intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình: Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

32
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình " Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung" tập trung giải quyết các vấn đề: giới thiệu hồ sơ năng lực công ty Dương Nhật, ứng dụng công nghệ mới xử lý nước thải dệt nhuộm từ mô hình Pilot thực tế, quy trình xử lý nước thải khu công nghiệp điển hình, những cải tiến trong vận hành nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Dương Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung

 1. THUYẾT TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 2. Nội dung Báo cáo 1 GIỚI THIỆU HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY DƯƠNG NHẬT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TỪ 2 MÔ HÌNH PILOT THỰC TẾ - NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH 4 NHỮNG CẢI TIẾN TRONG THIẾT KẾ, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN 5 HÌNH ẢNH CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 3. Nội dung Báo cáo 1 GIỚI THIỆU HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY DƯƠNG NHẬT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TỪ 2 MÔ HÌNH PILOT THỰC TẾ - NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH 4 NHỮNG CẢI TIẾN TRONG THIẾT KẾ, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN 5 HÌNH ẢNH CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 4. Nội dung Báo cáo 1 GIỚI THIỆU HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY DƯƠNG NHẬT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT 2 NHUỘM TỪ MÔ HÌNH PILOT THỰC TẾ - NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH 4 NHỮNG CẢI TIẾN TRONG THIẾT KẾ, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN 5 HÌNH ẢNH CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 5. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO COD = 1000 (mg/l) CỤM BỂ TIỀN XỬ LÝ Độ màu = 2000 (Pt/Co) (ĐIỀU HOÀ, GIẢI NHIỆT) H COD = 0 (%) H Độ màu = 0 (%) COD = 1000 (mg/l) Độ màu = 2000 (Pt/Co) BỂ SINH HỌC XỬ LÝ MÀU H COD = 20 – 25 (%) H Độ màu = 40 – 50 (%) COD = 750 (mg/l) Độ màu = 1000 (Pt/Co) BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ CẤP KHÍ H COD = 70 – 80 (%) H Độ màu = 35 – 45 (%) COD = 150 (mg/l) Độ màu = 550 (Pt/Co) CỤM BỂ XỬ LÝ HÓA LÝ KHỬ MÀU+PAC+POLYMER H COD = 60 – 70 (%) H Độ màu = 85 – 92 (%) COD = 45 (mg/l) Độ màu = 44 (Pt/Co) BỂ KHỬ TRÙNG TRẠM QUAN TRẮC CHẤT KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ COD < 44.6 (mg/l) Độ màu < 43.6 (Pt/Co) NGUỒN TIẾP NHẬN
 6. HÌNH ẢNH MÔ HÌNH SAU KHI LẮP ĐẶT CHẠY THỬ www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 7. HÌNH ẢNH MÔ HÌNH SAU KHI LẮP ĐẶT www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 8. HÌNH ẢNH MÔ HÌNH SAU KHI LẮP ĐẶT www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 9. HÌNH ẢNH VẬN HÀNH THỰC TẾ LẤY MẪU ĐẦU VÀO, ĐẦU RA HẰNG NGÀY, ĐO CÁC CHỈ TIÊU www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 10. HÌNH ẢNH VẬN HÀNH THỰC TẾ LẤY MẪU ĐẦU VÀO, ĐẦU RA HẰNG NGÀY, ĐO CÁC CHỈ TIÊU www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 11. HÌNH ẢNH VẬN HÀNH THỰC TẾ LẤY MẪU ĐẦU VÀO, ĐẦU RA HẰNG NGÀY, ĐO CÁC CHỈ TIÊU www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 12. HÌNH ẢNH VẬN HÀNH THỰC TẾ LẤY MẪU ĐẦU VÀO, ĐẦU RA HẰNG NGÀY, ĐO CÁC CHỈ TIÊU www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 13. VI. HÌNH ẢNH VẬN HÀNH THỰC TẾ LẤY MẪU ĐẦU VÀO, ĐẦU RA HẰNG NGÀY, ĐO CÁC CHỈ TIÊU www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 14. HÌNH ẢNH VẬN HÀNH THỰC TẾ LẤY MẪU ĐẦU VÀO, ĐẦU RA HẰNG NGÀY, ĐO CÁC CHỈ TIÊU www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 15. Nội dung Báo cáo 1 GIỚI THIỆU HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY DƯƠNG NHẬT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TỪ 2 MÔ HÌNH PILOT THỰC TẾ - NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH 4 NHỮNG CẢI TIẾN TRONG THIẾT KẾ, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN 5 HÌNH ẢNH CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 16. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THU HÚT NGÀNH DỆT NHUỘM NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO KHUẤY CỤM BỂ TIỀN XỬ LÝ TRỘN/CẤP KHÍ (ĐIỀU HOÀ, GIẢI NHIỆT) BỂ SINH HỌC XỬ LÝ MÀU KHUẤY CỤM BỂ XỬ LÝ SINH HỌC TRỘN/CẤP KHÍ (THIẾU KHÍ - HIẾU KHÍ KẾT HỢP) CỤM BỂ XỬ LÝ HÓA LÝ KHỬ MÀU+PAC+POLYMER JAVEN BỂ KHỬ TRÙNG HỒ SỰ CỐ TRẠM QUAN TRẮC CHẤT KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ NGUỒN TIẾP NHẬN ĐÁP ỨNG QUY CHUẨN QCVN 40:2011/BTNMT, CỘT A
 17. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO KHUẤY CỤM BỂ TIỀN XỬ LÝ TRỘN/CẤP KHÍ (TÁCH CÁT, TÁCH DẦU, ĐIỀU HOÀ) CỤM BỂ XỬ LÝ HOÁ LÝ KHỬ MÀU+PAC+POLYMER KHUẤY CỤM BỂ XỬ LÝ SINH HỌC TRỘN/CẤP KHÍ (THIẾU KHÍ - HIẾU KHÍ KẾT HỢP) JAVEN BỂ KHỬ TRÙNG HỒ SỰ CỐ TRẠM QUAN TRẮC CHẤT KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ NGUỒN TIẾP NHẬN ĐÁP ỨNG QUY CHUẨN QCVN 40:2011/BTNMT, CỘT A
 18. Nội dung Báo cáo 1 GIỚI THIỆU HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY DƯƠNG NHẬT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TỪ 2 MÔ HÌNH PILOT THỰC TẾ - NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH 4 NHỮNG CẢI TIẾN TRONG THIẾT KẾ, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN 5 HÌNH ẢNH CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 19. Nội dung Báo cáo 1 GIỚI THIỆU HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY DƯƠNG NHẬT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TỪ 2 MÔ HÌNH PILOT THỰC TẾ - NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ 3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH 4 NHỮNG CẢI TIẾN TRONG THIẾT KẾ, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN 5 HÌNH ẢNH CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU DO DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN www.duongnhat.com.vn https://www.facebook.com/duongnhat.com.vn
 20. VI. CÁC HÌNH ẢNH KHU CÔNG NGHIỆP DƯƠNG NHẬT THỰC HIỆN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN PHƯỚC ĐÔNG – TÂY NINH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2