intTypePromotion=1

Bảng tính tan của một số axit – bazơ – muối (Gia sư Thành Được)

Chia sẻ: Hoàng Anh Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
43
lượt xem
1
download

Bảng tính tan của một số axit – bazơ – muối (Gia sư Thành Được)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng tính tan của một số axit – bazơ – muối trình bày cách thuộc nhanh; công thức tính số mol; công thức tính nồng độ C%; công thức tính nồng độ mol; công thức tính khối lượng; công thức tính khối lượng dung dịch; hiệu suất phản ứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng tính tan của một số axit – bazơ – muối (Gia sư Thành Được)

 1. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn BẢNG TÍNH TAN CỦA MỘT SỐ AXIT – BAZƠ – MUỐI HIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠI Nhóm hiđroxit Hóa Tên + + + + và gốc axit trị nhóm H K Na Ag Mg2+ Ca2+ Ba2+ Zn2+ Hg2+ Pb2+ Cu2+ Fe2+ Fe3+ Al3+ I I I I II II II II II II II II III III OH – I Hiđroxit T T – K I T K – K K K K K CI – I Clorua T/B T T K T T T T T I T T T T NO3 – I Nitrat T/B T T T T T T T T T T T T T CH3COO – I Axêtat T/B T T T T T T T T T T T – I S 2– II Sunfua T/B T T K – T T K K K K K K – SO3 2– II Sunfit T/B T T K K K K K K K K K – – SO4 2– II Sunfat T/KB T T I T I K T – K T T T T CO3 2– II Cacbonat T/B T T K K K K K – K K K – – SiO3 2– II Silicat K/KB T T – K K K K – K – K K K PO4 3– III Photphat T/KB T T K K K K K K K K K K K T : hợp chất tan được trong nước K : hợp chất không tan I : hợp chất ít tan B : hợp chất dễ bay hơi/dễ bị phân hủy thành khí bay lên KB : hợp chất không bay hơi “–” : hợp chất không tồn tại hoặc bị phân hủy trong nước . [Type text]
 2. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn CÁCH THUỘC NHANH A. Tính tan của muối: 1.Tất cả các muối axit (vd: NaHCO3, CaHCO3, KHS, NaHS, NaHSO3...), muối nitơrat (có gốc =NO3), muối axetat(gốc -CH3COO) đều rất dễ tan 2.Hầu hết các muối cacbonat (gốc =CO3) đều không tan trừ các muối của kim loại kiềm ( Na2CO3, K2CO3, Li2CO3, ...) tan được. Riêng các kim loại Hg, Cu, Fe(III), Al không tồn tại muối cacbonat hoặc muối này bị phân huỷ trong nước Hầu hết các muối Photphat (gốc =PO4) đều không tan (nhưng cũng trừ muối của kim loại kiềm là tan được) Hầu hết các muối Sunfit (gốc =SO3) đều không tan (trừ muối của kim loại kiềm) và Fe(III) , Al không tồn tại muối sunfit Hầu hết các muối Silicat (gốc =SiO3) đều không tan (trừ muối của kim loại kiềm) và Ag, Hg, Cu không tồn tại muối Silicat 3. Hầu hết các muối có gốc -Cl, -F, -I, -Br đều tan trừ AgCl, AgBr, AgI không tan; PbCl2 tan ít và AgF không tồn tại 4. Hầu hết các muối sunfat (gốc =SO4) đều tan trừ BaSO4, PbSO4, SrSO4 không tan; CaSO4, Ag2SO4 ít tan và Hg không tồn tại muối sunfat 5. Hầu hết các muối sunfu (gốc =S) đều khó tan trừ muối của các kim loại kiềm và kiềm thổ (Na2S, K2S, CaS, BaS...) tan được và Mg,Al không tồn tại muối sunfua B. Tính tan của bazơ: Bazơ của kim loại kiềm (Li, K, Na, Ca, Ba) tan, bazơ của kim loại kiềm (Ca, Ba )thổ tan ít, NH4OH tan, còn lại không tan. Ag và Hg không tồn tại bazơ C. Tính tan của axit: Hầu hết các axit đều tan và dễ bay hơi (hoặc bị phân huỷ thành khí bay lên như HNO2 hay H2SO3 chẳng hạn) [Type text]
