Bài tập môn ngắn mạch

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
1.335
lượt xem
392
download

Bài tập môn ngắn mạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ thay thế thứ tự không: Dòng Io chỉ chạy qua các cuộn dây đấu sao có nối đất và chạy quần trong cuộn dây đấu tam giác do đó ta có sơ đồ thứ tự không như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn ngắn mạch

 1. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 I/ TÝnh ng¾n m¹ch 3 pha: 1. Cho Scb = 100 MVA vμ Ucb = ®iÖn ¸p trung b×nh c¸c cÊp tøc lμ b»ng 230kV, 115kV vμ 10,5kV Ta cã s¬ ®å thay thÕ cña s¬ ®å l−íi ®iÖn nh− sau: 1 2 6 8 9 10 11 12 0,156 0,084 0,181 -0,002 0,046 0,038 0,069 0,117 F1 F3 3 7 0,136 0,091 4 0,084 5 0,156 F2 Gi¸ trÞ c¸c ®iÖn kh¸ng trong s¬ ®å ®−îc tÝnh nh− sau: S cb 100 X1 = X5 = XF1 = Xd''. = 0,183. = 0,156 S dmF 117,5 U % S cb 10,5 100 X2 = X4 = XB1 = N = . = 0,084 100 S dmB 100 125 S 100 X3 = Xd©y2 = xth.L. cb = 0,4.45. 2 = 0,136 2 U tb 115 S 100 X7 = Xd©y3 = xth.L. cb = 0,4.30. 2 = 0,091 2 U tb 115 S 100 X6 = Xd©y1 = xth.L. cb = 0,4.60. 2 = 0,181 2 U tb 115 T U N % S cb 1 S X8= X TN = T . = .(U N + U N − U N ). cb = CT TH CH 100 S dmTN 2.100 S dmTN 1 100 = (11 + 20 − 32). = −0,002 2.100 250 UC% S 1 S C X9= X TN = N . cb = .(U N + U N − U N ). cb = CT CH TH 100 S dmTN 2.100 S dmTN 1 100 = (11 + 32 − 20). = 0,046 2.100 250 -1-
 2. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 L S cb 100 100 X10 = Xd©y4 = xth. . 2 = 0,4. . = 0,038 2 U tb 2 230 2 U % S cb 11 100 X11 = XB3 = N = . = 0,069 100 S dmB 100 160 S 100 X12 = XF3 = Xd''. cb = 0,15. = 0,117 S dmF 127,8 2. BiÕn ®æi s¬ ®å thay thÕ vÒ d¹ng ®¬n gi¶n: BiÕn ®æi tam gi¸c 3, 6, 7 vÒ sao 15, 16, 17: D = X3 + X6 + X7 = 0,136 + 0,181 + 0,091 =0,408 X 3 . X 6 0,136.0,181 X15 = = = 0,060 D 0,408 X .X 0,136.0,091 X16 = 3 7 = = 0,030 D 0,408 X .X 0,181.0,091 X17 = 6 7 = = 0,040 D 0,408 13 15 17 18 19 0,24 0,06 0,040 0,44 0,224 F1 F3 16 0,03 14 0,24 F2 X13 = X1 + X2 = 0,156 + 0,084 = 0,24 X14 = X5 + X4 = 0,156 + 0,084 = 0,24 X18 = X8 +X9 = -0,002 + 0,046 = 0,044 X19 = X10 + X11 + X12 = 0,038 + 0,069 + 0,117 = 0,224 20 22 19 0,3 0,084 0,224 F1 F3 21 0,27 F2 -2-
