intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo đồ án: Xây dựng chương trình quản lý kho sơn

Chia sẻ: Nguyễn Tấn Pháp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:12

200
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo đồ án: Xây dựng chương trình quản lý kho sơn nhằm xây dựng được chương trình quản lý được danh sách hàng hóa trong kho, danh sách nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và tìm kiếm hàng hóa. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đồ án: Xây dựng chương trình quản lý kho sơn

 1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH Cơ sở Miền Trung BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHO SƠN GVHD: Nhóm SVTH:
 2. NỘI DUNG GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỨC NĂNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DEMO KẾT LUẬN
 3. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG v Lý do chọn đề tài ü Việc kiểm soát lượng hàng hoá trong kho còn nhiều khó khăn. ü Vì quản lý bằng thủ công nên quy mô còn nhỏ dẩn đến việc nhập xuất trong kho còn hạn chế. ü Việc kiểm kê chất lượng hàng hoá trong kho còn kém. ü Vì vậy cần phải có hệ thống quản lý kho hàng phải đảm bảo quản lý
 4. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG v Mục tiêu: ü Quản lý được danh sách hàng hóa trong kho, danh sách nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng. ü Tìm kiếm hàng hóa v Đối tượng cần nghiên cứu: ü Hệ thống danh sach nhà cung cấp, danh sách khách hàng, nhân viên. ü Hệ thống danh dách loại hàng, danh sách mặt hàng. v Phạm vi nghiên cứu của đề tài: ü Quản lý được việc nhập xuất, cập nhật hàng trong kho. ü Kiếm soát, thống kê số lượng hàng trong kho
 5. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG v Sơ đồ chức năng của hệ thống Chươ ng trình quản lý kho sơn Quản lý Quản lý Quản lý Quản lý Quản lý hàng hóa khách hàng nhập hàng xuất hàng nhà cung c ấp Thêm Thêm Lập Lập Thêm hàng hóa hàng hóa đơ n nhâp đơ n xuất nhà cung c ấp Xóa Xóa Xóa hàng hóa hàng hóa nhà cung c ấp Sử a Sử a Sử a hàng hóa hàng hóa nhà cung c ấp Sơ đồ chức năng của hệ thống
 6. PHÂN TÍCH Mô hình DFD mức ngử cảnh  vClick icon to add table
 7. PHÂN TÍCH Mô hình DFD mức 1 vClick icon to add table
 8. PHÂN TÍCH v Thiết kế sở dữ liệu Click icon to add table -MATHANG(MaMatHang, TenMatHang, NhaSanXuat, SoLuong, MauSac, DonGia, DonViTinh, MaLoaiHang). - LOAIHANG(MaLoaiHang, TenLoaiHang, MaNhaCungCap). - NHAPHANG(MaDonNhap, NgayNhap,TongTien, MaNhanVien). -CHITIETDONNHAP(MaChiTietNhap, DonGiaNhap, SoLuong, MaDonNhap, MaLoaiHang) -XUATHANG(MaDonXuat, MaNhanVien, NgayXuat, TongTien, MaKhachHang). -CHITIETDONXUAT(MaChiTietXuat, MaLoaiHang, SoLuong, DonGiaXuat, MaDonXuat) -NHACUNGCAP(MaNhaCungCap, TenNhaCungCap, DiaChi, SoDienThoai). -NHANVIEN(MaNhanVien, TenNhanVien, ChucVu, TaiKhoan, MatKhau). -KHACHHANG(MaKhachHang, TenKhachHang, DiaChi, SoDienThoai)
 9. PHÂN TÍCH v Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) Click icon to add table NhaSanXuat SoLuong DonGia MaMatHang MaCT SoDienThoai TenMatHang DonViTinh MaLoaiHang MaDonXuat TenNha DịaChi CungCap MaMatHang MaNhaCupCap DonGiaXuat SoLuong Nhà cung 1 n Có Mặt hàng Có ChiTietDonXuat câp 1 n 1 n MaDonNhap MaLoaiHang MaNhanVien Có TongTien NgayNhap MaNhanVien 1 Nhập Hàng Nhập Nhân viên n 1 Loại hàng DịaChi 1 Có SoDienThoai Có TaiKhoan TenLoaiHang ChucVu MaNhaCungCap n MatKhau Nhập n ChiTietDonNhap TenNhanVien MaCT n MaDonNhap xuất Hàng Có Có 1 n MaMatHang DonGiaNhap TongTien NgayXuat SoLuong 1 MaDonXuat MaKhachHang Khách Hàng MaNhanVien MaKhachHang TenKhachHang SoDienThoai DịaChi
 10. DEMO v Một số yêu cầu cần thiết đối với hệ thống Ø Netframework 4.0 trở lên. Ø Microsoft SQL Server 2005 trở lên. v Chạy chương trình
 11.   KẾT LUẬN v Kết quả đạt được ü Cơ bản chúng em đã xây dựng được một hệ thống mà trong đó ta có thể kiểm soát được hàng trong kho cũng như việc nhập xuất, thống kê hàng hóa. ü Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. ü Vì chưa khảo sát thực tế được nên hệ thống không thể tránh khỏi việc thiếu sót các chức năng khác của hệ thống. v Hướng phát triển ü Hoàn thiện hồ sơ. Chuyển hệ thống lên Internet. ü Vận dụng các kiến thức học được vào các đồ án sau này. ü Tăng tính hiệu quả, tăng tốc độ tìm kiếm, tăng tính ổn định và tính bảo mật của chương trình.
 12. LOGO CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ BAN HỘI ĐỒNG CÁC Click N edit company slogan . THEO DÕI BẠ to ĐÃ QUAN TÂM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2