intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý khách sạn Sao Minh

Chia sẻ: Tran Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

185
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý khách sạn Sao Minh với mục tiêu nhằm ứng dụng CNTT để giải quyết các vấn đề nghiệp vụ, phục vụ cho công tác quản lý khách sạn; quản lý các thông tin của khách hàng, nhân viên, phòng, dịch vụ, các chương trình khuyến mãi, giảm giá… mà khách sạn cung cấp;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý khách sạn Sao Minh

 1. BỐ CỤC LUẬN VĂN Luận văn gồm có 4 chƣơng bố cục nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan về đề tài. Giới thiệu chung về đề tài mục và tiêu phạm vi đề tài. Lý do chọn đề tài cũng nhƣ sự cần thiết của ứng dụng với thực tiển cuộc sống. Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết. Tổng quan khái niệm hay cách thức hoạt động của .Net Framework, Viasual C# Chƣơng 3: Phân tích thiết kế hệ thống. Khảo sát bài toán thực tiển, lựa chọn công nghệ để xây dựng ứng dụng, phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, giải pháp phát triển ứng dụng. Chƣơng 4: Kết quả đạt đƣợc. Những gì đã đạt đƣợc và những hạn chế bộc lộ chƣa đƣợc giải quyết trong ứng dụng. Hƣớng để phát triển ứng dụng.
 2. MỤC LỤC CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .................................................................. 5 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................. 5 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ...................................................................................... 5 1.3 ĐỐI TƢỢNG THAM GIA ............................................................................ 6 1.4 CÁC BƢỚC TRIỂN KHAI ........................................................................... 6 1.5 CÔNG CỤ SỬ DỤNG .................................................................................. 6 1.6 NHỮNG KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƢỢC ............................................... 6 1.6.1 Về mặt lý thuyết ...................................................................................... 6 1.6.2 Về mặt ứng dụng..................................................................................... 6 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................. Error! Bookmark not defined. 2.1 GIỚI THIỆU VỀ .NET FRAMEWORK..... Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Chức năng ............................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Các thành phần...................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH .......................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1 Visual Studio 2010................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Visual C # ............................................. Error! Bookmark not defined. 2.3 MÔ HÌNH LẬP TRÌNH 3 LỚP (3-TIER) .. Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Khái niệm .............................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Nhiệm vụ............................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.3 Ƣu điểm - nhƣợc điểm mô hình 3 lớp: . Error! Bookmark not defined. 2.3.4 CÔNG CỤ THIẾT KẾ .......................... Error! Bookmark not defined. 2.3.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ....................... Error! Bookmark not defined.
 3. CHƢƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNGError! Bookmark not defined. 3.1 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN ............................ Error! Bookmark not defined. 3.2 XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ USECASE ............ Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Danh sách các tác nhân ......................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Biểu đồ usecase ..................................... Error! Bookmark not defined. 3.3 ĐẶC TẢ USECASE .................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1 Usecase đăng nhập ................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Usecase đặt phòng ................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.3 Usecase giao phòng .............................. Error! Bookmark not defined. 3.3.4 Usecase thanh toán tiền phòng ............. Error! Bookmark not defined. 