 3. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 X20 = X13 + X15 = 0,24 + 0,06 = 0,3 X21 = X14 + X16 = 0,03 + 0,24 = 0,27 X22 = X17 + X18 = 0,04 + 0,044 = 0,084 23 22 19 0,142 0,084 0,224 F1, F2 F3 X 20 . X 21 0,30.0,27 X23 = X20//X21 = = = 0,142 X 20 + X 21 0,30 + 0,27 VËy s¬ ®å d¹ng ®¬n gi¶n cña hÖ thèng nh− sau: Xt®N§ Xt®T§ 0,226 0,224 F1, F2 F3 2 x 117,5MVA 127,8MVA Xt®N§ = X22 + X23 = 0,142 + 0,084 = 0,226 Xt®T§ = X19 = 0,224 3. TÝnh dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch nãi trªn víi t = 0,2 gi©y: + Nh¸nh nhiÖt ®iÖn:(F1 vμ F2) Σ S dmND 2.117,5 XttN§= X tdND . = 0,226. = 0,531 S cb 100 Σ Σ S dmND 2.117,5 I dmND = = = 0,589kA 3.U tb 3.230 Tra ®−êng cong tÝnh to¸n cña m¸y ph¸t tuabin h¬i ®−îc víi XttN§ = 0,531 ta cã: I NND (0,2) = 1,55 * * Σ VËy: INN§(0,2) = I NND . I dmND = 1,55.0,589 = 0,913 kA + Nh¸nh thuû ®iÖn:(F3) -3-
 4. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 Σ S dmTD 127,8 XttT§= X tdTD . = 0,224. = 0,286 S cb 100 Σ Σ S dmTD 127,8 I dmTD = = = 0,321kA 3.U tb 3.230 Tra ®−êng cong tÝnh to¸n cña nhμ m¸y tuabin n−íc víi XttT§ = 0,286 ta cã: I NTD (0,2) = 3,6 * * Σ VËy: INT§(0,2) = I NTD . I dmTD = 3,6.0,321 = 1,156 kA Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch øng víi t = 0,2s lμ IN(0,2) = INN§(0,2) + INT§(0,2) = 0,913 + 1,156 = 2,069 kA 4. TÝnh dßng ®iÖn ng¾n m¹ch t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t ®iÖn F3: ë trªn ta ®· biÕt dßng ®iÖn t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch lμ IN = 2,069 kA vËy dßng ®iÖn ch¹y tõ F3 ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch lμ: X tdND 0,226 INF3 - NM = IN = 2,069. = 1,039kA X tdND + X tdTD 0,226 + 0,224 Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch t¹i ®Çu m¸y ph¸t F3 lμ: 242 INF3 = INF3 - NM .KB3 = 1,039 . = 18,22kA 13,8 5. TÝnh ®iÖn ¸p t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3: Tõ trªn cã INF3 - NM = 1,039 kA, dßng ®iÖn ch¹y tõ F3 ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n lμ: 1 3.230 I cb = I N - NM . F3 F3 = 1,039 = 4,139 I cb 100 §iÖn ¸p t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 ë d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n lμ: UF3cb= IF3cb.(X10 + X11) = 4,139.(0,038 + 0,069) = 0,443 Cuèi cïng, ®iÖn ¸p d©y t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 ë d¹ng cã tªn lμ: UF3 = UF3cb.Utb = 0,443.10,5 = 4,625 kV §¸p sè: 3. Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch víi t=0,2s: IN(0,2) = 2,069 kA -4-
 5. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 4. Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3: IN(F3) = 18,22 kA 5. §iÖn ¸p t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3: UF3 = 4,652 kV II/ TÝnh ng¾n m¹ch lo¹i ng¾n m¹ch N(1): 1. LËp s¬ ®å thay thÕ c¸c thø tù thuËn, nghÞch vμ kh«ng: a) S¬ ®å thay thÕ thø tù thuËn: T−¬ng tù nh− ë ng¾n m¹ch 3 pha trªn: 1 2 6 8 9 10 11 12 0,156 0,084 0,181 -0,002 0,046 0,038 0,069 0,117 F1 F3 3 7 0,136 0,091 4 0,084 5 0,156 F2 a) S¬ ®å thay thÕ thø tù nghÞch: T−¬ng tù nh− s¬ ®å thø tù thuËn v× X''d= X2 chØ kh¸c lμ kh«ng tån t¹i søc ®iÖn ®éng E. 1 2 6 8 9 10 11 12 0,156 0,084 0,181 -0,002 0,046 0,038 0,069 0,117 3 7 0,136 0,091 4 0,084 5 0,156 -5-
