Thi t k m ch m BCD t 000 n 999 – m lên, m xu ng dư c i u khi n b ng 8. tín hi u UD ( UD = 0 thì m lên, UD = 1 thì m xu ng ), có m t tín hi u CLK, m t tín hi u CLR, có gi i mã hi n th ra 3 LED 7 o n – dùng quét. Mô t m ch có 3 nút nh n A, B, C: Khi nh n nút A thì m ch t o ra 5 xung r i ng ng, 9. khi nh n nút B thì m ch t o ra 10 xung r i ng ng, khi nh n nút C thì m ch t o ra 15 xung r i ng ng. Cho xung clock ngõ vào có t n s b ng 1Hz. Thi t k m ch có 8 ngõ ra và ccs ngõ vào g m: 1 clk, 1 clr, 1 ngõ vào S: S = 0 thì m ch 10.
  6. m Johnsom, S = 1 thì m ch m vòng, 1 ngõ vào Pause bbinhf thư ng m c 1: khi nút pause thì m ch m s ng ng m và sau 5 xung thì m ch s m t i p. CHƯƠNG V: S D NG ALDEC ACIVE-HDL 1. Thi t k m ch gi i mã led 7 o n lo i gi ng như IC 74247. 2. Thi t k m ch gi i mã led 7 o n lo i gi ng như IC 4511. 3. Thi t k m ch a h p 16 ngõ vào, 1 ngõ ra và 3 ngõ l a ch n. 4. Thi t k m ch gi i a h p 1 ngõ vào, 16 ngõ ra và 4 ngõ l a ch n. 5. Thi t k m ch gi i a h p gi ng như IC 74151. 6. Thi t k m ch chuy n i s nh phân 8 bit thành s BCD. 7. Thi t k m ch chuy n i t s BCD thành s nh phân. 8. Thi t k m ch ki m tra ch n l c a m t s nh phân 8 bit, n u là s ch n thì èn ch n sáng, n u là s l thì èn l sáng. 9. Thi t k m ch ki m tra 8 bit ngõ vào xém có ph i là s BCD hay không, n u úng thì èn BCD sáng, n u sai thì èn nh phân sáng. 10. Thi t k m ch ki m tra m t s nh phân 8 bit bi t các trang thái là s nh phân ch n hay l , lơn hơn 100, b ng 100 hay nh hơn 100.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2