3.3.5 Usecase chuyển phòng .......................... Error! Bookmark not defined. 3.3.6 Usecase tạo ngƣời dùng ........................ Error! Bookmark not defined. 3.4 THIẾT KẾ HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG ............ Error! Bookmark not defined. 3.4.1 Danh sách các lớp ứng viên của hệ thốngError! Bookmark not defined. 3.4.2 Biểu đồ tuần tự ...................................... Error! Bookmark not defined. 3.4.3 Biểu đồ lớp ............................................ Error! Bookmark not defined. 3.5 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ..................... Error! Bookmark not defined. 3.5.1 Sơ đồ phân rã chức năng ....................... Error! Bookmark not defined. 3.5.2 Chuẩn hóa dữ liệu ................................. Error! Bookmark not defined. 3.5.3 Các Table .............................................. Error! Bookmark not defined. 3.5.4 Mô hình Relationship............................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ................................................................ 8 4.1 Giao diện trang chủ........................................................................................ 8 4.1.1 Màn hình chính ....................................................................................... 8 4.1.2 Giao diện đặt phòng ................................................................................ 9
 4. 4.1.3 Giao diện giao phòng ............................................................................ 10 4.1.4 Giao diện thanh toán ............................................................................. 11 4.2 Các usecase đã thực hiện đƣợc .................................................................... 13 4.3 Kết luận ........................................................................................................ 13 4.3.1 Những kết quả đạt đƣợc ........................................................................ 13 4.3.2 Hạn chế và hƣớng phát triển đề tài ....................................................... 14
 5. HÌNHẢNH VÀ BẢNG BIỂU Hình 1 Mô hình 3 lớp trong lập trình C# ................ Error! Bookmark not defined. Hình 2 Biểu đồ usecase ........................................... Error! Bookmark not defined. Hình 3 Biểu đồ tuần tự của tác vụ đăng nhập ......... Error! Bookmark not defined. Hình 4 Biểu đồ tuần tự của tác vụ đặt phòng .......... Error! Bookmark not defined. Hình 5 Biểu đồ tuần tự của tác vụ giao phòng ........ Error! Bookmark not defined. Hình 6 Biểu đồ tuần tự chuyển phòng .................... Error! Bookmark not defined. Hình 7 Biểu đồ tuần tự thanh toán tiền phòng ........ Error! Bookmark not defined. Hình 8 Biểu đồ lớp .................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 9 Sơ đồ phân rã chức năng ............................. Error! Bookmark not defined. Hình 10 Mô hình Relationship ............................... Error! Bookmark not defined.
 6. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay, công nghệ thông tin đƣợc xem là một ngành mũi nhọn của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hoá nhƣ nƣớc ta. Sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số, yêu cầu muốn phát triển thì phải tin học hoá tất cả các ngành, các lĩnh vực. Cùng với sự phát triển nhanh chóng về phần cứng máy tính, các phần mềm ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, hoàn thiện hơn và hỗ trợ hiệu quả cho con ngƣời. Các phần mềm hiện nay ngày càng mô phỏng đƣợc rất nhiều nghiệp vụ khó khăn, hỗ trợ cho ngƣời dùng thuận tiện sử dụng, thời gian xử lý nhanh chóng, và một số nghiệp vụ đƣợc tự động hoá cao. Do vậy mà trong việc phát triển phần mềm, sự đòi hỏi không chỉ là sự chính xác, xử lý đƣợc nhiều nghiệp vụ thực tế mà còn phải đáp ứng các yêu cầu khác nhƣ về tốc độ, giao diện thân thiện, Các phần mềm giúp tiết kiệm một lƣợng lớn thời gian, công sức của con ngƣời, và tăng độ chính xác và hiệu quả trong công việc Ngành du lịch là ngành kinh doanh có từ rất lâu trên thế giới. Tại các nƣớc phát triển ngành du lịch phát triển hết sức mạnh mẽ và đem lại lợi nhuận cao với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động. Với sự phát triển không ngừng của các công ty du lịch, khách sạn, lữ hành.. thì việc cần mềm mềm quản lý chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu quản lý trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Xuất phát từ những nhu cầu thực tế rất cấp thiết trên, em xin chọn đề tài y dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh”. 