 6. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 a) S¬ ®å thay thÕ thø tù kh«ng: Dßng I0 chØ ch¹y qua c¸c cuén d©y ®Êu sao cã nèi ®Êt vμ ch¹y quÈn trong cuén d©y ®Êu tam gi¸c do ®ã ta cã s¬ ®å thø tù kh«ng nh− sau: 2 6' 8 9 10' 11 0,084 0,543 -0,002 0,046 0,114 0,069 3' 7' 0,408 0,273 24 0,082 4 0,084 Trong ®ã: V× Xkh=3.Xth nªn: X'6 = 3.X6 = 3.0,181 = 0,543 X'3 = 3.X3 = 3.0,136 = 0,408 X'7 = 3.X7 = 3.0,091 = 0,273 X'10 = 3.X10 = 3.0,038 = 0,114 H U N % S cb 1 S X24= X TN = H . = .(U N + U N − U N ). cb = CH TH CT 100 S dmTN 2.100 S dmTN 1 100 = (32 + 20 − 11). = 0,082 2.100 250 2. BiÕn ®æi c¸c s¬ ®å vÒ d¹ng ®¬n gi¶n: a) S¬ ®å thø tù thuËn: T−¬ng tù nh− ë phÇn I ®−îc: Xt®N§ Xt®T§ 0,226 0,224 F1, F2 F3 2 x 117,5MVA 127,8MVA -6-
 7. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 b) S¬ ®å thø tù nghÞch: T−¬ng tù nh− ë s¬ ®å thø tù thuËn trªn nh−ng do kh«ng tån t¹i E nªn ta gép 2 nh¸nh l¹i víi nhau ®−îc: XΣ2 0,112 Trong ®ã: Σ 0,226.0,224 X 2 = X tdND // X tdTD = = 0,112 0,226 + 0,224 c) S¬ ®å thø tù kh«ng: ChuyÓn tam gi¸c X'3, X'6, X'7 thμnh sao 24, 25, 26: D = X'3 + X'6 + X'7 = 0,408 + 0,543 + 0,273 = 1,224 X ,3 . X 6 0,408.0,543 , X24 = = = 0,181 D 1,224 X ,3 . X 7 0,408.0,273 , X25 = = = 0,091 D 1,224 X , . X , 0,543.0,273 X26 = 6 7 = = 0,121 D 1,224 X27 = X'10 + X11 = 0,114 + 0,096 = 0,183 2 24 26 8 9 27 0,084 0,181 0,121 -0,002 0,046 0,183 24 25 0,082 0,091 4 0,084 X28 = X2 + X24 = 0,084 + 0,181 = 0,265 X29 = X25 + X4 = 0,091 + 0,084 = 0,175 X30 = X26 + X8 = 0,121 - 0,002 = 0,119 28 30 9 27 0,265 0,119 0,046 0,183 -7- 29 24
 8. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 X 28 . X 29 0,265.0,175 X31 = = = 0,105 X 28 + X 29 0,265 + 0,175 31 30 9 27 0,105 0,119 0,046 0,183 24 0,082 X32 = X31 + X30 = 0,105 + 0,119 = 0,224 X 32 . X 24 0,224.0,082 X33 = = = 0,06 X 32 + X 24 0,224 + 0,082 32 9 27 33 9 27 0,224 0,046 0,069 0,06 0,046 0,183 24 0,082 34 27 0,046 0,183 X34 = X33 + X9 = 0,06 + 0,046 = 0,106 Σ X 34 . X 27 0,106.0,183 XΣ X0 = = = 0,067 0 X 34 + X 27 0,106 + 0,183 0,067 3. TÝnh dßng siªu qu¸ ®é I'' t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: V× xÐt ng¾n m¹ch N(1) nªn ta cã: XΔ = X Σ + X 0Σ = 0,112 + 0,067 = 0,179 vμ m(1) = 3 2 -8-