 3. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn H2SiO3 không tan CHÚ THÍCH: Kí hiệu Tên gọi Đơn vị CÔNG THỨC TÍNH SỐ MOL n Số mol mol m m Khối lượng gam 1. n => m = n.M Khối lượng chất tan gam M mct V mdd Khối lượng dung dịch gam 2. n => V = n.22,4 22,4 mdm Khối lượng dung môi gam 3. n  C M  Vdd => CM  n : V Khối lượng hỗn hợp gam mhh C %  mdd 4. n mA Khối lượng chất A gam 100%  M V ml   D  C % mB Khối lượng chất B gam 5. n  dd Khối lượng mol gam/mol 100%  M M P  V dkkc MA Khối lượng mol chất tan A gam/mol 6. n R T MB Khối lượng mol chất tan B gam/mol I.CÔNG THỨC TÍNH NỒNG ĐỘ C% V Thể tích Lít m  100% Thể tích dung dịch Lít 7. C %  ct Vdd Vdd ml  mdd Thể tích dung dịch mililít C M 8. C%  M V dkkc Thể tích ở đktc Lít 10  D C% Nồng độ phần trăm % II. CÔNG THỨC TÍNH NỒNG ĐỘ MOL CM Nồng đọ mol Mol/lít n 9. C M  ct D Khối lượng riêng gam/ml Vdd P Áp suất atm 10  D  C % Hằng số (22,4:273) 10. CM  R M Nhiệt độ (oC+273) o T K III. CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƢỢNG %A Thành phần % của A % 11. m  n M %B Thành phần % của B % H% Hiệu suất phản ứng % [Type text] mtt ntt / Vtt  Khối lượng (số mol/thể tích ) Gam(mo thực tế l/lít) mlt nlt / Vlt  Khối lượng (số mol/thể tích ) gam(mo lý thuyết l/lít)
 4. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn C %  Vdd 12. mct  100% IV. CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƢỢNG DUNG DỊCH 13. mdd  mct  mdm mct  100% 14. mdd  C% 15. mdd  Vdd ml   D V. CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH DUNG DỊCH n 16. Vdd  CM m 17. Vdd ml   dd D VI. CÔNG THỨC TÍNH THÀNH PHẦN %VỀ KHỐI LƢỢNG HAY THỂ TÍCH CÁC CHẤT TRONG HỖN HỢP m 18. % A  A  100% mhh m 19. % B  B  100% hoặc %B  100%  % A mhh 20. mhh  m A  mB VII. TỶ KHỐI CUÛA CHẤT KHÍ:  mA M  21. d  d  A  mB MB  VIII. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG: m (n / V ) 22. H %  tt tt tt  100% mlt nlt / Vlt  X. CÔNG THỨC QUAN HỆ GIỮA C% VÀ CM [Type text]
 5. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 24. C %  C M M ct C %.10 D . 23. C M  , M ct 10 D XI. CÔNG THỨC QUAN HỆ GIỮA C% VÀ S S .100% C %.100 25. C%  , 26. S  S  100 100  C % XII. TÍNH KHỐI LƢỢNG MOL TRUNG BÌNH HỖN HỢP CHẤT KHÍ 27. n M + n M + n M + ... V M + V2M2 + V3M3 + ... M hh = 1 1 2 2 3 3 M hh = 1 1 n1 + n2 + n3 + ... V1 + V2 + V3 + ... _---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NHAÄN BIEÁT HOAÙ CHAÁT MAÁT NHAÕN I) PHÖÔNG PHAÙP HOAÙ HOÏC NHAÄN BIEÁT HOAÙ CHAÁT MAÁT NHAÕN: - Phaân loaïi caùc chaát maát nhaõn ñeå xaùc ñònh tính chaát ñaëc tröng, töø ñoù choïn thuoác thöû ñaëc tröng. - Trình baøy : Neâu thuoác thöû ñaõ choïn ? Chaát nhaän ra ? Daáu hieäu ñeå nhaän bieát (Hieän töôïng) ? Vieát PTHH xaûy ra ñeå minh hoaï * Löu yù : Neáu chæ ñöôïc laáy theâm 1 thuoác thöû , thì chaát laáy vaøo phaûi nhaän ra ñöôïc moät chaát sao cho chaát naøy coù khaû naêng laøm thuoác thöû cho caùc chaát coøn laïi. II) TOÙM TAÉT THUOÁC THÖÛ VAØ DAÁU HIEÄU NHAÄN BIEÁT MOÄT SOÁ CHAÁT VOÂ CÔ: Chaát caàn nhaän bieát Thuoác thöû Daáu hieäu ( Hieän töôïng) [Type text]
 6. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn dd axit * Quì tím *Quì tím  ñoû * Quì tím *Quì tím  xanh dd kieàm * phenolphtalein *Pheânolphtalein  hoàng Axit sunfuric *Coù keát tuûa traéng : BaSO4  * ddBaCl2 vaø muoái sunfat Axit clohiñric *Coù keát tuûa traéng : AgCl  * ddAgNO3 vaø muoái clorua Muoái cuûa Cu (dd Xanh *Keát tuûa xanh lô : Cu(OH)2  lam) *Keát tuûa traéng xanh bò hoaù naâu ñoû trong nöôùc Muoái cuûa Fe(II) : (dd luïc nhaït ) * Dung dòch kieàm 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2  4Fe(OH)3 ( Traéng xanh) ( naâu ñoû ) Muoái Fe(III) (dd vaøng * Keát tuûa naâu ñoû Fe(OH)3 naâu) *Keát tuûa keo tan ñöôïc trong kieàm dö : d.dòch muoái Al, Cr (III) * Dung dòch kieàm, dö Al(OH)3  ( traéng , Cr(OH)3  (xanh xaùm) Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O Muoái Amoni * dd kieàm, ñun nheï *Khí muøi khai : NH3  Muoái Photphat * dd AgNO3 *Keát tuûa vaøng: Ag3PO4  * Axit maïnh *Khí muøi tröùng thoái : H2S  Muoái Sunfua * dd CuCl2, Pb(NO3)2 *Keát tuûa ñen : CuS  , PbS  Muoái Cacbonat * Axit (HCl, H2SO4 ) *Coù khí thoaùt ra : CO2  , SO2  ( muøi haéc) vaø muoái Sunfit * Nöôùc voâi trong * Nöôùc voâi bò ñuïc: do CaCO3, CaSO3  * ddH2SO4 ñaëc / Cu *Dung dòch maøu xanh , coù khí maøu naâu NO2  Muoái Nitrat [Type text]
 7. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Kim loaïi hoaït ñoäng * Dung dòch axit *Coù khí bay ra : H2  * H2O * Coù khí thoaùt ra ( H2 ) , toaû nhieàu nhieät Kim loaïi ñaàu daõy : * Ñoát chaùy, quan saùt maøu * Na ( vaøng ) ; K ( tím ) ; Li ( ñoû tía ) ; K , Ba, Ca, Na… ngoïn löûa Ca ( ñoû cam) ; Ba (luïc vaøng )… Kim loaïi löôõng tính: *Dung dòch kieàm *Kim loaïi tan ra vaø coù suûi boït khí H2  Al; Zn; Be; Cr… * Kim loaïi tan + NO2  ( naâu ) Kim loaïi yeáu : ( neáu phaûi phaân bieät caùc Kim loaïi naøy vôùi nhau Cu, Ag, Hg *HNO3 ñaëc thì choïn thuoác thöû ñeå phaân bieät caùc muoái). ( thƣờng để lại sau cùng) Ví duï : muoái taïo keát tuûa vôùi NaCl laø AgNO3 suy ra kim loaïi ban ñaàu laø Ag. Caùc hôïp chaát coù kim loaïi hoaù trò thaáp nhö : *Coù khí bay ra : *HNO3 , H2SO4 ñaëc FeO, Fe3O4, NO2 ( maøu naâu ), SO2 ( muøi haéc )… FeS,FeS2,Fe(OH)2,,Cu2S BaO, Na2O, K2O * tạ o dd trong suoát, laøm quì tím  xanh CaO * H2O * Tan , taïo dung dòch ñuïc P2O5 * Dung dòch taïo thaønh laøm quì tím  ñoû SiO2 (coù trong thuyû *dd HF * Chaát raén bò tan ra. tinh) CuO *dung dòch HCl * Dung dòch maøu xanh lam : CuCl2 Ag2O ( ñun noùng neáu * Keát tuûa traéng AgCl  MnO2, PbO2 MnO2,PbO2 ) * Coù khí maøu vaøng luïc : Cl2  Khí SO2 * Dung dòch Broâm * maát maøu da cam cuûa dd Br2 [Type text]
 8. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn * Khí H2S * Xuaát hieän chaát raén maøu vaøng ( S  ) *Nöôùc voâi trong bò ñuïc ( do keát tuûa ) : CaSO3  Khí CO2 , SO2 *Nöôùc voâi trong , CaCO3  Khí SO3 *dd BaCl2 *Coù keát tuûa traéng : BaSO4  Khí HCl ; H2S *Quì tím  ñoû Khí NH3 *Quì tím taåm nöôùc *Quì tím  xanh Khí Cl2 *Quì tím maát maøu ( do HClO ) Khí O2 *Than noùng ñoû *Than buøng chaùy Khí CO *Ñoát trong khoâng khí *Chaùy, ngoïn löûa maøu xanh nhaït NO *Tieáp xuùc khoâng khí *Hoaù naâu : do chuyeån thaønh NO2 H2 *Ñoát chaùy *Noå laùch taùch, löûa xanh Löu yù : * Dung dòch muoái cuûa Axit yeáu vaø Bazô maïnh laøm quì tím hoùa xanh ( Ví duï: Na2CO3) * Dung dòch muoái cuûa Axit maïnh vaø Bazô yeáu laøm quì tím hoùa ñoû. ( Ví duï : NH4Cl ) * Neáu A laø thuoác thöû cuûa B thì B cuõng laø thuoác thöû cuûa A. * Daáu hieäu nhaän bieát phaûi ñaëc tröng vaø daáu hieäu roõ raøng, khoâng gioáng caùc chaát khaùc . S¬ ®å ph¶n øng *Câu1: Viết các PTHH thực hiện chuyển hoá sau: Câu 1: Viết phƣơng trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau đây. Fe  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3 CO2 a. *Câu1: Viết các PTHH thực hiện chuyển hoá sau: Al  1  Al2O3  2  AlCl3  3  Al (OH )3  4  Al2O3  5  Al  6  AlCl3 Fe  FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4  FeCl2 Bài 2: Viết phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau : a. C  CH4  CH3Cl  CCl4 b. Fe  1  FeSO4  2  Fe(OH )2  3  FeCl2 b. CH3COONa  CH4  CO2  CaCO3 c. FeCl3  1  Fe(OH )3  2  Fe2O3  3  Fe  4  FeCl3 c. Al4C3  CH4  C2H2 Câu 3Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: [Type text]