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Phần mềm Quản lý khách sạn nhằm ứng dụng CNTT để giải quyết các vấn đề nghiệp vụ, phục vụ cho công tác quản lý khách sạn Quản lý các thông tin của khách hàng, nhân viên, phòng, dịch vụ, các chƣơng trình khuyến mãi, giảm giá… mà khách sạn cung cấp. Quản lý các hoạt động đặt phòng, giao nhận phòng, thiết lập các chƣơng trình khuyến mãi, giảm giá tiền thuê phòng và trả phòng của khách. Quản lý việc đăng ký các dịch vụ cho khách trong quá trình khách lƣu trú tại khách sạn
 7. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh Quản lý các chi phí phát sinh của khách thuê trong quá trình lƣu trú tại khách sạn Hỗ trợ trả phòng, thanh toán tiền phòng, thống kê doanh thu, tìm kiếm thông tin khách thuê, ngƣời đặt phòng, báo cáo doanh thu… 1.3 ĐỐI TƢỢNG THAM GIA Phần mềm đƣợc sử dụng để quản lý khách sạn vừa và nhỏ. Các user chính: Nhân viên. Quản lý. 1.4 CÁC BƢỚC TRIỂN KHAI Khảo sát thực tế. Tìm hiểu yêu cầu ngƣời sử dụng. Tìm hiểu, nghiên cứu các nghiệp vụ của ngƣời sử dụng. Phân tích yêu cầu ngƣời sử dụng. Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Thiết kế giao diện chƣơng trình. Thiết kế chức năng hệ thống. 1.5 CÔNG CỤ SỬ DỤNG Tìm hiểu về .Net Visual Studio 2010, Microsoft SQL Server Express 2012, UML 2.0 1.6 NHỮNG KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƢỢC 1.6.1 Về mặt lý thuyết Tìm hiểu đƣợc nghiệp vụ khách sạn Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C# xây dựng ứng dụng 1.6.2 Về mặt ứng dụng Đáp ứng các yêu cầu quản lý khách sạn: Quản lý khách hàng
 8. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh Quản lý phòng và thiết bị Quản lý đặt giao phòng Thanh toán tiền phòng Thống kê doanh thu
 9. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh 2 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 2.1 Giao diện trang chủ 2.1.1 Màn hình chính Hình 11 Giao diện phần mềm chính
 10. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh 2.1.2 Giaodiện đặt phòng Hình 12 Giao diện đặt phòng 2.1.3 Giao diện đặt mới cho phòng Hình 13 Giao diện đặt mới cho phòng
 11. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh 2.1.4 Giao diện giao phòng Hình 14 Giao diện giao phòng 2.1.5 Giao diện giao phòng cho khách đặt trƣớc Hình 15 Giao diện giao phòng cho khách đặt trƣớc
 12. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh 2.1.6 Giao diện giao phòng và lƣu thông tin khách nhận Hình 16 Giao diện giao phòng và lƣu thông tin khách nhận 2.1.7 Giao diện đăng kí dịch vụ Hình 17 Giao diện đăng ký dịch vụ sử dụng
 13. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh 2.1.8 Giao diện đăng ký dịch vụ cho mã phòng Hình 18 Giao diện đăng ký dịch vụ cho mã phòng 2.1.9 Giao diện thanh toán Hình 19 Giao diện thanh toán
 14. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh 2.2 Các usecase đã thực hiện đƣợc Đăng nhập Tạo ngƣời dùng, phân quyền ngƣời dùng, cập nhật thông tin tài khoản Đặt phòng Giao phòng Đăng kí dịch vụ cho khách thuê Cập nhật chi phí phát sinh Tạo chƣơng trình khuyến mãi và thiết lập giảm giá cho hạng phòng Trả phòng Đổi phòng Thanh toán tiền phòng Thống kê doanh thu 2.3 Kết luận 2.3.1 Những kết quả đạt đƣợc 2.3.1.1 Ưu điểm Phần mềm đã đáp ứng tốt những yêu cầu cơ bản của một phần mềm quản lý khách sạn: Quản lý khách hàng Quản lý phòng và thiết bị Quản lý đặt giao phòng Thanh toán tiền phòng Thống kê doanh thu
 15. Xây dựng chƣơng trình quản lý khách sạn Sao Minh 2.3.1.2 Nhược điểm Chỉ đáp ứng đƣợc những yêu cầu khá cơ bản của phần mềm quản lý khách sạn với quy mô vừa và nhỏ Chƣa hỗ trợ sao lƣu và phục hồi dữ liệu. Chƣa hỗ trợ Import dữ liệu từ bảng tính Excel và ngƣợc lại. 2.3.2 Hạn chế và hƣớng phát triển đề tài Loại bỏ những nhƣợc điểm còn tồn tại(nhƣ trên) của ứng dụng Cung cấp thêm các chức năng cần thiết của một phần mềm quản lý khách sạn chuyên nghiệp Bố trí giao diện ngƣời dùng hợp lý, sử thuận tiện dụng hơn(kiểm soát lỗi và hiển thị thông báo lỗi…), cung cấp trợ giúp và hiển thị thông báo nhắc nhở, tùy biến giao diện… Cung cấp các modules có thể làm việc trong môi trƣờng mạng Internet, phục vụ cho việc quản lý khách sạn từ xa(Lập trình socket, web…)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2