 9. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 Ta cã s¬ ®å phøc hîp sau: Xt®N§ Xt®TD Xt®1 Xt®2 0,226 0,224 0,586 0,580 F1, F2 F3 F1, F2 F3 2x117,5 MVA XΔ 127,8 MVA 2x117,5 MVA 127,8 MVA 0,179 Víi : X tdND . X Δ 0,226.0,179 Xt®1= X tdND + X Δ + = 0,226 + 0,179 + = 0,586 X tdTD 0,224 X .X 0,224.0,179 Xt®2= X tdTD + X Δ + tdTD Δ = 0,224 + 0,179 + = 0,580 X tdND 0,226 Dßng ®iÖn pha A thμnh phÇn thø tù thuËn I''a1 d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch lμ: 1 1 1 1 I''a1= + = + = 3,431 X td1 X td2 0,586 0,580 Dßng siªu qu¸ ®é t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch d¹ng cã tªn lμ: S cb 100 I''N = m (1) . I a,,1 . = 3.3,431. = 2,584kA 3.U tb 3.230 4. Dßng qua d©y trung tÝnh cña c¸c m¸y biÕn ¸p: PhÇn trªn ta ®· biÕt Ia1 = 3,431, do ®ang xÐt ng¾n m¹ch N(1) nªn dßng ®iÖn ng¾n m¹ch thø tù kh«ng d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n lμ: Ia0 = Ia1 = 3,431 Dßng thø tù kh«ng t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch lμ: I0 = 3.Ia0 = 3.3,431 = 10,293 Ta cã s¬ ®å ph©n bè dßng trªn s¬ ®å thø tù kh«ng nh− sau: 2 24 26 8 9 27 0,084 0,181 0,121 -0,002 0,046 0,183 24 25 I0 0,082 0,091 4 -9- 0,084
 10. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 Tõ s¬ ®å thay thÕ thø tù kh«ng ta cã: + Dßng ch¹y trªn nh¸nh 10' - 11 lμ: X 34 0,106 I 0 ' −11 = I 0 10 = 10,293. = 3,775 X 34 + X 27 0,106 + 0,183 + Dßng ch¹y trªn nh¸nh 33-9 lμ: I 0 −9 = I 0 − I 0 ' −11 = 10,293 − 3,775 = 6,518 33 10 + Dßng ch¹y trªn nh¸nh 24 lμ: X 32 0,224 I 0 = I 0 −9 24 33 = 6,518. = 4,771 X 32 + X 24 0,224 + 0,082 + Dßng ch¹y trªn nh¸nh 26-8 lμ: I 0 −8 = I 0 − 9 − I 0 = 6,518 − 4,771 = 1,747 26 33 24 + Dßng ch¹y trªn nh¸nh 4-25 lμ: X 28 0,265 I 0 − 25 = I 0 −8 4 26 = 1,747. = 1,052 X 28 + X 29 0,265 + 0,175 + Dßng ch¹y trªn nh¸nh 2-24 lμ: I 0 − 24 = I 0 −8 − I 0 − 25 = 1,747 − 1,052 = 0,695 2 26 4 Ta cã thÓ biÓu diÔn kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®−êng ®i cña dßng thø tù kh«ng trªn s¬ ®å thø tù kh«ng nh− sau: 0,695 1,747 6,518 N(1) 3,775 I0=10,293 4,771 1,052 -10-
 11. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 T¹i ®iÓm ng¾n m¹ch theo ®Þnh luËt Kirhoff 1 cã: IΣ = 4,771 + 1,052 + 0,695 + 3,775 - 10,293 = 0 * TÝnh dßng ®iÖn ch¹y qua d©y trung tÝnh vμ dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y nèi tam gi¸c cña c¸c m¸y biÕn ¸p trong s¬ ®å thø tù kh«ng: + M¸y biÕn ¸p B1:(øng víi nh¸nh 2 trªn s¬ ®å thø tù kh«ng) - Dßng qua d©y trung tÝnh: S cb 100 I 0BTT = I 0 − 24 . 