 9. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn O  CuO Z Cacbon 2  X   Y  T   CaO + Nung Y X, Y, Z, T có thể lần lượt là (Chương 3/bài 32/mức 3) a. Tinh bột - Glucozo --- >rượu etylic- etyl axetat----- axit axetic c. C  CH4  CH3Cl  CH2Cl2  CHCl3  CCl4 Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: ( 2 đ )  CO2  BaCO3  (CH3COO)2Ba Saccarozơ (1) glucozơ  ( 2) rượu etilic  ( 3) Axit. d. C  CO CO2  CaCO3  Ca(HCO3)2  CO2  H2CO3 C  CO2  CaCO3  CaO  Ca(OH)2 (1) ( 2) ( 3) ( 4) Câu 4: Viết phương trình thực hiện chuỗi biến hóa 7) CaCl2  Ca  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(HCO3)2 sau.   a. Al AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al Clorua voâi Ca(NO3)2 6 5 7 NaAlO2 8) KMnO4  Cl2  nöôùc Javen  Cl2 Câu 15. Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau :Tinh bột Glucozơ (2)→ rượu etylic (3)→ axitaxetic b. MgCO3 MgSO4 MgCl2 (4)→ etylaxetat Câu 7. Viết phương trình hoá học thể hiện những chuyển hoá sau : 6 3 (1) (2) (3) (4) Saccarozơ → Glucozơ → rượu etylic → axit axetic → natri Mg(NO3)2 MgO Mg(OH)2 axetat. d, C2H5OH  CH3COOH  CH3COONa Câu 9. (1,5 điểm) Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển (1) ( 2) hoá sau : e, C12H22O11  C6H12O6  C2H5OH  (1) ( 2) ( 3) (1) (2) (3) C2H5ONa Glucozơ --> rượu etylic → axitaxetic → etylaxetat. b) Na  Na2O  NaOH  Na2CO3  NaHCO3  Na2CO3 1. Hãy thực hiện dãy chuyển hoá sau:  NaCl  NaNO3. a. H2 H2O H2SO4 H2 c) FeS2  SO2  SO3  H2SO4  SO2  H2SO4  BaSO4. b. Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2 a) Na  NaCl  NaOH  NaNO3  NO2  NaNO3. c. Fe Fe3O4 Fe H2 FeCl3 Fe(OH)3 d) Al  Al2O3  Al  NaAlO2  Al(OH)3 Al2O3  Al2(SO4)3  AlCl3  Al. Câu 5: Viết ptpứ cho những chuyển đổi hóa học sau. a. B. FeCl3 CuO [Type text]
 10. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Fe2(SO4)3 Fe(OH)3↓ Cu CuCl2 Fe2O3 Cu(OH)2↓ e. Tinh boät  glucozô -- röôïu etylic -- etyl axetat - natri axetat-metan f. Ñaù voâi  (1)  voâi soáng  ñaát ñeøn  axetylen  etylen  P.E (2) (3) (4) (5) (6) (8) (7) PVC  CH2=CHCl röôïu etylic g. Etilen  (1)  rượu etylic  (2)  axit axetic  (3)  etylaxetat  (4)  natriaxetat (5) kẽm axetat C©u 6 ViÕt ph-¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn d·y biÕn ho¸ sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng, nÕu cã). (-C6H10O5-)n C6H12O6 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 CaC2  (1)  C2 H 2  (2)  C2 H 4  (3)  C2 H5OH  (4)  CH3COOH  (5)  CH3COOC2 H5  (6)  CH3COONa 2. Saccarozơ  (1)  Glucozơ  (2)  rượu etylic  (3)  axit axetic  (4)  natri axetat. 3.Tinh bét  (5)  Glucoz¬ (6)  R-îu etylic (7)  Axit axetic  (8)  Etyl axetat 4. C12 H 22O11  C6 H12O6  C2 H5OH  CO2  BaCO3 (1) (2) (3) (4) (5) C2 H 4  (6)  C2 H 4 Br2 2) Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có ): e) Na2ZnO2   Zn   ZnO  Na2ZnO2    ZnCl2  Zn(OH)2  ZnO.  g) N2  NO  NO2  HNO3  Cu(NO3)2  CuCl2  Cu(OH)2  CuO  Cu  CuCl2. h) X2On (1)  X  (2)  Ca(XO2)2n – 4  (3)  X(OH)n  (4)  XCln  (5)  X(NO3)n  (6)  X. Câu 6. Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phƣơng trình hoá học sau đây: 1. Viết pương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau : S (1) -- SO2 ---- SO3 --- H2SO4 ---CuSO4 . [Type text]
 11. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 1. Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau : (ghi đk nếu có) FeS2 --- SO2 --- SO3 --- H2SO4 ---- SO2 Câu 1: Viết các phương trình theo sự chuyển hóa sau : ( 2điểm) C2H4  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5  CH3COONa. (1) ( 2) ( 3) ( 4) 1. Hãy dùng phương trình hóa học hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau: (Ghi điều kiện phản ứng nếu có ) 2 đ Na2SO4 --- SO2 --- SO3 --- H2SO4 ---BaSO4 1. Hoàn thành các chuổi biến hóa sau: 2đ (1) (2) (3) (4) (5) Cu CuO CuCl2 Cu(OH)2 CuO Cu 2. Thực hiện chuỗi biến hóa bằng các phương trình hóa học: (1) (2) (3) (4) Al Al2O3 Al2(SO4)3 Al(OH)3 Al2O3 1. a. Viết các phương trình phản ứng biểu diễn các biến hóa sau : Al (1) Al2(SO4)3 (2) Al(OH)3 (3) NaAlO2 (4) (6) (5 ) Al2O3 1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có ). (1) (2) (3) (4) (5) (6) MnO2 Cl2 FeCl3 NaCl Cl2 CuCl2 AgCl 1. Viết các phương trình phản ứng thực hiện biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có ). MnO2 (1) Cl2 (2) FeCl3 (3) NaCl (4) Cl2 (5) CuCl2 (6) AgCl 3) Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau đây: + CO + CO + CO +S + O2 + O2 Fe2O3 A B D E F G t0 t0 t0 t0 t0 t0,xt + H2O +E [Type G text] H F.
 12. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Câu 1. Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau: ( ghi rõ điều kiện phản ứng) ( 2 đ ) C12H22O11  (1) C6H12O6  ( 2) C2H5OH  ( 3) CH3COOH  ( 4) CH3COONa T Bµi 3: ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng lÇn l-ît x¶y ra theo s¬ ®å: Câu 31: Thực hiện chuỗi chuyển hóa sau. Baøi 25: vieát ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: a. FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CaSO4. a/ Fe Fe3O4 Fe(NO3)3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe FeS b. Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCl2 -> CaCO3. 8 7 c. Saét (III ) hidroxit -> Saét (III) oxit -> Saét -> Saét (II) Clorua -> Saét (II) Sunfat -> Saét (II) Nitrat. FeCl3 FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 FeCl2 d. Al -> Al2O3 -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2S3 -> Al2(SO4)3. b/ CaCO3 CaO Ca(OH)2 CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCO3 ? -> Ca(OH)2 CaSO4 e. CaCO3 CaSO4 CaCl2 -> ? c/ CH3COONa CH4 C2H2 C2H3Cl P.V.C (Polyvinuclorua) a. CO2 -> Na2CO3 -> NaCl -> NaOH -> NaHCO3. 12 5 Baøi 1: Vieát ptpö cho nhöõng bieán ñoåi hoaù hoïc sau: a. Na -> NaOH -> Na2SO4 -> NaOH -> Na2CO3 -> NaCl -> NaNO3. C2H6 C2H4 C2H5OH C2H5Cl b. Al -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3 C2H5OH CH3COOC2H5 CH3COOH Baøi 5: Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: 13 CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. P.E Baøi 10: coù caùc chaát: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, Câu 31: Thực hiện chuỗi chuyển hóa sau. AgCl, NaCl. a. haõy saép xeáp caùc chaát treân thaønh 2 daõy chuyeån CH3COONa CH4 C2H2 C2H3Cl P.V.C (Polyvinuclorua) hoaù? 12 5 b. Vieát PTHH cho moãi daõy chuyeån hoaù? Baøi 15: Vieát pthh cho daõy chuyeån hoaù sau: C2H6 C2H4 C2H5OH C2H5Cl Na2SO3 -> NaCl. S –> SO2 -> H2SO3 -> CaSO3 -> SO2. C2H5OH CH3COOC2H5 CH3COOH SO3 -> H2SO4 -> Fe2(SO4)3. 13 a. CuSO4 -> B -> C -> D -> Cu. P.E b. FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3. c. CaCO3 -> CO2 -> NaHCO3 -> Na2CO3 -> Na2SO4. Câu 6: Viết các PTHH hoàn thành sơ đồ sau: d. CuCO3 -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> Cu(NO3) [Type text]