1 2 = 0,695. = 0,349kA 3.U tb 3.115 - Dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y nèi tam gi¸c: I 0 − 24 2 S cb 0,695 100 I 0BΔ = 1 . = . = 1,274kA 3 3.U tb 3 3.10,5 + M¸y biÕn ¸p B2:(øng víi nh¸nh 4 trªn s¬ ®å thø tù kh«ng) - Dßng qua d©y trung tÝnh: S cb 100 I 0BTT = I 0 − 25 . 2 4 = 1,052. = 0,528kA 3.U tb 3.115 - Dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y nèi tam gi¸c: I 0 − 25 S cb 4 1,052 100 I 0BΔ2 = . = . = 1,928kA 3 3.U tb 3 3.10,5 + M¸y biÕn ¸p B3:(øng víi nh¸nh 11 trªn s¬ ®å thø tù kh«ng) - Dßng qua d©y trung tÝnh: S cb 100 I 0BTT = I 0 ' −11 . 3 10 = 3,775. = 1,895kA 3.U tb 3.115 - Dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y nèi tam gi¸c: I 0 ' −11 S cb 10 3,775 100 I B3 0Δ = . = . = 6,919kA 3 3.U tb 3 3.10,5 + M¸y biÕn ¸p TN:(øng víi nh¸nh 24 vμ 9 trªn s¬ ®å thø tù kh«ng) - Dßng qua d©y trung tÝnh: S cb 100 I 0TT = I 0 . TN 24 = 4,771. = 2,395kA 3.U tb 3.115 - Dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y nèi tam gi¸c: 24 I0 S cb 4,771 100 I 0Δ = TN . = . = 8,745kA 3 3.U tb 3 3.10,5 5. TÝnh dßng c¸c pha t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 khi ng¾n m¹ch: V× ng¾n m¹ch N(1) nªn ta cã: -11-
 12. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 Ia2 = Ia1 = Ia0 = 3,431 §Ó x¸c ®Þnh dßng ®Çu cùc cña F3, tr−íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh c¸c thμnh phÇn dßng thø tù thuËn vμ nghÞch phÝa m¸y ph¸t F3 tõ c¸c s¬ då thay thÕ thø tù thuËn vμ nghÞch (Kh«ng tån t¹i dßng thø tù kh«ng v× m¸y ph¸t cã trung tÝnh c¸ch ®iÖn). PhÇn tr−íc ta ®· cã s¬ ®å thay thÕ thuËn vμ nghÞch nh− sau: Xt®N§ Xt®T§ Xt®N§ Xt®T§ 0,226 0,224 0,226 0,224 F1, F2 F3 2 x 117,5MVA 127,8MVA Ia2 Ia1 + Dßng nh¸nh phÝa m¸y ph¸t F3 thø tù thuËn b»ng thø tù nghÞch vμ b»ng: 0,226 I a1 = I aF23 = 3,431. F3 = 1,723 0,224 + 0,226 Dßng trªn c¸c pha A, B, C t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 cã xÐt ®Õn tæ ®Êu d©y cña m¸y biÕn ¸p B3 sao kh«ng - tam gi¸c - 11 ®−îc tÝnh nh− sau: - Pha A: I A = I aF13 .e j 30 + I aF23 .e − j 30 3 1 3 1 = 1,723.( + j + − j ) = 1,723. 3 = 2,984 2 2 2 2 D¹ng ®¬n vÞ cã tªn lμ: 100 I A = 2,984. KA = 16,408kA 3.10,5 - Pha B: I B = I aF13 .e j 30 .e j 240 + I aF23 .e − j 30 .e j120 = 1,723.(e j 270 + e j 90 ) = 1,723.( − j + j ) = 0 - Pha C: I C = I aF13 .e j 30 .e j120 + I aF23 .e − j 30 .e j 240 3 1 3 1 = 1,723.(e j150 + e j 210 ) = 1,723.( − + j − − j ) = −1,723. 3 = −2,984 2 2 2 2 D¹ng ®¬n vÞ cã tªn lμ: 100 I C = −2,984. KA = −16,408kA 3.10,5 6. TÝnh ®iÖn ¸p c¸c pha t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 khi ng¾n m¹ch: Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ë d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch ®−îc tÝnh nh− sau: -12-