 13. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn a. Tinh bột  1  Glucozơ  2  Rượu etylic  3  axit axetic Baøi 1: a. Vieát caùc ptpö ñeå thöïc hieän sô ñoà bieán hoaù sau? - Cu -> CuO -> CuSO4 -> Cu(OH)2 -> CuO.  4  etyl axetat. - CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 CaO. b. C2H41  C2H5OH  2  CH3COOH  3  CH3COOC2H5 Baøi 5: Hoaøn thaønh sô ñoà pö sau ñaây? CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCl2 -> Ca(NO3)2.  4  CH3COONa. Baøi 8: Vieát PTHH thöïc hieän caùc bieán hoaù sau: a. Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 ->FeSO4. c. C  1  CO2  2  CaCO3  3  CaCl2  4  Ca(NO3)2 Al -> Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3. Baøi 12: Vieát caùc ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù sau: 5 Cu  6  CuO  7  CuSO4  8  Cu(OH)2 Fe3O4 -> FeSO4  Fe2(SO4)3.  9  CuO  10  Cu Fe FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe(OH)2 -> FeSO4 -> Fe(OH)2 -> FeO -> Fe. 1. Bài tập hoàn thành chuỗi biến hoá: FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 ->  a) C2H4 (1) CH3 - CH2 - OH  ( 2) Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe. CH3COOH  CH3COOC2H5 Baøi 40: vieát caùc ptpö theo sô ñoà sau: ( 3) (4) FeS2 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3-> FeSO4 -> FeNO3 CH3COONa Fe -> FeCl2 -> Fe(OH)2 -> Fe(NO3)3. Baøi 1: a. Vieát PTPÖ bieåu dieãn caùc bieán hoaù tronh sô ñoà  C6H12O6  C2H5OH  b) (C6H10O5)n (1) ( 3) ( 2) CH3COOC2H5 sau? c, C6H12O6  C2H5OH  CH3COOH  (1) ( 2) ( 3) Al -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> Al(NO3)3. Al2O3 CH3COO-C2H5  C2H5OH ( 4) Baøi 6: Vieát ptpö thöïc hieän nhöõng bieán hoaù hoaù hoïc sau: C©u 6: (1,5 ®iÓm) cho c¸c chÊt sau: CaO, Ca3(PO4)2 , Ca(OH)2 H·y Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 lËp s¬ ®å chuyÓn hãa vµ viÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cho d·y chuyÓn hãa ®ã. NaAlO2 C©u 7: ( 3 ®iÓm ) Hoµn thµnh chuçi biÕn ho¸ ho¸ häc sau: Câu 144: (Mức 2) Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong K K2O  KOH  K2CO3  K2SO4  KCl  KNO3 công nghiệp ? C©u 8 ( 2® ) Hoµn thµnh s¬ ®å ho¸ häc sau? A. Cu  SO2  SO3  H2SO4 . Fe   FeCl3  1  Fe(OH)3   Fe2(SO4)3  2  3 4 B. Fe  SO2  SO3  H2SO4. BaSO4 . C. FeO  SO2  SO3  H2SO4. D. FeS2  SO2  SO3  C©u9( 2®): Câu 3 : Viết phƣơng trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau: ViÕt c¸c PTHH thùc hiÖn chuyÓn ho¸ theo s¬ ®å sau: a. Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al Saccarozo -> Glucoz¬ -> R-îu etylic -> Axit axetic -> £tyl axetat. AlCl3 Al(NO3)3 Al C©u10( 2®): ViÕt c¸c PTHH thùc hiÖn chuyÓn ho¸ theo s¬ ®å sau: b. Fe3O4 Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 FeCl3 FeCl2 FeSO4 Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe Bài 1: Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều FeCl2 kiện phản ứng ( [Type text]
 14. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn C©u 3: (1,5 ®iÓm)ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi râ ®iÒu kiÖn  (1) a) S SO2  SO3  H2SO4  ( 2) ( 3) ( 4) theo s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau. Na2SO4  BaSO4 ( 5) C2H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 Câu 4(2đ): Hãy hòan thành chuỗi phản ứng sau và ghi rõ điều kiện b) SO2  Na2SO3  Na2SO4  NaOH (1) ( 2) ( 3) (nếu có):  ( 4) Na2CO3. c) CaO  CaCO3  CaO  Ca(OH)2 (1) ( 2) ( 3) S  (1)  SO2  (2)  H 2 SO3  (3)  Na2 SO3  (4)  SO2 8) Hoàn thành dãy chuyển hoá sau :  ( 4) CaCO3  CaSO4 ( 5) d) Fe  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  (1) ( 2) ( 3) ( 4) a) CaCl2  Ca  Ca(OH)2  CaCO3 Fe2(SO4)3  FeCl3. ( 5) Ca(HCO3)2 e) Fe  FeCl2  Fe(NO3)2  Fe(OH)2 (1) ( 2) ( 3) Clorua vôi Ca(NO3)2  ( 4) FeO  FeSO4. ( 5) b) KMnO4   HCl  Cl2  NaClO  NaCl  NaOH f) Cu  (1) CuO  CuCl2  Cu(OH)2 ( 2) ( 3)  Javel  Cl2  ( 4) CuO  Cu  CuSO4. ( 5) ( 6) 4. FeS2   SO2  SO3  g) Al2O3  Al  AlCl3  NaCl  (1) (2) (3) (1) ( 2) ( 3) ( 4) H2SO4  SO  2 H2SO4  BaSO4. NaOH  Cu(OH)2. (4) (5) (6) ( 5) 5. 7.Al   Al2O3   Al2(SO4)3   AlCl3   Al( (1) (2) (3) (4) FeS2   SO2  SO3  H2SO4  CuSO4  (1) (2) (3) (4) (5) OH)3  Al(NO3)3  Al  AlCl3  Al(OH (5) (6) (7) (8) Na2SO4  NaOH  Na2ZnO2. (6) (7) )3 6. Al   Al2O3  AlNaAlO2  Al(OH)3 (1) (2) (4)  Al2O3  (5) (6)  Al2(SO4)3  (7)  AlCl3  (8)  Al. 1) Ca   CaO   Ca(OH)2   CaCO3   Ca(HCO3)2   CaCl2   CaCO3 NaH2PO4 4) P   P2O5   H3PO4 Na2HPO4 [Type text]
 15. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Na3PO4 ZnO   Na2ZnO2 5) Zn   Zn(NO3)2   ZnCO3 CO2   KHCO3   CaCO3 Al (1)2O3   Al2(SO4)3 NaAlO 9) Al (12) (11) Al(OH)3 (5) (6) (9) AlCl (8) 3   Al(NO3)3 (10 Al (7)2O3 ) Câu 20. Viết các PTHH biểu diễn những chuyển hoá sau : C2H5OH (1)→ CH3COOH (2)→ CH3COOC2H5 (3) → (CH3COO)2Ca (4) → CH3COOH 4. Vieát caùc PTHH bieåu dieãn caùc chuyeån ñoåi hoùa hoïc sau: (ghi roõ ñieàu kieän neáu coù) a. C2H4 (1) C2H5OH  (2)  CH3COOH  (3)  CH3COOC2H5  (4)  CH3COONa Natri axetat. (5) (3) b. Glucozô (1) Röôïu Etylic (2) Axit axetic (4) Etyl axetat (5) Axit axetic (1) (2) (3) (4) c. CaCO3 CO2 Na2CO3 CO2 CaCO3 (1) (2) (3) d. C2H4 C2H5OH CH3COOH (CH3COO)2 Zn (5) (4) C2H5ONa CH3COOC2H5 Bài 2: Viết phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học sau: Al NaAlO2 [Type text]
 16. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Bài 1: Hãy viết các PTHH thực hiện các chuyển đổi sau: FeSO4 FeCl2 Fe(NO3)2 Fe(OH)2 FeO Fe Fe Fe2(SO4)3 FeCl3 Fe(NO3)3 Fe(OH)3 Fe2O3 Bài 2: (2,5đ) Viết đầy đủ các PƯ theo sơ đồ chuyển hóa sau: a. Fe ------------------> FeCl2 < ---------------------> FeCl3 Fe(OH)2 ------------------> Fe(OH)3 b. Al ----->SO2 ------->SO3 -----------> H2SO4 --------------->CO2 1) Hoàn thành dãy chuyển hoá sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có ): Fe (1) FeCl3 (2) Fe(NO3)3 (3) Fe(OH)3 (4) Fe2O3 (5) Fe (6) (7) (8) (9) (10) Fe(NO3)3 Fe2(SO4)3 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe(NO3)3 NaH2PO4 b) P  P2O5  H3PO4 Na2HPO4 Na3PO4 13) Xác định các chất A,B, ... M,X trong sơ đồ và viết PTHH để minh họa: E X+ A  F G E X+ B Fe  H  F I L X+ C  K  H + BaSO4  [Type text]
 17. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn M G X+ D   X  H 14) Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau ( mỗi chữ cái là một chất khác nhau)  Ca(OH)2 + H2O  HCl + H 2O to  FeO  HCl  Mg A   B   C   D  đpnc  A   D   E  A 15) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: FeCl2   Fe(NO3)2  Fe(OH)2 Fe Fe2O3   Fe. FeCl3   Fe(NO3)2  Fe(OH)3 4. Vieát caùc PTHH bieåu dieãn caùc chuyeån ñoåi hoùa hoïc sau: (ghi roõ ñieàu kieän neáu coù) C2H5OH   CH3COOH   CH3COOC2H5   CH3COONa (1) (2) (3) (4) a. C2H4 (3) Natri axetat. b. Glucozô (1) Röôïu Etylic (2) Axit axetic (5) (4) Etyl axetat (5) Axit axetic (1) (2) (3) (4) c. CaCO3 CO2 Na2CO3 CO2 CaCO3 (1) (2) (3) d. C2H4 C2H5OH CH3COOH (CH3COO)2 Zn (5) (4) C2H5ONa CH3COOC2H5 e. Tinh boät (1) glucozô (2) röôïu etylic (3) etyl axetat (4) natri axetat (5) metan (1) (2) (3) (4) (5) f. Ñaù voâi   voâi soáng  ñaát ñeøn  axetylen  etylen  P.E (6) (8) (7) PVC  CH2=CHCl röôïu etylic [Type text]