 13. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 Σ Σ U a 1 = j. I a 1 .( X 2 + X 0 ) = j.3,431 .( 0,112 + 0,067 ) = j.0,614 Σ U 2 a = − j. I a 2 . X 2 = − j.3,431.0,112 = − j.0,384 Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ë d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 ®−îc tÝnh nh− sau: U aF3 = U a1 + j. I aF3 .( X 10 + X 11 ) = j.0,614 + j.1,723(0,038 + 0,069) = j.0,798 1 1 U a2 = U a2 + j. I aF3 .( X 10 + X 11 ) = − j.0,384 + j.1,723(0,038 + 0,069) = − j.0,202 F3 2 §iÖn ¸p t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 ®−îc tÝnh nh− sau: * Pha A: U A = U aF3 .e j 30 + U aF3 .e − j 30 = j.0,798.e j 30 − j.0,202.e − j 30 = F3 1 2 = ( −0,399 − 0,101) + j.(0,691 − 0,175) = −0,500 + j.0,516 U A 3 = 0,500 2 + 0,516 2 = 0,719 F §iÖn ¸p pha A d¹ng cã tªn ë ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 lμ: UA3 F 0,719 U KV A = .U tb = .10,5 = 4,359kV 3 3 * Pha B: U B = U aF3 .e j 30 .e j 240 + U aF3 .e − j 30 .e j120 = j.0,798.e j 270 − j.0,202.e j 90 = F3 1 2 = j.0,798( − j ) − j.0,202.( j ) = 1 UB 3 =1 F §iÖn ¸p pha B d¹ng cã tªn ë ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 lμ: F UB3 1 U KV B = .U tb = .10,5 = 6,062kV 3 3 * Pha C: U C = U aF3 .e j 30 .e j120 + U a 2 .e − j 30 .e j 249 = j.0,798.e j150 − j.0,202.e j 210 = F3 1 F3 = ( −0,399 − 0,101) − j.(0,691 − 0,175) = −0,500 − j.0,516 U C 3 = 0,500 2 + 0,516 2 = 0,719 F §iÖn ¸p pha C d¹ng cã tªn ë ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 lμ: F UC 3 0,719 U KV C = .U tb = .10,5 = 4,359kV 3 3 §¸p sè: 3. Dßng siªu qu¸ ®é t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch lμ: I''N = 2,584 kA 4. Dßng qua d©y trung tÝnh vμ dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y c¸c m¸y biÕn ¸p lμ: -13-
 14. Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02 + M¸y biÕn ¸p B1: I TT1 = 0,349kA B I Δ 1 = 1,274kA B + M¸y biÕn ¸p B2: I TT2 = 0,528kA B I Δ 2 = 1,927kA B + M¸y biÕn ¸p B3: I TT3 = 1,895kA B I Δ 3 = 6,919kA B + M¸y biÕn ¸p TN: I TT = 2,395kA TN I Δ = 8,745kA TN 5. Dßng c¸c pha t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3: + Pha A: I A = 16,408kA KA + Pha B: I B = 0kA KA + Pha C: I C = −16,408kA KA 6. §iÖn ¸p c¸c pha t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3: + Pha A: U A = 4,359kV KV + Pha B: U B = 6,062kV KV + Pha C: U C = 4,359kV KV -14-
Đồng bộ tài khoản