 18. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn g. Etilen  (1)  rượu etylic  (2)  axit axetic  (3)  etylaxetat  (4)  natriaxetat (5) kẽm axetat Câu 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: CaSO3 S -> SO2 -> H2SO3 -> Na2SO3 -> Na2SO3 Na2SO3 4. Vieát caùc PTHH bieåu dieãn caùc chuyeån ñoåi hoùa hoïc sau (ghi roõ ñieàu kieän neáu coù) a. C2H4 (1) C2H5OH  (2)  CH3COOH  (3)  CH3COOC2H5  (4)  CH3COONa (3) Natri axetat. b. Glucozô (1) Röôïu Etylic (2) Axit axetic (4) Etyl axetat (5) Axit axetic. (1) (2) (3) (4) c. CaCO3 CO2 Na2CO3 CO2 CaCO3 (1) (2) (3) d. C2H4 C2H5OH CH3COOH (CH3COO)2 Zn (5) (4) C2H5ONa CH3COOC2H5 e. Tinh boät (1) Glucozô (2) Röôïu etylic (3) Etyl axetat (4) Natri axetat (5) Metan g. Ca(HCO3)2  (1)  CaCO3  (2)  CaSO4 (3) CO2 (1)(2) (3) (4) (5) h. Ñaù voâi  voâi soáng  ñaát ñeøn  axetylen  etylen  P.E (6) (8) (7) PVC  CH2=CHCl Röôïu etylic (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [Type text]
 19. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn i. C CO CO2 NaHCO3 Na2CO3 CO2 CaCO3 CaCl2 H2SO4. C. Bài tập áp dụng: Viết PTPƯ thực hiện chuỗi biến hóa sau: FeSO4  (3)  Fe(OH)2 (4) 1. FeS2  Fe2O3  Fe (1) (2) (8) (9) (10) Fe(NO3)3 (5) (7)_ Fe2(SO4)3  (6)  Fe(OH)3 Fe (1) FeCl3 (2) Fe(NO3)3 (3) Fe(OH)3 (4) Fe2O3 (5) Fe 2. (6) (7) (8) (9) (10) Fe(NO3)3 Fe2(SO4)3 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe(NO3)3 3 (1) FeCl2  (2)  FeSO4  (3)  Fe(NO3)2  (4)  Fe(OH)2 (5) Fe (11) (12) Fe2O3 (6) FeCl3  Fe2(SO4)3  Fe(NO3)3  Fe(OH)3 (10) (7) (8) (9) aAlO2  Al(OH)3  Al2O3  Al. (10) (11) (12) 8. Na   NaCl   NaOH   NaNO3   NO2   NaNO3. (1) (2) (3) (4) (5) 9. Na   Na2O  NaOH  Na2CO3  NaHCO3   Na2CO3   NaCl   NaNO3. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 10. Na   NaOH  NaCl  Cl2  HCl  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3   Fe2O3   Fe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  Fe3O4  FeCl3  FeCl2. (10) (11) (12) 11. CaCO3   CO2   Na2CO3   MgCO3   MgO   MgSO4   MgCl2   Mg(NO3)2   MgO   Mg3(PO4)2. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 12. C   CO2  CO  CO2  NaHCO3  Na2CO3  NaCl  Cl2  NaCl + NaClO. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 13. Ca   CaO   Ca(OH)2   CaCO3   Ca(HCO3)2   CaCl2   CaCO3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 14. Cu   CuO  CuCl2  Cu(OH)2  CuO  CuSO4  Cu. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 15. MgSO4   Mg(OH)2   MgO   MgCl2   Mg(NO3)2   MgCO3   MgO (1) (2) (3) (4) (5) (6) [Type text]
 20. Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 1. CaC2  (1)  C2 H2  (2)  C2 H4  (3)  C2 H5OH  (4)  CH3COOH  (5)  CH3COOC2 H5  (6)  CH3 COONa 2. Saccarozơ  (1)  Glucozơ  (2) rượu etylic  axit axetic  natri axetat. (3) (4) 3.Tinh bét  (5)  Glucoz¬  (6)  R-îu etylic  (7)  Axit axetic  (8)  Etyl axetat 4. C12 H 22O11   C6 H12O6  C2 H 5OH  CO2  BaCO3 (1) (2) (3) (4) (5) C2 H 4  (6)  C2 H 4 Br2 2- Haõy vieát caùc phöông trình hoùa hoïc bieåu dieãn tính chaát hoùa hoïc cuûa cacbon vaø moät soá hôïp chaát cuûa noù theo sô ñoà sau. C CO2 CaCO3 CO2 CO Na2CO3 etilen (6) (1) (2) (3) (4) b) Tinh bột glucozơ rượu etylic axit axetic etyl axetat (7) (8) (5) natri etylat canxi axetat natri axetat Dạng 3: Một số bài tập viết chuỗi phản ứng: Na Na2O NaOH Na2CO3 NaCl AgCl (6) Na2SO4 BaSO4 (1) (2) (3) (4) Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 (6) (5) Al2(SO4)3 (2) (4) (1) FeCl3 Fe(OH)3 (3) Fe2O3 Fe Fe (6) (7) (5) FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaCl2 [Type text]
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2